َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


مارس مـاه:
29 روز:
529 ميلادي سال:
آتن پايتخت قديمي كشور يونان توسط سپاهيان" ژوستي نيانوس "،امپراتور بزرگ رومي تصرف شد .وي كه از سلاطين متعصب روم در مذهب مسيحيت بود ،به استناد اينكه دروسي كه در دانشگاه بزرگ و معروف آتن تدريس ميشود گرماه كننده بوده و دروس بتپرستي هستند آن دانشگاه بينظير را تعطيل كرد .فلاسفه دانشگاه آتن پس از اخراج از يونان ،اكثراش به ايران پناه آوردند. رويداد:

579 ميلادي سال:
دوره هفت ساله جنگهاي ايران و روم در زمان سلطنت" خسرو انوشيروان "تمام شد .اين جنگ در زمان امپراتوري" ژوستينين "امپراتور روم و به فرمان تيبريوس او براي تسخير پارهاي متصرفات غربي ايران آغاز شد ولي ،بعد از 7 سال روميان چنان شكست خوردند كه" ژوستينين "استعفا داد و جانشين او با دادن 45 هزار سكه طلا انوشيروان را حاضر به صلح كرد .به روز 9 سپتامبر 572 مراجعه شود رويداد:

1541 ميلادي سال:
پدرو - دو - والديويا بناي شهر زيبا و تاريخي" سانتياگو "كه امروزه پايتخت كشور شيلي در آمريكاي جنوبي است ،توسط اسپانياييهايي كه به فرمان شخصيت معروف استعماري اسپانيا ،شيلي را به متصرفات آمريكايي اسپانيا افزوده بودند آغاز شد .اين شهر كه درست در مركز شيلي قرار دارد بعد از ايجاد ،به عنوان پايتخت شيلي انتخاب شد .به روز 17 اوت 1554 مراجعه شود رويداد:

1543 ميلادي سال:
"هانس هولبين "نقاش و گراورساز برجسته آلماني در قرن شانزدهم ميلادي پس از 46 سال زندگي ،پس از يك بيماري شديد بدرود حيات گفت" .هانس هولبين "روز 27 مارس 1497 ميلادي در شهر" اوگس - بورگ "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .از مهمترين آثار اين نقاش دوره رنسانس در آلمان" تصوير اراسم "را بايد نام برد .به روز 27 مارس 1497 مراجعه شود رويداد:

1577 ميلادي سال:
ششمين جنگ ميان كاتوليكها و پروتستانهاي فرانسه با پيروزي كاتوليكها پايان يافت و در جريان اين جنگ كه كاتوليكها پايان يافت و در جريان اين جنگ كه كاتوليكها همه نيروهاي خود را متحد ساخته بودند ،عده زيادي از پروتستانها به قتل رسيدند و با اين وصف پروتستانها آن قدر قوي بودند كه دو ماه بعد ،جنگ هفتم را آغاز كردند .جنگ ششم مذهبي فرانسه با حمله كاتوليكها از روز 20 ژوئن 1576 ميلادي آغاز شده بود .به روز 20 ژوئن 1576 مراجعه شود رويداد:

1745 ميلادي سال:
"روبرت والپول "نخستوزير معروف انگلستان در قرن هجدهم ،پس از 21 سال حكومت و 69 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه روز 27 نوامبر 1676 ميلادي متولد شده بود ،از اعضاص حزب ويگ بود و از 1721 تا 1742 ميلادي با كمال قدرت وزارت كرد .ترقي عمده صنايع ،بازرگاني و دريانوردي انگلستان در زمان نخستوزير او اتفاق افتاد .به روز 27 نوامبر 1676 مراجعه شود رويداد:

1756 ميلادي سال:
"لاسهپد "يكي از طبيعيدانان فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در" آگن "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي او" اتين دولاسهپه "بود .خانوادهاي فقير داشت و پدرش دربان بود .تحصيلاتش با دشواريهاي فراوان روبرو شد ولي به هر حال تحصيلات خود را با درجه خوب پايان داد و جزص مدرسين درجه اول درآمد" .لاسهپد "روز 3 دسامبر 1825 بدرود حيات گفت .به روز 3 دسامبر 1825 مراجعه شود رويداد:

1767 ميلادي سال:
"بنجامين كنستان "سياستمدار و نويسنده و حقوقدان معروف فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،در" لوزان "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي تحصيلات خود را در رشته حقوق به پايان رسانيد ولي به مطالعات تاريخي علاقمند بود و در دوران سلطنت ناپلئون جزص مشاوران وي بود .در حكومت صد روزه ،وي ماصمور نگارش متمم قانون اساسي شد و روز 27 مارس 1830 مرد .به روز 27 مارس 1830 مراجعه شود رويداد:

1799 ميلادي سال:
نبرد تاريخي" ابوقير "ميان سپاهيان عثماني و فرانسه در بندري به همين نام در ساحل درياي مديترانه در كشور مصر اتفاق افتاد و در اين نبرد ،عثمانيان كه قصد تصرف مصر را از ناپلئون بناپارت سردار فرانسويان داشتند ،به سختي درهم شكسته شدند و نيمي از سپاهيان عثماني در حالي كه هنوز از كشتيها پياده نشده بودند از بين رفتند .با اين شكست عثمانيها از انديشه تصرف سرزمين مصر دست برداشتند. رويداد:

1825 ميلادي سال:
"سن سيمون "فيلسوف و سوسياليست معروف فرانسوي كه يكي از بنيانگذاران اين مذهب سياسي در جهان محسوب ميشود بعد از 65 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه روز 1 ژانويه 1760 در پاريس متولد شده بود ،كتب ذيقيمتي در علوم اقتصادي و سياسي نوشت كه) تعليم صنعتگران - بحث در تغيير جامعه اروپايي - بحث در طريقه صنعتي و مسيحيت جديد (از مهمترين آنها محسوب ميشود. رويداد:

1854 ميلادي سال:
"ÇæÊãÇÑ - ãѐÇäÊÇáÑ "ãÎÊÑÚ ãÇÔíä ÍÑæݍíäí æ íßí ÇÒ ÈÑÌÓÊåÊÑíä ÊßäíÓíäåÇí ÂáãÇäí ÏÑ ÞÑä äæÒÏåã ãíáÇÏí ÏÑ ÔåÑ" åÇÔÊá "æÇÞÚ ÏÑ ÇíÇáÊ" ææÑÊãÈѐ "ÈÏäíÇ ÂãÏ .æí ÏÑ 22 ÓÇáí Èå ÂãÑíßÇ ÑÝÊ æ ÏÑ ÈÇáÊíãæÑ Èå ßÇÑ ÑÏÇÎÊ Ñå ÍÑÝå ÇÕáí Çæ ÓÇÚÊÓÇÒí ÈæÏ æáí ÑÝÊåÑÝÊå Èå ÇãæÑ ÕäÚÊí ÚáÇÞãäÏ ÔÏ æ Çíä ÚáÇÞå ¡Èå ÇÎÊÑÇÚ ãÇÔíä ÍÑæݍíäí ÇäÌÇãíÏ .æí ÑæÒ 20 ÝæÑíå 1889 ãÑÏ. رويداد:

1861 ميلادي سال:
"íæåÇí - ÈÑæÝáÏ - Âåæ "íßí ÇÒ äæíÓäϐÇä ãÔåæÑ ÝäáÇäÏ ÏÑ ÞÑæä äæÒÏåã æ ÈíÓÊã ãíáÇÏí ¡ÏÑ ÔåÑí Èå äÇã" áǁíä áÇß "ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .Çíä äæíÓäÏå ÒÈÑÏÓÊ ßå ÌÒ ÏÑ ÑÇå ÇÍÞÇÞ ÍÞ ÏåÞÇäÇä ãÍÑæã ÝäáÇäÏ Þáã Èå Ñæí ßÇÛÐ äÈÑÏ ¡ÇÒ ãÔåæÑÊÑíä äæíÓäϐÇä ÑÆÇáíÓÊ ÝäáÇäÏ ãÍÓæÈ ãíÔæÏ .ãѐ Çæ ÈÚÏ ÇÒ 60 ÓÇá Òäϐí ÑæÒ 2 ÝæÑíå 1921 ÇÊÝÇÞ ÇÝÊÇÏ .Èå ÑæÒ 2 ÝæÑíå 1921 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1862 ميلادي سال:
"ãÇÑÊíä æÇä ÈæÑä "åÔÊãíä ÑííÓ ÌãåæÑí ÇíÇáÇÊ ãÊÍÏå ÂãÑíßÇ ÈÚÏ ÇÒ 80 ÓÇá Òäϐí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .æí ÑæÒ 5 ÏÓÇãÈÑ 1782 ãíáÇÏí ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ .ÏÑ ÌæÇäí ÇÑÓæä ãíÎÇäå ÏÑÔ ÈæÏ æáí ÈÚÏ ÏÑÓ ÍÞæÞ ÎæÇäÏ æ æßíá ÏÑÌå Çæáí ÔÏ æ ÓÓ ÏÑ ÓÇá 1837 ãíáÇÏí Èå ÑíÇÓÊ ÌãåæÑí ÑÓíÏ .ÇíÌÇÏ ÎÒÇäåÏÇÑí ãÓÊÞá ÂãÑíßÇ ÇÒ ÇÈÊßÇÑÇÊ Çæ ÈæÏ .Èå ÑæÒ 5 ÏÓÇãÈÑ 1782 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1868 ميلادي سال:
"áÇÓÊíß "ÇÎÊÑÇÚ ÔÏ æ ãÎÊÑÚ Âä íß ÂãÑíßÇíí Èå äÇã" ÌÇä æÓáíåíÇÊ "ÈæÏ ÚáÊ ÇÎÊÑÇÚ áÇÓÊíß Çíä ÈæÏ ßå ÓÇÒäϐÇä æí ÈíáíÇÑÏ ßå ÇÒ ÚÇÌ ÏÑÓÊ ãíÔÏ ¡ÈÑÇí ßÓí ßå æÓíáåÇí ÈÑÇí ÓÇÎÊä Çíä æíåÇ ÇÒ íÒí ÛíÑ ÇÒ ÚÇÌ) ßå ÈÓíÇÑ ÑÇä ÊãÇã ãíÔÏ (ÏÑÓÊ ßäÏ 10 åÒÇÑ ÏáÇÑ ÌÇíÒå ÊÚííä ßÑÏå ÈæÏäÏ .ÌÇä æÓáí åíÇÕÊ ÈÇ ßÔÝ ãÇÏåÇí ßå ÇÒ ÓáæáæÆíÏ ÈæÏ ÌÇíÒå ÑÇ ÈÑ Ïæ ÚÕÑ áÇÓÊíß Èå Çíä ÊÑÊíÈ ÂÛÇÒ ÔÏ. رويداد:

1871 ميلادي سال:
دو ايالت صنعتي" آلزاس و لورن "در پايان جنگ معروف 1871 ميلادي بين فرانسه و پروس) آلمان (از طرف فرانسويان به پروس تسليم شد و به اين ترتيب ،هدف اصلي بيسمارك صدراعظم آن كشور از ايجاد جنگ بين پروس و فرانسه عملي شد علت شكست فرانسه در اين جنگ اعلام بيطرفي انگليس - اتريش و روسيه بود .دو ايالت آلزاس و لورن بعد از جنگ دوم جهاني ضميمه كشور فرانسه شدند. رويداد:

1876 ميلادي سال:
"جين وبستر "خانم نويسنده آمريكايي در نيويورك قدم به عرصه وجود گذاشت .او نواده خواهري" مارك تواين "بود .در اوان جواني با پدرش به سفري بابالنگدراز به دور دنيا رفت و عجايب بسيار ديد و در 1903 اولين كتابش به نام" وقتي پاتي به دانشكده رفت "منتشر شد اما با كتب ديگرش به نام مشهور شد .وي روز 11 ژوئن 1916 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 11 ژوئن 1916 مراجعه شود رويداد:

1917 ميلادي سال:
"فرديناند - كنت - فون - زيپلن "يكي از شخصيتهاي برجسته علمي آلمان در اواخر جنگ بينالملل اول ،بعد از 79 سال زندگي ،بدرود حيات گفت" زيپلن "روز 23 ژوئن 1838 ميلادي در خانوادهاي اشرافي از مردم شهر" كنستانس "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .بالنهاي بزرگ قابل هدايت به نام بالونهاي" زيپلن "از مهمترين اختراعات اوست .به روز 23 ژوئن 1838 مراجعه شود رويداد:

1927 ميلادي سال:
"ريونو - سوكه - آكوتا - گاوا "نويسنده بزرگ ژاپني ،پس از 35 سال زندگي در" تاباتا "خودكشي كرد .وي كه او را يكي از بنيانگذاران مكتب ادبيات جديد ژاپن ميدانند ،روز 1 مارس سال 1892 ميلادي در توكيو ،پايتخت ژاپن متولد شد و اولين اثرش" دماغ "نام داشت .از مهمترين آثار او" دختر عنكبوت و شوشيشون "را بايد نام برد .به روز 1 مارس 1892 مراجعه شود رويداد:

1932 ميلادي سال:
"رونالدراس "طبيب ،محقق و مكتشف بزرگ انگليسي در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،پس از 75 سال زندگي كه سراسر آن به تحقيقات و مطالعات پزشكي سپري شد بدرود حيات گفت .اين طبيب نامي كه لقب" سر "گرفته بود روز 13 مه 1857 ميلادي در" آلهورا "متولد شده بود .از مهمترين اكتشافات وي شناختن عامل اصلي ايجاد بيماري مالاريا بود .به روز 26 مه 1880 مراجعه شود رويداد:

1943 ميلادي سال:
حكومت" بنيتو موسوليني "رهبر مقتدر حزب فاشيست ايتاليا سقوط كرد و به جاي او مارشال معروف ايتاليايي" بادوگليو "نخست وزير شد" بنيتو موسوليني "كه ابتدا روزنامهنويس بود .پس از تاصسيس حزب فاشيست و رسيدن به قدرت ،به نخستوزيري ايتالياي رسيده بود ،و آن كشور را دوش بدوش آلمان وارد جنگ دوم كرده بود .موسوليني روز 28 آوريل 1944 ميلادي توسط ميهنپرستان ايتاليا اعدام شد. رويداد:

1944 ميلادي سال:
بندر" هامبورگ "بندر تجارتي و صنعتي معروف آلمان ،در جريان جنگهاي بينالمللي دوم به سختي توسط هواپيماهاي انگليسي بمباران شد و بعد از بمباران" درسدن "اين بزرگترين و پر تلفاتترين بمبارانهاي جنگ دوم جهاني بود .بمباران در تمام روز و شب 24 و 25 ژوييه ادامه يافت و علاوه بر خرابي لنگرگاهها و تاصسيسات نظامي و بازرگاني" هامبورگ "دهها هزار نفر نيز كشته شدند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .