َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
5 روز:
1533 ميلادي سال:
"لودويكو آريوس "شاعر و منقد معروف ايتاليايي ،پس از 59 سال زندگي ،چشم از جهان فروبست .وي كه يكي از ادباي برجسته دوران رنسانس ايتالياست ،روز 2 نوامبر سال 1474 ميلادي در" رژيو "متولد شده بود .از بهترين آثار اين شاعر بزرگ" رولان خشمگين "را كه شامل حوادث جنگهاي" شارلماني "با" سارازنها "ميباشد بايد نام برد .بروز 2 نوامبر 1474 مراجعه شود رويداد:

1606 ميلادي سال:
"مكتوب سلطنتي مجارها "توسط" رودولف "پادشاه هنگري" مجارستان امروزي "صادر شد و به اين ترتيب آزادي مذهبي و سياسي قوم مجار تاصمين گرديد .علت صدور اين فرمان آن بود كه مجارها در سال 1567 ميلادي به مذهب" كالون "گرويده بودند .به موجب" مكتوب سلطنتي "مجارها حق يافتند كه به آزادي عبادات مربوط به خود را انجام دهند. رويداد:

1727 ميلادي سال:
در اين روز" گراي "فيزيكدان و دانشمند معروف انگليسي جريان برق را كشف كرد .وي بعد از 6 سال آزمايش و مطالعه درباره الكتريسيته ،در آن روز موفق شد نيروي برق را در يك مفتول فلزي هدايت كند .قانون جريان برق كه معلول دو قطب مثبت و منفي بودند روز 19 سپتامبر 1723 ميلادي صورت عمل به خود گرفت .به روز 19 سپتامبر 1723 مراجعه شود رويداد:

1819 ميلادي سال:
"جيمز وات "مكتشف بزرگ استفاده از نيروي بخار ،پس از 83 سال زندگي كه اواخر آن غرق در احترام و بزرگداشت از طرف مجامع مختلفه علمي در ممالك مختلف بود ،بدرود حيات گفت .جيمز وات روز 28 ماه مارس 1736 ميلادي در شهر" گرينوك "متولد شده بود .وي تا آخرين لحظات زندگي همچنان در انديشه آموختن چيزهايي بود كه خودش معتقد بود نميداند .به روز 28 مارس 1736 مراجعه شود رويداد:

1833 ميلادي سال:
"سنت آنسلم "يكي از فلاسفه و متفكرين بزرگ قرون يازدهم و دوازدهم اروپا در" آئوت "انگلستان قدم به عرصه وجود گذاشت سنتآنسلم كه به او لقب" اوگوستن ثاني "دادهاند ،در باب وجود خدا ،عقايد زيادي دارد و دلايل زيادي ارائه ميدهد و به اين جهت كليساي كاتوليك به او لقب" مقدس "داده است" .سنت آنسلم "روز 5 مارس 1109 ميلادي وفات يافت .به روز 5 مارس 1109 مراجعه شود رويداد:

1881 ميلادي سال:
حريق بزرگ ميشيگان در جنگلي به همين نام در شمال آمريكا در ساحل درياچه ميشيگان شروع شد .اين حريق بزرگ و دامنهدار ،با وجود تمام تلاشي كه كليه ماصموران مختلف آمريكايي براي فرو نشاندن آن كردند 29 روز به طول انجاميد .در اين مدت 500 هزار جانور از انواع مختلفه و 218 نفر ماصموران دولتي و غير دولتي سوختند .علت حريق بياحتياطي يك خانواده بود كه براي تفريح به جنگل رفته بودند. رويداد:

1895 ميلادي سال:
جزيره" تائيوان "كه بيشتر به نام جزيره" تائيپه "معروفست ،بعد از جنگ چين و ژاپن ،به موجب قراردادي كه ميان دو كشور منعقد شد ،به ژاپن واگذار شد .تايوان ،در 283 كيلومتري سرزمين اصلي چين و بين جزاير فيليپين و ژاپن واقع شده است اين جزيره بعد از پايان جنگهاي داخلي ژاپن ،از روز 8 دسامبر 1949 ميلادي مركز چين ملي شده است .به روز 8 دسامبر 1949 مراجعه شود رويداد:

1914 ميلادي سال:
جنگ دوازده روزه" آلزاس "در جريان جنگهاي بينالملل اول با شكست قواي فرانسه پايان يافت و اين ،اولين شكست فرانسويان در آن جنگ بود .جنگ آلزاس با حمله قواي فرانسه به آلزاس كه در آن زمان در تصرف آلمانيها بود از روز 8 اوت 1914 ميلادي آغاز شد و در جريان آن دوبار" مولهوز "شهر معروف صنعتي آلزاس را تصرف كردند و از دست دادند .به روز 8 اوت 1914 مراجعه شود رويداد:

1940 ميلادي سال:
حمله نيروهاي ايتالياي فاشيست در شمال آفريقا به نيروهاي انگليسي آغاز شد و به اين ترتيب علاوه بر ميدانهاي جنگي كه در اروپا توسط نيروهاي آلمان نازي بوجود آمده بود ،ميدان جنگ تازهاي در شمال آفريقا بوجود آمد .در اين روز مارشال" گرازياني "ايتاليايي از مصر ،حمله خود را شروع كرد و تا سيدي براني پيش رفت .پيشروي گرازياني روز 18 سپتامبر 1940 ميلادي متوقف شد. رويداد:

1944 ميلادي سال:
چهارصد هزار نفر از مردم مسلح پاريس ،پايتخت فرانسه قيام خونين خود را براي آزاد كردن پاريس از سلطه آلمان نازي آغاز كردند .شهر پاريس مدت چهار سال در جريان جنگ دوم بينالمللي تحت تسلط آلمانيها بود و چون به دستور هيتلر ،آلمانيها ميخواستند همه بناها و يادبودهاي پاريس را منهدم كنند در اين روز مردم قيام كردند و پاريس آزاد شد. رويداد:

1945 ميلادي سال:
انقلاب بزرگ ويتنام شمالي توسط" هوشيمينه "شورشي معروف" هندوچين "عليه سلطه و نفوذ فرانسويها و ويتناميهايي كه طرفدار سلطه و نفوذ فرانسه در هندوچين بودند آغاز شد .اين انقلاب در" هانوي "كه امروزه به عنوان پايتخت آن كشور) :ويتنام شمالي (انتخاب شده است اتفاق افتاد و در جريان آن هوشيمينه خود را رييس جمهوري ويتنام شمالي اعلام كرد. رويداد:

1950 ميلادي سال:
ساختمان بزرگ" سازمان ملل متحد "در ليك ساكسس واقع در نيويورك آمريكا افتتاح شد و دبيرخانه سازمان ملل متحد كه در حومه نيويورك قرار داشت از محل سابق به عمارت جديدي كه مخارج ساختمان آن توسط همه ممالك دنيا پرداخت شده بود منتقل شد .اين ساختمان در سال 1947 شروع به ساختمان شده و پس از 3 سال در سال 1950 پايان يافت .مقر سابق سازمان در" كالج هنترز "بود. رويداد:

1956 ميلادي سال:
جايزه معروف به" جايزه صلح "بنيان گذاشته شد .اين جايزه را كمپاني فورد آمريكا ،به يادبود هانري فورد بزرگ بنيانگزار صنايع اتومبيلسازي در جهان تاصسيس شد و هدف از آن ،پيدا كردن طرق موئثرتر از استفاده از اتم براي صلح بود .اولين جايزه" اتم براي صلح "كه عبارت از يك مدال طلا و 75 هزار دلار پول بود روز 24 اكتبر 1957 ميلادي به" نيل بوهر "فيزيسين دانماركي داده شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .