َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
6 روز:
-60 ميلادي سال:
اولين اتحاد مثلث امپراتوري روم براي اداره آن امپراتوري تاصسيس شد .مبتكر و پايهگذار اين اتحاد مثلث" ،ژول سزار "سردار نامآور رومي بود كه بعدها به امپراتوري آن كشور رسيد و غير از او ،پمپه و كراسوس .دو سردار ديگر رومي نيز در اداره كشور با او يار بودند .اتحاد مثلث اول روم ،با ايجاد اختلاف ميان سران اتحاديه در 6 سپتامبر 48 قبل از ميلادي مسيح منحل شد. رويداد:

16 ميلادي سال:
سلطنت دهساله" وانان - اشك هفدهم "هفدهمين پادشاه سلسله اشكاني با فرار او به ارمنستان پايان يافت" .وانان "يكي از فرزندان" فرهاد چهارم "بود كه در دربار روم به صورت گروگان به سر ميبرد و تربيت رومي داشت .بعد از قتل" ارد دوم - اشك شانزدهم "وي به ايران آمد و روز 30 اكتبر 6 ميلادي به سلطنت رسيد" وانان "بعدها با كمك امپراتوري روم به سلطنت ارمنستان رسيد .به روز 6 و 17 اوت 6 ميلادي مراجعه شود رويداد:

16 ميلادي سال:
سلطنت" اردوان سوم "هجدهمين شاهنشاه سلسله اشكاني آغاز شد .وي از شاهزادگان اشكاني بود و از زمان" فرهاد چهارم "حاكم آذربايجان بود .در زمان سلطنت" وانان - اشك هفدهم "وي به عنوان اين كه" وانان "تربيت رومي دارد و قادر به اداره ايران نيست عليه او قيام كرد و" وانان "ناچار ،به ارمنستان گريخت و" اردوان سوم "در اين روز به سلطنت رسيد .به روز 25 فوريه 40 مراجعه شود رويداد:

1500 ميلادي سال:
"بارتولوميو دياز "دريانورد و مكتشف بزرگ قرن پانزدهم ميلادي پرتغال پس از 50 سال زندگي و دو سال پس از بازگشت از آخرين سفر دريايي خويش ،بدرود حيات گفت .اين ناخداي مشهور روز 13 ژانويه 1450 ميلادي متولد شده و از جواني به سفر دريا پرداخته بود .پس از كشف دماغه اميدنيك در جنوب آفريقا در 28 اوت 1488 به ميهن خود بازگشت و 12 سال بعد مرد. رويداد:

1535 ميلادي سال:
"ژرمن پيلون "يكي از معماران و حجاران دوران نهضت ادبي و هنري معروف به" رنسانس "در فرانسه ،در شهر پاريس پايتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت ژرمن پيلون كه اساس جديد و طرح نويني در اصول معماري فرانسه از خود باقي گذاشت روز 25 ژوييه سال 1590 ميلادي بعد از 55 سال زندگي درگذشت .به روز 25 ژوييه 1590 مراجعه شود رويداد:

1552 ميلادي سال:
معاهده تاريخي" فريدوالد "ميان هانري دوم پادشاه فرانسه و امراي پروتستان مذهب آلماني به امضاص رسيد .اين معاهده ،در حقيقت مكمل معاهده ديگر ميان امراي آلماني با فرانسواي اول پدر هانري دوم براي جنگ عليه شارلكن بود به موجب اين معاهده ،پادشاه فرانسه در مقابل تصرف مناطقي كه متعلق به آلمان بود ،مخارج جنگ آنان را با شارلكن به عهده گرفت .به روز 14 نوامبر 1532 مراجعه شود رويداد:

1656 ميلادي سال:
"كاردينال دوبوا "سياستمدار و مرد مذهبي معروف فرانسه در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي در" بريو "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در ابتدا آموزگار دوك دورلئان نايبالسلطنه لويي پانزدهم بود .بعد از آن كه در اثر اقدامات او ،قرارداد دوستي ميان فرانسه و انگلستان در 10 اكتبر 1716 ميلادي امضاص شد ،به درجه كاردينالي رسيد و صدر اعظم فرانسه شد و روز 20 دسامبر 1723 ميلادي مرد. رويداد:

1671 ميلادي سال:
شورش مجدد قزاقهاي تابع لهستان عليه حكومت و نفوذ لهستان آغاز شد در تاريخ اروپاي شرقي از اين شورش به نام" ،شورش دوباره "ياد شده است .شورش اول روز 4 مه 1648 ميلادي شروع شد و با شكست لهستان از روسيه در 22 اوت 1667 ميلادي پايان يافت ،اين جنگ نيز با وجود رشادت لهستانيها ،به نفع امپراتوري عثماني كه به كمك قزاقها آمده بودند ،در 29 مارس 1676 ميلادي تمام شد. رويداد:

1675 ميلادي سال:
"تورن "سردار فرانسوي در قرن هفدهم ميلادي در جريان جنگ تاريخي" ساشباش "بعد از 64 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد بزرگ كه نام اصلي او" هنري دولاتور داورين ويكونت دو تورن "بود ،روز 13 آوريل 1611 ميلادي در" سدان "متولد شده بود .تورن ،يكي از شجاعترين و مشهورترين سرداران لويي 14 در جنگهاي هلند و اسپانيا بود .به روز 13 آوريل 1611 مراجعه شود رويداد:

1675 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" ساشباش "در محلي به همين نام در آلمان در جريان جنگهاي فرانسه با سپاهيان نيرومند ممالك عضو" اتحاد بزرگ لاهه "اتفاق افتاد .در اين جنگ فرانسويها به سرداري مارشال" تورن "فرمانده بزرگ خويش به پيروزي درخشاني نائل آمدند ولي در اواخر جنگ تورن به ضرب گلوله به قتل رسيد و با اين وصف پيكار سپاهيان فرانسه تا پايان جنگ ادامه يافت. رويداد:

1733 ميلادي سال:
"ماركيزدولامبر "خانم اديبه و فاضله فرانسه در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي پس از 86 سال زندگي در اوج شهرت ،بدرود حيات گفت .اين خانم كه او راي يكي از بنيانگذاران محافل و مجامع ادبي فرانسه ميدانند روز 6 فوريه 1647 ميلادي در شهر پاريس متولد شده بود .در محفل ادبي مادام دولامبر عده زيادي از نويسندگان و هنرمندان قرن هجدهم شركت داشتند .به روز 6 فوريه 1647 مراجعه شود رويداد:

1756 ميلادي سال:
"وولفاگانگ - آمادئو - موتزارت "اعجوبه موسيقي و آهنگساز بزرگ اتريشي در" سالزبورگ "شهر زيباي اتريش قدم به عرصه وجود گذاشت .اين هنرمند بينظير كه از خردسالي در زمره آهنگسازان بزرگ درآمد ،پس از 35 سال زندگي به سال 1791 ميلادي جان سپرد و از مهمترين آثار او 2" اپرا 47 - آري با اركستر و 15 آواز مذهبي "را بايد نام برد .به روز 5 دسامبر 1791 مراجعه شود رويداد:

1772 ميلادي سال:
قرارداد تقسيم لهستان ميان سه قدرت بزرگ اروپاي قرن هجدهم ميلادي ،در شهر معروف" سن پطرزبورگ "روسيه به امضاص رسيد .در اين قرارداد نمايندگان ماريترز ملكه امپراتوري اتريش ،كاترين كبير ملكه امپراتوري روس و فردريك دوم پادشاه پروس به نام) حفظ مملكت لهستان از فساد و اضمحلال (قسمتهايي از خاك لهستان را ميان خود قسمت كردند .اين اولين قرارداد تقسيم لهستان بود. رويداد:

1778 ميلادي سال:
جنگ دريايي معروف به" كسان "كه ميان ناوگان انگلستان و فرانسه درگرفته بود با پيروزي كامل نيروي دريايي فرانسه پايان يافت .در اين جنگ ،درياسالار فرانسوي" دورويليه "با 32 كشتي جنگلي در مقابل 41 كشتي جنگي انگلستان قرار داشت .در پايان جنگ انگليسيها 23 كشتي را از دست دادند و در نتيجه به سختي شكست خوردند و در جريان همين جنگ ،از فرانسويان 11 كشتي بزرگ جنگي غرق شد. رويداد:

1779 ميلادي سال:
دوچرخه توسط مردي آلماني به نام" بارون فون درنيز "از اهالي" مانهايم "اختراع شد .مواد اوليه اين دوچرخه از چوب بود و ركاب و زنجير نداشت و با فشار پا به وسيله دويدن حركت ميكرد .بعد از آن كه مخترعين متعددي هر يك قسمتي از عيوب دوچرخه فون در نيز را رفع كردند ،دوچرخه كامل در سال 1886 ميلادي وسيله" مك ميلان "از مردم اسكاتلند اختراع شد. رويداد:

1784 ميلادي سال:
"ژروم بناپارت "كوچكترين برادران ناپلئون بناپارت ،در" آژاكسيو "پايتخت جزيره" كرس "در درياي مديترانه قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه هنگام الب و - رن سلطنت برادر خويش 20 ساله بود ،روز 20 اوت 1807 ميلادي به سلطنت وستفالي رسيد كه از متصرفات سابق پروس ميان دو رود بوجود آمده بود ،و تا سال 1813 پادشاه وستفالي بود .مرگ او روز 23 ژانويه 1860 اتفاق افتاد. رويداد:

1794 ميلادي سال:
"سنژوست "انقلابي معروف و يكي از سياستمداران بزرگ فرانسه در قرن هجدهم بعد از 27 سال زندگي در آخرين روزهاي دوره معروف به" ترور عظيم "در جريان انقلاب كبير فرانسه اعدام شد" .لوئي دو - سنژوست "روز 8 ژانويه 1767 ميلادي در" دسيز "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .در انقلاب كبير وي جزص دوستان روبسپير بود و به همين جهت نيز در اين روز همراه او اعدام شد. رويداد:

1794 ميلادي سال:
"روبسپير "انقلابي معروف فرانسه در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 36 سال زندگي در جريان مبارزات انقلابيون ،همراه با جمعي از طرفدارانش از جمله" سن ژوست "به وسيله گيوتين اعدام شد" ماكسي ميليان روبسپير "روز 21 سپتامبر 1758 ميلادي در" آراس "متولد شده و بعد از اعدام لويي 16 و ايجاد حكومت جمهوري ،مدت 4 ماه ، از روز 5 آوريل 1794 تا روزي كه اعدام شد ،با قدرت حكومت كرد. رويداد:

1841 ميلادي سال:
"لرمانتوف "شاعر و نويسنده معروف روسي در جريان يك دوئل با طپانچه توسط" نيكلا مارتينوف "در سن 27 سالگي بدرود حيات گفت" .ميخائيل يوريويچ لرمانتوف "روز 15 اكتبر 1814 ميلادي در مسكو متولد شده بود .از مهمترين آثار اين نويسنده كه طبعي ماجراجو داشت" قهرمان عصر ما - نوآموز - شيطان - والريك - بالماسكه - خيال و داستان كودكان "را بايد نام برد. رويداد:

1862 ميلادي سال:
"ÝÑíÏÑíÔ - ÑæßÑÊ "ÔÇÚÑ æ ÇÏíÈ æ ÝíáÓæÝ ãÚÑæÝ ÂáãÇäí ÏÑ ÞÑä äæÒÏåã ãíáÇÏí ¡Ó ÇÒ 94 ÓÇá Òäϐí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .æí ÑæÒ 23 ãå 1788 ãíáÇÏí ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ .ÒÈÇäåÇí ÝÇÑÓí - åäÏí - ÚÑÈí - íäí ÑÇ Èå ÎæÈí ÈáÏ ÈæÏ æ ÇÓÊÇÏ ÒÈÇä ÚÑÈí ÏÇäԐÇå ÈÑáä ÈæÏ .ÇÒ ÂËÇÑ ÈÑÌÓÊå" ÝÑíÏÑíÔ ÑæßÑÊ "ßÊÇÈ Çæ Èå äÇã" ÔÑÞíÇÊ "ÑÇ ÈÇíÏ äÇã ÈÑÏ .Èå ÑæÒ 23 ãå 1788 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1890 ميلادي سال:
"ونسان وانگوگ "نقاش نابغه و هنرمند بزرگ قرن نوزدهم ميلادي با شليك يك گلوله خودكشي كرد .اين نقاش معروف كه فقط 37 سال عمر كرد به سال 1853 ميلادي در" زوندرت "قدم به دنيا گذاشت و زندگي دردآلودي داشت مهمترين خدمت وي به عالم نقاشي ،مبارزه با اصول و قواعد رنگآميزي قديمي در نقاشي بود و خود او نيز ،سبكي تازه و نو بدعت گذاشت .به روز 30 مارس 1853 مراجعه شود رويداد:

1902 ميلادي سال:
"گئورگي - مالنكوف "سياستمدار معروف روسيه شوروي و اولين جانشين" ژوزف استالين "مرد مقتدر روسيه ،در" اورنبورگ "واقع در استپهاي ناحيه اورال بدنيا آمد .در جريان انقلاب اكتبر و بعد در جريان مبارزات استالين و تروتسكي وي همه جا با استالين بود .در 1953 بعد از استالين رهبر روسيه شوروي شد و بعد از يك سال از پست خود استعفا داد و مشمول تصفيه حزب كمونيست شوروي شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .