َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اكتبر مـاه:
17 روز:
1509 ميلادي سال:
دوران سلطنت 24 ساله و زندگي 52 ساله هانري" تودور "معروف به" هانري هفتم "پادشاه معروف و سر سلسله خاندان" تودور "در انگلستان پايان يافت .هانري تودور روز 11 مه 1457 ميلادي در" ليمبورك كاستل "متولد شده بود .وي پس از برانداختن سلسله سلطنتي لانكاستر در 4 ژوييه 1485 ميلادي با عنوان هانري هفتم سلسله تودور را تاصسيس كرد .به روز 4 ژوييه 1485 مراجعه شود رويداد:

1509 ميلادي سال:
سلطنت هانري هشتم ،يكي از تاريخيترين پادشاهان بريتانيا كبير در قرن شانزدهم ميلادي ،بعد از مرگ پدرش" هانري هفتم "آغاز شد و او دومين پادشاه سلسله" تودور "بود .هانري هشتم روز 16 ژوييه 1491 ميلادي در" گرينويچ "متولد شده و هنگام سلطنت 18 سال داشت .وي روز 27 فوريه 1547 ميلادي بعد از 38 سال سلطنت مرد .به روز 27 فوريه 1547 مراجعه شود مراجعه شود رويداد:

1558 ميلادي سال:
"شارلكن "يا" شارل پنجم "امپراتور نامدار اروپاي قرن شانزدهم ميلادي ،پس از 58 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين امپراتور بزرگ روز 3 اكتبر 1500 ميلادي در" گان "متولد شده بود .در سال 1516 ميلادي بعد از مرگ پدرش" فيليپ زيبا "به سلطنت اسپانيا رسيد و روز 28 مارس 1519 به امپراتوري اتريش و آلمان منصوب شد و تا روز 11 سپتامبر 1556 ميلادي كه استعفا داد سلطنت كرد. رويداد:

1602 ميلادي سال:
"فيليپ دوشامپاني "يكي از نقاشان برجسته قرن هفدهم ميلادي فرانسه در" بلژيك "در" بروكسل "پايتخت امروزي كشور بلژيك متولد شد .اين نقاش معروف كه او را" فلاماندي "نيز ميدانند در دوران سلطنت لويي چهاردهم ميزيست ولي به سبب اقامت طولاني در فرانسه به مليت فرانسوي معروف شد .فيليپ دوشامپاني روز 5 ژوئن 1674 ميلادي مرد .به روز 5 ژوئن 1674 مراجعه شود رويداد:

1651 ميلادي سال:
با پناهنده شدن شارل دوم ،پسر شارل اول پادشاه معدوم انگلستان به فرانسه دوران جنگهاي انگلستان و اسكاتلند كه از روز 2 سپتامبر 1651 ميلادي آغاز شده بود پايان يافت .در اين جنگها اوليوير كرامول كه بعد از اعدام شارل اول در 9 فوريه 1649 ميلادي زمامدار شده بود ،بعد از چند جنگ ،ادينبورگ را در 2 سپتامبر آن سال گرفت و اسكاتلنديها تسليم شدند .به روز 2 سپتامبر 1651 مراجعه شود رويداد:

1739 ميلادي سال:
قرارداد صلح" بلگراد "در اين شهر كه امروزه پايتخت دولت جمهوري يوگسلاوي است ميان دو امپراتوري نيرومند قرن هجدهم ميلادي ،يعني امپراتوري عثماني و امپراتوري اتريش به امضاص رسيد .به موجب اين قرارداد كه عامل اصلي آن دولت فرانسه بود بسياري از متصرفات اتريش در شرق به عثماني واگذار شد و در عوض دولت عثماني سلطنت ماريترز را بعد از مرگ شارل ششم به رسميت شناخت. رويداد:

1746 ميلادي سال:
بندر معروف" مدرس "پس از چهار روز جنگ دريايي و خشكي ،به تصرف نيروي فرانسه درآمد و" دوپلكس "سردار نامآور فرانسوي فاتحانه وارد اين بندر كه بزرگترين مركز استعماري انگليسيها محسوب ميشد گرديد .در جنگ" مدرس "دوپلكس 15 هزار سرباز جنگي و 7 كشتي داشت و قواي انگليسيها 20 كشتي و 20 هزار سرباز بود و با اين وصف پيروزي نصيب دوپلكس شد. رويداد:

1758 ميلادي سال:
"روبسپير "يكي از برجستهترين سياستمداران و رجال دوران انقلاب كبير فرانسه در" آراس "قدم به عرصه وجود گذاشت وي از وكلاي درجه اول دادگستري بود و در انقلاب كبير نقش موئثري به عهده داشت .بعد از اعدام" دانتون "وي حكومت معروف 4 ماهه خود را كه از روز 5 آوريل 1794 ميلادي شروع ميشد آغاز كرد و روز 27 ژوييه همان سال اعدام شد .به روز 27 ژوييه 1794 مراجعه شود رويداد:

1770 ميلادي سال:
"ريش پانس "سردار و ژنرال معروف فرانسوي كه يكي از فاتحين جنگ تاريخي معروف به" هوهن ليندن "محسوب ميشود در" متز "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي او" آنتوان ريش پانس "بود و از سرداراني محسوب ميشد كه از درجات پايين سربازي به مقام ژنرالي رسيده بود .وي روز 4 فوريه 1802 ميلادي پس از 32 سال زندگي وفات يافت .به روز 3 دسامبر 1800 مراجعه شود رويداد:

1782 ميلادي سال:
جنگ خونين تاريخي معروف به" جنگ دريايي 7 ماهه "كه از روز 15 فوريه سال 1782 ميلادي با حمله" بيلي دوسوفرن "درياسالار فرانسوي آغاز شده بود با پيروزي كامل نيروي دريايي فرانسه پايان يافت .در اين هفت ماه" سوفرن "چهاربار انگليسيها را در هم كوبيده و چند بندر را تصرف كرد .بزرگترين پيروزيهاي سوفرن در اين جنگها در" گوندلور "بود .به روز 20 ژوئن 1783 مراجعه شود مراجعه شود رويداد:

1792 ميلادي سال:
بعد از لغو سلطنت در فرانسه ،جمهوري اول در آن كشور روي كار آمد .اين دوره از جمهور فرانسه مدت دوازده سال به طول انجاميد كه در آن سه دوره مشخص به چشم ميخورد :كنوانسيون از 21 سپتامبر 1792 تا 26 اكتبر - 1795 ديركتوار از 26 اكتبر 1795 تا 11 نوامبر - 1799 كنسولا از 11 نوامبر 1799 تا سلطنت ناپلئون اول -اين دوره در 28 دسامبر 1804 ميلادي پايان يافت. رويداد:

1792 ميلادي سال:
دوره حكومت مجلس ملي در فرانسه كه به نام" كنوانسيون "معروفست در دوران انقلاب كبير فرانسه آغاز گرديد در مدت فعاليت اين مجلس كه تا روز 26 اكتبر سال 1795 ميلادي يعني مدت سه سال به طول انجاميد ،سلطنت ملغي شد - جمهوري ايجاد گرديد - شاه و ملكه سابق اعدام شدند .و قانون اساسي تازه ،بر اساس جمهوريت تصويب گرديد .به روز 26 اكتبر 1795 مراجعه شود رويداد:

1792 ميلادي سال:
سلطنت در فرانسه ملغي شد و 371 نفر از وكلاي مجلس ملي از 749 نفر وكلاي آن مجلس كه در اولين جلسه آن مجلس حضور داشتند ،به اتفاق آراص به اين الغاص سلطنت راصي دادن و به اين ترتيب دوره اول سلطنت سلسله بوربونها كه لويي شانزدهم آخرين پادشاه آن محسوب ميشود ،منقرض شد و دوره اول جمهوري فرانسه آغاز گرديد. رويداد:

1812 ميلادي سال:
"گوستاو ايفل "يكي از مشهورترين و جاودانيترين مهندسين فرانسوي ،در شهري به نام" ديژون "قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از اتمام تحصيلاتش در آن شهر به پاريس آمد و رشته مهندسي ساختمان را تمام كرد .تا قبل از ساختن" برج ايفل "در پاريس ،وي معروفيتي نداشت ولي همپاي شهرت برج ايفل خود او نيز به اوج شهرت رسيد .وي روز 27 دسامبر 1923 مرد .به روز 21 ژانويه 1887 مراجعه شود رويداد:

1832 ميلادي سال:
"سروالتر اسكات "نويسنده و رماننويس بزرگ انگليس در اسكاتلند در قرن نوزدهم ميلادي بعد از 61 سال زندگي ،بدرود حيات گفت" .سروالتر اسكات "روز دوم دسامبر سال 1771 ميلادي در" ادنبورگ "متولد شده بود .از مهمترين آثار اين نويسنده بزرگ" آيوانهو - طلسم - كئنتين وارد و سرباز اسكاتلندي "را بايد نام برد .به روز 2 دسامبر 1771 مراجعه شود رويداد:

1866 ميلادي سال:
"åÑÈÑÊ - ÌæÑÌ - æáÒ "äæíÓäÏå æ ÏÇÓÊÇäÓÑÇí ÈÒѐ ÇäáíÓí ÏÑ ÔåÑ" ÈÑæãáí "íßí ÇÒ ÔåÑåÇí äÇÍíå" ßäÊ "ÏÑ ÇäáÓÊÇä ãÊæáÏ ÔÏ" .æáÒ "Ó ÇÒ ÇíÇä ÊÍÕíáÇÊ ÎæÏ Èå äæíÓäÏí ÑÏÇÎÊ æ Çæáíä ßÊÇÈÔ ÏÑ ÓÇá 1895 ãíáÇÏí ãäÊÔÑ ÔÏ .ÇÒ ãåãÊÑíä ÂËÇÑ æáÒ" ãÇÔíä ÒãÇä æ ãÑÏ äÇãÑíí "ÈæÏ .æí Èå ÓÇá 1946 ãíáÇÏí ãÑÏ .Èå ÑæÒ 13 ÇæÊ 1946 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1891 ميلادي سال:
"دون پدروي دوم - يا - پير دوم "آخرين پادشاه كشور برزيل بعد از 66 سال زندگي و 57 سال سلطنت ،بدرود حيات گفت .اين پادشاه ،روز 13 ژانويه سال 1825 در ريودوژانيرو متولد شده و روز 2 آوريل 1831 ميلادي در 6 سالگي به سلطنت رسيده بود .وي در 15 نوامبر 1889 با قيام جمهوريخواهان روبرو شد و با اعلام رژيم جمهوري سلطنت او پايان يافت. رويداد:

1897 ميلادي سال:
"كريل داتسون "روحاني ،مورخ و منقد بزرگ فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي ،پس از 69 سال زندگي ،بدرود حيات گفت" .كريل داتسون "روز 17 مارس 1828 ميلادي در" ووزير "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .اين روحاني و مورخ مشهور كه تحقيقات استادانهاي در تاريخ و فلسفه دارد تا آخر عمر خويش عضو بسيار موئثر چند آكادمي ادبي ،فلسفي و اجتماعي بود. رويداد:

1909 ميلادي سال:
دكتر" كوام - نكرومه "سياستمدار معروف آفريقايي و باني استقلال كشور" گانا "در قريه" نزيها "متولد شد .پدرش كه آهنگر و مادرش فروشنده دورهگرد بود .وي دوره مدرسه مذهبي را طي كرد و سپس به آمريكا رفت و با باربري و كارگري تحصيلات خود را تا دكتري طي كرد .در جريانات نهضتهاي ملل آفريقايي وي موفق شد كشور خود را روز 6 مارس 1957 استقلال دهد .به روز 6 مارس 1957 مراجعه شود رويداد:

1915 ميلادي سال:
جاز ،پديده شگرف موسيقي قرن بيستم بوجود آمد .در اين روز يك نوازنده سياهپوست به نام" جاز بوبراون "با سه نفر نوازنده سياهپوست ديگر مست كردند و هر كدام هر نتي كه دلش خواست زد و چون مشتريان كافهاي كه اين چهار نفر در آن نوازندگي ميكردند از اين آهنگهاي مغشوش خوششان آمد ،هر شب جاز و رفقايش آن را تكرار كردند .سمبل امروزي جاز" لويي آرمسترانگ "نوازنده معروف آمريكايي است. رويداد:

1943 ميلادي سال:
فرار تاريخي موسوليني از زندان مرتفع خويش در كوههاي" گياندساسو "به همكاري چتربازان آلماني صورت گرفت .موسوليني در ژوييه همان سال توسط بادوگليو نخستوزير جديد در اين زندان كه 2116 متر ارتفاع داشت زنداني شد ولي در اين روز به دستور هيتلر ،چتربازان آلماني به فرماندهي" اوتو اسكورزني "موسوليني را نجات دادند و با هواپيمايي كه در اختيار داشتند ،او را به آلمان فرار دارند. رويداد:

1949 ميلادي سال:
بزرگترين كنفرانس سياسي در چين كه در آن تاريخ در تصرف نيروهاي ارتش مائوتسه تونگ بود در شهر" پكن "افتتاح شد و در جريان اين كنفرانس كه تمام شهرستانها و استانها و ممالك چين نمايندگاني به آن فرستاده بودند ،تشكيل جمهوري تودهاي چين رسماش اعلام شد .به اين ترتيب به حكومت چيانكايچك در آن كشور خاتمه داده شد و آن روز به بعد چين به دو قسمت يعني چين سرخ و چين ملي تقسيم شد. رويداد:

1957 ميلادي سال:
سلطنت" اولاف "پنجم ،پادشاه ورزشكار و محبوب ملت نروژ كه از جمله برجستهترين افسران نيروي دريايي كشور خويش محسوب ميشود ،آغاز شد .اولاف پنجم كه در روز 2 ژوييه 1903 ميلادي در" اسلو "پايتخت نروژ متولد شده بود در اين زمان 54 سال داشت .اولاف پنجم قهرمان پرش با اسكي قهرمان اسكي روي آب و قهرمان اتومبيلراني نيز بوده است .به روز 2 ژوييه 1903 مراجعه شود رويداد:

1958 ميلادي سال:
جمهوري پنجم فرانسه با انتخاب رسمي ژنرال شارل دوگل سياستمدار كهن سال و ميهنپرست فرانسه به رياست جمهوري آن كشور آغاز شد .ژنرال شارل دوگل براي مدت 7 سال طبق قوانين اساسي فرانسه براي رياست انتخاب ده بود ولي بعد ،در انتخابات مجدد رياست جمهوري در سال 1965 بار ديگر نيز براي مدت 7 سال به رياست جمهوري انتخاب شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .