َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


مارس مـاه:
29 روز:
50 ميلادي سال:
"تاسي توس "مورخ بزرگ و معروف و يكي از نويسندگان نامدار قرون اول و دوم ميلادي" روم "در خانوادهاي اشرافي و آزاد از مردم" رم "پايتخت امپراتوري مقتدر روم متولد شد وي كه او را" تاسيت "نيز ميخوانند ،در زمان امپراتوري" وسپازين "به خدمات دولتي مشغول شد و بعدها به سناتوري رسيد و مدتها نيز نماينده مردم در ممالك خارج بود .مرگ او روز 21 فوريه 120 ميلادي واقع شد. رويداد:

111 ميلادي سال:
براي اولين بار ،چينيها ،بعد از تسخير سرزمين امروزي ويتنام آن را مستعمره خود ساختند و به اين ترتيب دوران طولاني استعمار ويتنام توسط ممالك خارجي آغاز شد .ويتنام كه امروزه به دو كشور شمالي و ويتنام جنوبي تقسيم شده ،در قديم تنها يك كشور بود و" آنام "نام داشت .به موجب موافقتنامه ژنو در 21 ژوييه 1954 ميلادي آنام به دو كشور تقسيم گرديد .به روز 21 ژوييه 1954 مراجعه شود رويداد:

1495 ميلادي سال:
خونينترين نبردهاي ايتالياييها و فرانسويها در خلال جنگهاي تاريخي معروف به" جنگهاي ايتاليا "در جريان بازگشت شارل هشتم پادشاه جنگجو و جوان فرانسه از تسخير ناپل اتفاق افتاد .با وجودي كه سپاهيان ممالك متحد ايتاليا چند برابر فرانسويان بود معهذا ،ايتالياييها شكست خوردند و شارل هشتم به سلامت به فرانسه رسيد به روز 14 سپتامبر 1494 و 22 فوريه 1495 مراجعه شود رويداد:

1630 ميلادي سال:
بندر زيبا و فعال بوستون كه از مهمترين بنادر شمال شرقي است تاصسيس شد .اين بندر كه در حال حاضر مركز ايالت ماسپوست در آمريكاست ،كهنسالترين بنادر آن كشور نيز محسوب ميشود .بانيان اصلي اين شهر دستهاي از پيروان مذهب معروف" پوريتن "بودند كه به علت عدم آزادي مذهبي از انگلستان مهاجرت كرده و به آمريكا پناه آورده بودند. رويداد:

1772 ميلادي سال:
ژنرال" شارل لوكلر "يكي از سرداران بزرگ و جنگآوران معروف فرانسه در قرن هجدهم ميلادي در" پونتواز "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي اولين شوهر" پولين "خواهر ناپلئون بناپارت بود .در جريان شورش سياهپوستان جزيره" سن دومينيك "در 3 ژوئن 1791 ميلادي ،وي ماصمور دفع سپاهيان شد .مرگ او روز 18 مارس 1802 ميلادي اتفاق افتاد .به روز 17 فوريه 1801 مراجعه شود رويداد:

1785 ميلادي سال:
"پيلاتر دو روزيه "فيزيكدان برجسته فرانسوي و اولين آسمانپيماي جهان ،در جريان يك پرواز تحقيقاتي بر فراز درياي مانش سقوط كرد و ناپديد شد" .ژان - فرانسوا - پيلاتر دوروزيه "روز 26 فوريه 1756 ميلادي در شهر" متز "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي روز 21 نوامبر 1783 ميلادي به وسيله بالوني كه خود ساخته بود براي اولين بار به آسمان پرواز كرد و راه فضا را گشود. رويداد:

1809 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" واگرام "در زمين مرتفعي به همين نام نزديك وين پايتخت امپراتوري اتريش ميان اتريشيها و فرانسويها درگرفت .جنگ با گلولهباران شديد نيروي فرانسه عليه اتريش آغاز شد و مدت دو روز ادامه داشت .در پايان جنگ كه روز 6 ژوييه 1809 ميلادي بود ،اتريشيها 30 هزار اسير و 12 هزار كشته داده بودند .به روز 6 ژوييه و 77 مارس و 14 اكتبر 1809 مراجعه شود رويداد:

1830 ميلادي سال:
سپاهيان فرانسه موفق به تسخير الجزيره ،پايتخت كشور الجزاير در شمال آفريقا شدند و به اين ترتيب پيروزي بزرگي در آفريقا نصيب سياست استعماري فرانسه گرديد .اين واقعه هنگامي اتفاق افتاد كه در فرانسه شارل دهم سلطنت ميكرد و در داخله فرانسه ،به سبب انحلال مجلس مبعوثان در 16 مه همان سال ،مقدمات نهضت و شورش بزرگ عمومي عليه شارل دهم فراهم ميشد. رويداد:

1887 ميلادي سال:
"اروين - شرودينگر "دانشمند و فيزيكدان معروف اتريشي ،در" وين "قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از اتمام تحصيلات خويش ،به تحقيقات فيزيكي پرداخت و بحث مورد علاقه او" فيزيك مكانيك "بود .به خاطر اهميت تحقيقاتي كه وي در فيزيك مكانيك انجام داده است ،در سال 1933 ميلادي جايزه فيزيك" نوبل "به او تعلق گرفت. رويداد:

1914 ميلادي سال:
كنفرانس مهم نظامي و محرمانه" پوستدام "در شهري به همين نام در خاك آلمان براي بررسي اوضاع جنگ احتمالي اروپا) جنگ اول جهاني (تشكيل شد .در اين جنگ ويلهلم دوم امپراتور آلمان - بتمان هولوگ ،صدر اعظم آلمان - مارشال مولتكه رييس ستاد ارتش آلمان و" هوتزن دورف "رييس ستاد ارتش اتريش شركت داشتند .شركت آلمان در جنگ اول ،نتيجه تصميمات اين كنفرانس بود. رويداد:

1940 ميلادي سال:
"گرهارد هافمن "نويسنده مشهور و منقد موشكاف ،آلماني ،بعد از 78 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين اديب شهير ،روز 15 نوامبر 1862 ميلادي در شهر" بلسينس "قدم به عرصه وجود گذاشته بود و اولين اثر وي" پسر كوه "نام داشت .وي كه روز 15 نوامبر 1862 ميلادي بدرود حيات گفته بود ،در سال 1912 ميلادي جايزه ادبي نوبل گرفته بود .به روز 15 نوامبر 1862 مراجعه شود رويداد:

1943 ميلادي سال:
نبرد تاريخي و پر تلفات" بيلوگورود "با حمله 50 لشكر آلماني نازي ،آغاز شد .اين جنگ كه تا روز 30 اوت همان سال به طول انجاميد از حيث تلفاتي كه به هر دو طرف مخصوصاش آلمانيها وارد آمد ،در طول جنگ روسيه و آلمان كمتر سابقه داشت 250 .هزار نفر از طرفين كشته شدند كه از اين جمله 150 هزار نفر آنان آلماني بودند و آلمانيها علاوه بر آن 3000 تانك و 1500 هواپيما از دست دادند. رويداد:

1944 ميلادي سال:
اولين حمله نيروهاي ارتش سرخ شوروي عليه سپاهيان آلمان نازي ،در خارج از خاك روسيه شوروي آغاز شد و اين حمله در خاك لهستان شرقي صورت گرفت .در اين زمان از گشايش جبه دوم متفقين عليه آلمانيها كه از روز 6 ژوئن 1944 ميلادي آغاز شده بود در حدود يك ماه ميگذشت .اين حمله تا پايان جنگ با آلمان در 2 مه 1945 ميلادي ادامه داشت .به روز 6 ژوئن 1944 و 2 مه 1945 مراجعه شود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .