َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوييه مـاه:
7 روز:
-256 ميلادي سال:
سلسله تاريخي و معروف" اشكانيان "به توسط يكي از شجاعترين سرداران اقوام دلير و جنگجوي" پارت "به نام" ارشك يا آرشاك "بعد از پيروزي بر" وه آنتيوخوس سوم - يا آنتيوكوس سوم "بنيان گذاشته شد و به اين ترتيب سلسله نيمه يوناني" سلوكيها "منقرض شد .سلطنت اشكانيان مدت 482 سال طول كشيد و در 18 ژانويه 226 با تاصسيس سلسله ساساني پايان يافت .به روز 18 ژانويه 226 مراجعه شود رويداد:

1488 ميلادي سال:
جنوبيترين نقطه آفريقا ،توسط" بارتولوميودياز "مكتشف و دريانورد بزرگ پرتغالي كشف شد .اين نقطه كه توسط خود" دياز "به" اميد نيك "موسوم شد در جريان يك سفر دريايي كه از روز 14 فوريه سال 1487 ميلادي آغاز شده بود كشف شد 12 .سال پس از كشف اين دماغه كه آخرين حد دريانوردي" دياز "بود وي روز 27 ژوييه 1500 ميلادي مرد .به روز 27 ژوييه 1500 مراجعه شود رويداد:

1498 ميلادي سال:
راه دريايي هندوستان كه اروپا را به ممالك مشرق و جنوب آسيا متصل ميكرد توسط" واسكو دوگاما "دريانورد پرتغالي كشف شد .اين راه بعد از بستهشدن راه قسطنطنيه كه از روز 29 مه 1453 به تصرف تركان عثماني درآمده بود براي ايجاد ارتباط ميان اروپا و آسيا كمال لزوم را داشت" .واسكو دوگاما "از راه دور زدن آفريقا به اقيانوس هندوستان رسيده بود .به روز 29 مه 1453 مراجعه شود رويداد:

1681 ميلادي سال:
"مادام دوتانسون "يكي از بنيانگذاران محافل ادبي و هنري فرانسه در قرن هجدهم ميلادي در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از خانوادهاي معتبر بود و خواهر كاردينال دوتانسون و دختر يكي از مستشاران پارلمان پاريس محسوب ميشد .در محفل ادبي او اشخاص برجستهاي چون منتسكيو - مارمون تل و ماريو شركت داشتند .وي روز 7 مارس 1749 مرد .به روز 7 مارس 1749 مراجعه شود رويداد:

1695 ميلادي سال:
جنگ" آزوف "كه براي تصرف بندري به همين نام در ساحل درياي سياه ،با حمله سپاهيان روسيه به فرماندهي پطر كبير پادشاه نامدار آن كشور آغاز شده بود ،با شكست روسها پايان يافت در اين جنگ ،پطر كبير ،با نيروي عثماني روبرو بود و چون عثمانيها قويتر از روسها بودند با وجود همه فداكاري و تلاشي كه پطر كبير به كار برد ،معهذا روسها شكست خوردند .به روز 10 ژوييه 1696 مراجعه شود رويداد:

1749 ميلادي سال:
"يوهان ولفگانگ گوته "شاعر و نويسنده معروف آلمان در شهر فرانكفورت در خانوادهاي اشرافي قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش" يوهان گاسپارو گوته "مشاور دربار آلمان بود .اين مرد بزرگ كه او را بزرگترين مبلغ ادبيات آلمان ميدانند پس از 83 سال زندگي روز 4 آوريل سال 1832 ميلادي بدرود حيات گفت گوته از دوستداران ادبيات ايران بود و" ديوان شرقي "او شهرت فراوان دارد. رويداد:

1756 ميلادي سال:
جنگ پروس و اتريش بار ديگر آغاز شد و اين بار هدف پروس تصرف ايالت ساكس بود كه در همان روزهاي اول جنگ به مقصود خود نايل آمد .چون احتمال ميرفت كه بعد از اتريش ،فرانسه مورد حمله قرار گيرد ،فرانسويان ابتدا 24 هزار سرباز به كمك اتريشيها فرستادند و به اين ترتيب جنگ اتريش و پروس به جنگ پروس و فرانسه مبدل شد .به روز 1 مه 1756 و 1 مه 1757 مراجعه شود رويداد:

1776 ميلادي سال:
نبرد" لانگ آيلند "بين سپاهيان ژنرال جورج و واشنگتن سردار استقلالطلبان آمريكايي و سپاهيان انگليسي كه قصد سركوبي شورشيان آزاديخواه را داشتند ،در جريان جنگهاي تاريخ معروف به" استقلال "آغاز شد .به علت كمي نفرات آمريكاييها ،در اين جنگ پيروزي با انگليسيها شد و جورج واشنگتن با تحمل تلفاتي سنگين به سوي نيوجرسي عقب نشست. رويداد:

1813 ميلادي سال:
شكست" براندنبورگ "در جريان جنگي به همين نام نصيب سپاهيان فرانسوي شد .در اين جنگ ژنرال" اودينو "سردار فرانسوي با مارشال برنادوت كه در گذشته افسر ارتش فرانسه بود و اينك وليعهد سوئد شده بود ميجنگيد .به علت فرار يك گردان از سپاهيان ساكسون كه در ارتش فرانسه بودند و پيوستن آنها به برنادوت" ،اودينو "شكست خورد و براندنبورگ بدست سوئديها افتاد. رويداد:

1821 ميلادي سال:
"شارل بودلر "شاعر بزرگ قرن نوزدهم ميلادي فرانسه در پاريس متولد شد .بعد از تحصيلات مقدماتي مادرش كه سرپرست او بود ميخواست او را به مدرسه نظامي بگذارد اما بودلر به سرودن شعر مشغول شد و چون در تمام زندگيش با ناكامي و حرمان و رنج روبرو بود اشعارش غمانگيز است و به اين سبب او را" شاعر غم "لقب داده بودند .بودلر روز 1 اوت سال 1867 ميلادي به سن 46 ديده از جهان بر بست. رويداد:

1828 ميلادي سال:
"لئو تولستوي "نويسنده معروف روسي در يكي از دهكدههاي شهرستان" تولاي "در روسيه قدم به عرصه وجود گذاشت .در كودكي يتيم شد و اقوامش او را بزرگ كردند .بعد از پايان تحصيلات به نويسندگي پرداخت و آثار برجستهاي چون" قزاقها - آلبر - جنگ و صلح - آناكارنينا - حاجي مراد "نوشت .وي روز 7 نوامبر 1910 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 7 نوامبر 1910 مراجعه شود رويداد:

1830 ميلادي سال:
"فرانسوا - ماركي دوبارتلمي "يكي از سياستمداران بزرگ فرانسه در دوران انقلاب كبير و زمان سلطنت ناپلئون بناپارت ،بعد از 80 سل زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه علاوه بر شم سياسي مورخ و محققي زبردست نيز بود ،روز 24 فوريه 1750 ميلادي در" اوباني "متولد شده بود .در قرارداد تاريخي" بال "در 5 آوريل 1795 ميلادي وي نماينده دولت امپراتوري مقتدر فرانسه بود. رويداد:

1833 ميلادي سال:
براي اولين بار يك قانون ضد بردهداري در پارلمان يكي از ممالك اروپايي از تصويب گذشت .در اين روز ،مجلس عوام انگلستان به اكثريت آراص رژيم بردگي را در انگلستان و سراسر قلمرو حكومت آن امپراتوري غير قانوني اعلام كرد و به اين ترتيب ،نبرد بزرگ سياه و سفيد براي بدست آوردن حق زندگي و آزاديهاي اجتماعي در نقاط مختلف جهان آغاز شد. رويداد:

1891 ميلادي سال:
"هلموت مولتكه اول "سردار و مارشال نامدار ارتش پروس) آلمان (بعد از 91 سال زندگي در اوج عزت و احترام بدرود حيات گفت .وي روز 15 فوريه 1800 ميلادي در" پارشيم "متولد شده بود .شاهكار وي فتح سدان در جنگ با فرانسه روز 2 سپتامبر 1870 و اسارت ناپلئون سوم پادشاه آن كشور با 24 هزار سرباز فرانسوي بود .وي عموي هلموت مولتكه دوم بود. رويداد:

1914 ميلادي سال:
نبرد دريايي معروف به" هلگولاند "در اطراف جزيرهاي كوچك به همين نام در درياي شمال اتفاق افتاد .در اين نبرد نيروي دريايي آلمان و انگلستان با يكديگر روبرو بودند .هلگولاند كه متعلق به آلمان بود و از آن به عنوان پايگاه دريايي استفاده ميشد ،در اين روز مورد حمله انگليسيها واقع شد و آلمانيها كه غافلگير شده بودند سه رزمناو از دست دادن و جنگ با پيروزي انگليسيها تمام شد رويداد:

1945 ميلادي سال:
64جزيره از مجمعالجزاير پسكادور يا" پنگو "به اضافه 14 جزيره" تايوان "كه جزص متصرفات ژاپن در خاور دور بود بعد از شكست ژاپن در پايان جنگهاي بينالملل دوم به تصرف چينيها كه مالك اصلي آن جزاير بودند درآمد .تايوان از روز 19 اوت سال 1895 و مجمعالجزاير پسكادور از روز 4 ژانويه 1895 ميلادي به تصرف ژاپنيها درآمده بود .به روز 4 ژانويه 1895 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .