َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


نوامبر مـاه:
30 روز:
-45 ميلادي سال:
شهر تاريخي" ليون "كه امروزه مركز ابريشمبافي فرانسه محسوب ميشود ،توسط روميان تاصسيس شد .در آن زمان فرانسه كه سرزمين" گل "خوانده ميشد ،به تازگي تحت اشغال و سلطه روميان درآمده و جزص امپراتوري مقتدر روم شده بود .روميان ،به فرمان ژولسزار سردار بزرگ خويش كه بعدها به امپراتوري رسيد ،اين شهر را براي مقاصد تجارتي ساختند. رويداد:

260 ميلادي سال:
"تدمر "يكي از ممالك كوچك دنياي قرن سوم ميلادي ،با دولت شاهنشاهي ايران كه از مقتدرترين ممالك آن روزگار محسوب ميشد از در جنگ درآمد و اين واقعه در اواخر سلطنت شاپور اول ساساني اتفاق افتاد .پادشاه تدمر به نام" اودنا "يا به نام ديگرش" اودناتوس "كه اعراب او را" اذينه "ميگويند با استفاده از پشتيباني" السكاندر سوروس "امپراتور روم سلطنت خود را بعدها تا سوريه نيز گسترش داد. رويداد:

1262 ميلادي سال:
"ايسلند "شماليترين جزاير اروپا در اقيانوس اطلس شمالي كه نزديك قطب شمال قرار دارد ،مقهور دريانوردان نروژي شد و به اين ترتيب بعد از 332 سال كه به طور مستقل و با رژيم جمهوري اداره ميشد دوباره ضميمه نروژ گرديد .ايسلند از روز 23 سپتامبر 1380 ضميمه دانمارك شد و سرانجام روز 17 ژوئن 1944 پس از 560 سال كه ضميمه دانمارك بود مستقل شد .به روز 25 مارس 1918 مراجعه شود رويداد:

1425 ميلادي سال:
"سباستيان دلكانو "دريانورد و مكتشف معروف اسپانيايي پس از 50 سال زندگي ،چشم از جهان بربست .اين مرد روز 25 ژانويه 1475 ميلادي در شهري به نام" گتاريا "در خانوادهاي دريانورد متولد شد و عمرش به دريانوردي سپري شد .وي در سفر تاريخي دور دنياي" ماژلان "معاون او بود و پس از قتل او سفر وي را با موفقيت به پايان رسانيد .به روز 25 ژانويه 1475 و 23 نوامبر 1521 مراجعه شود رويداد:

1534 ميلادي سال:
"جنگ تونس "يكي از خونينترين جنگهاي" شارلكن "امپراتور نامدار اروپاي قرن شانزدهم ميلادي ،با پيروزي درخشان سپاهيان وي پايان يافت .در اين جنگ شارلكن ،با مسلمانان تونس كه در آن زمان قدرت زيادي داشتند روبرو بود و پس از شكست تونسيها 18 هزار نفر اسراي مسيحي را كه در جنگهاي قبلي اسير شده و در آن زمان در تونس بودند ،نجات داد .به روز 15 مه 1541 مراجعه شود رويداد:

1559 ميلادي سال:
اتحاد مذاهب ضد كاتوليك در فرانسه به همت طرفداران مذهب" كالون "انجام شد و در مقابل انجمن" ترانت "كه از پيروان كاتوليك تاصسيس شده بود" سينود "يعني انجمن هواداران كالون تاصسيس گرديد .تلاش براي اتحاد كليساهايي كه خود را از زير بار سلطه" پاپ "خلاص كرده بودند ،از سال 1555 ميلادي شروع شده بود .نتيجه اين اتحاد مذهبي ،افزايش قدرت پروتستانها در فرانسه بود. رويداد:

1753 ميلادي سال:
"كامباسرس "يكي از برجستهترين سياستمداران فرانسه در زمان حكومت جمهوري فرانسه در" مونتپليه "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه به طور كامل" ژان - ژاك - دوك دوكامباسرس "ناميده ميشد ،در زمان كنسول اولي ناپلئون بناپارت ،منشاص خدمات برجستهاي شد و در تدوين قانون مدني دخالت داشت .وي روز 26 فوريه 1824 ميلادي وفات يافت .به روز 21 مارس 1804 مراجعه شود رويداد:

1762 ميلادي سال:
"پطر سوم "امپراتور نيمه ديوانه روسيه كه بعد از خاله خود اليزابت ،در 5 ژانويه 1762 ميلادي به سلطنت رسيده بود به دست همسرش كاترين كبير به قتل رسيد و به اين ترتيب زندگي 34 ساله و سلطنت شش ماهه او به پايان رسيد .اين پادشاه كه از طرف مادر نوه پطر كبير محسوب ميشد ،روز 8 مارس 1728 ميلادي در" كيل "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .به روز 5 ژانويه 1762 مراجعه شود رويداد:

1762 ميلادي سال:
سلطنت پر افتخار كاترين كبير ،نامدارترين ملكهها و امپراتوريسهاي روسيه بر آن كشور آغاز شد و اين سلطنت به بهاي مسموم كردن شوهرش پطر سوم به دست آمد .كاترين دوم ،يا" كاترين كبير "روز 19 مه 1729 ميلادي در" اشتتين "آلمان قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي با لياقت و سياست كامل تا روز مرگش يعني 17 نوامبر 1796 ميلادي بر روسيه سلطنت كرد .به روز 17 نوامبر 1796 مراجعه شود رويداد:

1780 ميلادي سال:
طوفان مهيب و خانمان برانداز" مارتينيك "در جزاير مارتينيك واقع در داراي كارائيب اتفاق افتاد و سراسر جزايري را كه در شرق اين دريا قرار داشتند در هم كوبيد .مارتينيك كه متعلق به فرانسه است در اين ماجرا 9 هزار نفر تلفات داد و در حدود 11 هزار نفر نيز در ساير جزاير تلف يا ناپديد شدند و علاوه بر اينها چهل كشتي نيز كه يكي از آنها حامل سرباز بود ،با تمام سربازان آن غرق شدند. رويداد:

1794 ميلادي سال:
"لاووازيه "شيميدان و دانشمندان برجسته فرانسوي در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 51 سال زندگي به جرم مخالف با انقلاب فرانسه به وسيله گيوتين اعدام شد .اين مرد بزرگ كه نام اصلي او" آنتوان - لوران دو لاووازيه "بود ،روز 14 نوامبر 1743 ميلادي در پاريس متولد شده بود از اكتشافات مهم او ،لزوم اكسيژن و هيدروژن است .به روز 14 نوامبر 1743 مراجعه شود رويداد:

1856 ميلادي سال:
"äíßæáÇÓ - ÊÓáÇ "íßí ÇÒ ãÎÊÑÚíä ÇÑæÇíí ÏÑ ÞÑíåÇí Èå äÇã" ÓãíáÌÇä "æÇÞÚ ÏÑ íæÓáÇæí ÇãÑæÒí ¡Ôã Èå ÌåÇä ÈÇÒ ßÑÏ .ÏÑ ÏæÑÇä ÊÍÕíáÇÊ ¡Èå ÓÈÈ åæÔ ÚÌíÈÔ Èå Çæ äÇÈÛå áÞÈ ÏÇÏä æ ÈÚÏ ÇÒ ÇíÇä ÊÍÕíáÇÊ ÏÑ ÑÔÊå ÈÑÞ æ ÇáßÊÑíß ¡æí ÈÇ ÇÎÊÑÇÚ æÓíáå ÊÈÏíá ÈÑÞ Ïæ ÝÇÒ æ Óå ÝÇÒ æ ßÔÝ ÈÑÞ" ÂáÊÑäÇÊíæ "ÇíåÐÇÑ ÕäÇíÚ æ Úáæã ÈÓíÇÑí ÔÏ ßå ÈÇ ÇáßÊÑíß ÓÑ æ ßÇÑ ÏÇÔÊäÏ .Èå ÑæÒ 10 ãå 1943 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1897 ميلادي سال:
"ارهارد "سياستمدار و شخصيت معروف اقتصادي آلمان در قرن بيستم ميلادي ،در يكي از شهرهاي ايالت" باواريا "قدم به عرصه وجود گذاشت تحصيلاتش در رشته اقتصادي بود و در اين راه تا درجه دكتري و پروفسوري پيش رفت .پروفسور" لودويگ ارهارد "بعد از مدتها كه پست وزارت اقتصاد آلمان غربي را به عهده داشت ،در 1963 بعد از آدنائر صدراعظم شد و سپس در 1966 جاي خود را به" كيزينگر "داد. رويداد:

1929 ميلادي سال:
"حسن دوم "پادشاه كشور مراكش در قصر سلطنتي" رباط "متولد شد .پدرش سلطان محمد پنجم نام داشت كه در سال 1961 ميلادي مرد و پسرش حسن دوم به جاي او به تخت نشست .وي از دانشگاه حقوق" بردو "فارغالتحصيل شد و سپس در جريانهاي مربوط به استقلال مراكش كه در آن زمان جزص فرانسه بود شركت جست .مراكش در سال 1956 ميلادي به استقلال رسيد .به روز 26 فوريه 1961 مراجعه شود رويداد:

1948 ميلادي سال:
اولين كنفرانس" انترپول "در شهر پراك پايتخت چك اسلواكي تشكيل شد و از آن پس طبق قرار قبلي هر سال در پايتخت يكي از ممالكي كه عضويت اين سازمان بزرگ بينالمللي را دارند ،كنفرانس بر پا ميشود" .انترپول "كه مخفف كلمه" انترناسيونال پوليس "است" پليس بينالمللي "معني ميدهد و براي مبارزه با تبهكاران بينالمللي تاصسيس شده و اعضاي آن در همه ممالك قادر به انجام وظايف پليسي خود هستند. رويداد:

1952 ميلادي سال:
سرزمين" اريتره "يكي از ممالك شمالي حبشه كه در كنار درياي سرخ قرار دارد به موجب قانون اساسي كه در اين روز توسط مجلس 68 نفري آن سرزمين تصويب شد به صورت يك كشور خودمختار درآمد كه با حفظ دوستي و اتحاد با حبشه ،به حيات سياسي خود ادامه دهد .اريتره كه تا قبل از اين تاريخ جزص حبشه بود 124743 ،كيلومتر مربع مساحت و در حدود 15 ميليون نفر جمعيت دارد. رويداد:

1961 ميلادي سال:
"ارنست همينگوي "بزرگترين نويسنده ايالات متحده آمريكا در قرون اخير ،هنگام پاك كردن تفنگ خويش بر اثر شليك گلولهاي به قتل رسيد .وي روز 21 ژوييه سال 1898 ميلادي در" اكاپارك "به دنيا آمد و هنگام مرگ 63 سال داشت .از آثار مهم او" برفهاي كليمانجارو - وداع با اسلحه - مرد پير و دريا و براي كه زنگها به صدا در ميآيد "را بايد نام برد .به روز 21 ژوييه 1898 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .