َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
20 روز:
1304 ميلادي سال:
بوكاجيو" فرانسيسكوپتر ارك شاعر و اديب بزرگ ايتالياي قرن چهاردهم ميلادي در" آرزو "متولد شد .پتر ارك كه معاصر با شاعر بزرگ ديگر ايتاليايي بود ،به سبب قطعات و سرودها زيبايي كه ساخت شهرت فراوان يافت .وي كه يكي از پرچمداران نهضت ادبي و هنري رنسانس در ايتاليا محسوب ميشود ،روز 21 نوامبر 1374 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 8 سپتامبر 1313 مراجعه شود رويداد:

1524 ميلادي سال:
سرزمين" گواتمالا "يكي از ممالك امروزي آمريكاي مركزي توسط" پدرو - دوالواردو "كاشف و دريانورد معروف اسپانيايي كشف شد و به اين ترتيب دوران سلطه اسپانيا بر اين سرزمين كه امروزه با رژيم مستقل جمهوري اداره ميشود آغاز شد .گواتمالا كه شماليترين ممالك آمريكاي مركزي محسوب ميشود بعد از 315 سال اشتغال ،روز 29 اوت 1839 ميلادي مستقل شد. رويداد:

1641 ميلادي سال:
"آنتوان وانديك "نقاش و هنرمند فلاماندي در قرن هفدهم ميلادي ،پس از 42 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين نقاش بزرگ روز 23 نوامبر 1599 ميلادي در آنورس) در بلژيك امروزي (متولد شد .وي مدتها افتخار شاگردي" روبنس "نقاش معروف را داشت" .شارل اول و پرده مريم "از مهمترين آثار" وانديك "محسوب ميشود .به روز 23 نوامبر 1599 مراجعه شود رويداد:

1664 ميلادي سال:
معاهده معروف" واسوار "در مجارستان ،ميان امپراتوري عثماني و امپراتوري اتريش و آلمان امضاص شد و اين معاهده به" قرارداد عجيب "معروف شد .شش روز قبل از اين معاهده ،تركها به سختي از اتريشيها در جنگ تاريخي" سن گوتار "شكست خورده بودند و با اين وصف ،به موجب معاهده واسوار چهار ايالت بزرگ هنگري به تركها داده شد .به روز 1 اوت 1664 مراجعه شود رويداد:

1759 ميلادي سال:
"ويليام ويلبرفورس "سياستمدار و نوعدوست معروف انگليسي در شهر" هول "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش كه مردي مذهبي بود او را تربيت كرد .وقتي وي به مقامات بالا رسيد به طرفداري از سياهان كه آنان را مانند حيوانات خريد و فروش ميكردند برخاست و بر اثر اقدامات او بود كه روز 24 سپتامبر 1807 ميلادي بردهفروشي در انگلستان ممنوع شد .به روز 17 سپتامبر 1833 مراجعه شود رويداد:

1762 ميلادي سال:
جرج چهارم ،فرزند ارشد جرج سوم يكي از پادشاهان انگلستان در قرن 19 ميلادي در لندن متولد شد .از 49 سالگي يعني از 1811 به عنوان نايبالسلطنه پدرش كه نابينا و ناتوان شده بود ،فرمانروا شد و روز 29 ژانويه 1820 نيز بعد از مرگ پدرش رسماش به سلطنت رسيد .جرج چهارم بعد از 10 سال سلطنت و 68 سال عمر روز 25 ژوئن 1830 ميلادي مرد .به روز 25 ژوئن 1830 مراجعه شود رويداد:

1774 ميلادي سال:
"رابرت كلايو "سياستمدار و شخصيت برجسته سياسي و استعماري انگلستان در قرن هجدهم به علت اعتياد به ترياك و جنوني كه بر او عارض شده بود خودكشي كرد .اين مرد ،روز بيستم ژوئن 1725 ميلادي در" اتسيچ "متولد شده و در 18 سالگي فعاليتهاي خود را آغاز كرده بود .بسياري از پيروزيهاي استعماري انگلستان در هندوستان مرهون ابتكارات و شجاعتهاي او بود .به روز 20 ژوئن 1725 مراجعه شود رويداد:

1800 ميلادي سال:
مستعمره پهناور" لوئيزيانا "كه امروزه يكي از ايالات مستقل جمهوري ايالات متحده آمريكا محسوب ميشود ،به تصرف فرانسه درآمد و اين تصرف بدون جنگ و خونريزي انجام گرفت زيرا در آن زمان اسپانيا خود مغلوب فرانسه بود و همه متصرفات آن كشور در آمريكا خود بخود متعلق به فرانسه ميشد .لوئيزيانا كه 45177 مايل مساحت دارد در شمال خليج مكزيك واقع شده است. رويداد:

1870 ميلادي سال:
"الكساندر ايوانويچ كوپرين "نويسنده نامدار روسيه در شهر كوچكي به نام" ناروچاتا "متولد شد .ايام كودكي او به فقر و فلاكت گذشت و بعد از يك دوره اقامت در يتيمخانه ،به مدرسه نظامي رفت و چون به داستانسرايي پرداخت او را از نظام بيرون كردند و او يكسره به ادبيات روي آورد .اولين اثرش" ملوچ "نام داشت .وي روز 5 مه 1938 ميلادي وفات يافت. رويداد:

1890 ميلادي سال:
"والترفونك "يكي از رجال برجسته دوره آلمان نازي ،در" برلين "قدم به عرصه وجود گذاشت .والترفونك بعد از پايان تحصيلات خويش در رشته اقتصاد نورنبرگ و مديريت چند بانك و موئسسه اقتصادي ،در دوره هيتلر به عنوان وزير اقتصاد و رييس" رايش بانك "انتخاب شد و به همين علت در دادگاه محاكمه شد .مرگ وي روز 8 ژوئن 1960 اتفاق افتاد .به روز 8 ژوئن 1960 مراجعه شود رويداد:

1902 ميلادي سال:
فاجعه آتشفشاني كوه" پهله "در" مارتينيك "اتفاق افتاد و در اين ماجرا چهل هزار نفر سكنه شهر زيباي" سن پير "كه در دامنه اين كوه قرار داشت نابود شدند .كوه" پهله "كه سابقه آتشفشاني داشت سالهاي متمادي خاموش بود ولي ناگهان در اين روز به فعاليت پرداخت .قسمت عمده سكنه شهر بر اثر گازهاي مسموم كوه" پهله "خفه شدند. رويداد:

1914 ميلادي سال:
قلعه و شهر تاريخي" ليژ "در بلژيك پس از چهار روز مقاومت در برابر ارتش نيرومند آلمان سقوط كرد و به اين ترتيب" ليژ "اولين شهري بود كه در جريان جنگهاي بينالمللي اول به تصرف آلمانيها در ميآمد .آلمان از روز 4 اوت 1914 ميلادي به ليژ حمله برده بود .فاتح" ليژ "ژنرال معروف آلماني" لودندورف "بود و پس از تسخير آن ،راه ورود آلمانيها به داخله بلژيك باز شد. رويداد:

1936 ميلادي سال:
سلطنت" ملك فاروق اول "آخرين پادشاه مصر ،بعد از مرگ پدرش" ملك فوئآد اول "آغاز شد .در اين زمان ،فاروق كه در روز 25 فوريه سال 1920 ميلادي متولد شده بود 16 سال از عمرش ميگذشت .وي بعد از 17 سال سلطنت ،روز 26 ژوييه 1953 ميلادي در جريان كودتاي مصر از سلطنت خلع شد و روز 17 مارس 1945 ميلادي بدرود حيات گفت. رويداد:

1941 ميلادي سال:
"رابيندرانات تاگور "نويسنده ،شاعر ،فيسلوف و اديب معروف هندي پس از 80 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه تنها اديب هندي است كه جايزه ادبي نوبل را گرفته است ،روز 6 مه 1861 ميلادي در" كلكته "متولد شده بود از مهمترين آثار تاگور كه سفري نيز به ايران آمد" ترانههاي آفتاب - سرودهاي شبانه اشعار خيبر و مذهب بشر "را بايد نام برد .به روز 6 مه 1861 مراجعه شود رويداد:

1960 ميلادي سال:
سرزمين" ساحل عاج "كه امروزه" جمهوري ساحل عاج "ناميده ميشود به كسب استقلال توفيق يافت و امروزه با رژيم جمهوري اداره ميشود .اين كشور كه در مغرب آفريقا بين" گانا و ليبريا و گينه "قرار دارد 322000 كيلومتر مربع مساحت و 5 ميليون نفر جمعيت دارد" .آبيجان "پايتخت اين كشور در جنوب آن است" .ساحل عاج "از شمال به" مالي وولتا "و از جنوب به خليج گينه محدود است. رويداد:

1965 ميلادي سال:
"يوسف ويلاروئل "شاعر و رماننويس معاصر ايتاليايي پس از 76 سال بدرود حيات گفت .اين اديب معروف به سال 1889 ميلادي قدم به عرصه وجود گذاشت .عمده شهرت وي بعد از جنگ جهاني دوم بود كه با بسياري از جرايد مهم ايتاليا همكاري داشت و تاصليفاتش مورد ستايش بسياري از آكاداميها ادبي خارجي و داخلي قرار گرفت رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .