َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اكتبر مـاه:
17 روز:
1513 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" نووار "كه در محلي به همين نام در ايتاليا ميان فرانسويها و سپاهيان دولتها متحد اروپا عليه آن كشور اتفاق افتاده بود با شكست سخت فرانسويها به پايان رسيد .در اين جنگ حريف اصلي فرانسويان ،سپاهيان سويسي بودن كه در جنگجويي در تمام اروپا ،مثل و مانند نداشتند .پس از دو سال جنگ ،فرانسه شكست خورد و تسليم شد .به روز 27 نوامبر 1514 مراجعه شود رويداد:

1514 ميلادي سال:
معاهده" ترك جنگ "در پايان جنگهاي معروف به" جنگهاي ايتاليا "ميان لويي دوازدهم پادشاه فرانسه با دول متحد اروپايي كه عليه او ميجنگيدند به امضاص رسيد و به اين ترتيب ،جنگي كه علت اصلي آن اتحاديه 17 ژوئن 1511 موسوم به" سنت ليگ "بود ،با شكست فرانسه به پايان رسيد .در اوايل اين جنگ پيروزي با فرانسه بود ولي بعد ،از همه طرف شكست خورد .به روز 17 ژوئن 1511 مراجعه شود رويداد:

1709 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" پلتاوا "ميان 19 هزار سوئدي خسته و فرسوده و گرسنه با 60 هزار روسي تازه نفس كه به 72 توپ مجهز بودند در كنار قلعه كوچك پلتاوا در وسيه آغاز شد و اين جنگ ،پايان دهنده منازعات سياسي و نظامي روسيه و سوئد بود .فرماندهي روسها را پطر كبير به عهده داشت و در اندك مدت سوئديها را قلعه و قمع كرد .جنگ پولتاوا آغاز قدرت روسيه در دنيا بود .به روز 8 ژانويه 1708 مراجعه شود رويداد:

1758 ميلادي سال:
پيروزي" قلعه كاريون "در جريان جنگي كه براي تصرف اين قلعه ميان فرانسويان و انگليسيها اتفاق افتاده بود ،نصيب" مون كالم "سردار برجسته و نامآور فرانسوي شد .اين قلعه در كنار درياچه شامپلن در كانادر اتفاق افتاد و" مون كالم "با 3 هزار نفر بر 25 هزار انگليسي غلبه كرد .تعداد تلفات انگليسيها در اين جنگ ،چهار هزار نفر و تلفات فرانسويان فقط 50 نفر بود. رويداد:

1770 ميلادي سال:
جنگ دريايي ناوگان امپراتوري عثماني با نيروي دريايي امپراتوري روسيه در حوالي بندر ازمير در محلي به نام" خليج چشمه "اتفاق افتاد .در جنگ" خليج چشمه 20 "كشتي روسي با 50 كشتي مجهز عثماني روبرو بودند معهذا ،به سبب عدم اتحاد در رهبري و فرماندهي ناوگان ترك ،عثمانيها شكست خوردند و از 50 كشتي عثمانيها تنها 10 كشتي صدمه ديده روي آب باقيمانده بود .به روز 6 اكتبر 1768 مراجعه شود رويداد:

1776 ميلادي سال:
اعلاميه تاريخي استقلال كه روز 4 ژوييه آن سال در دومين كنگره كنتينانتال در فيلادلفيا به امضاص و تصويب 56 نفر نمايندگان 13 ايالت آمريكا رسيده بود ،در يك اجتماع عظيم از طرف مردم فيلادلفيا كه در ميدان استقلال جمع شده بودند مورد تاصييد قرار گرفت .طرح" آرم "ملي آمريكا كه عقابي با 13 ستاره و سيزده شاخه تير است ،در همين روز ريخته شد .به روز 4 ژوييه 1776 مراجعه شود رويداد:

1792 ميلادي سال:
اولين سنگ بناي عمارت كنگره آمريكا يا" كاپيتول "كه از تماشاييترين و زيباترين بناهاي ايالات متحده آمريكا محسوب ميشود ،گذاشته شد .اين بنا كه در زير گنبد آن مهمترين تصميمات داخلي و خارجي آمريكا اتخاذ ميشود 751 پا ارتفاع دارد .اولين سنگ ايجاد اين ساختمان كه مركز سياست آمريكا است توسط جرج واشنگتن رييس جمهور آمريكا گذاشته شد. رويداد:

1807 ميلادي سال:
معاهده تاريخي تيلسيت ،در ناحيهاي به همين نام واقع در خاك پروس ميان دو امپراتور بزرگ اروپاي قرن نوزدهم ميلادي به امضاص رسيد .اين معاهده ،توسط ناپلئون بنارپارت امپراتور فرانسه و تزار آلكساندر اول امپراتور روسيه به امضاص رسيد و به اين ترتيب دو شور صلح كردند .اين صلح با حمله ناپلئون به روسيه روز 24 ژوئن 1812 ميلادي به هم خورد .به روز 24 ژوئن 1812 مراجعه شود رويداد:

1807 ميلادي سال:
همزمان با قرارداد تاريخي معروف به" تيل سيت "ميان تزار آلكساندر اول امپراتور روسيه و ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه ،قرارداد ديگري ميان روسيه و فرانسه به امضاص رسيد كه به" پيمان اتحاد و امپراتوري "معروفست به موجب اين پيمان روسيه و فرانسه تعهد كردند كه در همه جا يار و مدد كار يكديگر باشند و در صورت حمله هر كشور خارجي به كشور آنان به كمك يكديگر برخيزند اين قرارداد روز 24 ژوئن 1812 لغو شد. رويداد:

1815 ميلادي سال:
دومين دوره سلطنت لويي هجدهم ،برادر لويي شانزدهم بعد از استعفاي ناپلئون بناپارت از سلطنت در 22 ژوئن 1815 و تسخير پاريس به دست متحدين در 7 ژوييه همان سال آغاز شد .لويي هجدهم كه بار اول در 6 آوريل 1814 بعد از استعفاي اول ناپلئون به سلطنت رسيده بود ،روز 19 مارس 1815 ميلادي كه ناپلئون از جزيره الب گريخته و به فرانسه بازگشته بود ،از سلطنت دست برداشته و گريخته بود. رويداد:

1833 ميلادي سال:
معاهده" خونكار اسلكهسي "كه از سنگينترين معاهدات ميان دولت امپراتوري عثماني و يك كشور بيگانه بود ،در محلي به همين نام ميان روسيه و عثماني به امضاص رسيد .به موجب اين معاهده ،روسيه متعهد شد كه در مقابل حملات هر كشور بيگانه ،روسيه به كمك سلطان عثماني بشتابد و به عبارت بهتر عثماني تحتالحمايه روسيه شد .اين معاهده سبب اتحاد فرانسه و انگليس با عثماني شد .به روز 12 مارس 1854 مراجعه شود رويداد:

1839 ميلادي سال:
"راكفلر "ثروتمند بزرگ و كارشناس معروف اقتصاد آمريكا در" ريچفورد "واقع در نيويورك در خانوادهاي ساده و محقر قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي او" جان داويدسون "بود ولي بعدها ثروت اين مرد به اندازهاي شد كه اولين ثروتمند دنيا لقب يافت .وي روز 16 نوامبر 1948 ميلادي در 99 سالگي ،به درود حيات گفت .به روز 16 نوامبر 1948 مراجعه شود رويداد:

1853 ميلادي سال:
ÏÑíÇÏÇÑ" ßæãæÏæсíÑí "ÇÝÓÑ äíÑæí ÏÑíÇíí ÂãÑíßÇ Èå ÝÑãÇäÏåí íß äÇæÇä Ìäí æÇÑÏ ÎáíÌ Êæßíæ ÔÏ æ Èå Çíä ÊÑÊíÈ Èå åãÊ Çíä ÏÑíÇäæÑÏ ÂãÑíßÇíí ÏÑæÇÒååÇí ŽÇä ßå ÊÇ Âä ÊÇÑíÎ Èå Ñæí åãå ããÇáß ÌåÇä ÈÓÊå ÈæÏ ÈÇÒ ÔÏ" .íÑí "ÍÇãá äÇãåÇí ÇÒ ØÑÝ" ãíáÇÑÏ ÝíáãæÑ "ÑííÓ ÌãåæÑí ÂãÑíßÇ ÈÑÇí ÇãÑÇÊæÑ ŽÇä ÈæÏ ßå ÏÑ Âä ÑííÓ ÌãåæÑ ÊÞÇÖÇ ãíßÑÏ ßå Èå ÊÌÇÑ ÂãÑíßÇíí ÇÌÇÒå æÑæÏ Èå ŽÇä ÏÇÏå ÔæÏ. رويداد:

1880 ميلادي سال:
"پل بروكا "دانشمند و جراح معروف فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي ،پس از 56 سال زندگي بدرود حيات گفت .پل بروكا كه باني علم جمجمهشناسي است ،روز 28 ژوئن 1824 ميلادي در" سنت فوالاگراند "متولد شد .وي پس از پايان تحصيلاتش در طب و جراحي به كار جمجمهشناسي و نژادشناسي پرداخت و به اين ترتيب رابطه ميان طب و جامعهشناسي را اثبات كرد .به روز 28 ژوئن 1824 مراجعه شود رويداد:

1891 ميلادي سال:
تجاوز سپاهيان مسلح فرانسه به سرزمين گينه ،كه امروزه خود كشوري مستقل بوده و با رژيم جمهوري اداره ميشود ،آغاز شد و به اين ترتيب دوران استعمار و سلطه فرانسه بر گينه آغاز گرديد .گينه ،كشوري است در مغرب آفريقا با مساحتي در حدود 250/000 كيلومتر مربع و جمعيتي در حدود سه ميليون نفر كه پايتخت آن" كوناكري "نام دارد .اين كشور در سال 1958 ميلادي مستقل شد .به روز 12 اكتبر 1958 مراجعه شود رويداد:

1928 ميلادي سال:
هندريك ،آنتوان ،لورنتز" لورنتز "يكي از برجستهترين علماي فيزيك هلند در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي بعد از 75 سال زندگي بدرود حيات گفت .روز 25 ژوئن 1853 ميلادي در شهر" آرنهم "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي به سبب تحقيقات استادانهاش درباره الكترونيك و فرضيه علمي جديدي كه در اين باره بوجود آورد ،در سال 1902 ميلادي جايزه نوبل گرفت .به روز 25 ژوئن 1853 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .