َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژانويه مـاه:
27 روز:
-48 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" فارسال "در ناحيهاي به همين نام ميان دو عضو موئثر اولين اتحاد مثلث روم قديم درگرفت كه منجر به نابودي يكي و امپراتوري ديگري شد .در اين جنگ" ژول سزار "سردار روس و مبتكر اتحاد مثلث ،با پومپه روبرو بود زيرا پومپه قصد داشت مقام امپراتوري را بدست آورد .جنگ به نفع سزار تمام شد و مقام امپراتوري به سزار رسيد و پومپه كشته شد .به روز 15 مارس 43 قبل از ميلاد مراجعه شود رويداد:

388 ميلادي سال:
سلطنت سيزدهمين تاجدار سلسله ساساني" بهرام چهارم "بعد از مرگ بردارش" شاپور سوم "آغاز شد .اين پادشاه چون در زمان سلطنت" شاپور ذوالاكتاف "پدرش حاكم كرمان بود به" كرمانشاه "معروف شده بود .در زمان وي بار ديگر بين ايران و روم اختلاف بر سر ارمنستان روي داد كه به پيروزي ايران پايان يافت .وي در سال 399 ميلادي وفات يافت. رويداد:

388 ميلادي سال:
سلطنت و زندگي" شاپور سوم "با مرگ او پايان يافت و به اين ترتيب دوران سلطنت برادرش" بهرام چهارم "آغاز شد" .شاپور سوم "فرزند" شاپور دوم "و ارمنستان برادرزاده" اردشير "بود .وي بعد از مرگ عموي خويش" اردشير دوم "از 10 اوت 382 ميلادي سلطنت خود را آغاز كرده بود .اولين تقسيم بين ايران و روم در زمان سلطنت او اتفاق افتاد .به روز 14 ژانويه 385 مراجعه شود رويداد:

1528 ميلادي سال:
"آلبرت دورر "هنرمند معروف و نقاش برجسته آلماني در قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي ،پس از 57 سال زندگي ،چشم از جهان فرو پوشيد" آلبرت دورر "روز 2 نوامبر 1471 ميلادي در شهر تاريخي" نورنبرگ "در خانوادهاي فاضل متولد شده بود .وي يكي از مروجين نهضت ادبي و هنري رنسانس در آلمان محسوب ميشود" .پرستش مغان "از مهمترين آثار اوست .به روز 2 نوامبر 1471 مراجعه شود رويداد:

1578 ميلادي سال:
"ژان بولان "معمار و حجار برجسته فرانسوي در قرن شانزدهم ميلادي ،پس از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت" .ژان بولان "يكي از سرشناسترين افراد خانواده معروف" بولان "است كه در فرانسه به معماري شهرت داشتند .وي كه يكي از هنرمندان بزرگ دوران رنسانس فرانسه محسوب ميشود ،روز 24 آوريل 1512 ميلادي متولد شده بود .به روز 24 آوريل 1512 مراجعه شود رويداد:

1683 ميلادي سال:
"ژان باپتيست كلبر "سياستمدار بزرگ و وزير اعظم لويي چهاردهم بعد از 64 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 12 مه 1619 ميلادي متولد شده بود و به توصيه" مازارن "در 42 سالگي عهدهدار امور كشور فرانسه شد .در مدت خدمت خود با كمال علاقه به اصلاح معايب و خرابيها پرداخت .ايجاد صنايع بزرگ و تاصسيس نيروي دريايي مقتدر و تنظيم امور مالياتي از بهترين خدمات كلبر محسوب ميشود. رويداد:

1706 ميلادي سال:
جنگهاي شش ساله لهستان كه از روز 27 فوريه 1701 ميلادي با حمله سپاهيان سوئدي به فرماندهي شارل دوازدهم و پادشاه معروف سوئد آغاز شده بود ،با پيروزي سوئديها تمام شد .در اين جنگ حريف شارل دوازدهم" ،اگوست دوم "پادشاه لهستان بود .در جريان جنگ اگوست دوم از سلطنت خلع شد و به جاي او استانيسلاس لكزينسكي به سلطنت رسيد .به روز 27 فوريه 1701 مراجعه شود رويداد:

1914 ميلادي سال:
حمله بزرگ فرانسويان به فرمان" ژنرال ژوفر "رييس ستاد ارتش فرانسه كه خود نيز فرماندهي را به عهده گرفته بود آغاز شد .در اين حمله ژنرال ژوفر ،متوجه جناح راست سپاههاي پنجگانه آلمان شد .قبل از حمله ،ژنرال ژوفر مشغول عقبنشيني بود ولي به توصيه" گالييني "حاكم پاريس به علت اغتشاش در ارتشهاي آلمان ،ژوفر به حمله پرداخت .اين جنگ به نام" مارن "معروف شد و پيروزي با فرانسويان بود. رويداد:

1916 ميلادي سال:
حملات سپاهيان دولت روماني به سرزمين" ترانسيلواني "آغاز شد و به اين ترتيب بعد از اعلان جنگ روماني به امپراتوري اتريش و امپراتوري آلمان در جريان جنگهاي بينالملل اول ،سربازان روماني رسماش دوش بدوش متفقين وارد جنگ شدند .در اين حمله ،رومانيها بعد از شكست اتريشيها قسمت عمدهاي از ترانسيلواني را تصرف كردند .به روز 27 اوت 1916 مراجعه شود رويداد:

1939 ميلادي سال:
منطقه" سيلزي "مهمترين و صنعتيترين مناطق سرزمين لهستان پس از شش روز جنگ به تصرف نيروهاي آلمان نازي درآمد و فاتح سيلزي ،ژنرال نازي" رايش نو "بود .جنگ لهستان از سپيده دم روز اول سپتامبر 1939 ميلادي به فرمان آدولف هيتلر ،پيشواي آن كشور آغاز شده بود" .لودز "روز پنجم و گاليسي روز هشتم سپتامبر به تصرف آلمانيها درآمد .به روز 1 سپتامبر 1939 مراجعه شود رويداد:

1948 ميلادي سال:
"ژوليانا "ملكه هلند به جاي مادرش ويلهلمينا كه در دوران جنگ دوم جهاني بر هلند سلطنت داشت ،به سلطنت رسيد .نام اصلي او" ژوليانا - لوئيز - آناماري - ويلهلمينا "است و روز 30 آوريل سال 1909 ميلادي متولد شده است .وي در 7 ژانويه سال 1937 ميلادي با پرنس برنادر ازدواج كرد .ملكه ژوليانا در 39 سالگي به سلطنت هلند رسيد .به روز 30 آوريل 1909 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .