َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
18 روز:
629 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي معروف" قرارداد استرداد صليب "ميان امپراتوري روم و دولت شاهنشاهي ايران به امضاص رسيد و به اين ترتيب ،مبارزاتي كه مدت 23 سال در زمان" خسرو پرويز "جريان داشت ،و مدت دو سال نيز ميان آن وقفه ايجاد شده بود پايان يافت .يكي از شرايط اين قرارداد پس دادن صليب مقدس حضرت عيسي بود كه در زمان خسرو پرويز از بيتالمقدس به ايران آورده شده بود. رويداد:

1435 ميلادي سال:
"نيكلا - فرومان "يكي از مهمترين هنرمندان قرن پانزدهم ميلادي در شهري به نام" اوزس "متولد شد .دوران زندگي وي مصادف با اوج ترقي هنر نقاشي در اروپا بود و" فرومان "نيز كه در اين مورد ذوق سرشاري داشت ،به سرعت مدارج ترقي را پيمود .وي كه معاصر با نقاش ديگري به نام" ژان - نوكه "بود روز 5 ژوييه 1484 ميلادي مرد .به روز 5 ژوئن 1484 مراجعه شود رويداد:

1500 ميلادي سال:
"ليژيه ريشيه "معمار و حجار هنرمند قرن شانزدهم ميلادي فرانسه ،در شهري به نام" سنت ماهيل "در ناحيه" موز "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي ابتدا تحصيلات خود را در رشته طب به انجام رسانيد ولي به علت علاقه به معماري به اين فن روي آورد .از آثار برجسته او مقبره" رنه دوشالون "را بايد نام برد .وي روز 5 فوريه 1567 ميلادي مرد .به روز 5 فوريه 1567 مراجعه شود رويداد:

1733 ميلادي سال:
"دوفا "دانشمند فيزيكدان فرانسوي موفق به كشف يكي از قوانين الكتريسيته شد .وي بعد از آزمايشها و تحقيقات فراوان ثابت كرد كه جريان برق ،معلول دو قطب به نامهاي" مثبت "و" منفي "است و چنانچه يكي از دو قطب وجود نداشته باشد جريان برق نيز وجود نخواهد داشت .كشف جريان برق روز 19 اوت 1727 ميلادي صورت گرفته بود .به روز 19 اوت 1727 مراجعه شود رويداد:

1734 ميلادي سال:
جنگ" گالاستا "در جريان جنگهاي فرانسه و اتريش پايان يافت .در اين جنگ اتريشيها به فرماندهي شارل ششم امپراتور خويش و فرانسويها به سرداري لويي پانزدهم با يكديگر روبرو بودند .در جنگ گالاستا كه نزديكي" پارم "اتفاق افتاد بيش از 20 هزار اتريشي كشته شدند و 35 هزار از آنان اسير شدند .به روز 26 اكتبر 1733 مراجعه شود رويداد:

1749 ميلادي سال:
جنگ تاريخي و معروف" كارناتيك "بين فرانسويان و انگليسيها ،با پيروزي درخشان فرانسويها به پايان رسيد و قلعه كارناتيك كه جنگ به خاطر تسخير آن برپا شده بود ،بدست ماركي" دوبوسي "افتاد .اين قلعه كه از مستحكمترين دژهاي جنگي انگليسي بود چهار ديوار داشت و تسخير آن محال مينمود ولي ماركي دوبوسي با شجاعت خارقالعادهاي ،انگليسيها را شكست داد و قلعه را گرفت. رويداد:

1825 ميلادي سال:
"اوروگوئه "كوچكترين كشور آمريكاي جنوبي به استقلال رسيد .اين كشور كه از مترقيترين ممالك اين منطقه محسوب ميشود ،در مشرق آمريكايي جنوبي ،در ساحل اقيانوس اطلس و بين دو كشور برزيل و آرژانتين قرار دارد و پايتخت آن شهر زيباي" مونته - ويدئ - و "اس .اوروگوئه كه 186303 كيلومتر مربع مساحت و در حدود سه ميليون نفر جمعيت دارد با رژيم جمهوري اداره ميشود. رويداد:

1832 ميلادي سال:
"كنت لويي دوموران "يكي از برجستهترين فاتحين و سرداران بزرگ فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي بعد از 61 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .اين سردار و فرمانده معروف روز 23 مارس 1771 ميلادي در" پونتارليه "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي در جنگ اوسترليتز همراه با ناپلئون بر سپاهيان روس و پروس پيروز شده بود .به روز 23 مارس 1771 مراجعه شود رويداد:

1836 ميلادي سال:
"لتيسيا - رامولينو "يكي از زنان نامدار اروپا و فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي بعد از 86 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين زن مشهور كه مادر ناپلئون بناپارت بود و همه پسران و دختران او به مقام سلطنت رسيدند ،روز 1 ژانويه 1750 ميلادي در" آژاكسيو "پايتخت جزيره" كرس "متولد شده بود .به روز 1750 مراجعه شود رويداد:

1870 ميلادي سال:
پاريس ،پايتخت فرانسه ،در جريان جنگهاي معروف 1870 ميلادي فرانسه و آلمان توسط نيروهاي پيروزمند آلمان) پروس (محاصره شد و ويلهلم اول پادشاه آن كشور ،قصر تاريخي" ورساي "را محل ستاد ارتش خود قرار دارد .در محاصره پاريس كه چهار ماه طول كشيد 200 هزار پياده 34 هزار سوار نظام و 900 توپ آلماني شركت داشتند .اين محاصره روز 10 مه 1870 ميلادي پايان يافت. رويداد:

1875 ميلادي سال:
فريديناند اول ،امپراتور اتريش ،پس از 13 سال سلطنت و 82 سال زندگي جان سپرد .وي كه دوران امپراتوريس مصادف با قيامهاي آزاديخواهي ملل تابعه اتريش بود ،روز 10 اوت 1793 ميلادي در وين متولد شد روز 3 مه 1835 ميلادي در 42 سالگي به سلطنت استعفا كرد و 27 سال بعد در روزي چون امروز مرد .به روز 10 اوت1793 رويداد:

1878 ميلادي سال:
قحطي شديد و پر تلفاتي كه از روز 11 فوريه سال 1877 ميلادي در ايالات و شهرهاي چين شمالي آغاز شده بود پايان يافت در حالي كه بر اثر نبودن مواد غذايي ،روي هم رفته 9/5 ميليون نفر از مردم آن نواحي بدرود حيات گفته بودند .قحطي شديد بر اثر خشكسالي و نباريدن باران در آن سرزمين اتفاق افتاد بود .به روز 11 فوريه 1877 مراجعه شود رويداد:

1907 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ تلاش بشر براي بدست آوردن مواد مولد حرارت و انرژي ،يك شيميدان اسكاتلندي موفق شد كه از تقطير زغال سنگ نوعي مواد شبيه به نفت بوجود بياورد و او بعدها ،باني صنعت نفت مصنوعي لقب گرفت .اين شيميدان اسكاتلندي" جيمز يانك "نام داشت و مالك يك معدن بزرگ زغال سنگ و يك لابراتوار كامل بود و به كمك همين دو عامل موفق به كشف نفت مصنوعي گرديد. رويداد:

1915 ميلادي سال:
"حمله بزرگ "كه آغاز يك سلسله جنگهاي خونين بين فرانسه و انگليس و آلمان بود ،توسط متفقين به فرماندهي ژنرال" ژوفر "فرمانده كل متفقين آغاز شد در اين حمله ،نيمي از قواي فرانسه و يك سوم قواي انگليس با 4530 توپ شركت داشتند و معهذا جنگ بينتيجه پايان يافت تلفات متفقين در اين جنگ 130 هزار نفر و تلفات آلمانيها 48 هزار نفر بود .به روز 1915 مراجعه شود رويداد:

1931 ميلادي سال:
مارشال" ژوزف ژوفر "يكي از بزرگترين سرداران جنگ اول بينالمللي پس از 79 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين سردار نامدار ،روز 9 مه سال 1852 ميلادي در" ريوزاتس "متولد شده و از نوجواني به ارتش پيوسته بود .در تونكن - سودان - مادگاسكار جنگيده و در جنگ اول جهاني رييس ستاد ارتش فرانسه بود .وي در پايان عمر عضو آكادمي فرانسه شده بود .به صفه 760 مراجعه شود رويداد:

1956 ميلادي سال:
"بيرد "يكي از بزرگترين مخترعين قرن بيستم ،پس از 69 سال زندگي بدرود حيات گفت .نام كامل اين مخترع بزرگ" ريچارد .لاجي .بيرد "بود ولي به نام" جان .لاجي "معروف شد" .بيرد "روز 17 آوريل 1889 ميلادي در" اديمبورگ "اسكاتلند قدم به عرصه وجود گذاشته بود .روز 17 آوريل در 1926 ميلادي موفق به اختراع تلويزيون گرديد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .