َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
20 روز:
1520 ميلادي سال:
شورش تاريخي معروف به" فوئرو "كه از روز 10 ژوييه سال 1519 ميلادي عليه شارل پنجم معروف به" شارلكن "امپراتور نامدار اروپاي قرن شانزدهم ميلادي آغاز شده بود پايان يافت و شورشيان سركوبي شدند .در اين شورش اسپانيهاييا براي بدست آوردن حقوق و مزايايي كه بيشتر از ساير ملل تحت فرمان شارلكن باشد دست به اسلحه برده بودن .به روز 10 ژوييه 1519 مراجعه شود رويداد:

1534 ميلادي سال:
"كورژ "هنرمند بزرگ و نقاش معروفي كه آثار او با آثار" رافائل "كوس برابري ميزند ،پس از 40 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 7 مارس سال 1494 ميلادي در" كورجيو "متولد شد و از نوجواني به نقاشي پرداخت .از بهترين آثار وي" پرده خواب آن تيوپ "و" پرده عروسي بخاري سنت كاترين "را بايد نام برد .به روز 7 مارس 1494 مراجعه شود رويداد:

1576 ميلادي سال:
"تيسين "نقاش و هنرمند بزرگ ونيزي ،پس از 99 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 15 ژوئن 1477 ميلادي در" ونيز "متولد شد و اكثر اوقات خود را در همين بندر زيبا سپري كرد .تيسين به ترسيم تابلوهاي مذهبي علاقه داشت و 4 هزار تابلو رسم كرد كه از آن ميان تابلوهاي" دفن مسيح "او جزص شاهكارهاي مسلم نقاشي محسوب ميشود .به روز 15 ژوئن 1477 مراجعه شود رويداد:

1588 ميلادي سال:
جنگ دريايي" مانش "ميان ناوگان نيرومند معروف به" ناوگان شكستناپذير "اسپانيا و نيروي دريايي انگلستان اتفاق افتاد .در اين جنگ مهم 135 كشتي بزرگ اسپانيايي براي خونخواهي قتل ماري استوارت ملكه اسكاتلند ،به سرزمين اليزابت اول ملكه انگليس حمله كردند ولي به سبب بروز طوفان 85 كشتي اسپانيايي غرق شد و ناوگان شكستناپذير از بين رفت. رويداد:

1634 ميلادي سال:
"لاوس ويكادو "يكي از درخشانترين چهرههاي هنري و ادبي قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي اسپانيا بعد از 62 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه زندهكننده مفاخر باستاني اسپانياست ،روز 25 نوامبر 1562 ميلادي در مادريد متولد شده بود از برجستهترين آثار ويكادو كه هم نقاش و هم شاعر و هم نويسنده بود كتاب" خيرخواهانه "اول را بايد نام برد .به روز 25 نوامبر 1562 مراجعه شود رويداد:

1638 ميلادي سال:
"نيكولومال برانش "يكي از فلاسفه و دانشمندان معتبر فرانسه در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي در پاريس پايتخت آن كشور قدم به عرصه وجود رنه دكارت گذاشت .خانوادهاش مردمي مذهبي بودند و خود او نيز مدتي تحصيلات مذهبي كرد ولي بعد به فلسفه متمايل شد و در اين علم ،پيرو فيلسوف برجسته فرانسوي شد .مال برانش كه از كشيشهاي معبد اوراتوار بود روز 10 فوريه 1715 ميلادي مرد. رويداد:

1706 ميلادي سال:
"آندورا "يكي از كوچكترين ممالك امروزي اروپا ،رژيم جمهوري اعلام كرد و به اين ترتيب پس از 528 سال كه از استقلال آن ميگذشت ،رژيم" آندورا "جمهوري شد .آندورا كشوري است در دره كوههاي پيرنه ميان فرانسه و اسپانيا كه 483 كيلومتر مربع مساحت و در حدود 10 هزار نفر جمعيت دارد .اين كشور روز 28 دسامبر 1278 ميلادي مستقل شده بود .به روز 28 دسامبر 1276 مراجعه شود رويداد:

1801 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي موسوم به" كونكوردا "ميان نماينده پاپ پل هفتم ،رهبر بزرگ جامعه كاتوليكهاي جهان و نماينده دولت فرانسه به امضاص رسيد .به موجب اين قرارداد ،جمهوري فرانسه رسماش قبول كرد كه مذهب كاتوليك ،مذهب عمومي فرانسه است و در عوض پاپ نيز قبول كرد كه تغييرات مذهبي كه در فرانسه در زمان حكومت جمهوري صورت گرفته بود ،قانوني است. رويداد:

1815 ميلادي سال:
اسارت و تبعيد" ناپلئون بناپارت "امپراتور بزرگ و سردار شجاع فرانسه پس از جنگها و پيروزيهاي درخشان زياد ،آغاز شد و كشتي" بلروفون "او را كه به دولت انگلستان پناهنده شده بود به عنوان يك اسير جنگي به جزيره سنت هلن كه در اقيانوس اطلس ميان آمريكاي جنوبي و آفريقا واقع شده است فرستادند و ناپلئون تا روز مرگش) روز 5 مه 1821 ميلادي (در آن جزيره بود .به روز 5 مه 1821 مراجعه شود. رويداد:

1840 ميلادي سال:
معاهده تاريخي" لندن "ميان بريتانياي كبير ،روسيه تزاري ،امپراتوري اتريش و پادشاه پروس در پايتخت انگلستان به امضاص رسيد .به موجب اين معاهده كه مبتكر آن" لرد پالمرستون "وزير اعظم انگلستان بود به اختلافات ميان مصر و عثماني پايان داده شد و چون محمدعلي پاشا حاضر به قبول مواد اين قرارداد نشد با تهديد وي به گلولهباران كردن اسكندريه ،او را به قبول مواد معاهده لندن واداشتند. رويداد:

1856 ميلادي سال:
Çæáíä ÇÓÊÎæÇäåÇí ãÊÚáÞ Èå ÇäÓÇä ãÇÞÈá ÊÇÑíÎ ¡ßå ÓÇáåÇ ÈæÏ ÏÇäÔãäÏÇä Úáæã ØÈíÚí æ äŽÇÏ ÔäÇÓÇä ãÎÊáÝ ÌåÇä Èå ÏäÈÇá Âä ÈæÏäÏ ¡ÏÑ íßí ÇÒ ãÚÇÏä" äÆÇä ÏÑÊÇá "äÒÏíß" ÏæÓáÏæÑÝ "æÇÞÚ ÏÑ ÂáãÇä ÈÏÓÊ ÂãÏ æ æä Âä ÇÓÊÎæÇäåÇ ÑÇ Èå Ñæí åã ÊÑßíÈ ßÑÏäÏ ÇÓßáÊ ãæÌæÏí ÈÏÓÊ ÂãÏ ßå ÔÈÇåÊ ÒíÇÏ Èå ÇäÓÇä ÏÇÔÊ .Èå Çíä ÇäÓÇä ßå ãíáíæäåÇ ÓÇá ÞÈá ãíÒíÓÊå ÇÓÊ äÇã ÇäÓÇä äÆÇä ÏÑÊÇá ÏÇÏå ÔÏ. رويداد:

1909 ميلادي سال:
محمدعلي شاه قاجار كه در جنگ با نيروهاي مشروطهطلب شكست خورده بود به سفارت روسيه در زرگنده شميران پناهنده شد و به اين ترتيب ،جنگ سه روزه ميان قواي دولتي و نيروهاي ملت كه براي تصرف تهران از روز 13 ژوييه آغاز شده بود پايان يافت .كمي بعد محمدعلي شاه از سلطنت خلع شد و به روسيه پناهنده گرديد .به روز 11 و 13 ژوييه سال 1909 مراجعه شود رويداد:

1910 ميلادي سال:
ادوارد هفتم ،پادشاه انگلستان پس 9 سال سلطنت و 69 سال زندگي ،به درود حيات گفت وي روز 9 نوامبر 1865 هنگامي در لندن متولد شد كه مادرش ويكتوريا ،ملكه مقتدر قرن نوزدهم سلطنت داشت .دوران وليعهدي وي 60 سال طول كشيد و در سال 1901 ميلادي پس از مرگ مادرش به سلطنت رسيد .جانشين او پسرش ژرژ پنجم بود .به روز 9 نوامبر 1865 مراجعه شود رويداد:

1910 ميلادي سال:
سلطنت" ژرژ پنجم "پادشاه معروف انگلستان در جنگ اول جهاني ،بعد از مرگ پدرش ادوارد هفتم آغاز شد .اين پادشاه روز 9 نوامبر سال 1865 ميلادي در لندن قدم به عرصه وجود گذاشته و هنگام جلوس به تخت سلطنت 45 ساله بود .ژرژ پنجم بعد از 71 سال زندگي روز 21 ژانويه سال 1926 ميلادي مرد و پسرش ادوارد هشتم به جاي او نشست. رويداد:

1922 ميلادي سال:
ژنرال" اريش فون فالكنهاين "افسر برجسته آلماني ،پس از 61 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين سردار بزرگ كه در جنگ اول بينالمللي رييس كل ستاد ارتش آلمان بود ،روز 1 ژانويه 1861 ميلادي در" بوبرگ بلشو "متولد شده و مدارج نظامي را تا درجه ژنرالي طي كرد .وي در بسياري از جنگهاي آلمان با فرانسه و اتريش شركت داشت و پيروزيهاي متعددي بدست آورد .به روز 1 ژانويه 1861 مراجعه شود رويداد:

1944 ميلادي سال:
بمباران مخوف و مدهش ژاپن توسط نيروي هوايي ايالات متحده آمريكا ،آغاز شد و اين بمباران كه در جريان آن هزاران هواپيماي بزرگ آمريكايي از نوع - 29) ب (معروف به" دژ پرنده "شركت داشتند تا روز شكست نهايي ژاپن و تسليم آن كشور ادامه داشت .در اين بمباران هولناك بيش از سه هزار كارخانه كوچك و بزرگ ژاپني منهدم و نابود گرديد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .