َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
20 روز:
1621 ميلادي سال:
"لويي كنده "معروف به" پرنس دوكنده كبير "سردار و سياستمدار بزرگ فرانسوي در قرن هفدهم ميلادي در پاريس پايتخت فرانسه ديده به جهان باز كرد" .كنده "كه از خاندان سلطنتي فرانسه بود در جواني به ارتش پيوست و در جنگهاي خونين بينالمللي كه در قرن 17 ميان دول مختلفه اروپا با فرانسه درگرفت ،او يكي از قهرمانان اصلي نبرد بود" .كنده كبير "روز 16 فوريه 1686 ميلادي مرد. رويداد:

1714 ميلادي سال:
"دنيس پاپن "يكي از برجستهترين مخترعان و مكتشفان دنياي قرون هفدهم و هجدهم ميلادي ،پس از 67 سال زندگي ،چشم از جهان فروبست ،دنيس پاپن كه او را" پدر بخار "لقب دادهاند ،در 11 ژانويه 1647 ميلادي در" بولوا "متولد شده بود .وي اولين كسي بود كه از بخار براي ايجاد تحرك استفاده كرد و روز 29 مه 1707 ميلادي ماشين بخار را ساخت .به روز 29 مه 1707 مراجعه شود رويداد:

1718 ميلادي سال:
"اتحاد مثلث "انگليس و فرانسه و هلند كه در 4 ژانويه 1717 ميلادي بوجود آمده بود ،با عضويت امپراتوري اتريش به" اتحاد مربع "مبدل گرديد ،زيرا اتريش كه مرتب مورد حمله اسپانيائيها قرار داشت ،براي استفاده از نفوذ سياسي و قدرت نظامي اتحاد مثلث ،ياري آنان را لازم ميدانست .اين اتحاد مربع سبب جنگ دريايي انگليس و اسپانيا در 11 اوت همان سال شد .به روز 11 اوت 1718 مراجعه شود رويداد:

1791 ميلادي سال:
ديدار تاريخي معروف به" ملاقات سلاطين "در شهري به نام" پيل نيتز "صورت گرفت .در اين ملاقات" لئوپولد "امپراتور اتريش و" فردريك گيوم "پادشاه پروس با يكديگر روبرو شدند تا درباره بلايي كه نازل شده بود ،چارهجويي كنند و اين بلا به نظر آنان انقلاب كبير فرانسه بود .اين ديدار بعداش در برلن به صورت يك قرارداد دو جانبه بر ضد فرانسه درآمد .به روز 2 فوريه 1792 مراجعه شود رويداد:

1830 ميلادي سال:
شارل دهم ،پادشاه فرانسه ،پس از 6 سال سلطنت ،بر اثر انقلاب مردم فرانسه از سلطنت استعفا داد و به انگلستان پناهنده شد .اين پادشاه روز 3 آوريل 1757 ميلادي در ورساي متولد شده و روز 16 سپتامبر 1824 در 67 سالگي بعد از مرگ برادرش لويي 18 به سلطنت رسيد .تصرف الجزاير در زمان سلطنت او اتفاق افتاد .وي روز 24 نوامبر 1836 ميلادي در 79 سالگي مرد. رويداد:

1831 ميلادي سال:
"فردريش هگل "فيلسوف بزرگ قرون 18 و 19 آلمان بعد از 61 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 4 فوريه 1770 ميلادي در اشتوتگارت متولد شد پس از اتمام تحصيلات خويش ،به مطالعات و تحقيقات فلسفي دست زد و فلسفه معروف" داير±المعارف علوم فلسفي "و منطق را ميتوان نام برد .به روز 4 فوريه 1770 مراجعه شود رويداد:

1870 ميلادي سال:
جنگ شش ماهه آلمان) پروس (و فرانسه با حمله سپاهيان فرانسوي به مواضع آلمان آغاز شد .در اين موقع ناپلئون سوم بر فرانسه و ويلهلم اول بر آلمان حكومت ميكردند ولي ابتكار اصلي عمليات ،با بيسمارك صدر اعظم آلمان بود .اين جنگ كه به دو دوره يك ماهه و 5 ماهه تقسيم ميشود با شكست فرانسه و اشغال پاريس بدست آلمانيها و تحميل قرارداد 10 مه 1871 به فرانسه ميلادي پايان يافت. رويداد:

1921 ميلادي سال:
"انريكو كاروزو "خواننده معروف ايتاليايي بعد از 48 سال زندگي بدرود حيات گفت" .كاروزو "روز 25 فوريه 1873 ميلادي در ناپل متولد شده بود .در ميلان شهرت يافت و در نيويورك ،به اوج محبوبيت رسيد و 18 سال خواننده اپراي" متروپوليتن "بود از بهترين اپراهاي او" ريگولتو - سامسون و دليله - لوكرسيا - مادام باترفلاي و كارمن "را بايد نام برد .به روز 25 فوريه 1873 مراجعه شود رويداد:

1934 ميلادي سال:
فيلد مارشال" پاول فون بنه كندورف اوندهيندنبورگ "سردار بزرگ و نامآور آلماني و اولين رييس جمهور آن كشور پس از جنگ بينالملل اول ،بعد از 87 پوزن سال زندگي در مقام رياست جمهور آلمان جان سپرده" هيندنبورگ "كه از فرماندهان بزرگ جنگ اول محسوب ميشود روز 7 فوريه 1847 در متولد شده و از سال 1925 ميلادي به رياست جمهوري رسيده بود .به روز 7 فوريه 1847 مراجعه شود رويداد:

1942 ميلادي سال:
بزرگترين غارت هنري توسط سرهنگ" فون دانهايم "افسر آلمان نازي صورت گرفت .در اين غارت بيسابقه ،سرهنگ فون دانهايم به فرمان آدولف هيتلر ،كليه تابلوهاي نفيس موزه لوور پاريس را بستهبندي كرده و با يك قطار مخصوص روانه آلمان كرد .با فداكاري ميهنپرستان فرانسوي به فرماندهي مردي به نام" لابيش "تابلوها مجدداش به لوور بازگشت و در برخورد ميهنپرستان و آلمانيها ،سرهنگ آلماني كشته شد. رويداد:

1945 ميلادي سال:
كنفرانس تاريخي" پوتسدام "آخرين كنفرانس بينالمللي از سران دول بزرگ شرق و غرب كه در جنگ دوم جهاني با يكديگر متفق بودند .در شهر پوتسدام واقع در آلمان شرقي" در مغرب برلن "پايان يافت .در اين كنفرانس استالين نخستوزير روسيه - چرچيل نخستوزير انگليس و ترومن رييس جمهوري آمريكا مناطق تحت نفوذ خود را قسمتبندي كردند .به روز 17 ژوييه 1945 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .