َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
11 روز:
1475 ميلادي سال:
"فرانسوا پيزارو "سردار و جنگجوي اسپانيايي ،در" تروجليو "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي پس از گذراندن يكدوره سراسر ماجرا و حادث ،در جريان تسخير مناطق آمريكاي جنوبي و مركزي توسط اسپانيا موفق به تسخير" پرو "در آمريكاي جنوبي براي اسپانيا شد و فجايع و قتل عامهاي فراوان از بوميان" پرو "نمود" .پيزارو "روز 27 مارس 1541 ميلادي ،بدرود حيات گفت .به روز 12 اكتبر 1532 مراجعه شود رويداد:

1556 ميلادي سال:
امپراتوري و فرمانروايي" شارلكن "امپراتور تاريخي اروپاي قرن شانزدهم پايان يافت و او در حالي كه متصرفات خود را بين پسر و برادرش تقسيم كرده بود از كار كناره گرفت و به عبادت پرداخت .شارلكن روز 3 اكتبر 1500 ميلادي در" كان "متولد شد .روز 28 مارس سال 1519 با امپراتوري رسيد و دو سال پس از استعفا از امپراتوري روز 4 سپتامبر 1558 ميلادي مرد .به روز 21 سپتامبر 1558 مراجعه شود رويداد:

1556 ميلادي سال:
"فرديناند اول "امپراتور معروف قرن شانزدهم ميلادي اتريش و آلمان و هنگري) مجارستان امروز (آغاز شد .قبل از امپراتوري وي بر اين كشورها ،شارلكن امپراتور معروف اروپاي قرن شانزدهم حكومت داشت و فرديناند برادر او بود .فرديناند هنگامي به سلطنت رسيد كه 53 سال داشت و پس از 8 سال سلطنت روز 2 نوامبر 1562 ميلادي مرد .به روز 4 فوريه 1556 مراجعه شود رويداد:

1559 ميلادي سال:
سلطنت اولين جانشين" هانري دوم "پادشاه معروف فرانسه بعد از مرگ او آغاز شد .اين پادشاه ،پسر جوان او" فرانسوا "بود كه با نام فرانسواي دوم به سلطنت رسيد .فرانسواي دوم كه با كمك مادر خود" كاترين دومديسي "پادشاه شد در اين موقع 15 سال داشت و در همه مدت سلطنت آلت دست مادر خويش بود .فرانسواي دوم تا روز 5 دسامبر 1560 ميلادي كه مرد سلطنت كرد .به روز 19 مه 1544 مراجعه شود رويداد:

1559 ميلادي سال:
"هانري دوم "پادشاه معروف فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي پس از 40 سال زندگي و 12 سال سلطنت بدرود حيات گفت .هانري دوم كه فرزند فرانسواي اول بود روز 6 فوريه 1519 ميلادي در" سنت ژرمن آنلي "متولد شد ،و روز 29 آوريل سال 1547 پس از مرگ پدرش به سلطنت رسيد .به روز 6 فوريه 1519 و 29 آوريل 1547 مراجعه شود رويداد:

1666 ميلادي سال:
حريق بزرگ" لندن "پايتخت انگلستان آغاز شد و اين مهيبترين آتشسوزي در زمان صلح در سرزمين بريتانياي كبير است .اين حريق در محلات جنوبي و فقيرنشين لندن آغاز شد و به سرعت خانههاي چسبيده به هم و چوبي لندن را فرا گرفت .در اين ماجراي مدهش در حدود سيزده هزار خانه ويران شد و 500 نفر سوختند .حريق مدت سه روز ادامه داشت. رويداد:

1678 ميلادي سال:
شورش بزرگ مجارستان عليه امپراتوري اتريش و آلمان آغاز شد و چون در اين شورش ،لويي چهاردهم پادشاه فرانسه عليه لئوپولد اول امپراتور اتريش به شورشيان كمك ميكرد ،به آن شورش نام" شورش مضاعف "داده شد .اين شورش با كمكهاي مادي كه فرانسويان به مجارها ميكردند تا سال 1683 ميلادي ادامه داشت و به علت حمله تركها به اتريش رفته رفته فرو نشست .به روز 27 مارس 1683 مراجعه شود رويداد:

1697 ميلادي سال:
جنگ تاريخ" زنتا "يكي از خونينترين و پر تلفاتترين جنگهاي ميان امپراتوري عثماني و امپراتوري اتريش در كنار رودي به نام" تيزا "اتفاق افتاد .سردار اتريش" پرنس اوژن "و سردار عثماني" قره مصطفي "وزير اعظم آن كشور بود .در اين جنگ پرنس اوژن كه نقشهكشي ماهر بود تركها را چنان درهم شكست كه 3 هزار نفر اسير شدند .و 30 هزار نفر منجمله قره مصطفي به قتل رسيدند. رويداد:

1709 ميلادي سال:
خونينترين و پر تلفاتترين جنگهايي كه در جريان جنگهاي 13 ساله ميان لويي چهاردهم پادشاه فرانسه و ممالك عضو اتحاد كبير لاهه اتفاق افتاد .با شكست فرانسه به پايان رسيد ،در اين نبرد كه از آن به نام جنگ" مال پلاكه "ياد شده است ،مارشال" دوويلار "سردار سپاه فرانسه بود و گرچه شكست خورد اما بيش از دو برابر سپاهيان فرانسه از سپاهيان دشمن به قتل رسانيد. رويداد:

1727 ميلادي سال:
سلطنت" جرج دوم "دومين تاجدار از سلسله سلطنتي هانور انگلستان ،آغاز شد و اين سلطنت مدت سي و سه سال يعني تا روز مرگ وي در 5 اكتبر 1760 ميلادي ادامه يافت .جرج دوم كه مانند پدرش جرج اول آلمانيالاصل بود و زبان انگليسي را نميفهميد .روز 25 سپتامبر 1683 ميلادي در هانور متولد شده بود .كاهش اختيارات پادشاه در انگلستان در زمان او آغاز شد .به روز 5 اكتبر 1760 مراجعه شود رويداد:

1727 ميلادي سال:
"جرج اول "پادشاه انگلستان از سلسله هانور ،پس از 13 سال سلطنت و 67 سال زندگي ،چشم از جهان فرو پوشيد .اين پادشاه كه سرسلسله سلاطين هانور انگلستان محسوب ميشود ،روز 22 مه 1660 ميلادي در" اوسنابروك "هانور در آلمان متولد شده و روز 18 اوت 1714 ميلادي پس از مرگ" ملكه آن "آخرين پادشاه سلسله استوارتها به سلطنت رسيده بود .به روز 18 اوت 1714 مراجعه شود رويداد:

1772 ميلادي سال:
"دوك دانگين "يكي از شاهزادگان فرانسوي كه به سبب شركت در توطئهاي كه عليه فرانسه و ناپلئون كرده بود معروف شده است در" شانتيلي "متولد شد .وي پسر پرنس" دوكنده "سردار مشهور فرانسه بود و چون در ماجراي توطئه معروف به توطئه" كادودال "نقش او مسجل شد به دستور ناپلئون در 10 مارس 1804 ميلادي او را در ولايت" باد "آلمان ربوده به فرانسه آوردند و روز 15 مارس همان سال اعدام كردند. رويداد:

1774 ميلادي سال:
اولين كنگره آمريكا ،در يكي از بناهاي نزديك ميدان استقلال در" فيلادلفيا "كه در آن زمان مركز حكومت جمهوريخواهان آمريكا بود شروع به كار كرد .در اين كنگره نمايندگان ايالات مختلفه آمريكا كه در آن زمان هنوز تحت سلطه انگليس بودند براي اعتراض به عمليات مستبدانه حكومت انگليس در كاليفرنيا به دور هم جمع شدند .تصميمات كنگره سرانجام سبب استقلال كامل آمريكا شد. رويداد:

1798 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ تجاوزات استعماري انگلستان در قاره آسيا ،سپاهيان آن كشور به سيلان حمله كردند و به آساني بر همه اين جزيره مسلط شدند .سيلان جزيرهاي است 66000 با كيلومتر مربع مساحت و در حدود 12 نفر جمعيت كه در جنوب هندوستان در اقيانوس هند واقع شده است .سيلان كه مركز عمده چاي آسياست تا سال 1948 ميلادي كه استقلال يافت مستعمره انگلستان بود. رويداد:

1803 ميلادي سال:
"جان اريكسون "مخترع و مهندس بزرگ سوئدي در قرن نوزدهم ميلادي كه او را موجد ناوگانهاي جنگي امروزي ميدانند در شهري به نام" لانگبان شتين "قدم به عرصه وجود گذاشت" .اريكسون "بعد از طي تحصيلات متوسطه به خدمت ارتش پيوست و طرحهاي نظامي او تحولاتي در ارتش سوئد پديد آورد و سپس اين تحولات در ارتشهاي ساير ملل نيز پديد آمد .وي روز 25 فوريه 1889 ميلادي مرد. رويداد:

1862 ميلادي سال:
"Çæ .åäÑí "íßí ÇÒ ãÚÑæÝÊÑíä äæíÓäϐÇä ÞÑä ÈíÓÊã ÇíÇáÇÊ ãÊÍÏå ÂãÑíßÇ ÏÑ íßí ÇÒ ÔåÑåÇí ÇíÇáÊ" ßÇÑæáíäíÇí ÔãÇáí "Èå äÇã" ÑäÓ ÈÑæ "ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .äÇã ÇÕáí Çæ" æíáíÇã - ÓíÏä - æÑÊÑ "ÈæÏ .æí ÌæÇäí Ñ åíÌÇäí ÏÇÔÊ æ ÍÊí Óå ÓÇá Èå äÇå ÇÎÊáÇÓ ÒäÏÇäí ÈæÏ .ÇÒ ãåãÊÑíä ÂËÇÑ æí" æáÑÏÇä æ ÂæÇѐÇä - æ ÏÇÑæí ãÍÈÊ "ÑÇ ÈÇíÏ äÇã ÈÑÏ .Èå ÑæÒ 5 ÂæÑíá 1910 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1882 ميلادي سال:
ورزش تدافعي" جودو "توسط يك معلم ورزش مبتكر ژاپني به نام" جكيورو "ابداع شد و امروزه نه تنها افراد پليس و واحدهاي ضربتي ارتشي ،بلكه عده زيادي از مردم نيز به فنون آن آشنايي دارند .فن جودو ،بر مبناي استفاده سريع از هوش و موقعبيني استوار شده و يك" جودوكار "ضعيف قادر به از پاي درآوردن اشخاص قوي هيكل و نيرومندي است كه از فن جودو اطلاعي ندارند. رويداد:

1885 ميلادي سال:
"ديويد هربرت لارنس "نويسنده عاليقدر و چيرهدست انگليسي در يك دهكده زغال سنگخيز و معدني" ميلدلندز "انگلستان به نام" ايستود "قدم به عاشق خانم چاترلي عرصه وجود گذاشت .پدرش مردي خشن و تندخو بود و اين خشونت اثري در روح لارنس گذاشت كه تا آخر عمر با ابو بود .معروفترين اثر اين نويسنده بزرگ است .به روز 2 مارس 1930 مراجعه شود رويداد:

1895 ميلادي سال:
"وينو بابهاوه "يكي از مردان بزرگ و شخصيتهاي روحاني امروز هندوستان در شهر بزرگ بمبئي متولد شد .خانوادهاش از برهمنان هندي بودند و خود او از موئسسه فرهنگي) مهارجه گيكواد (فارغالتحصيل شد و در جريان نهضت استقلال هند مريد گاندي شد و پس از مرگ گاندي رفتهرفته مقام معنوي او را بدست آورد .وينو بابهاوه امروزه پرچمدار تقسيم اراضي زراعتي بين كشاورزان هند است. رويداد:

1896 ميلادي سال:
جزيره بزرگ مادگاسكار در ساحل غربي آفريقا پس از ده سال تلاش و كوشش توسط ژنرال فرانسوي" گالييني "تصرف شد و به اين ترتيب دوران اشغال اين سرزمين بدست نيروهاي فرانسه آغاز شد .اين جزيره كه 592000 كيلومتر وسعت و 5 ميليون نفر جمعيت دارد روز 26 ژوئن 1960 ميلادي استقلال يافت و امروزه جمهوري مالگاشي نام دارد. رويداد:

1941 ميلادي سال:
با حمله يك زيردريايي آلماني به يك ناوشكن آمريكايي ،دولت آمريكا ،از حالت بيطرفي در جنگ بينالملل دوم خارج شد و به اين ترتيب مقدمات ورود ايالات متحده آمريكا به جنگ دوم جهاني راهم گرديد .به دستور روزولت رييس جمهور آمريكا ناوگان آن كشور ماصموريت يافت كه به مجرد ورود كشتيهاي) آلمان و ايتاليا (به آبهاي آمريكا آنها را نابود سازند .به روز 7 دسامبر 1941 مراجعه شود رويداد:

1943 ميلادي سال:
تسخير شهرها و ايالات ايتاليا ،توسط نيروهاي آلمان هيتلري آغاز شد .ايتاليا كه در سال 1940 ميلادي به نفع آلمان وارد جنگ شده بود ،بعد از شكستهاي پي درپي توسط متفقين از پاي درآمد و دولت ايتاليا به رهبري مارشال" بادوگليو "روز 9 سپتامبر 1943 ميلادي تسليم شد و چون آلمانيها حاضر به از دست دادن ايتاليا نبودند از اين روز تصرف آن كشور را آغاز كردند .به روز 9 سپتامبر 1943 مراجعه شود رويداد:

1948 ميلادي سال:
"محمد علي جيناح "پدر ملت پاكستان و عامل اصلي ايجاد و استقلال اين كشور اسلامي ،پس از 72 سال زندگي سراسر مبارزه و افتخار ،چشم از جهان فرو بست .جيناح ،روز 25 دسامبر سال 1876 ميلادي در شهر كراچي متولد شده بود .آرزوي بزرگ جيناح استقلال پاكستان بود كه روز 15 اوت 1947 همزمان با استقلال هندوستان عملي شد .به روز 25 دسامبر 1876 مراجعه شود رويداد:

1961 ميلادي سال:
يكي از بزرگترين گردبادها در تاريخ بشر اتفاق افتاد و در جريان آن ميلياردها دلار خسارت وارد آمد ،صدها هزار نفر بيخانمان شدند .و هزارها نفر كشته شدند .گردباد از خليج مكزيك آغاز شد و سواحل ايالت تكزاس را با سرعت ساعتي 350 مايل و نيرويي برابر يك بمب 50 مگاتن درهم كوبيد .اين گردباد و طوفان وحشتناك در تاريخ بلاهاي ارضي به نام" طوفان كارلا "موسوم شده است. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .