َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
258 ميلادي سال:
حمله سپاهيان ايراني به فرماندهي شاپور اول شاهنشاه بزرگ سلسله ساساني براي تصرف سرزمين" شام "كه امروزه سوريه ناميده ميشود ،آغاز شد و در اين لشكركشي سپاهيان ايراني با ارتش نيرومند امپراتوري" روم "روبرو بودند .در همين حمله بود كه شاهنشاه ايران با" والريانوس "امپراتور روم در" انطاكيه "روبرو شد و پس از درهم شكستن قواي رومي" والريانوس "را اسير كرد. رويداد:

1644 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" مارستونمور "يكي از خونينترين جنگهاي داخلي انگلستان در قرن هفدهم ميلادي ميان طرفداران شارل اول پادشاه آن كشور و طرفداران شارل اول پادشاه آن كشور و طرفداران پارلمان انگلستان آغاز شد .در اين جنگ خود شارل اول سپاهيان طرفدار خود را رهبري ميكرد و سپاهيان پارلمان نيز تحت فرمان" اوليوير كرامول "ميجنگيدند .اين جنگ با پيروزي درخشان سپاهيان پارلمان پايان يافت. رويداد:

1654 ميلادي سال:
"دوك دو واندوم "يكي از شجاعترين و محبوبترين سرداران فرانسه در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي او" لوئي ژوزف - دوك دو واندوم "بود و در دوران سلطنت لويي چهاردهم ،سردار او در جنگ فرانسه عليه اتحاد كبير اروپا منجمله انگليس و هلند و آلمان بود .دوك دو واندوم روز 18 نوامبر 1712 ميلادي مرد .به روز 18 نوامبر 1712 مراجعه شود رويداد:

1778 ميلادي سال:
"ژان - ژاك - روسو "فيلسوف بزرگ و نويسنده معروف فرانسوي در شهر پاريس پايتخت كشور فرانسه بدرود حيات گفت .اين مرد كه افكار و آثارش در پيدايش انقلاب كبير فرانسه بيتاصثير نبود ،روز 28 ژوئن سال 1712 ميلادي در شهر" ژنو "سويس متولد شده بود و مردي آزاده و آزاديخواه به شمار ميآمد" اميل و اعترافات "از مهمترين آثار او محسوب ميشوند .به روز 28 ماه ژوئن سال 1712 مراجعه شود رويداد:

1810 ميلادي سال:
جنگ معروف" سالامانگ "در نزديكي شهري به همين نام واقع در اسپانيا ،ميان سپاهيان فرانسوي ماصمور اسپانيا به سرداري" ماسنا "فرمانده معروف فرانسوي با نيروهاي متحد انگليس و اسپانيا ،به سرداري" دوك دو ولينگتون "فرمانده انگليسي اتفاق افتاد .در اين جنگ ماسنا با وجودي كه نيروهاي متحد اسپانيا و انگليس به مراتب بيشتر از سپاه او بودند به آساني بر ولينگتون پيروز شد. رويداد:

1827 ميلادي سال:
"ويليام بليك "شاعر بزرگ انگلستان در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،پس از 52 سال زندگي بدرود حيات گفت" .بليك "كه روز 29 نوامبر 1775 ميلادي متولد شده بود ،بيشتر اشعارش عرفاني و مذهبي است و همه آنها نيز در كمال قدرت كلام سروده شدهاند از مهمترين آثار وي" زناشويي بهشت و جهنم - درهاي بهشت - آهانيا - و بيتالمقدس "را بايد نام برد .به روز 29 نوامبر 1775 مراجعه شود رويداد:

1831 ميلادي سال:
جنگ مصر و عثماني بر سر تسلط بر سرزمين سوريه با شكست امپراتوري عثماني به پايان رسيد .در اين جنگ خونين ،ابراهيم پاشا ،فرزند محمدعلي پاشا بنيانگذار مصر ،موفق شد بعد از شكست دادن عثمانيها كه در آن زمان سوريه را تحت سلطه خود داشتند ،آنها را از سوريه بيرون كرده و آن سرزمين را اشغال كند .دوران اشغال سوريه توسط مصريها هفت سال طول كشيد. رويداد:

1872 ميلادي سال:
اولين ماشيني كه سوخت آن از نفت تاصمين ميشد توسط يك صنعتگر جوان آمريكايي به نام" جورج بريتون "اختراع شد و با اختراع اين ماشين ،صنايع مختلفه در جهان دچار تحولي شدند كه هنوز هم ادامه دارد و عامل اين تحول نيز نفت بود" .جورج بريتون "از اين ماشين براي به راه انداختن يك سري چرخهاي مختلف در كارگاه نساجي خود استفاده ميكرد. رويداد:

1889 ميلادي سال:
امپراتوري برزيل به علت قيام عمومي ملت برزيل كه از ظلم و جور عمال امپراتوري به جان آمده بودند منقرض شد و از آن به بعد اين كشور بزرگ آمريكاي جنوبي با رژيم جمهوري ،اداره ميشود .امپراتوري برزيل در سال 1822 ميلادي با فرار پادشاه پرتقال به آن سرزمين تاصسيس شد و بعد از او پسرش" پدروي اول "امپراتور شد و قيام عمومي برزيل در زمان او اتفاق افتاد. رويداد:

1903 ميلادي سال:
"اولاف پنجم "پادشاه ورزشكار و محبوب ملت نروژ ،در" اسلو "قدم به عرصه وجود گذاشت و چون ايدهآل هر جوان نروژي الحاق به نيروي دريايي است ،او نيز كه فرزند هاگون هفتم بود بعد از پايان تحصيلات خويش افسر نيروي دريايي شد و روزي كه در 21 سپتامبر 1957 ميلادي بعد از مرگ پدرش به سلطنت رسيد ،جزص افسران متبحر و عاليرتبه نيروي دريايي نروژ بود .به روز 21 سپتامبر 1957 مراجعه شود رويداد:

1903 ميلادي سال:
لرد" داگلاس هيوم "سياستمدار بزرگ و معروف قرن بيستم بريتانياي كبير قدم به عرصه وجود گذاشت .اجداد و خانواده وي اسكاتلندينژاد بودند و او وارث قديميترين فاميل اشرافي اسكاتلند محسوب ميشود .لرد هيوم از اعضاي موئثر حزب محافظه كار بود و براي بار اول در 1951 در كابينه چرچيل وزير مشاور شد .آخرين سمت وي وزارت خارجه در كابينه انگلستان بود. رويداد:

1904 ميلادي سال:
جنگل سياه" چخوف "نويسنده موشكاف و منقد باريك بين روسي پس از 44 سال زندگي ،در يكي از شهرهاي آلمان به نام" بادن وايلر "كه در منطقه واقع است ،بدرود حيات گفت .اين نويسنده اجتماعي روز 29 ژانويه سال 1860 ميلادي از پدر و مادري بورژوادر" تاگانروك "متولد شده بود و تحصيلاتش در رشته طب به پايان رسيده بود" ،تاگانروك "متولد شده بود و تحصيلاتش در رشته طب به پايان رسيده بود" ،مرغ دريا - زندگي من - و - خرس "از جمله بهترين آثار او هستند. رويداد:

1928 ميلادي سال:
ساختمان سد معروف" هوور "بزرگترين و مرتفعترين سدهاي نيمكره غربي جهان شروع شد .اين سد بر روي رودخانه معروف" كلرادو "در مغرب آمريكا زده شد و ايجاد آن سبب گرديد كه 750 هزار جريب زمين معادل با 304 هزار هكتار در ايالات كاليفرنيا و آريزونا و 61 هزار هكتار زمين در مكزيكو زير كشت رود .اين سد به افتخار هربرت هوور رييس جمهوري اسبق و معروف آمريكا" سد هوور "ناميده شد. رويداد:

1960 ميلادي سال:
شورش بزرگ و دامنهدار" كنگو "سه روز بعد از اعلام استقلال آن كشور آغاز شد و قبايل و طوايف سياهپوست مقيم آن كشور علاوه بر اين كه به جان سفيدپوستها افتادند و آنها را قتل عام ميكردند با يكديگر نيز به جنگ پرداختند و قتل و كشتاري كه شروع شد هنوز نيز ادامه دارد .كنگو قبلاش مستعمره بلژيك بود و به علت وجود نفوذ فراوان سياستهاي خارجي مخصوصاش بلژيك در كنگو ،اين جنگها پايان نيافته است. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .