َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژانويه مـاه:
27 روز:
382 ميلادي سال:
سلطنت" شاپور سوم "دوازدهمين شاهنشاه سلسله معروف ساساني ،بعد از مرگ عموي وي" اردشير دوم - اردشير درازدست "آغاز شد .در زمان او بار ديگر جنگ بين ايران و روم بر سر ارمنستان آغاز شد كه منجر به تقسيم ارمنستان در 14 ژانويه 385 بين دو كشور گرديد و قسمت شرقي كه وسيعتر بود به ايران رسيد" .شاپور سوم "روز 6 سپتامبر سال 388 مرد .به روز 6 سپتامبر 388 مراجعه شود رويداد:

382 ميلادي سال:
"اردشير دوم "معروف به" اردشير درازدست "يكي از معروفترين سلاطين سلسله ساساني كه بعد از مرگ" شاپور ذوالاكتاف "در سال 378 ميلادي به سلطنت رسيده بود ،بدرود حيات گفت" .اردشير دوم "كه برادر" شاپور ذوالاكتاف "بود مهربانيها و نيكيهاي بسيار به مردم كرد و از مالياتها كم كرد و به اين سبب در تاريخ ايران به" اردشير نيكوكار "معروف شد" اردشير دوم "مدت 4 سال سلطنت كرد. رويداد:

830 ميلادي سال:
"اسكات - اريژن "كشيش و فيلسوف و متفكر معروف انگلستان در قرن نهم ميلادي در ايرلند متولد شد ولي چون همه تحصيلات و اقامتش در انگلستان گذشت به انگليسي معروف شد .مطالعات و تحقيقات وي درباره تطبيق فلسفه و مذهب از آثار بسيار ارزشمند و مفيد قرن نهم ميلادي است" .جان - اسكات - اريژن "روز 24 ژانويه 880 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 2 ژوئن 1522 مراجعه شود رويداد:

1485 ميلادي سال:
"فرناندو كورتز "دريانورد مشهور اسپانيايي در شهر زيباي" مدولين"پاي به جهان گذاشت .وي در جريان سلطه اسپانياييها بر آمريكا خدمات مهمي كرد و از جمله پس از 4 سال جنگ" مكزيك "را تسخير كرد و اين فتح بزرگ را با 300 پياده و 15 سوار و 10 توپ انجام داد" .فرناندو كورتز "بعد از 62 سال زندگي روز 26 فوريه 1547 ميلادي مرد .به روز 2 ژوئن 1522 مراجعه شود رويداد:

1523 ميلادي سال:
جنگ خونين ميان طرفداران كليسا با تاراجكنندگان پروتستان كه از روز 2 ژوئن 1522 ميلادي به غارت كليساها پرداخته بودند ،با شكست سخت غارتگران پايان يافت و در حدود 10 هزار نفر از پروتستانها در اين جنگ به قتل رسيدند .غارتگران دستور لوتر را در باره ضبط اموال كليسا به نفع جامعه پروتستان سوص تفسير كرده و به غارت و ويراني كليساها به نفع خود پرداخته بودند. رويداد:

1670 ميلادي سال:
"ژرژ مونك "سردار بزرگ و فرمانده معروف انگليسي در قرن هفدهم ميلادي پس از 62 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .ژرژ مونك ملقب به دوك" دالبه مارل "روز 27 مارس 1608 ميلادي در" پوته ريج "قدم به عرصه وجود گذاشت وي در جريان سلطنت شارل دوم به نفع او برخاست و به كمك او بود كه شارل دوم به سلطنت رسيد .به روز 27 مارس 1608 مراجعه شود رويداد:

1678 ميلادي سال:
ايالت وسيع" پومراني "با وساطت و فشار لويي چهاردهم پادشاه فرانسه كه حمايت از سوئد را به عهده داشت ،به سوئديها پس داده شد و پروس از كليه دعاوي خود نسبت به اين سرزمين صرفنظر كرد .فردريك گيوم معروف به" منتخب كبير "پادشاه پروس .بعد از دو سال جنگ كه از روز 11 فوريه 1676 تا روز 20 آوريل 1678 ميلادي طول كشيد ،اين سرزمين را فتح كرده بود .به روز 11 فوريه 1676 مراجعه شود رويداد:

1792 ميلادي سال:
سلطنت 18 ساله لويي شانزدهم آخرين پادشاه دوره اول بوربونها در فرمان انقلاب كبير فرانسه پايان يافت و حكومت جمهوري به جاي رژيم سلطنتي اعلام شد .لويي شانزدهم كه روز 16 مارس 1754 ميلادي در ورساي متولد شده بود ،روز 10 مه 1774 ميلادي به جاي عموي خود لويي پانزدهم به سلطنت رسيده بود .وي روز 21 ژانويه 1793 ميلادي با گيوتين اعدام شد .به روز 21 ژانويه 1793 مراجعه شود رويداد:

1793 ميلادي سال:
فرديناند اول ،امپراتور اتريش در قرن نوزدهم در" وين "پايتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت پس از 42 سال كه از سنش گذشت ،بر مسند امپراتوري نشست و دوران فرمانروايي وي 13 سال به طول انجاميد .به علت وجود پارهاي انقلابات آزاديخواهي عليه وي ،فرديناند اول روز 2 دسامبر 1848 سلطنت را به برادرزادهاش واگذاشت و خود در 1875 مرد .به روز 19 سپتامبر 1875 مراجعه شود رويداد:

1796 ميلادي سال:
جنگ اول" مانتو "يا جنگ درياچه" گارو "كه اولين برخورد ميان اتريشيها و فرانسويها در" لومباردي "بود .با پيروزي درخشان فرانسويان به سرداري ناپلئون بناپارت پايان يافت .در اين جنگ كه از روز 5 اوت آغاز شده بود" وورمسر "سردار اتريشي 70 هزار سپاه در برابر 34 هزار فرانسوي داشت .جنگ با كشته شدن 10 هزار اتريشي و اسارت 20 هزار نفر از سپاهيان" وورمسر "به نفع فرانسويان تمام شد. رويداد:

1822 ميلادي سال:
قيام خونين و دامنهدار ميهنپرستان و آزاديخواهان بلژيك براي جدا شدن از هلند و بدست آوردن آزادي و استقلال از دست رفته خويش آغاز شد .اين قيام كه گاه به اوج شدت ميرسيد و گاه موقتاش خاموش ميشد ،بعد از اين كه آخرين قيام در 22 مارس 1830 ميلادي سركوبي شد ،به علت وعده استقلالي كه هلنديها دادن پايان يافت .بلژيك روز 16 اكتبر 1830 مستقل شد .به روز 22 مارس 1830 مراجعه شود رويداد:

1937 ميلادي سال:
جنگ دو ساله چين و ژاپن بر سر تصرف" تيانگتسه و كانتون "دو قسمت از اراضي مهم سرزمين چين آغاز شد .كانتون بندري مهم سرزمين چين آغاز شد .كانتون بندري مهم و پر ارزش در جنوب چين و در ساحل درياي چين جنوبي است و چينيها براي حفظ آن دو سال كوشيدند ولي سرانجام پس از قربانيهاي فراوان كه دادند ،روز 25 آوريل 1939 ميلادي شكست خوردند و كانتون سقوط كرد .به روز 25 آوريل 1939 مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
پوتسدام نواحي شمالي سرزمين كره ،كه تا قبل از به زانو درآمدن و شكست خوردن ژاپن متعلق به آن كشور بود ،به موجب تصميماتي كه در كنفرانس در ماه ژوييه 1945 گرفته شده بود ،به تصرف نيروهاي ارتش سرخ شوروي درآمد و روسها تا مدار 38 درجه ،كه كره را به دو قسمت ميكند مستقر شدند .نيمه جنوبي كره را ،آمريكاييها در 8 سپتامبر همان سال اشتغال كردند .به روز 8 سپتامبر 1945 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .