َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوييه مـاه:
2 روز:
1296 ميلادي سال:
"راجر بيكون "فيلسوف ،شيميدان ،نويسنده و كشيش حقيقتجوي انگليسي در قرن سيزدهم ميلادي ،بعد از 82 سال زندگي مرد .وي كه روز 11 آوريل اراده 1214 ميلادي متولد شده بود ،اولين كسي بود كه در اروپا فرمول ساختن" باروت "را بدست آورد .وي جوهر حيات و ناموس زندگي را در ميدانست و اولين كسي بود كه عليه كليسا و خرافات دين مسيح در دوران قرون وسطي قيام كرد. رويداد:

1493 ميلادي سال:
دومين سفر دريايي كريستف كلمب براي كشف اراضي تازهتري در مغرب اقيانوس اطلس كه ميپنداشت هندوستان است آغاز شد .در اين سفر كه 17 كشتي و 1500 سرنشين همراه كلمب بودند" ،دومنيكان گواد لوپ - سان مارتين - مونت سرا - آنتي گوا - سانتا كروز - پوتوريكو - جزاير ويرجين و جامايكا و جزاير كاج و لامونا "كشف شد و به ملكيت اسپانيا درآمد .به روز 3 اوت 1492 مراجعه شود رويداد:

1665 ميلادي سال:
"فيليپ چهارم "سومين جانشين شارلكن امپراتور بزرگ اسپانيا پس از 60 سال زندگي و 44 سال سلطنت ،بدرود حيات گفت .فيليپ چهارم فرزند فيليپ سوم ،روز 9 ژانويه 1605 ميلادي در قصر سلطنتي" مادريد "پايتخت اسپانيا متولد شده بود و روز 7 اكتبر 1621 ميلادي بعد از مرگ پدرش ،در حالي كه بيش از 16 سال از سنش نميگذشت به سلطنت رسيد .به روز 9 ژانويه 1605 مراجعه شود رويداد:

1683 ميلادي سال:
"جرج دوم "دومين تاجگذار سلسله هانور انگلستان در" هانور "متولد شد .وي فرزند جرج اول بود و هنگامي كه پدرش روز 11 سپتامبر 1727 ميلادي بدرود حيات گفت در سن 44 سالگي به سلطنت رسيد .در زمان او قدرت بدست پارلمان انگلستان افتاد و اختيارات شاه محدود شد .جرج دوم پس از 33 سال سلطنت روز 5 اكتبر 1760 ميلادي وفات يافت .به روز 11 سپتامبر 1727 مراجعه شود رويداد:

1723 ميلادي سال:
"رينولد "نقاش انگليسي در قرن هجدهم در بندر" پليموت "در جنوب انگلستان متولد شد .وي از خانوادهاي مرفه و ثروتمند بود و فقط براي دل خودش نقاشي ميكرد و هيچكدام از تابلوهاي خود را نفروخت بلكه همه آنها را به دوستان و طرفداران خويش هديه ميداد .او لقب" سر "داشت و روز 20 آوريل 1792 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 20 آوريل 1792 مراجعه شود رويداد:

1830 ميلادي سال:
"فرانسوا ژزف "يكي از معروفترين امپراتوران قرون نوزدهم و بيستم اتريش در" وين "پايتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .وي روز 12 دسامبر 1848 ميلادي بعد از استعفاي عموي خويش" فرديناند "در 18 سالگي به امپراتوري رسيد و دوران سلطنتش ،تا روز مرگ او 68 سال به طول انجاميد .فرانسوا ژوزف روز 21 نوامبر 1916 ميلادي مرد .به روز 21 نوامبر 1916 مراجعه شود رويداد:

1874 ميلادي سال:
"ساحل طلا "يكي از زرخيزترين و گرانبهاترين مستعمرات غربي بريتانياي كبير توسط سپاهيان آن كشور تصرف شد و اين كشور همان است كه بعد از كسب استقلال به نام دولت جمهوري و" گانا "معروف شد .فتح كامل گانا يا ساحل طلا كه به سبب وجود معادن سرشار طلايش به اين اسم موسوم شده بود .مدت 45 سال يعني تا سال 1919 ميلادي به طول انجاميد .گانا روز 6 مارس 1957 ميلادي مستقل شد. رويداد:

1897 ميلادي سال:
"ويليام فالكنر "نويسنده معاصر آمريكايي در" نيوآلباني "در ايالت" نيو آلباني "در ايالت" ميسيسيپي "متولد شد .در جنگ اول خلبان بود و به علت زخمي شدن ،دوباره به آمريكا برگشت و به نويسندگي مشغول شد و بعد از مدتي عدم استقبال مردم ،رفتهرفته داستانهايش مورد توجه قرار گرفت .ويليام فالكنر كه از پركارترين نويسندگان معاصر آمريكا بود روز 6 ژوييه 1963 ميلادي مرد .به روز 6 ژوييه 1963 مراجعه شود رويداد:

1903 ميلادي سال:
"كاميل پيسارو "يكي از معروفترين نقاشان امپرسيونيست قرن نوزدهم ميلادي فرانسه پس از 72 سال زندگي بدرود حيات گفت .كاميل پيسارو روز 14 اوت 1831 ميلادي در يكي از جزاير آنتيل متولد شده بود .او با" پل سزان "نقاشي معروف دوستي داشت و او را به نقاشي واداشت .از برجستهترين تابلوهاي پيسارو" كوچه متروك و تاب سواران "را بايد نام برد .به روز 14 اوت 1831 مراجعه شود رويداد:

1944 ميلادي سال:
كنفرانس مهم سياسي" اسكندريه "در بندر معروفي به همين نام در كشور مصر آغاز به كار كرد .اين كنفرانس به ابتكار ملك فاروق پادشاه مصر تشكيل شده بود تا با اتحاد سياسي همه ممالك عربي" ،جامعه دول عربي "را تاصسيس كند .پس از چند ماه مذاكره سرانجام روز 22 ماه مارس 1945 ميلادي اتحاديه معروف" جامعه دول عربي "با شركت ممالك عربي تاصسيس شد .به روز 22 مارس 1945 مراجعه شود رويداد:

1954 ميلادي سال:
"هانري مانيس "هنرمند بزرگ و يكي از برجستهترين نقاشان فرانسوي ،بعد از 85 سال زندگي بدرود حيات گفت" .هانري مانيس "روز 31 دسامبر سال 1869 ميلادي در" كاتوكامبرسه "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي ضمن تحصيل در حقوق ،به نقاشي نيز پرداخت و يكي از پرچمداران هنر مدرن در جهان شد .از آثار او" بلوز روماني "را ميتوان نام برد .به روز 31 دسامبر 1869 مراجعه شود رويداد:

1957 ميلادي سال:
كنفرانس سه جانبه روئساي ممالك مصر سوريه و عربستان سعودي در شهر رياض ،يكي از دو پايتخت كشور عربستان سعودي آغاز شد .در اين جلسه رهبران سه كشور عربي براي ايجاد يك امپراتوري سياسي عربي ،تصميم گرفتند كه كليه سرزمينهاي عرب زبان را ضميمه ممالك خود كنند و از جمله خوزستان را براي عربستان كانديدا كردند .تصميم به تغيير نام خليج فارس به خليج عربي نيز در همين كنفرانس گرفته شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .