َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 ابراهام لينكن :گوينده
من ديده ام كه درجه سعادت اشخاص مربوط به اراده و ميل خود آنهاست  :سخن

ديل كارنگي :گوينده
موثرترين عوامل استراحت و تفريح همانا ايمان صحيح به دين و خواب و موسيقي و خنده است  :سخن

ژان ژاك روسو :گوينده
عموما اشخاصي كه زياد ميدانند مك حرف ميزنند و كسانيكه كم ميدانند پر حرف هستند  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .