َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
23 روز:
-333 ميلادي سال:
بناي شهر اسكندريه كه امروزه يكي از مهمترين و فعالترين بنادر جنوبي درياي مديترانه محسوب ميشود به فرمان اسكندر كبير فاتح معروف يوناني آغاز شد .در آن زمان اسكندر كه در اوج قدرت خويش بود ،ميخواست در هر كشوري كه فتح ميكند يادگاري از خويش باقي بگذارد كه نام او را جاويدان كنند .بناي" اسكندريه "اولين يادگاري از اين نوع است كه در كشور مصر ساخته شد. رويداد:

68 ميلادي سال:
سلطنت و زندگي سراسر فجايع و خونريزي" نرون "امپراتور ستمكار روم باستان پايان يافت و او در اين روز ،براي رهايي از شكنجهاي كه شورشيان رومي ميخواستند درباره او معمول كنند خودكشي كرد .نرون روز 31 ژانويه 37 ميلادي در" آنتيوم "متولد شده بود و روز 1 فوريه 54 ميلادي در 17 سالگي به سلطنت رسيد و در اين روز در 31 سالگي خودكشي كرد .به روز 5 سپتامبر 65 مراجعه شود رويداد:

1526 ميلادي سال:
دومين جنگ فرانسه و اسپانيا در زمان سلطنت شارلكن اتفاق افتاد و اين بار جنگ مدت 4 سال طول كشيد .در اين جنگ امپراتور عثماني - پادشاه انگلستان و پاپ و امراي ايتاليا و آلمان ،با فرانسواي اول پادشاه فرانسه عليه شارلكن متحد شده بودند و به سبب محاصره وين پايتخت اتريش توسط عثمانيها ،به موجب معاهده" كامبره "در 9 دسامبر 1529 جنگ دوم تمام شد .به روز 9 دسامبر 1529 مراجعه شود رويداد:

1529 ميلادي سال:
لوتر كنگره معروف روحاني" اس پيره "كه در شهري به همين نام در" آلمان "تاصسيس شده بود ،راصي به جلوگيري از انتشار مذهب تازهاي كه توسط اعتراضكننده كشيش روشنفكر آلماني عنوان شده بود داد و چون 5 امير و چهارده شهر آلمان به اين راصي" اس - پيره "اعتراض كردند" پروتستان "يعني گفتند .به روز 11 اولت 1529 مراجعه شود رويداد:

1560 ميلادي سال:
"گوستاو وازا "اولين پادشاه سوئد از سلسله سلطنتي معروف به" وازا "پس از 37 سال سلطنت و 64 سال زندگي بدرود حيات گفت" .گوستاو وازا "روز 25 دسامبر 1496 ميلادي در شهر" ليند هولم "متولد شده بود .وي روز 28 فوريه 1522 ميلادي عليه" كريستيان دوم "پادشاه دانمارك قيام كرد و از روز 23 دسامبر 1523 ميلادي به سلطنت سوئد رسيد .به روز 25 دسامبر 1496 مراجعه شود رويداد:

1620 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" كارزين "در جريان منازعات معروف به سيساله ميان پروتستانها و كاتوليكها در بوهم) چكاسلواكي (اتفاق افتاد .در اين جنگ" ميشل بارو "سردار پروتستان با شجاعت خاصي موفق شد تا نيروهاي كاتوليك را كه افراد او را در محاصره گرفته بودند ،شكست داده و در آستانه شكست به پيروزي برسد .در اين جنگ بيش از 12500 نفر از طرفين به قتل رسيدند. رويداد:

1639 ميلادي سال:
"روبنس "نقاش بزرگ هلندي ،پس از 62 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .وي كه نام كامل او" پتر - پل - روبنس "بود ،روز 5 مه 1577 ميلادي متولد شد .كودكي و جواني او با هزار بدبختي و مشقت سپري شد ولي نيمه دوم زندگي را در ناز و نعمت بسر برد .از آثار معروف او" عشق - ورزي محبوسها - فرود آمدن از صليب - ضربت نيزه - كلاهپر - و سه الهه هنر "را ميتوان نام برد. رويداد:

1697 ميلادي سال:
"بروآن "معمار و آرشيتكت مشهور فرانسه در دوران سلطنت لويي چهاردهم پس از 60 سال سلطنت ،بدرود حيات گفت .وي از كودكي با مسائل انواليد معماري آشنا شد زيرا افراد خانواده او همه معمار بودند .به دستور لويي چهاردهم او ماصمور ساختن بنايي براي سربازان ناقصالعضو شد كه به آن لقب دادند .وي روز 23 آوريل 1637 ميلادي متولد شده بود .به روز 23 آوريل 1637 مراجعه شود رويداد:

1765 ميلادي سال:
مارشال" آلكاسندر ماكدونالد "سردار بزرگ فرانسه در دوران امپراتوري ناپلئون بناپارت ،در" سدان "چشم به جهان باز كرد .اين فرمانده لايق كه ناپلئون درباره نبوغ نظامي او گفته بود" وي به تنهايي يك ارتش است "در بسياري از جنگهاي ناپلئون حضور داشت و فداكاريها نمود كه جنگ واگرام در 6 ژوييه 1809 از آن جمله است .مارشال ماكدونالد روز 5 دسامبر 1840 ميلادي مرد. رويداد:

1813 ميلادي سال:
اتحاد بزرگ ممالك اروپايي كه مخالف ناپلئون بناپارت و امپراتوري فرانسه بودند با عنوان" اتحاد چهارگانه "براي سركوبي قطعي امپراتور فرانسه تشكيل شد .در اين اتحاديه ،امپراتوري اتريش - امپراتوري روسيه - امپراتوري بريتانياي كبير و كشور پروس عضويت داشتند .نتيجه اين اتحاديه ،شكست تاريخي" ليپزيك "بود كه نصيب ارتش فرانسه شد. رويداد:

1850 ميلادي سال:
"áäÇæ "ÔÇÚÑ ÈÒѐ æ ÇÏíÈ ãÚÑæÝ ãÌÇÑÓÊÇä ÏÑ ÞÑä äæÒÏåã ãíáÇÏí ÏÑ ÈÍÑÇä ÈíãÇÑí ÑæÍí ÔÏíÏ ßå ÇÒ ÓÇá 1842 ÚÇÑÖ Çæ ÔÏå ÈæÏ ¡ÈÚÏ ÇÒ 48 ÓÇá Òäϐí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ" .äíßáÇÆæÓ - äíãÈÔ Ýæä ÇÔÊÑåäÇæ "ãÊÎáÕ Èå" áäÇæ "ÑæÒ 25 Žæííå 1802 ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ æ ÇÒ ÂËÇÑ Çæ" ÝÇæÓÊ - ÂÈíåÇ - ÓÇæÝÇÑæáå æ ÏæäŽæÇä "ÑÇ ÈÇíÏ äÇã ÈÑÏ .Èå ÑæÒ 25 Žæííå 1802 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1864 ميلادي سال:
ßäÝÑÇäÓ ÊÇÑíÎí ãÚÑæÝ Èå" ßäÝÑÇäÓ ÏíáãÇÊíß "ÈÇ ÔÑßÊ äãÇíäϐÇä 16 ÏæáÊ ÂÓíÇíí æ ÇÑæÇíí ÏÑ" Žäæ "ÔåÑ ãÚÑæÝ ÓæíÓ ÊÔßíá ÔÏ .Ïæá ÈáŽíß - åáäÏ - ÑæÓ - ÓæíÓ - ÇäáíÓ - ÂãÑíßÇ - ÓæÆÏ æ 5 ÏæáÊ ßæß ÏíÑ ÏÑ ãÏÊ Ïå ÑæÒ ÌáÓÇÊ Çíä ßäÝÑÇäÓ ¡ÊÔßíáÇÊ ÇãÑæÒí ÕáíÈ ÓÑÎ ÌåÇäí ÑÇ ÈæÌæÏ ÂæÑÏäÏ. رويداد:

1870 ميلادي سال:
ژنرال" پل - لتوو ووربك "يكي از بزرگترين سرداران آلمان در جنگ اول بينالمللي ،در" ساره لوئيس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي پس از ماصموريتهاي متعدد در جنگ اول ،ماصمور نگهداري مستعمرات آلمان در آفريقاي شرقي شد و با وجودي كه تعداد افراد او هميشه كم بود هيچگاه شكست نخورد .او كه تنها سردار شكست نخورده آلمان در جنگ اول است روز 22 فوريه 1961 ميلادي مرد. رويداد:

1871 ميلادي سال:
"مارسل پروست "نويسنده فرانسوي در پاريس متولد شد .پدر و برادرش پزشك بودند اما خود او كه جواني ضعيفالبنيه بود ،بيشتر به ادبيات راغب بود .در 35 سالگي به نويسندگي پرداخت و علت آن بود كه وي بشدت بيمار شده و احتياج به استراحت پيدا كرده بود .نوشتهها مارسل پروست از شاهكارهاي ادبيات فرانسه محسوب ميشود .وي روز 10 اكتبر 1922 ميلادي مرد .به روز 10 اكتبر 1922 مراجعه شود رويداد:

1914 ميلادي سال:
حمله سپاهيان فرانسوي به" آلزاس "منطقه معروف صنعتي فرانسه كه در آن زمان در تصرف آلمانيها بود آغاز شد .اين حمله ،اولين عمليات جنگي بين نيروهاي فرانسه و آلمان در جنگ اول جهاني بود و تا روز نوزدهم ماه اوت همان سال طول كشيد .در جريان اين دوازده روز جنگ ،فرانسويان دوبار" مولهوز "شهر معروف صنعتي را تصرف كردند و از دست دادن .به روز 19 اوت 1914 مراجعه شود رويداد:

1918 ميلادي سال:
جنگ دوم" پيكاردي "به فرمان" مارشال فوش "فرمانده كل نيروهاي متفقين كه روز قبل از آن ،از ژنرالي به مارشالي ارتقاص رتبه يافته بود ،با حمله نيروهاي مختلط آمريكايي انگليسي و فرانسوي به آلمانيها آغاز شد .اين جنگ تا روز 26 اوت همان سال ادامه يافت و در نتيجه متفقين پيروز شدند و 150 هزار سپاه آلمان اسير شدند .به روز 26 اوت 1918 مراجعه شود رويداد:

1919 ميلادي سال:
معاهده تاريخي" راولپندي "كه امروزه در كشور پاكستان واقع شده است ،ميان انگليسيها و افغانيها به امضاص رسيد و اين قراردادي بود كه به موجب آن ،دولت انگلستان استقلال افغانستان را به رسميت ميشناخت و از حقوق خود در آن كشور چشم ميپوشيد .معاهده راولپندي بعد از مبارزات زياد بين افغانستان و انگلستان كه به پيروزي افغانها منجر شد ،امضاص گرديد. رويداد:

1945 ميلادي سال:
دولت شوروي به فرمان" استالين "رهبر آن كشور به ژاپن اعلان جنگ داد و اين آخرين اعلان جنگي بود كه در جريان جنگ دوم جهاني داده شد .روسها كه قبلاش با ژاپنيها قرارداد عدم تجاوز داشتند ،در آخرين لحظاتي كه ژاپن توسط بمبهاي اتمي آمريكا از پاي در ميآمد به آن دولت اعلان جنگ داد و بلافاصله نيز روسها به منچوري حمله كردند و بعد ،قسمتي از كره را كه امروزه كره شمالي نام دارد گرفتند. رويداد:

1966 ميلادي سال:
"آدلاي استيونسون "سياستمدار معروف ايالات متحده آمريكا در قرن بيستم ميلادي كه در بندر زيباي" لوسآنجلس "قدم به عرصه وجود گذاشته بود ،در" ليك ساكسس "مقر سازمان ملل متحد بدرود حيات گفت .استيونسون كه به علت سكته قلبي از پاي درآمد ،روز 25 فوريه 1900 ميلادي متولد شده بود .وي در سمت نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد جان سپرد .به روز 25 فوريه 1900 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .