َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژانويه مـاه:
27 روز:
77 ميلادي سال:
سلطنت و زندگي" بلاش اول - اشك بيست و دوم "يكي از نامدارترين سلاطين سلسله اشكاني با مرگ او به پايان رسيد" .بلاش اول "روز 12 مه سال 52 ميلادي بعد از پدرش" وانان دوم - اشك بيست و يكم "آغاز شده بود .وي كه معاصر با" نرون "امپراتور معروف روم بود ،اولين شاهنشاهي بود كه به جمعآوري كتاب ديني" اوستا "فرمان داد .به روز 12 مه 52 و 18 مه 60 مراجعه شود رويداد:

1448 ميلادي سال:
"لوران - دومديسي "سياستمدار و ادبپرور بزرگ ايتاليايي كه به او لقب" معظم "داده شده بود ،در خانواده مقتدر و بزرگ" مديسي "در" فلورانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعد از رسيدن به مقام فرمانروايي ،در صدد اشاعه علم و ادب و هنر برآمد و دربار او مجمع هنرمندان و ادبا شد .لوران دومديسي روز 16 مه 1492 ميلادي در 44 سالگي بدرود حيات گفت. رويداد:

1650 ميلادي سال:
مارشال" يان كريستين اسموتس "نخست وزير آفريقاي جنوبي و يكي از برجستهترين سياستمداران و سرداران نظامي قاره آفريقا پس از 80 سال زندگي بدرود گفت .اسموتس كه روز 29 مه 1870 ميلادي در" بوون پلاآت "در آفريقاي جنوبي متولد شده بود ،در جنگ دوم ،پيروزيهاي فراواني در آفريقا براي متفقين بدست آورد .نخستوزيري او از 1939 تا 1948 طول كشيد. رويداد:

1721 ميلادي سال:
معاهده تاريخي معروف به" نيشتاد "ميان امپراتوري روسيه و دولت سوئد كه در همه جنگهاي اخير خود با روسيه شكست خورده بود به امضاص رسيد .عامل اصلي اين معاهده پياده شدن روسها در نزديكي استكهلم پايتخت سوئد در 7 آوريل 1721 ميلادي بود به موجب معاهد نيشتاد علاوه بر متصرفات سابق ،قسمتي از فنلاند و كارلي نيز به روسيه واگذار شد .به روز 7 آوريل 1721 مراجعه شود رويداد:

1727 ميلادي سال:
جنگ معروف و طولاني 21" ساله "كه از آن به نام" جنگ بالتيك "نيز ياد شده است ،با پيروزي روسها به پايان رسيد و حريف روسها كه سپاهيان نيرومند سوئدي بودند شكست خوردند .اين جنگ با حمله پطر كبير كه ميخواست در سواحل درياي بالتيك براي خود سرزمينهايي بدست آورد از روز 27 اكتبر سال 1700 ميلادي آغاز شده بود .به روز 27 اكتبر 1700 مراجعه شود رويداد:

1740 ميلادي سال:
"آلاسكا "سرزمين يخهاي جاوداني و نزديكترين نقطه آمريكا به روسيه شوروي توسط" ويتوس برينگ "دريانورد و مكتشف دانماركي كه در خدمت پطر كبير امپراتور بزرگ روسيه بود ،كشف شد .آلاسكا كه 1520000 كيلومتر مربع مساحت و در حدود 150 هزار نفر جمعيت دارد تا سال 1867 متعلق به روسيه بود و در اين سال به ايالات متحده آمريكا فروخته شد .به روز 30 مارس 1867 مراجعه شود رويداد:

1757 ميلادي سال:
منطقه" هانور "در آلمان كه موطن اصلي پادشاهان انگلستان محسوب ميشد در جريان جنگهاي هفت ساله ميان اتريش و انگليس و فرانسه و پروس به تصرف دوك دوريشليو سردار سپاه فرانسه درآمد حمله به هانور كه" دوك دوكمبرلند "سردار انگليسي از آن دفاع ميكرد از روز 29 مارس 1757 ميلادي آغاز شد و در اين روز با تسليم شدن" دوك دوكمبرلند "عمليات پايان يافت .به روز 29 مارس 1757 مراجعه شود رويداد:

1782 ميلادي سال:
"دانيل وبستر "آزاديخواه بزرگ آمريكايي در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در" ساليسبوري "آمريكا قدم به عرصه وجود گذاشت گر چه تحصيلات كاملي نداشت ولي در امور حقوقي به استادي رسيد و كار سياسي او با نمايندگيش در مجلس كنگره آغاز شد و به سبب نطقهاي آتشين و مبارزه وي عليه بردهفروشي مشهور شد .در اواخر عمر به ميخواري معتاد شد و سرانجام روز 19 ژانويه 1825 مرد. رويداد:

1790 ميلادي سال:
"مداد "توسط يك مبتكر آلماني به نام" كنته "اختراع شد .كنته كه يكي از انواع مداد مخصوص سياه قلم در نقاشي به نام خود او موسوم است ،براي سهولت در امر نوشتن از يك نوع زغالسنگ نرم كه از خود آثار سياهي باقي ميگذاشت و گرافيت ناميده ميشد استفاده كرد و براي اين كه انگشت وي سياه نشود گرافيت را ميان دو تكه چوب قرار داد و به اين ترتيب مداد اختراع شد. رويداد:

1808 ميلادي سال:
كشور پرتغال از تصرف فرانسه خارج شد و به تصرف نيروهاي انگليسي كه به كمك مردم پرتغال آمده بودند درآمد اين واقعه بعد از شكست ژنرال دوپون فرانسوي در جنگ بيلن در اسپانيا اتفاق افتاد زيرا وقتي فرانسويان مغلوب شدند مردم پرتغال نيز در 14 اوت همان سال شورش كردند و به كمك 16 هزار سپاه انگليسي به سرداري دوك دوولينگتون بر 9 هزار فرانسوي به رهبري" ژونو "پيروز شدند. رويداد:

1813 ميلادي سال:
نبرد تاريخي معروف به" جنگ كولم "بين نيروهاي فرانسوي به سرداري ژنرال" واندام "فرمانده معروف آن كشور در زمان امپراتوري ناپلئون بناپارت و سپاهيان اتريشي اتفاق افتاد .در جريان اين نبرد ابتدا پيروزي با فرانسويها بود ولي به علت اشتباهي كه اتريشيها مرتكب شدند و به نفع آنها تمام شد ،سپاه ژنرال" واندام "در محاصره افتاد و با تسليم او و سپاهيانش جنگ به پايان رسيد. رويداد:

1829 ميلادي سال:
"لامارك "طبيعيدان بزرگ و دانشمند و محقق معروف فرانسوي در قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي ،پس از 85 سال زندگي تواصم با افتخار و عزت و احترام ،به درود حيات گفت" .ژان - باپتيست - ادموند - شواليه دولامارك "روز 21 آوريل 1744 ميلادي در يك خانواده محترم و اشرافي متولد شده بود" .دائر±المعارف گياهي "از آثار برجسته او محسوب ميشود .به روز 21 آوريل 1744 مراجعه شود رويداد:

1837 ميلادي سال:
"لئوپاردي "يكي از برجستهترين و مشهورترين شعراي ايتاليا در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،پس از 39 سال زندگي بدرود حيات گفت .نام كامل او" كنت - جياكومو - لئوپاردي "بود و روز 30 ژوييه 1798 در يكي از شهرهاي" مارش "متولد شد .از مهمترين آثار" لئوپاردي "ميتوان" نغمههاي شاعرانه "او را كه جزص آثار جاودان ادبيات ايتالياست نام برد .به روز 30 ژوييه 1798 مراجعه شود رويداد:

1845 ميلادي سال:
"ژوزف لاكانال "سياستمدار معروف فرانسه در دوران انقلاب كبير و جمهوريت اول آن كشور ،بعد از 83 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست" .ژوزف لاكانال "روز 20 مارس 1762 ميلادي در" سرس "قدم به عرصه وجود گذاشت .در آن دوران كشتار و نابودي ،خدمت بزرگ لاكانال تاصسيس مدارس مركزي بود كه پايه و اساس مدارس متوسطه امروزي فرانسه را تشكيل ميدهند .به روز 20 مارس 1762 مراجعه شود رويداد:

1871 ميلادي سال:
"ارنست - رادرفورد "فيزيسين و دانشمند معروف انگليسي ،در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،در شهر" نلسون "واقع در" زلاند جديد "قدم به عرصه وجود گذاشت .تحصيلات وي در دانشگاه كمبريج به پايان رسيد و سپس به تحقيقات خود پرداخت و سه اشعه" آلفا - بتا و گاما "را كشف كرد به خاطر اين اكتشافات هم به لقب" لردي "رسيد و هم در 1908 جايزه نوبل را گرفت .به روز 11 ژوئن 1937 مراجعه شود رويداد:

1898 ميلادي سال:
"گوتفريد كلر "نويسنده آلماني) سويسي (بعد از 87 سال زندگي ،چشم از جهان پوشيد" .كلر "كه او را" نويسنده طبيعت "لقب دادهاند روز 11 فوريه 1811 ميلادي در شهر امروزي سويس موسوم به" زوريخ "متولد شد .خانوادهاش روستايي بودند و او نيز در آثار خود بيشتر به توصيف وضع روستاها و زندگي روستاييان پرداخت" مردم سلدويلاوهانري لوور "از آثار مهم" گوتفريد كلر "هستند. رويداد:

1940 ميلادي سال:
قرارداد" وين "ميان آلمان نازي و ايتالياي فاشيست در پايتخت كشور اتريش كه در آن زمان به صورت جزيي از آلمان اداره ميشد امضاص گرديد .به موجب اين قرارداد تاريخي قسمت عمدهاي از خاك روماني كه جزص متحدين آلمان در جنگ بينالملل دوم محسوب ميشد ،به ايتاليا واگذار شد و اشغال اين منطقه تا روز 23 اوت 1944 ميلادي كه رومانيها قيام كردند ادامه داشت .به روز 23 اوت 1944 مراجعه شود رويداد:

1942 ميلادي سال:
لوكزامبورگ كشور كوچك اروپايي ،به آلمان هيتلري ملحق شد و به اين ترتيب يكي ديگر از نقشههاي سياسي آدولف هيتلر رهبر حزب نازي و پيشواي آلمان جامعه عمل به خود پوشيد .لوكزامبورگ كشوري است با 2586 كيلومتر مايل مساحت كه در حدود 500 هزار نفر جمعيت دارد و ميان ممالك بلژيك - آلمان و فرانسه محصور است .لوكزامبورگ ،بعد از جنگ دوم استقلال خود را بدست آورد. رويداد:

1943 ميلادي سال:
نبرد تاريخي و پر تلفات" بيلوگورود "در جريان جنگهاي روسيه شوروي و آلمان نازي ،پس از قريب به دو ماه ،با شكست فاحش آلمانيها به پايان رسيد .اين جنگ از روز 5 ژوييه همان سال با حمله 50 لشكر آلماني آغاز شده بود .در جريان اين جنگ روسها شهرهاي مهمي چون" خاركف "را پس گرفتند .و علاوه بر كشتن 50 هزار آلماني 3000 تانك و 1500 هواپيماي آنها را از بين بردند .به روز 5 ژوييه 1943 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .