َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
22 روز:
1130 ميلادي سال:
قلعه مستحكم و تاريخي" شويك "در فلسطين به محاصره سپاهيان مسلمان ،به فرماندهي سلطان صلاحالدين ايوبي درآمد .در آن زمان جنگهاي صليبي با شدت هر چه تمامتر بين مسلمانان و مسيحيان كه به قصد نجات بيتالمقدس از چين كه مسلمانان مسلح شده بودند ،جريان داشت .محاصره قلعه شويك با وجود تلاش فراوان صلاحالدين و تلفات زيادي كه داد بيفايده بود و قلعه همچنان تسخيرناپذير باقي ماند. رويداد:

1515 ميلادي سال:
عدن ،جنوبيترين سرزمين شبه جزيره عربستان امروزي ،به تصرف درياسالار كه" آلفونس دالبوكرك "نام داشت دو سال قبل ،روز 12 آوريل 1513 ميلادي موفق به تصرف اولين پايگاه دريايي خود در جزيره" سوكوتورا "در جنوب عدن شده بود .جزيره هرمز در خليج فارس نيز در جريان همين فتوحات ،توسط آلبوكرك تصرف شد. رويداد:

1657 ميلادي سال:
"فردريك اول "دومين پادشاه كشور جديدالتاصسيس پروس ،در شهري زيبا به نام" كونيگسبرگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش فردريك گيوم معروف به منتخب كبير قبل از او سلطنت داشت و چون مرد ،سلطنت در روز 14 نوامبر 1688 ميلادي به او رسيد .وي تا سال 1713 ميلادي سلطنت كرد و روز 27 فوريه همان سال پس از 56 سال زندگي و 25 سال سلطنت بدرود حيات گفت. رويداد:

1694 ميلادي سال:
"پير پوژه "استاد حجاران قرن هفدهم ميلادي فرانسه ،پس از 74 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .پيرپوژه ،روز 3 آوريل 1620 ميلادي در خانواده مردي ميخانهدار قدم به عرصه وجود گذاشت و بعدها مورد توجه لويي چهاردهم قرار گرفت و آثار برجستهاي مانند" ميلون - دوكروتون در دهان شير - پرسه در حال نجات دادن آندرود "را بوجود آورد .به روز 3 آوريل 1620 مراجعه شود رويداد:

1727 ميلادي سال:
"بريين "يكي از وزراي معروف لويي شانزدهم در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي او" اتين دولومني دو بريين "بود .وي قبل از اين كه به اشاره ماري آنتوانت به وزارت برسد ،اسقف شهر" تولوز "بود و به سبب مخالفت وي با پرالمان شورش بزرگ پاريس در 30 ژوييه 1787 ميلادي اتفاق افتاد .به روز 5 دسامبر 1794 مراجعه شود رويداد:

1729 ميلادي سال:
ژنرال" ملاس "يكي از برجستهترين فرماندهان و سرداران امپراتوري اتريش در قرن هجدهم ميلادي در شهر" رادلن "قدم به عرصه وجود گذاشت .ژنرال ملاس كه فرزند منحصر به فرد يك خانواده بزرگ و اشرافي بود ،در جنگ" مارانگو "يكي از سرداران اتريش بود .اين فرمانده بزرگ پس از 77 سال زندگي ،روز 2 دسامبر 1806 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 2 دسامبر 1806 مراجعه شود رويداد:

1780 ميلادي سال:
ناپلئون سوم امپراتور فرانسه ،به دولت پروس اعلان جنگ داد و به اين ترتيب واقعهاي كه بيسمارك صدراعظم معروف پروس) آلمان (براي ايجاد يك آلمان مقتدر براي بروز آن سالها نقشه كشيده و اجرا كرده بود اتفاق افتاد .با وجودي كه در اين روز اعلام جنگ صادر شد معهذا هر دو طرف سكوت كردند و جنگ اصلي از روز 2 اوت همان سال به مدت 6 ماده آغاز شد به روز 2 اوت 1870 مراجعه شود رويداد:

1808 ميلادي سال:
جنگ تاريخي معروف به جنگ" بيلن "كه در جريان جنگهاي 5 ساله فرانسه و اسپانيا اتفاق افتاده بود ،با شكست فجيع فرانسويان پايان يافت .در اين جنگ كه آن را" جنگهاي آندلس "نيز خواندهاند ،ژنرال فرانسوي" دوپون "به سبب فرار گروهي از سپاهيانش كه از مردم سويس بودند ،شكست خورد و دو هزار نفر كشته شدند و بقيه نيز خلع سلاح شدند و به اسارت درآمدند. رويداد:

1810 ميلادي سال:
سلطنت" لوئي بناپارت "برادر ناپلئون بناپارت بر كشور هلند پايان يافت و همه آن كشور دوباره به تصرف ناپلئون درآمد .علت اين خلع سلطنت ،آن بود كه لوئي بناپارت بر خلاف فرمانهاي ميلان و برلن داير به منع تجارت با انگلستان مايل به ادامه روابط تجارتي با آن كشور بود .سلطنت لويي بناپارت بر هلند از روز 5 ژوئن 1806 ميلادي آغاز شده بود .به روز 5 ژوئن 1806 مراجعه شود رويداد:

1815 ميلادي سال:
به موجب يكي از تصميمات كنگره معروف وين كه در ژوئن 1815 ميلادي جلسات آن پايان يافت ،سرزمين ايتاليا به هفت قسمت شد :ساردني) - لمباردي وونسي (پارم - مدن - توسكانا - ممالك كليسا - دوسي سيل و در اين ميان ،دولت ساردني كه سلطنت آن به خانواده ساووآ واگذار شد پرچمدار اتحاد ايتاليا شد و سرانجام نيز اين نقشه را عملي ساخت و در اواخر قرن نوزدهم ايتالياي متحد امروزي را بوجود آورد. رويداد:

1820 ميلادي سال:
"شوارزنبرگ "سردار بزرگ و سياستمدار معروف) اتريشي - آلماني (بعد از 49 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد نامي كه به افتخار او ميدان زيبايي در شهر وين پايتخت اتريش وجود دارد روز 16 نوامبر 1771 در" وين "متولد شده بود .نام اصلي او" شارل - فيليپ - پرسن دوشوارزنبرگ "بود و گرچه در آغاز جنگ ناپلئون و روسيه با ناپلئون همراه بود ولي بعد عليه او جنگيد و پيروز شد. رويداد:

1840 ميلادي سال:
"فردريك گيوم سوم "پادشاه پروس پس از 70 سال زندگي و 43 سال سلطنت ،بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه دومين جانشين فردريك كبير پادشاه مقدر پروس) آلمان (محسوب ميشود ،روز 9 دسامبر 1770 ميلادي در" پوتسدام "متولد شده بود و در سال 1797 ميلادي پس از مرگ فردريك گيوم دوم به سلطنت رسيد .به روز 9 دسامبر 1170 و 22 اكتبر 1797 مراجعه شود رويداد:

1840 ميلادي سال:
سلطنت" فردريك گيوم چهارم "پس از مرگ پدرش" فردريك گيوم سوم "آغاز شد .در اين زمان وي 45 سال از عمرش ميگذشت اين پادشاه كه در زمان او اتريش بار ديگر سلطه خود را بر ممالك آلماني زبان و منجمله پروس بدست آورد ،روز 14 مارس 1795 ميلادي متولد شده و روز 2 ژانويه 1861 ميلادي در برلين مرده بود .به روز 14 مارس 1795 و 2 ژانويه 1861 مراجعه شود رويداد:

1841 ميلادي سال:
نيروهاي چيني در جريان جنگ با انگلستان كه در تاريخ بيشتر به نام" جنگ ترياك "از آن نام برده ميشود تسليم شدند و به اين ترتيب بريتانياي كبير پيروزي سياسي و نظامي بزرگي در خاور دور بدست آورد .به موجب معاهدهاي كه بعداش در" نانكن "بين چين و انگلستان منعقد شد چينيها 5 بندر" كانتون - شانگهاي - آموي - چنگ جو و فوچشو "را براي تجارت ترياك به انگليسيها واگذار كردند. رويداد:

1846 ميلادي سال:
"لوئي بناپارت "برادر ناپلئون بناپارت و پدر" ناپلئون سوم "امپراتور فرانسه پس از 68 سال زندگي بدرود حيات گفت .لويي بناپارت ،روز 15 ژانويه سال 1778 ميلادي در آژاكسيو متولد شده بود .در آغاز امپراتوري ناپلئون وي مقام تشريفاتي رييس كل قوا را داشت .بعدها از ازدواج وي و" هورتانس "دختر ژوزفين" لوئي ناپلئون "متولد شد .به روز 15 ژانويه 1778 مراجعه شود رويداد:

1881 ميلادي سال:
"هرمان اشتودينگر "دانشمند بزرگ و شيميدان معروف آلماني ،در خانوادهاي متوسط از مردم شهر" وورمس "قدم به عرصه وجود گذاشت .به راهنمايي برادرش كه دبير شيمي بود ،او نيز به اين فعل و انفعالات تغييرناپذير علاقمند شد و به سبب فعاليت فراوانش در شناخت و معرفي شيمي آلي ،به" پدر شيمي نو "معروف شد .وي روز 8 سپتامبر 1965 مرد .به روز 8 سپتامبر 1965 مراجعه شود. رويداد:

1883 ميلادي سال:
"لوئي پولهان "يكي از پيشقراولان فن هوانوردي اروپا ،در شهر" سنت - ژان - دونور "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي شيفته و عاشق هوانوردي بود و به اين سبب در سال 1910 به سبب خدماتي كه به خاطر توسعه هوانوردي كرد ،به دريافت جايزهاي طلايي مفتخر گرديد .پولهان از برجستهترين خلبانهاي آكروبات جهان بود .مگر او روز 13 فوريه 1963 در 80 سالگي او اتفاق افتاد. رويداد:

1917 ميلادي سال:
دولت آلمان كه جنگ اول جهاني را به ضرر خويش در شرف پايان ميديديد ،تقاضاي صلح از متفقين كرد .رايشتاگ) مجلس عامه آلمان (در اين تقاضاي صلح از اوليا دول متفق خواسته بود كه بدون هيچگونه قيد و شرطي به آلمان صلح كنند و از گرفتن اراضي آلمان خودداري كنند .اين تقاضا مورد قبول متفقين واقع نشد و روي اين اصل جنگ تا روز 11 نوامبر 1918 ميلادي ادامه يافت. رويداد:

1949 ميلادي سال:
كشور" لائوس "از ممالك معتبر آسياي جنوب شرقي به استقلال رسيد .اين مملكت كه بين كشورهاي ويتنام شمالي و تايلند قرار گرفته است 236800 كيلومتر مربع مساحت و در حدود 3 ميليون نفر جمعيت دارد .شهر زيباي" وين تيان "پايتخت نيمه اروپايي لائوس كه در مغرب آن كشور قرار دارد ،از زيباترين شهرهاي آسياي جنوب شرقي محسوب ميشود. رويداد:

1954 ميلادي سال:
معاهده سياسي و نظامي بين بريتانياي كبير و" ليبي "به امضاص رسيد .كشور ليبي كه در شمال آفريقا و در ساحل جنوبي درياي مديترانه ،قرار دارد ،تا قبل از استقلال" تريپولي "نام داشت و جزص متصرفات آفريقاي شمالي انگلستان بود .به موجب اين قرارداد ،دولت انگلستان در مقابل انجام تعهدات مالي نسبت به ليبي ،پايگاههاي دريايي و هوايي متعددي در آن كشور بدست آورد. رويداد:

1956 ميلادي سال:
ساختمان يكي از بزرگترين سدهاي آمريكا و دنيا در ايالات متحده آمريكا در جنوب ايالت" يوتا "آغاز شد .اين سد كه سومين سد بزرگ دنيا محسوب ميشود" ،گلن كانيون "نام دارد و عمليات ساختماني آن در سال 1964 ميلادي به پايان رسيد .مخارج احداث اين سد كه 5 ميليون متر مكعب بتون براي ساختمان آن به كار رفت 108 ميليون دلار بود .از اين سد براي توسعه كشاورزي و تاصمين نيروي برق استفاده ميشود. رويداد:

1957 ميلادي سال:
رژيم جمهوري در سرزمين تونس به روي كار آمد و به اين ترتيب رژيم سلطنتي در آن كشور از ميان رفت .تونس كه تا قبل از اين كه به تصرف فرانسه درآيد جزص متصرفات امپراتوري عثماني در شمال آفريقا بود ،در 20 مارس 1956 ميلادي استقلال كامل خود را در پرتو مبارزات" حبيب بورقيبه "بدست آورد و بورقيبه اولين رييس جمهور تونس گرديد .آخرين پادشاه تونس" محمدالامين "نام داشت. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .