َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
28 روز:
1346 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ جنگ ،اسلحه" توپ "مورد استعمال واقع شد اولين مورد استعمال توپ در جنگ كرسي بين امپراتوري انگلستان و دولت فرانسه بود و مبتكر آن انگليسيها بودند .به علت وجود اين اسلحه سهمگين پادشاه فرانسه فيليپ ششم با وجود برتري نفرات نسبت به انگليسيها ،و در حالي كه در آستانه پيروزي بر دشمن بود ،به سختي شكست خورد. رويداد:

1574 ميلادي سال:
"شارل نهم "پادشاه جوان فرانسه كه در زمان او ماجراي خونين كشتار سن بارتلمي روز 24 اوت 1572 ميلادي اتفاق افتاد ،پس از 14 سال سلطنت و 24 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه اسير دست مادرش" كاترين دومديسي "بود ،روز 3 اوت 1560 ميلادي به سلطنت رسيده و روز 31 ژوييه 1550 ميلادي متولد شده بود .به روز 31 ژوييه 1550 مراجعه شود رويداد:

1574 ميلادي سال:
سلطنت" هانري سوم "دومين جانشين" هانري دوم "پس از مرگ" شارل نهم "آغاز شد .هانري سوم پسر هانري دوم و برادر شارل نهم ،روز 20 آوريل سال 1551 ميلادي در" فونتنبلو "متولد شده بود و هنگام جلوس 23 سال داشت .وي نيز كه مانند برادرش اسير دست مادرش كاترين دومديسي بود ،روز 25 مارس 1789 ميلادي در 38 سالگي مرد .به روز 25 مارس 1589 مراجعه شود رويداد:

1619 ميلادي سال:
گراتس سلطنت مطلق و امپراتوري مستبدانه" فرديناند دوم "فرمانرواي اتريش در قرن هفدهم ميلادي آغاز شد وي كه روز 10 ژوئن 1578 ميلادي در واقع در اتريش امروزي متولد شده بود ،در ابتدا دوك ناحيه" اس تيري "بود و بعد در اين روز هنگامي كه 41 سال داشت به امپراتوري رسيد .دوران امپراتوري وي تا روز 30 سپتامبر 1637 ميلادي يعني مدت 18 سال طول كشيد. رويداد:

1619 ميلادي سال:
"فرديناند دوم "كه در همين روز به امپراتور اتريش و آلمان رسيده بود توسط پروتستانهاي چكاسلواكي از سلطنت خلع گرديد و به جاي او" فردريك پنجم "امير" پالاتينا "كه رييس" اتحاد انجيلي "بود به پادشاهي بوهم انتخاب گرديد .اين سلطنت بعد از جنگي كه ميان فردريك پنجم و فرديناند دوم در گرفت روز 1 ژوئن 1620 با شكست فردريك پايان يافت .به روز 1 ژوئن 1620 مراجعه شود رويداد:

1648 ميلادي سال:
شورش معرف پاريس كه در نتيجه آن اولين دوره" جنگ فروند "در فرانسه بوجود آمد رسماش آغاز شد .علت اين شورش آن بود كه به دستور آن دوتريش جمعي از وكلاي پارلمان را توقيف كردند و گرچه مجبور شد كه آنها را آزاد كند ولي از ارتش پرنس) دوكنده (براي رفع شورش كمك گرفت .كنده از روز 6 ژانويه 1649 پاريس را محاصره كرد و در 30 مارس 1649 جنگ تمام شد. رويداد:

1662 ميلادي سال:
ماجراي مذهبي معروف به" سن - بارتلمي پوريتنها "در انگلستان ،به دستور شارل دوم پادشاه آن كشور آغاز شد .به دستور شارل دوم ،بر پروتستانها سخت گرفتند و با وجودي كه از زمان هانري هشتم ،انگلستان با مذهب كاتوليك كاري نداشت ولي شارل دوم دست به آزار و كشتار پروتستانها و پيروان" پوريتن "گشود .عده زيادي از پوريتنها در اين ماجرا به قتل رسيدند. رويداد:

1664 ميلادي سال:
"ژول آلبروني "سياستمدار برجسته) ايتاليايي - اسپانيايي (در" پلزانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش باغبان بود و خود او تربيت ژزوئيتي داشت و بعد از دسايس متعدد ،چون شخص زرنگي بود به خدمت فيليپ پنجم پادشاه درآمد و رفته رفته به وزارت او رسيد و خدمات فراوان انجام داد و ارتش اسپانيا را به اوج قدرت رسانيد .وي روز 21 ژانويه 1752 ميلادي مرد .به روز 21 ژانويه 1752 مراجعه شود رويداد:

1787 ميلادي سال:
"ورژن "يكي از بزرگترين و برجستهترين مردان سياسي فرانسه در قرن هجدهم ميلادي پس از 70 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .نام اصلي او" شار گراويركنت دو ورژن "بود و روز 5 فوريه 1717 ميلادي در خانوادهاي متشخص و اشرافي در" ديژون "قدم به عرصه وجود گذاشت .ورژن در دوران لويي شانزدهم جزص محارم او و وزير خارجه بود .به روز 5 فوريه 1717 مراجعه شود رويداد:

1821 ميلادي سال:
دوران سلطه و اقتدار 322 ساله اسپانيا بر سرزمين ونزوئلا كه از مناطق نفتخيز دنياي امروز در آمريكاي جنوبي محسوب ميشود پايان يافت .دولت اسپانيا از 6 دسامبر 1499 ميلادي كه اولين قسمتهاي اين كشور توسط" آلونسو - دو جدا "دريانورد مشهور كشف شده بود مالك ونزوئلا شده بود .ونزوئلا به طور كامل روز 23 فوريه 1829 مستقل شد .به روز 23 فوريه 1829 مراجعه شود رويداد:

1885 ميلادي سال:
"ژول رومن "از نويسندگان معروف معاصر فرانسوي در دهكده كوچكي به نام" سنت ژولين شاپتويل "متولد شد .پس از تحصيلات مقدماتي ،به دانشگاه بن جونسون رفت و در رشته فلسفه و علوم فارغالتحصيل شد .اولين اثرش" رفيقان "نام داشت و بعد كتاب" تصادم "را به شعر سرود و آنگاه نمايشنامه را نوشت وي در 1946 ميلادي عضو آكادمي فرانسه شد. رويداد:

1891 ميلادي سال:
اتحاد دو جانبه روسيه تزاري و فرانسه به امضاص رسيد و به اين ترتيب فرانسه كه بعد از شكست از آلمان دنبال متحدي براي كمك در جنگ احتمالي آينده فرانسه و آلمان ميگشت روسيه را به دام آورد .فرانسويها براي استفاده از اين اتحاد سيزده ميليارد فرانك به روسها وام دادند و روسيه با اين وام خط آهن سراسري سيبري را كشيد .اين دو كشور در جنگ اول نيز متحد بودند .به روز 8 آوريل 1904 مراجعه شود رويداد:

1896 ميلادي سال:
قتل عام خونين و وحشيانه ارامنه در امپراتوري عثماني و به فرمان امپراتور آن كشور آغاز شد و اين قتل عام مدت 5 شبانه روز بدون انقطاع در سراسر قلمرو امپراتوري وسيع عثماني ادامه داشت .علت اين قتل عام آن بود كه عثمانيها ميپنداشتند در جريان شورشهاي ضد عثماني توسط يونانيان .ارامنه به نفع يونانيها كار كردهاند .در اين قتل عام 100 هزار ارمني كشته شدند. رويداد:

1918 ميلادي سال:
جنگ 18 روزه معروف به" جنگ دوم پيكاردي "با پيروزي درخشان سپاهيان مختلط) آمريكايي - انگليسي و فرانسوي (كه فرماندهي آنها با مارشال فوش فرانسوي بود پايان رسيد .اين جنگ از روز 8 اوت 1918 ميلادي آغاز شد و در جريان آن سرزميني در حدود 120 كيلومتر مربع به تصرف فرانسويها درآمد و آلمانيها در حدود 50 هزار نفر اسير دادند .به روز 8 اوت 1918 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
حملات سربازان آلماني براي تصرف" آتن "كه مرحله نهايي عمليات جنگي در يونان محسوب ميشد آغاز گرديد .مرحله اول اين حملات در خليج" كورنت "بين مجمعالجزاير پلوپونزو شبه جزيره يونان اتفاق افتاد زيرا براي تصرف" آتن "تسخير شهرها و بنادر جنوبي يونان لازم بود .با عبور نازيها از تنگه" كورنت "و تصرف" پاتراس "مقدمات تسخير آن فراهم شد .به روز 25 آوريل 1941 مراجعه شود رويداد:

1962 ميلادي سال:
قرارداد توافق ميان" هلند و اندونزي "به امضاص سيد و طبق اين قرارداد ،دولت هلند تعهد كرد كه روز اول ماه اكتبر سال 1963 ميلادي گينهنو را رسماش به اندونزي تحويل دهد .بعد از استقلال اندونزي ،سر زمين گينه نو همچنان در تصرف هلند باقي بود و چون اندونزي مدعي مالكيت گينهنو بود ،جنگهاي مداومي بين هلند و اندونزي اتفاق افتاد تا با مداخله سازمان ملل در اين روز دو كشور توافق كردند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .