َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


نوامبر مـاه:
30 روز:
627 ميلادي سال:
جنگهاي معروف به" جنگ 24 ساله "كه يكي از خونينترين مبارزات دولت شاهنشاهي ايران و امپراتوري روم در قرن هفتم ميلادي محسوب ميشود ،با پيروزي" خسرو پرويز "شاهنشاه ساساني پايان يافت .اين جنگها كه عاملي اصلي بروز آن گرفتن انتفام خون" موريس "امپراتور روم و حامي" خسرو پرويز "و" فوكاس "امپراتور جديد بود از روز 5 ژانويه 603 ميلادي شروع شده بود. رويداد:

1250 ميلادي سال:
نبرد" منصوريه "يكي از تاريخيترين پيكارهاي مسلمانان و مسيحيان در جنگهاي معروف صليبي ،آغاز شد .اين جنگ در محلي به همين نام بين مليون فرانسه و سپاهيان مصري به فرمان صلاحالدين ايوبي ،پادشاه مصر اتفاق افتاد كه به شكست فاحش صليبيون فرانسه منجر گرديد و علاوه بر آن" سن لويي "پادشاه فرانسه نيز اسير شد و در كاخ لوكن زنداني گرديد .اين كاخ امروزه به صورت يك موزه درآمده است. رويداد:

1515 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" مارن يان "كه در ناحيهاي به همين نام ميان فرانسه و ونيز از يك طرف و چند كشور ايتاليايي و اروپايي در گرفته بود ،با پيروزي فرانسويان به پايان رسيد .قهرمان اصلي اين جنگ فرانسواي اول پادشاه فرانسه بود كه چندي قبل از اين جنگ با ونيزيها عليه پاپ لئون دهدم و متحدين او ،پيمان همكاري امضاص كرده بود .فتح ميلان نتيجه اين جنگ بود .به روز 14 سپتامبر 1515 مراجعه شود رويداد:

1548 ميلادي سال:
"جيوردانو - برونو "فيلسوف صريحاللهجه و مبارز ايتاليايي در قرن شانزدهم ميلادي در" نول "قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از تحصيلات متداول ،در جستجوي حقيقت مذاهب ،به فرقههاي گوناگون روي آورد و سرانجام با كمال شجاع همه را باطل و مردود و خرافاتي اعلام كرد .به سبب اين امر ،او را محكوم به اعدام كردند و روز 30 آوريل 1600 ميلادي زنده زنده در آتش سوزانده شد. رويداد:

1658 ميلادي سال:
حكومت" ريچارد "پسر جوان اوليوير كرامول ديكتاتور بزرگ انگلستان در قرن هفدهم ميلادي آغاز شد و اين حكومت ،بعد از مرگ پدرش كه در اين روز اتفاق افتاد صورت گرفت .ريچارد به خلاف پدرش كه مردي با اراده و نيرومند بود ،شخصي سست عنصر و ضعيفالنفس بود و روي اين اصل حكومتش دوام زيادي نيافت و پس از عزل وي از حكومت ،دوباره سلسله" استوارتها "روي كارآمد. رويداد:

1658 ميلادي سال:
"اوليوير كرامول "سياستمدار و سردار و ديكتاتور معروف انگلستان در قرن هفدهم ميلادي ،بعد از 59 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه در سال 1599 ميلادي در" هانتينگ دام "متولد شده بود ،بعد از اعدام شارل اول پادشاه انگليس در 9 فوريه 1649 ميلادي به طور غير رسمي و از روز 26 دسامبر 1653 به طور رسمي زمامدار آن كشور گرديد .مجموع دوران حكومت وي 9 سال به طول انجاميد. رويداد:

1734 ميلادي سال:
جنگهاي شش ماهه سيسيل كه در خلال جنگهاي دو ساله فرانسه و اتريش در سرزمين ايتاليا اتفاق افتاده بود ،با پيروزي اسپانياييها پايان يافت .در اين جنگهاي شش ماهه كه از روز 3 مارس همان سال آغاز شده بود ،اتريشيها با متحد فرانسه يعني اسپانيا روبرو بودند و با وجود تلاش زيادي كه براي حفظ سيسيل و بندر معروف ناپل كردند ،معهذا شكست خوردند و سيسيل و ناپل به تصرف اسپانياييها درآمد. رويداد:

1759 ميلادي سال:
شهر" كهبك "بزرگترين و مستحكمترين پايگاههاي فرانسويان در كانادا ،بعد از جنگي كه نزديك به دو ماه طول كشيد ،به تصرف نيروهاي انگليسي درآمد .اين جنگ از روز 30 ژوئن با حمله" وولف "سردار انگلستان به كهبك آغاز شد و گرچه" مونكالم "سردار فرانسوي با كمال قوا از كهبك دفاع كرد ولي به سبب مجروح شدن او در اين روز انگليسيها كهبك را گرفتند .به روز 30 ژوئن 1759 مراجعه شود رويداد:

1780 ميلادي سال:
"آسانسور "اختراع شد و مبتكر اولين دستگاه بالارونده ،يك آمريكايي به نام" جان بيكبارت "بود .اولين آزمايش آسانسور در اين روز در شهر شيكاگو در آمريكا انجام گرفت و عبارت از جعبهاي چوبي در ارتفاع صد فوتي بود كه زن و مرد در آن مينشستند و پايين و بالا ميرفتند .اولين آسانسور برقي در سال 1889 ميلادي و اولين آسانسور اتوماتيك در سال 1915 ميلادي ساخته شد، رويداد:

1788 ميلادي سال:
"موايس كانتن دولاتور "نقاش بزرگ دربار لويي پانزدهم پس از 84 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .اين نقاش كه پدرش مهندس و جغرافيادان بود روز 18 مارس 1704 ميلادي در" سن كانتن "متولد شده بود .وي روانشناس نيز بود و هنگام ترسيم پرتره اشخاص افكار قلبي آنها را نيز ميخواند و آنها را در تابلوي خويش رسم ميكرد .تصوير لويي پانزدهم از شاهكارهاي اوست. رويداد:

1812 ميلادي سال:
"مسكو "مهمترين شهرهاي امپراتوري روسيه بعد از جنگ تاريخي معروف" سمنو - كسويه - يا - مسكوا "به تصرف نيروهاي فرانسه به فرماندهي ناپلئون بناپارت درآمد .فتح مسكو كه فيلد مارشال كوتوزوف فرمانده كل نيروهاي روسيه از آن دفاع ميكرد ،بعد از شكست روسها كه 40 هزار كشته دادن صورت گرفت .حريق تاريخي مسكو فرداي همين روز اتفاق افتاد .به روز 14 سپتامبر 1812 مراجعه شود رويداد:

1820 ميلادي سال:
منطقه ساحلي عمان پس از سالها زد و خورد شديد و صرف مبالغ هنگفتي پول براي تطميع شيخنشينهاي مختلف عربي كه در آن مناطق فرمانروايي داشتند ،به تصرف انگلستان درآمد .در نتيجه اين اشغال ،استقلال عمان از بين رفت و فقط در بعضي نقاط آن استقلالهاي ناقصي باقيمانده كه توسط شيخهاي دست نشانده انگلستان اداره ميشدند .به روز 28 سپتامبر 1920 مراجعه شود رويداد:

1860 ميلادي سال:
"ÌÇä ÑÔíä "ÓÑÏÇÑ ÈÒѐ æ äÇãÂæÑ ÂãÑíßÇíí ÏÑ ÔåÑ" áÇßáíÏ "æÇÞÚ ÏÑ ÇíÇáÊ" ãíÓæÑí "ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .ÈÚÏ ÇÒ ÝÑÇÛÊ ÇÒ ÊÍÕíá ÏÑ ÏÇäÔßÏå äÙÇãí ãÚÑæÝ" æÓÊ æíäÊ "ÎÏãÇÊ ÎæÏ ÑÇ ÏÑ ÇÑÊÔ ÂÛÇÒ ääãæÏ æ ÏÑ Ìä Çæá ÝÑãÇäÏå äíÑæåÇí äÙÇãí ÂãÑíßÇ ÑÏíÏ .æí Ó ÇÒ 88 ÓÇá Òäϐí Èå ÓÇá 1948 ãíáÇÏí Ôã ÇÒ ÌåÇä ÝÑæ ÈÓÊ .Èå ÑæÒ 12 Žæííå 1948 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1874 ميلادي سال:
"آرنولد شونبرگ "آهنگساز بزرگ اتريشي در شهر زيباي" وين "پايتخت اتريش قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش بازرگاني يهودي بود و او در 12 سالگي به موسيقي روي آورد و مدتها بدون معلم كار كرد تا" زيلنسكي "هنرمند بزرگ تعليم او را عهدهدار شد .اولين اثر او به نام" شب روشن "بود و بعدها" ترانههاي گوده "را بوجود آورد .وي روز 13 ژوييه 1951 ميلادي مرد. رويداد:

1876 ميلادي سال:
"ماتاهاري "كه نام اصليش مارگريت - ماك لودزل و زيباترين و زرنگترين و يكي از مرموزترين جاسوسههاي جهان در طول تاريخ بود ،در يكي از شهرهاي هلند قدم به عرصه وجود گذاشت .چون زيبايي فراوان داشت و به رقص نيز علاقه داشت ،به شغل رقاصي پرداخت و چون در همان زمان جنگ اول نيز درگرفت وي به جاسوسي پرداخت .روز 15 اكتبر 1917 ميلادي از طرف فرانسويها به جرم جاسوسي براي آلمان تيرباران شد. رويداد:

1914 ميلادي سال:
جنگ تاريخي و بزرگ" مارن "كه در حوالي رودي به همين نام در حوالي پاريس پايتخت فرانسه روي داده بود ،پس از 8 روز تلاش ،به نفع فرانسويان پايان يافت .در اين جنگ دو سردار بزرگ فرانسه مارشال فورش و مارشال ژوفر) كه هنوز مارشال نشده بودند (به سختي آلمانيها را در هم كوبيدند و با اين پيروزي ،پايتخت فرانسه كه در خطر سقوط قرار داشت نجات يافت .به روز 6 سپتامبر 1914 مراجعه شود رويداد:

1943 ميلادي سال:
بزرگترين غنيمت جنگي ،در طول جنگهاي بينالملل دوم نصيب نيروي دريايي انگلستان شد .در اين روز فرمانده نيروي دريايي انگليس در درياي مديترانه ،كليه ناوگان جنگي ايتاليا را كه 5 زرهدار و 7 ناوشكن و تعدادي كشتي جنگي از جمله آنها بود در بندر" والتا "پايتخت جزيره مالت به تصرف درآورد .اين غنيمت پس از تسليم بدون قيد و شرط ايتاليا در جنگ دوم نصيب انگليسيها شد. رويداد:

1944 ميلادي سال:
قرارداد متاركه جنگ ميان ارتش روسيه شوروي و ارتش روماني ،در جريان جنگ بينالملل دوم به امضاص رسيد و به اين ترتيب" روماني "كه يكي از متحدين آلمان نازي در آن جنگ بود ،از گردونه عمليات جنگي خارج شد .روماني پس از تسخير" بخارست "پايتخت آن كشور در 5 سپتامبر 1944 بدست مارشال" تولبوخين "فرمانده ارتش سرخ شوروي ،تقاضاي متاركه كرده بود. رويداد:

1959 ميلادي سال:
در اين روز براي اولين بار در تاريخ تجسسات فضايي ،سفينه مهنورد اتحاد جماهير شوروي در سطح كره ماه فرود آمد .اين سفينه كه" لونيك "2 - نام داشت در حدود 1511 كيلوگرم وزن داشت و محتوي 390 كيلوگرم ابزار و آلاتي بود كه ميبايست از سطح ماه اطلاعاتي به زمين مخابره كنند" .لونيك "2 - فاصله 380 هزار كيلومتر فاصله زمين تا ماه را در 68 ساعت پيموده بود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .