َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 



همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...




Dictionary-Farsi.com




 


سپتامبر مـاه:
22 روز:
51 ميلادي سال:
سلطنت" وانان دوم - اشك بيست و يكم "از سلاطين سلسله اشكاني بعد از مرگ برادرش" گودرز - اشك بيستم "آغاز شد و دوران سلطنت او يكي از كوتاهترين ادوار سلطنت اشكانيان محسوب ميشود زيرا وي جمعاش هفت ماه سلطنت كرد" .وانان دوم "كه مردي ضعيفالنفس و ترسو و سفيه بود روز 12 مه 52 ميلادي از سلطنت كنارهگيري كرد و تاج و تخت را به پسرش" بلاش "واگذار نمود. رويداد:

51 ميلادي سال:
سلطنت و زندگي" گودرز - اشك بيستم "يكي از ديكتاتورترين پادشاهان سلسله اشكاني به پايان رسيد" .گودرز "يكي از 3 فرزند" اردوان سوم - اشك هجدهم "بود و مدتها بعد از مرگ پدر ،بين دو برادر جنگ بود تا بعد از پيروزي بر برادرش" واردن - اشك نوزدهم "سلطنت مستقل خود را آغاز كرد .بعد از" گودرز "برادر ديگرش" وانان دوم "به سلطنت رسيد. رويداد:

1203 ميلادي سال:
سرزمين" براندبورگ "كه يكي از معتبرترين و مهمترين سرزمينهاي آلمان در طول تاريخ محسوب ميشود از اتحاد سه مارش يعني" مارشنو - ماش كهن و مارش ميانه "بوجود آمد و مارش به اراضي خاصي اطلاق ميشد كه در آن زمان در تصرف اقوام مختلفي بود كه در خاك آلمان سكونت داشتند .براندبورگ بعدها به صورت يك ايالت رسمي آلمان درآمد. رويداد:

1553 ميلادي سال:
"هانري چهارم "معروف به" هانري دوناوار "پادشاه معروف فرانسه ،در" پو "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش" آنتوان دوبوربون "و مادرش" جين سوم "ملكه منطقه ناوار بود و رهبر پروتستانهاي فرانسه محسوب ميشد .با اين وصف روز 25 مارس 1589 پس از مرگ هانري سوم به سلطنت رسيد و پس از 21 سال سلطنت به سال 1610 ميلادي به ضرب كارد كشته شد .به روز 14 مه 1610 مراجعه شود رويداد:

1561 ميلادي سال:
كنفرانس بزرگ مذهبي و سياسي معروف به" پواسي "در شهري به همين نام در فرانسه تاصسيس شد .مبتكر اين كنفرانس" ،كاترين دومديسي "ملكه مقتدر فرانسه و مجري آن" ميشل دولو پيتال "صدراعظم آن كشور بود در كنفرانس" پواسي "رهبران پروتستان و كاتوليك شركت داشتند و هدف از تاصسيس آن ،ايجاد سازش بين اين دو دسته براي ازدياد قدرت نظامي فرانسه بود .به روز 17 ژانويه 1562 مراجعه شود رويداد:

1683 ميلادي سال:
تاريخيترين و خونيترين جنگهاي ميان امپراتوري عثماني و امپراتوري اتريش در قرن هفدهم ميلادي در قلعهاي نزديك وين پايتخت اتريش به نام" كاهلنبرگ "در گرفت .در اين جنگ قهرمان اصلي" ژاون سوبيسكي "پادشاه معروف لهستاني بود كه به كمك لئوپولد اول امپراتور اتريش آمده بود .با شكستي كه تركها خوردند ،محاصره وين كه از روز 7 ژوييه همان سال شروع شده بود رفع شد. رويداد:

1745 ميلادي سال:
شورش و انقلاب خونين معروف به" انقلاب اكوس "در سرزمين اسكاتلند آغاز شد .رهبر اين شورش" شارل ادوارد "پس جاك بود كه در سال 1716 ميلادي بعد از قيام عليه" جورج اول "پادشاه انگلستان مغلوب شده و گريخته بود .شورش" اكوس "با وجود پيروزيهايي كه در اوايل نصيبشان شد ،روز 27 آوريل 1746 ميلادي به سختي سركوبي شد .به روز 27 آوريل 1746 مراجعه شود رويداد:

1759 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ مراودات ميان روسيه و پروس" ،برلين "پايتخت پروس و مركز قدرت فردريك دوم پادشاه آن كشور به تصرف روسها درآمد .در آن زمان جنگهاي معروف 7 ساله بين روس و پروس و اتريش و فرانسه و انگليس جريان داشت و فردريك دوم كه دچار چند شكست پي درپي شده بود ،قادر به دفاع از برلين نبود با اين وصف روسها مدت زيادي در برلين نماندند و بزودي آن را تخليه كردند. رويداد:

1764 ميلادي سال:
ديوژن" ژان فيليپ رامو "آهنگساز و موسيقيشناس بزرگ فرانسوي ،پس از 81 سال زندگي بدرود حيات گفت" .رامو "روز 29 ژانويه 1683 ميلادي در قدم به عرصه وجود گذاشت .اين مرد كه او را يكي از بنيانگذاران موسيقي كلاسيك غربي ميدانند ،قواعد و قوانين سهل و معيني براي موسيقي تدوين كرده است كه هنوز هم در دنياي موسيقي اجرا ميشود .به روز 29 ژانويه 1683 مراجعه شود رويداد:

1789 ميلادي سال:
"توماس دي "نويسنده صاحب نظر و داستانسراي خوش قريحه انگليسي پس از 41 سال زندگي به درود حيات گفت" .توماس دي "روز 22 ژوئن 1748 ميلادي در خانوادهاي متمول و مرفه از مردم لندن متولد شد" .همه دوران "جواني وي به تحصيل وكالت دادگستري و مسافرت گذشت و اكثر ممالك جهان را گردش كرد .از مهمترين آثار او" سانه فورد وترلون "را بايد نام برد. رويداد:

1801 ميلادي سال:
سرزمين مصر كه بعد از جنگهاي خونين در 23 ژوييه 1798 ميلادي .پس از تصرف قاهره پايتخت آن كشور به تصرف فرانسويها و ناپلئون بناپارت درآمده بود ،به موجب موافقت ژنرال" ژاك دومونو "به تصرف انگليسيها درآمد و از آن پس سلطه و نفوذ سياست انگلستان در مصر آغاز شد" .ژاك دومونو "قبل از امضاص قرارداد تسليم مصر ،در اسكندريه ،از انگليسيها و عثمانيها شكست خورده بود. رويداد:

1859 ميلادي سال:
"æÇáÇÔí - íÇ - æÇáǍíÇ "æ" ãæáÏÇæí "ßå ÏÑ Âä ÒãÇä ÏÑ ÊÕÑÝ ÇãÑÇÊæÑí ÚËãÇäí ÈæÏäÏ ÈÇ íßÏíÑ ãÊÍÏ ÔÏäÏ æ Çíä ÇÊÍÇÏ ÓÈÈ ÔÏ ÊÇ Ïæ ÓÇá ÈÚÏ ¡ÈÇ ÇáÍÇÞ ÓÇíÑ äæÇÍí æ ÇíÇáÇÊ ÇãÑæÒí ÑæãÇäí ¡ÏÑ 6 ŽÇäæíå 1861 ãíáÇÏí ßÔæÑ ÑæãÇäí ÈæÌæÏ ÂíÏ .Èå ÑæÒ 6 ŽÇäæíå 1861 æ 21 ÏÓÇãÈÑ 1877 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1871 ميلادي سال:
آتشسوزي شيكاگو اتفاق افتاد و اين يكي از مهمترين و پر تلفاتترين حريقهايي است كه تا به حال در ممالك دنيا روي داده است .حريق شيكاگو به سبب سهلانگاري يك خانم خانهدار اتفاق افتاد و اولين قرباني اين حريق خود آن زن بود كه" مريل هاپكينز "نام داشت .اين آتشسوزي و دو روز و نيم به طول انجاميد و در جريان آن 500 نفر كشته و مفقود شدند. رويداد:

1876 ميلادي سال:
"شروود - آندرسن "نويسنده و شاعر و اديب آمريكايي در شهر" كامدن "واقع در ايالت" اوهايو "در خانوادهاي دهقاني و فقير متولد شد .به سبب فقر زياد تحصيلات منطمي نكرد و در تلاش معاش به كلمكاري - دوچرخهسازي - سربازي اجير و تبليغات تجارتي پرداخت و بعد رفته رفته به ادبيات گراييد و به سبب نوشتن آثاري چون" سپيد بيچاره "مشهور شد .وي روز 15 فوريه 1941 ميلادي مرد. رويداد:

1897 ميلادي سال:
"ايرن كوري "شيميدان و فيزيسين بزرگ فرانسوي در پاريس متولد شد .پدرش" پير كوري "و مادرش" مادام كوري "معروف بودند" .ايرن كوري "بعدها با" ژوليو كوري "يكي از دستياران مستعد مادرش ازدواج كرد و اين دو به خاطر كشفياتي كه در زمينه راديو اكتيويته كردند جايزه نوبل را در 1935 ميلادي گرفتند .ايرن كوري روز 17 مارس 1957 مرد .به روز 14 اوت 1958 مراجعه شود رويداد:

1919 ميلادي سال:
"ريموند دولاروش "اولين خانم خلبان رسمي جهان پس از 33 سال زندگي و 10 سال خلباني بر اثر سقوط هواپيمايش به قتل رسيد .اين زن كه اولين خانم خلبان با گواهينامه مخصوص هوانوردي است ،روز 1 اكتبر 1886 متولد شده و روز 22 اكتبر 19 09 مارس 1910 ميلادي گواهينامه گرفت .وي داراي چند عنوان قهرماني در هوانوردي بود. رويداد:

1939 ميلادي سال:
حملات ارتش سرخ شوروي به سرزمين لهستان آغاز شد و به اين ترتيب لهستان كه از روز اول سپتامبر همان سال از ناحيه مغرب مورد حمله آلمان نازي قرار گرفته بود از ناحيه مشرق نيز مورد حمله 1/5 ميليون سربازان روسي واقع شد .با وجودي كه لهستان و روسيه پيمان عدم تعرض داشتند ،معهذا در اين روز مورد تجاوز روسها واقع شدند و پس از شكست لهستان آن كشور ميان روسيه و آلمان تقسيم شد. رويداد:

1944 ميلادي سال:
نمايندگان سه كشور ايالات متحده آمريكا ،بريتانياي كبير و روسيه شوروي در لندن پايتخت انگلستان قرارداد تاريخي اشغال آلمان را امضاص كردند و برلين از لحاظ موقعيت خاص ،منطقه بينالمللي و آزاد اعلام گرديد اولين دسته سربازان ملل متفق كه در جنگ دوم جهاني وارد برلين شدند روسي بودند .و برلين بعدها توسط سربازان 3 كشور بالا و فرانسه اشغال شد. رويداد:

1955 ميلادي سال:
معروفترين و پر طرفدارترين دستههاي موسيقي قرن بيستم در" ليورپول "واقع در انگلستان بوجود آمد و استقبالي كه مردم جهان از اعضاص آهنگهاي اين دسته كردند در تاريخ موسيقي بيسابقه است .اين دسته كه به" بيتلها "معروف بودند از 4 نوازنده به نام) رنگو - جان - جرج و پل (تشكيل شده بود و معني آن" سوسكها "بود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .