َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژانويه مـاه:
23 روز:
1637 ميلادي سال:
شورش بزرگ مذهبي در اسكاتلند عليه شارل اول پادشاه انگلستان كه خلاف قوانين و روسم مذهبي رفتار كرده بود آغاز شد .در اين روز كشيشي در كليساي" ادينبورگ "پايتخت اسكاتلند با لباس كاتوليكي به منبر رفت و دعاهاي كاتوليكي خواند و چون مردم اسكاتلند و انگليسي پروتستان بودند شوريدند .كليساها غارت شد و ،عدهاي كشته شدند .اين شورش به اتحاد تاريخي معروف به اتحاد" كوننت "مبدل شد. رويداد:

1711 ميلادي سال:
عهدنامه تاريخي معروف به" معاهده بروث "ميان امپراتوري عثماني و امپراتوري روسيه به امضاص رسيد و به موجب آن با وجودي كه عثمانيها در جنگ با روسيه كه از روز 14 نوامبر 1710 ميلادي آغاز شده بود پيروز شده بودند ،به نفع روسيه از متصرفات خود چشم پوشيدند و در عوض ،مبالغ هنگفتي رشوه گرفتند و برگشتند .اين جنگ به تحريك شارل دوازدهم بر پا شده بود .به روز 14 نوامبر 1710 مراجعه شود رويداد:

1759 ميلادي سال:
"هاندل "كمپوزيترو و موسيقيدان معروف آلماني ،پس از 75 سال زندگي چشم از جهان فرو بست" .ژرژ - فريدريخ - هاندل "روز 28 ژانويه 1684 ميلادي در شهر" هال "واقع در ايالت" ساكس "متولد شد وي بيشتر عمر خود را در انگلستان گذرانيد و آثار خود را كه بيشتر براي كليسا و به وسيله ارگ تنظيم شده است در آن كشور بوجود آورد .به روز 28 ژانويه 1684 مراجعه شود رويداد:

1759 ميلادي سال:
جنگ خونين" براندبورگ "در جريان جنگهاي معروف هفت ساله ميان سپاهيان روسيه و پروس اتفاق افتاد و نتيجه اين جنگ ،شكست پروسيها بود .در جنگ" براندبورگ "فرماندهي سپاه روسيه با" سولتي كف "بود و چون پروسيها كه در كنار رود" اودر "موضع داشتند غافلگير شدند ،روسها بيرحمانه به آنان تاختند و بعد از قتل عده زيادي از آنان بقيه سپاهيان پروس را اسير كردند. رويداد:

1785 ميلادي سال:
"دوك دوشوازول "وزير معروف قرن هجدهم ميلادي فرانسه در زمان سلطنت لويي پانزدهم ،پس از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه نام او ابتدا" اتين فرانسوا ،"بود بعدها ملقب به" كنت داوستن ويل "شد و سپس لقب دوك دوشوازول يافت .او روز 20 مارس 1719 ميلادي متولد شده و به سبب حمايت ماركيز - دوپومپادور به مقام وزارت رسيد .به روز 20 مارس 1719 مراجعه شود رويداد:

1789 ميلادي سال:
"قاهره "پايتخت مصر ،در جريان لشكركشي ناپلئون بناپارت سردار نامآور فرانسوي به آن سرزمين به تصرف فرانسويان درآمد و به اين ترتيب جنگهاي مصر پايان يافت .اين جنگها با آغاز لشكركشي سپاهيان فرانسوي از روز 19 مه 1798 ميلادي آغاز گرديد .روز 30 ژوئن اسكندريه تسخير شد و روز 21 ژوييه" مماليك "شكست خوردند و در اين روز شهر قاهره به تصرف ناپلئون درآمد. رويداد:

1794 ميلادي سال:
"آندره شنيه "يكي از برجستهترين شعراي فرانسه در دوران انقلاب كبير فرانسه پس از 32 سال زندگي با گيوتين اعدام شد و اعدام او ،يك روز پس از اعدام مالزرب دانشمند معروف فرانسه صورت گرفت .آندره شنيه روز 23 اوت 1762 ميلادي در شهر" كنستانتينوپل "متولد شده بود .علت اعدام وي مخالف با خونريزيها و كشتارهاي ماكسيميليان روبسپير در جريان انقلاب كبير فرانسه بود. رويداد:

1892 ميلادي سال:
"هايل ثلاثي "امپراتور كنوني كشور حبشه قدم به عرصه وجود گذاشت" .هايل ثلاثي "بعد از طي دوران تحصيلات متداول در آن سرزمين ،روز نوامبر 1930 ميلادي در سن 38 سالگي به امپراتوري حبشه رسيد .در دوران سلطنت وي ،جنگ" حبشه و ايتاليا "اتفاق افتاد و حبشه به تصرف ايتاليا درآمد و بر اثر مساعي او بود كه سرانجام در سال 1941 ميلادي كشورش آزاد شد .به روز 2 نوامبر 1930 مراجعه شود رويداد:

1900 ميلادي سال:
"ژوليو براندنسون "نويسنده و مورخ معروف سويسي در شهر برن ،پايتخ آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از طي تحصيلات خود به كار تدريس پرداخت و در ضمن به تحقيق در بعضي مسائل تاريخي مشغول شد و ،بعد از تدوين آنها) سير تاريخ سياسي - و علل و بروز جنگ و تاريخ اروپا (را تنظيم و تاصليف كرد وي روز 10 نوامبر سال 1963 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 10 نوامبر 1963 مراجعه شود رويداد:

1903 ميلادي سال:
"جرج بيدل "پزشك و زيستشناس مشهور ايالات متحده آمريكا ،در يكي از شهرهاي ايالات" نبراسكا "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعد از آن كه در رشته" توارث "از دانشگاه" كورتل "فارغالتحصيل شد ،به تحقيق درباره نوعي پشه به نام" دروزوفيل "پرداخت و به خاطر اطلاعات ذيقيمتي كه درباره توارث و كروموزومها درباره اين پشه بدست آورد ،در سال 1958 جايزه پزشكي نوبل گرفت و روز 9 فوريه 1966 مرد. رويداد:

1906 ميلادي سال:
طي مراسم نظامي خاصي از" دريفوس "افسر معروف فرانسوي اعاده حيثيت شد و ژنرال" گيلن "به نمايندگي از طرف رييس جمهور فرانسه همه حقوق سياسي و اجتماعي دريفوس را همراه با يك قطعه نشان" لژيون دونور "به او برگردانيد .دريفوس در سال 1895 ميلادي به اتهام خيانت به ميهن و دادن اسرار نظامي ارتش به آلمانيها خلع درجه و به زندان ابد محكوم شده بود .به روز 5 ژانويه 1895 مراجعه شود رويداد:

1908 ميلادي سال:
حزب" اتحاد و ترقي "اولين مجلس شوراي ملي كشور تركيه را تشكيل داده و تشكيل اين مجلس ،اولين قدم بزرگ در راه تاصمين مشروطيت و تعطيل رژيم استبدادي امپراتوران عثماني در آن كشور بود .در آن زمان سلطان" عبدالحميد دوم "بر عثماني امپراتوري داشت و رهبران نهضت آزاديخواهي تركيه) نيازيبك و انور پاشا (نام داشتند .مشروطيت جمهوري تركيه بعدها به همت" آتاتورك "تكامل يافت. رويداد:

1911 ميلادي سال:
سلطان محمد پنجم پادشاه معروف مراكش كه باني استقلال و آزادي آن كشور در شمال آفريقا محسوب ميشود ،در" رباط "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه به نام سلطان" محمدبن يوسف "نيز معروفست ،در نتيجه مبارزات وسيع براي استقلال مراكش ،مدتها تبعيد بود و سرانجام نيز موفق به كسب استقلال شد .وي روز 26 فوريه 1961 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 26 فوريه 1961 مراجعه شود رويداد:

1914 ميلادي سال:
اولتيماتوم تاريخي امپراتوري اتريش به يوگسلاوي) صربستان (در مورد ترور" فرانسوا فرديناند "وليعهد اتريش كه در صربستان كشته شده بود ،منتشر شد .به موجب اين اولتيماتوم پيشنهاد شده بود كه در كليه امور داخلي صربستان مداخله كند تا علت اصلي ترور وليعهدش را دريابد و چون اين پيشنهاد مورد قبول صربستان قرار نگرفت ،بسيج ممالك اروپايي براي جنگ آغاز گرديد .به روز 28 ژوييه 1914 مراجعه شود رويداد:

1943 ميلادي سال:
نبرد تاريخي" كورسك "كه از جمله خونينترين و پر تلفاتترين نبردهاي آلمان و روسيه شوروي در جريان جنگ دوم بينالمللي محسوب ميشود آغاز شد .اين جنگ را آلمانيها شروع كردند و هدف هيتلر ،گرفتن انتقام شكستي بود كه در استالينگراد خورده بود .در نبرد كورسك علاوه بر 70 هزار آلماني كه كه كشته شدند ،هيتلر 2900 تانك - هزار توپ و 1400 هواپيما از دست داده بود. رويداد:

1944 ميلادي سال:
انقلاب بزرگ ورشو عليه سلطه آلمان نازي در پايتخت تاريخي لهستان ،آغاز شد .اين انقلاب كه در جريان آن تلفات بسيار سنگيني به آلمانيها مقيم ورشو وارد آمد ،به سرعت در ساير شهرهاي آن كشور توسعه يافت و با وجود مقاومت شديد آلمانيها ،ميهنپرستان لهستاني موفق به بيرون راندن آلمانيها از خاك كشور خود و استقلال مجدد خويش شدند. رويداد:

1952 ميلادي سال:
شورش و انقلاب بزرگ كشور مصر عليه ملك فاروق ،آخرين پادشاه آن كشور آغاز شد .اين انقلاب را گروهي از افسران ناراضي مصري به رهبري ژنرال محمدنجيب و سرهنگي به نام" جمال عبدالناصر "آغاز كرده بودند .نتيجه اين انقلاب استعفاي ملك فاروق از سلطنت و جروج وي از سلطنت و جروج از مصر بود در مصر كه اينك با رژيم جمهوري اداره ميشود اولين رييس جمهوري ژنرال محمد نجيب بود. رويداد:

1961 ميلادي سال:
نيروهاي فرانسه به بندر معروف بيزرت در شمال شرقي كشور تونس كه در ساحل درياي مديترانه قرار دارد حمله كردند و جنگ شديد تونس و فرانسه بر سر اين شهر تاريخي آغاز شد فرانسويها ،هنگامي كه به تونس استقلال ميدادند بندر بيزرت را به عنوان يك پايگاه هوايي براي خود نگه داشتند ولي تونسيها بيزرت را اشتغال كردند .و جنگ تونس و فرانسه سرانجام به نفع تونس به پايان رسيد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .