َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژانويه مـاه:
23 روز:
-37 ميلادي سال:
اشك چهاردهم - فرهاد چهارم زندگي" اشك يازدهم - ارد اول "پادشاه معروف سلسله اشكانيان در جريان قتل عام افراد خانواده سلطنتي به دستور پايان يافت" .اشك سيزدهم "روز 2 ژوئن همان سال به نفع فرزندش" فرهاد چهارم "از سلطنت استعفا داد بود ولي فرهاد چهارم از بين اين كه مبادا پدر و برادرانش دوباره در صدد سلطنت برآيند در اين روز همه آنها را قتل عام كرد. رويداد:

1265 ميلادي سال:
"دانته "نخستين و بزرگترين شاعر ايتاليا در دوران رنسانس در شهر زيبا و تاريخي" فلورانس "متولد شد .ولي كه نام اصلي او" دانته آليگيري "است در ادبيات و سياست هر دو دست داشت و آثار زيادي بوجود آورد كه از آن ميان" كمديالهي "او جزص شاهكارهاي جاويدان ادبي است .به همه زبانهاي زنده دنيا ترجمه شده است .دانته روز 20 اكتبر 1321 ميلادي مرد .به روز 20 اكتبر 1321 مراجعه شود رويداد:

1585 ميلادي سال:
هشتمين و آخرين جنگ مذهبي ميان كاتوليكها و پروتستانهاي فرانسه كه در ضمن طولانيترين اين جنگها نيز محسوب ميشود آغاز شد .اين جنگ كه در زمان هانري سوم آغاز شد و در زمان هانري چهارم پايان يافت وسيلهاي بدست دولتهاي خارجي براي مداخله در كار فرانسه داد .فيليپ دوم پادشاه اسپانيا و كاتوليكها و اليزابت اول ملكه انگليس به پروتستانها كمك ميكردند .اين جنگ روز 22 ژوييه 1593 ميلادي پايان يافت. رويداد:

1618 ميلادي سال:
"بارتولومه استپان موريلو "استاد نقاشي و هنرمند برجسته اسپانيا در قرن هفدهم ميلادي ،در شهر تاريخي" سويل "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي طبع متغيري داشت و هر چند گاه سبكي تازه براي ترسيم تابلوهاي خود به كار ميبرد .از مهمترين آثار موريلو كه معاصر با" ولاسكز "نقاش ديگر اسپانيايي است" گدايان - و آبستن شدن مريم "را بايد نام برد .او روز 22 اكتبر 1682 ميلادي مرد. رويداد:

1670 ميلادي سال:
جزيره جامايكا ،پس از جنگي خونين به تصرف انگليسيها درآمد و به اين ترتيب پس از مدت 159 سال كه جامايكا تحت سلطه امپراتوري اسپانيا قرار داشت به چنگ انگليسها افتاد .جامايكا كه روز 3 ماه مه 1494 ميلادي توسط كريستف كلمب كشف شده بود ،روز 22 مارس 1509 ميلادي به تصرف اسپانيا درآمد .اين جزيره روز 6 اوت 1962 ميلادي مستقل شد .به روز 22 مارس 1509 مراجعه شود رويداد:

1702 ميلادي سال:
"لالي تولندال "يكي از برجستهترين سياستمداران و جنگاوران فرانسوي در جنگهاي معرف استعماري ميان انگلستان و فرانسه و هندوستان ،در" رومانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در اواخر دوران سلطه فرانسه در هند فرمانرواي هندوستان شد ولي در جنگ با انگليسيها به سبب اهمال دولت فرانسه در اعزام كمك به او ،شكست خورد و به خاطر اين شكست او را روز 19 مه 1766 ميلادي اعدام كردند. رويداد:

1809 ميلادي سال:
جنگ خونين" واگرام "كه از روز قبل يعني 5 ژوييه 1809 ميلادي آغاز شده بود پايان يافت .در اين جنگ 140 هزار اتريشي به سرداري آرشيدوك شارل با 55 هزار سوار و پياده فرانسوي به سردار" ماكدونالد - برنادوت - ادوينو - ماسنا و دادوت "و به فرماندهي كل ناپلئون بناپارت ميجنگيدند .پايان جنگ شكست آرشيدوك شارل و تقاضاي صلح او بود .به روز 5 ژوييه و 14 اكتبر 1809 مراجعه شود رويداد:

1824 ميلادي سال:
شورش و انقلاب 14 ساله مردم آمريكاي جنوبي ،عليه نفوذ اسپانيا پايان يافت .اين شورشها از روز 30 ژوئن 1810 ميلادي به رهبري سيمون دوبوليوار يكي از مردان انقلابي آن قاره آغاز شده بود .هدف سيمون دوبوليوار كه جنگجويي بينظير بود ،آزاد كردن سرزمينهاي آمريكاي جنوبي از سلطه و نفوذ اسپانيا بود .بسياري از ممالك آمريكاي جنوبي استقلال خود را مرهون او هستند. رويداد:

1827 ميلادي سال:
معاهده سه پادشاه در لندن پايتخت انگلستان منعقد شد .در اين معاهده ،نيكلاي اول امپراتور روسيه - شارل دهم پادشاه فرانسه و جورج چهارم پادشاه انگلستان شركت داشتند و هدف ،تضعيف قواي مخوف امپراتوري عثماني بود كه اسباب وحشت همه دول اروپايي شده بود .نتيجه اين معاهده ،اخطار به عثماني در مورد استقلال يونان و سپس جنگ با آن امپراتوري بود. رويداد:

1830 ميلادي سال:
"فوستل دوكولانژ "مورخ و استاد معروف قرن نوزدهم ميلادي فرانسه در پاريس به دنيا آمد .نام اصلي او" نومادنيس - فوستل دوكولانژ "بود .بعد از اتمام تحصيلاتش ،به تدريس در دانشسراي عالي پاريس پرداخت و اولين كتابش" تمدن قديم "نام داشت كه دهسال نوشتن آن طول كشيد .از كتب ديگر وي" تاريخ موئسسات سياسي فرانسه قديم "را بايد نام برد .به روز 30 ژانويه 1889 مراجعه شود رويداد:

1859 ميلادي سال:
ÓæáÝÑíäæ ãáÇÞÇÊ ÊÇÑíÎí ÏÑ" æíáÇÝÑÇäßÇ "Èíä ããÇáß ÇÊÑíÔ æ ÝÑÇäÓå ÇÊÝÇÞ ÇÝÊÇÏ .ÏÑ Çíä ãáÇÞÇÊ ßå ÈÚÏ ÇÒ íÑæÒí ÝÑÇäÓå ÈÑ ÇÊÑíÔ ÏÑ Ìä ÊÇÑíÎí æÇÞÚ ÔÏ" ¡äǁáÆæä Óæã "ÇãÑÇÊæÑ ÝÑÇäÓå æ" ÝÑÇäÓæÇ ŽæÒÝ "ÇãÑÇÊæÑ ÇÊÑíÔ ÔÑßÊ ÏÇÔÊäÏ æ ãÞÏãÇÊ ÇíÌÇÏ ÕáÍí Èå äÇã" æíáÇ ÝÑÇäßÇ "ÑÇ ÈæÌæÏ ÂæÑÏäÏ ßå ãÚÇåÏå Âä ÑæÒ 7 Žæííå 1859 ãíáÇÏí ÇãÖÇÕ ÔÏ .Èå ÑæÒ 24 ŽæÆä æ 7 Žæííå 1859 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1885 ميلادي سال:
سرم ضد" هاري "به همت پزشك و محقق دانشمندي از مردم فرانسه به نام" لوئي - پاستور "با موفقيت آزمايش شد و به اين ترتيب ،بيماريهاي كه از حيوانات مخصوصاش از سگ به انسان سرايت ميكند مغلوب بشر شد .اولين بيماري كه به وسيله اين سرم از مرگ نجات يافت ،پس خردسالي از مردم آلزاس بود كه" ژوزف ميستر "نام داشت و سن او نه سال بود .به روز 27 دسامبر 1822 مراجعه شود رويداد:

1886 ميلادي سال:
"فردريك و سار "طبيب و محقق و مخترع معروف آلمان در قرن بيستم ميلادي در" سرنتول "متولد شد .پدرش مدير مدرسه بود و مادرش در اوان كودكي وي مرد و سرپرستي او را خالهاش كه زني مهربان و فداكار بود به عهده گرفت و" فردريك "بعدها همه موفقيتهاي خود را مرهون لطف او ميدانست .اين طبيب دانشمند كه به او" طبيب بينالمللي "لقب داده بودند روز 20 نوامبر 1963 مرد. رويداد:

1893 ميلادي سال:
"گي دوموپاسان "نويسنده معروف فرانسوي در قرن نوزدهم ميلادي ،پس از 43 سال زندگي بدرود حيات گفت .نام اصلي او" هانري - رنه - آلبرت - گي - دوموپاسان "بود و روز 5 اوت 1850 ميلادي در" شاتو دوميرومانس "متولد شده بود .از آثار مهم او" منظومهها - خانه تيلر - مادموازال فيفي - داستان يك زندگي و سفرنامه "را ميتوان نام برد .به روز 5 اوت 1850 مراجعه شود. رويداد:

1918 ميلادي سال:
تزار نيكلاي دوم آخرين امپراتور سرزمين روسيه كه مدت دو سال اسير انقلابيون كمونيست روسيه بود با همه اعضاي خانوادهاش تيرباران شدند نيكلاي دوم فرزند الكساندر سوم بود كه در سال 1894 ميلادي بعد از مرگ پدرش امپراتور روسيه شد .در 15 مارس 1916 انقلابيون روسيه او را از سلطنت خلع كردند و در 15 سپتامبر همان سال زندانيش كردند و در اين روز اعدام شد .به روز 17 آوريل 1868 مراجعه شود رويداد:

1919 ميلادي سال:
پس از قريب به 5 روز پرواز مداوم ،اولين سفينه هوايي از فراز اقيانوس اطلس عبور كرد و به اين ترتيب ،اقيانوس اطلس از راه هوا تسخير شد .سفينهاي كه در اين روز از اقيانوس گذشت و در" فئولا "واقع در نيويورك فرود آمد ،روز 2 ژوييه همان سال از اديمبورگ در اسكاتلند پرواز كرده بود .سفينه هوايي" آر "34 - فاصله انگلستان تا آمريكا را 108 ساعته پيمود. رويداد:

1960 ميلادي سال:
كشور" مالاوي "در قاره آفريقا به استقلال رسيد .اين كشور كه تا روز قبل از استقلال جزص مستعمرات انگلستان در آفريقاي جنوب شرقي محسوب ميشده" نياسالند "نام داشت كه قبلاش با" رودزيا "تشكيل فدراسيون) نياسالند و رودزيا (را داده بودند .پايتخت نياسالند ،شهر كوچك" زومبا "است .اين كشور 122700 كيلومتر مربع مساحت و 3/5 ميليون نفر جمعيت دارد. رويداد:

1963 ميلادي سال:
"ويليام فالكنر "نويسنده معروف آمريكايي و برنده جايزه نوبل در ادبيات در سال 1950 ميلادي ،در شهر" اوكسفورد "واقع در ايالت ميسيسيپي بدرود حيات گفت .فالكنر ،كه در 66 سالگي بر اثر حمله قلبي وفات يافت ،به سال 1897 ميلادي در شهر" نيوآلباني "بدنيا آمده و خالق آثاري چون" گلهاي سفيد ممفيس - عموويلي - قريه - جنگهاي بزرگ "بود .به روز 25 سپتامبر 1897 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .