َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


مه مـاه:
18 روز:
-2 ميلادي سال:
اشك پانزدهم سلطنت پانزدهمين تاجدار سلسله اشكانيان يعني" فرهاد پنجم "بعد از مسموم كردن پدرش" فرهاد چهارم "آغاز شد و از آن پس به نام معروف گرديد .مادر" فرهاد پنجم "يك كنيز ايتاليايي به نام" موزا "بود كه بعد از شكست دوم" آنتوان "از" فرهاد چهارم "توسط" اوكتاويوس "امپراتور روم براي" فرهاد چهارم "فرستاده شده بود .فرهاد پنجم دو سال بعد در 29 دسامبر 1 ميلادي كشته شد. رويداد:

-2 ميلادي سال:
سلطنت و زندگي" اشك چهاردهم - فرهاد چهارم "يكي از معروفترين سلاطين سلسله اشكانيان پايان يافت" .فرهاد چهارم "كه يك ماه بعد از سلطنت فرهاد پنجم دستور قتل عام پدر و همه برادران و عموها و عموزادههاي خود را در 6 ژوييه 37 قبل از ميلاد داده بود ،در اين روز به دست پسرش مسموم شد و به اين ترتيب دوران 35 ساله سلطنت او در اين روز پايان يافت .به روز 2 ژوئن 37 قبل از ميلاد مراجعه شود رويداد:

1189 ميلادي سال:
"ريشارد شيردل "يكي از شجاعترين و بزرگترين سلاطين انگلستان آغاز شد .در اين زمان ،ريشارد شيردل كه روز 19 فوريه 1157 ميلادي در" اوكسفورد "متولد شده بود 32 ،سال داشت تمام طول سلطنت دهساله او كه تا روز 20 مارس سال 1199 ميلادي يعني روز مرگ او طول كشيد ،به جنگ گذشت .وي از قهرمانان جنگهاي صليبي محسوب ميشود .به روز 19 فوريه 1157 مراجعه شود رويداد:

1321 ميلادي سال:
"دانته اليگيري "سياستمدار و نويسنده بزرگ ايتاليايي در قرون 14 مه سال 1265 ميلادي در شهر زيباي فلورانس متولد شده بود و هنگام مرگ 56 سال داشت .از مهمترين آثار دانته" كمدي الهي "او را كه جزص شاهكارهاي ادبيات است ،بايد نام برد .به روز 14 مه 1265 مراجعه شود رويداد:

1389 ميلادي سال:
سپاهيان امپراتوري عثماني سرزمين" صربستان "را كه امروزه به نام" يوگسلاوي "معروف است تصرف كردند و از آن پس تا سال 1878 ميلادي كه به موجب معاهده تاريخي برلن ،كشور صربستان استقلال يافت ،اين سرزمين جزص مستعمرات امپراتوري عثماني محسوب ميشد .يوگسلاوي ،كه بعدها عامل اصلي بروز جنگ اول جهاني شد ،استقلال امروزي خود را در سال 1945 بدست آورد. رويداد:

1466 ميلادي سال:
معاهده تاريخ معروف به قرارداد" تورن "بعد از جنگهاي خونين متمادي كه ميان افراد ارتش لهستان و افراد فرقههاي توتونيك و پورت گلو در آن سرزمين جريان داشت به امضاص رسيد .به موجب اين قرارداد تاريخي ،دو فرقه" توتونيك و پورت گلو "كه قصد داشتند به كلي سرزمين لهستان را بگيرند مجبور شدند اطاعت دولت لهستان را بپذيرند و جزص افراد آن كشور درآيند. رويداد:

1494 ميلادي سال:
اولين لشكركشي فرانسويان براي تصرف" ناپل "ايتاليا به فرمان" شارل هشتم "پادشاه جوان و جنگجوي فرانسوي آغاز شد و به اين ترتيب ،جنگهاي تاريخي موسوم به جنگهاي ايتاليا بين فرانسويان و فرمانروايان ممالك ايتاليا شروع گرديد .اين جنگها براي الحاق ناپل كه به موجب وصيتنامه" رنه دانژو "به لويي يازدهم و بعد به شارل هشتم به ارث رسيده بود ،آغاز شد .به روز 30 مارس 1480 مراجعه شود رويداد:

1515 ميلادي سال:
براي بار دوم" ميلان "به تصرف فرانسويان درآمد و اين بار فاتح" ميلان" "فرانسواي اول "جانشين" لويي دوازدهم "بود .براي اولين بار ميلان پس از 7 ماه محاصره و جنگ روز 19 ژانويه 1500 ميلادي به تصرف لويي دوازدهم درآمده بود .پس از قريب به 14 سال اشغال ميلان در 10 ژوييه 1513 اين شهر از تصرف فرانسويها خارج شده بود .به روز 19 ژانويه 1500 مراجعه شود رويداد:

1635 ميلادي سال:
جزيره معروف آتشفشاني و زيباي" مارتينيك "در جريان مبارزات استعماري فرانسه تصرف شد و سلطه فرانسه بر اين جزيره هنوز ادامه دارد" .مارتينيك "جزيرهاي است در درياي آنتيل كه 980 كيلومتر مربع مساحت و 500 هزار نفر جمعيت دارد .آتشفشان معروف" پهله "در اين جزيره است كه زادگاه ژوزفين امپراتوريس ناپلئون بناپارت محسوب ميشود .به روز 8 مه 1902 مراجعه شود رويداد:

1765 ميلادي سال:
"گيوم دو هومبولد "فيلسوف و جامعهشناس و متخصص بزرگ تعليم و تربيت اروپا در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي كه از مردم پروس) آلمان (بود ،در شهر تاريخي" پوتسدام "قدم به عرصه وجود گذاشت .اين دانشمند بزرگ كه برادر" آلكساندر - هومبولد "طبيعيدان مشهور است ،پايهگذار تعليم و تربيت جديد پروس بود .مرگ او روز 17 مه 1835 اتفاق افتاد .به روز 18 ژوئن 1769 مراجعه شود رويداد:

1792 ميلادي سال:
جنگ معروف به جنگ" آرگون "به سردار ژنرال" دوموريه "از فرانسه و" دوك دوبرونسويك "از اتريش اتفاق افتاد .در اين جنگ فرانسويان تنها 19 هزار نفر سپاه داشتند و حال آن كه قواي متحد اتريش در حدود 60 هزار نفر بودند .اين جنگ به پيروزي اتريشيها انجاميد و در نتيجه ،ايالت شامپاني بدست اتريشيها افتاد .انتقام اين شكست در جنگ" والمي "روز 20 سپتامبر همان سال گرفته شد. رويداد:

1797 ميلادي سال:
"مري ولستن كرافت "يكي از نويسندگان معروف قرن هجدهم انگلستان به سبب عوارض ناشي از زايمان بدرود حيات گفت .اين نويسنده بزرگ به سال 1759 ميلادي در" لندن "قدم به عرصه وجود گذاشت .از دوران تحصيل به ادبيات علاقمند بود و سرانجام نيز در اين راه شهرت فراوان يافت از مهمترين آثار اين زن نويسنده" دفاع از حقوق زنان "را ميتوان نامبرد .به روز 27 آوريل 1759 مراجعه شود رويداد:

1812 ميلادي سال:
آتشسوزي بزرگ" مسكو "كه يكي از تاريخيترين و مدهشترين حريقهاي جهان محسوب ميشود ،اتفاق افتاد .اين حريق فرداي روزي كه" مسكو "به تصرف سپاهيان ناپلئون اول امپراتور فرانسه درآمد ،به دستور" روستوپ چين "حاكم دورانديش مسكو صورت گرفت و در جريان آن 8500 خانه چوبي كه سه چهارم مسكوي آن روز بود با تمام انبارهاي خواربار سوخت .به روز 13 سپتامبر 1812 مراجعه شود رويداد:

1901 ميلادي سال:
"ويليام - ماككينلي "بيست و پنجمين رييس جمهوري آمريكا در جريان بازديد از يك نمايشگاه در" بوفالو "بدست يك آنارشيست به نام" ليون چلگوش "به ضرب گلوله به قتل رسيد .وي روز 29 ژانويه 1843 ميلادي در شهر" نايس "واقع در" اوهايو "متولد شده بود و در سال 1987 در 54 سالگي به رياست جمهوري رسيد .الحاق هاوايي به آمريكا در زمان او بود .به روز 29 ژانويه 1843 مراجعه شود رويداد:

1913 ميلادي سال:
"پولين جانسون ،"يكي از شاعرههاي زيبا و خوش قريحه آمريكايي ،پس از 52 سال زندگي بدرود حيات گفت" .پولين جانسون "كه روز 10 مارس 1861 ميلادي در" برنت فرد "متولد شده بود ،در اصل يك دختر سرخپوست از مردم قبيله معروف" موهاك "بود .از اين شاعره معروف كه او را كانادايي نيز ميدانند ،فقط چهار مجموعه اشعار منتشر شده است .به روز 10 مارس 1861 مراجعه شود رويداد:

1942 ميلادي سال:
اولين واحدهاي ارتش آلمان نازي پس از جنگهاي خونين معروف به" خانه بخانه "وارد استالينگراد شدند .جنگ استالينگراد كه يكي از خونينترين جنگهاي آلمان و روسيه محسوب ميشد ،با حمله آلمانيها به فرماندهي" فيلد مارشال فون پائولوس "افسر معروف آلماني آغاز شد .با وجود تصرف قسمتي از استالينگراد ،آلمانيها خود در محاصره روسها افتادند و سال بعد با فرمانده خود تسليم شدند. رويداد:

1944 ميلادي سال:
قرارداد متاركه جنگ ميان ارتش روسيه شوروي و ارتش بلغارستان ،در جريان جنگهاي بينالملل دوم به امضاص رسيد ،و به اين ترتيب يك روز پس از تسليم كامل كشور روماني ،بلغارستان نيز كه از متحدين آلمان نازي در آن جنگ محسوب ميشد از گردونه عمليات جنگي خارج شد .فاتح بلغارستان نيز مانند روماني ،مارشال تولبوخين فرمانده ارتش سرخ شوروي بود .به روز 13 سپتامبر 1944 مراجعه شود رويداد:

1948 ميلادي سال:
اولين كلنگ ساختمان مركز دائمي سازمان ملل متحد در مركز مانهاتان در بندر معروف نيويورك آمريكا طي مراسمي با حضور عده زايد از نمايندگان ملل متحد به زمين زده شد .اين ساختمان كه سبك معماري خاصي دارد ،در زميني به مساحت 18 جريب در 39 طبقه ساخته شد و مدت بناي آن كه به عنوان پارلمان جهاني مورد استفاده اعضاص سازمان ملل متحد قرار ميگيرد ،مدت چهار سال به طول انجاميد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .