َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
11 روز:
64 ميلادي سال:
حريق بزرگ" رم "پايتخت معتبر و بزرگ امپراتوري روم اتفاق افتاد و چون در آن زمان بسياري از بناهاي رم از چوب ساخته شده بود ،در اندك مدتي آتش قسمت بزرگي از شهر را فرا گرفت و آوارهاي سنگين ناشي از حريق ،سبب نابودي عده زيادي از سكنه پايتخت گرديد .به دستور" نرون "امپراتور روم ،به اتهام ايجاد اين حريق بعدها 100 هزار مسيحي را نابود كردند .به روز 6 اكتبر 64 مراجعه شود رويداد:

678 ميلادي سال:
"عايشه "معروفترين زن دنياي اسلام كه به" امالمومنين "ملقب بود ،بعد از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين زن سياستمدار كه به سال 612 ميلادي متولد شده بود دختر" ابوبكر "خليفه اول و همسر حضرت محمدبن عبدالله) ص (بود و در بسياري از وقايع تاريخي دنياي صدر اسلام منجمله جنگ جمل عليه حضرت علي عليهالسلام شركت داشت. رويداد:

1400 ميلادي سال:
قديميترين ارتش جهان كه از بود تاصسيس تا كنون به همان صورت باقيمانده و حتي لباسهاي افراد آن نيز عوض نشده است ،تاصسيس شد .تعداد افراد اين ارتش كه بيشتر جنبه تشريفاتي دارد 83 نفر و از مردم سوييس هستند .اين ارتش كه هميشه نفرات آن سوييسي هستند در اين روز براي حفاظت جان پاپ" بنواي سيزدهم "تاصسيس شد و هنوز هم همان وظيفه را به عهده دارند. رويداد:

1682 ميلادي سال:
اعلامنامه مذهبي معروف به" مواد چهارگانه "به دستور لويي چهاردهم پادشاه فرانسه توسط يك انجمن روحاني كه در پاريس تشكيل شد ،صادر گرديد و" بوسوئه "دانشمند و عالم معروف در تدوين آن سهم موئثري داشت .مهمترين مواد اين اعلامنامه براي كاهش قدرت پاپ" اينوسان يازدهم "تدوين شده بود عدم اطاعت پادشاهان از پاپها در امور غير روحاني بود .به روز 16 سپتامبر 1693 مراجعه شود رويداد:

1748 ميلادي سال:
"لوران ژوسيو "يكي از افراد خاندان معروف" ژوسيو "كه همه طبيعيدان و گياهشناسان بزرگي بودند ،در ليون قدم به عرصه وجود گذاشت .لوران ژوسيو برادرزاده برنارد دوژوسيو عالم مشهور مانند پدر و عموهاي خود ،عمر خويش را در راه طبقهبندي و تكامل علم گياهشناسي صرف كرد و طبقهبندي جديدي بوجود آورد كه كاملتر از طبقهبندي لينه و برنارد دوژوسيو بود .به روز 18 مارس 1836 مراجعه شود رويداد:

1771 ميلادي سال:
سفر تاريخي علمي و تحقيقاتي كاروان" جيمز كوك "درياسالار معروف انگليسي ،به نواحي ،نيمكره جنوبي جهان پس از قريب به سه سال پايان يافت .اين سفر بزرگ كه در جريان آن يك تيم كامل از دانشمندان علوم طبيعي براي بررسي گياهان و جانوران و سكنه نيمكره جنوبي و يك تيم كامل از دانشمندان علوم طبيعي براي بررسي گياهان و جانوران و سكنه نيمكره جنوبي و يك تيم كامل براي رصد سياره زهره بسيج شده بودند ،از روز 26 ژوييه 1768 آغاز شده بود .به روز 4 فوريه 1779 مراجعه شود رويداد:

1793 ميلادي سال:
"ژان پل مارا "يكي از سران بزرگ انقلاب فرانسه ،در منزل خويش ،هنگامي كه" استحمام طبي "ميكرد بدست دختري به نام" شارلوت كورده "به ضرب كارد به قتل رسيد .او كه ،به سال 1743 ميلادي در" بودري "متولد شد ،نويسندهاي زبردست بود .در جريان انقلاب مدير روزنامه" لامي دوپوپل "بود و به معرفي و اشاره قلم مارا هزارها نفر اعدام شدند .به روز 27 نوامبر 1743 مراجعه شود رويداد:

1841 ميلادي سال:
معاهده تاريخي لندن با نظارت نمايندگان دولتهاي انگلستان و فرانسه ،بين امپراتوري عثماني و فرمانرواي مصر به امضاص رسيد به موجب اين معاهده امپراتوري عثماني در مقابل دريافت باج و خراج ثابتي ،سلطنت مصر را حق موروثي براي" محمد عليپاشا "شناخت .محمدعلي پاشا كه قبلاش از سرداران عثماني بود اولين فرمانرواي مستقل مصر بود. رويداد:

1867 ميلادي سال:
"æíáÈæÑ - ÑÇíÊ "íßí ÇÒ Ïæ ÈÑÇÏÑÇä ãÚÑæÝ" ÑÇíÊ "ßå ãÈÊßÑ æ ãÎÊÑÚ ÇÕáí åæǁíãÇ åÓÊäÏ ¡ÏÑ" åäÑí ßÇäÊí "íßí ÇÒ ÔåÑåÇí ÇíÇáÊ" ÇíäÏíÇäÇ "ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .ÏÑÔ ßÔíÔ ÈæÏ æáí ÎæÏ Çæ ÐæÞ ãßÇäíß ÏÇÔÊ ÈÚÏåÇ ÏæÑÎå ÓÇÒ ÔÏ æ Èå ßãß ÈÑÇÏÑÔ" ÇæÑæíá "ÏÑ 17 ÏÓÇãÈÑ 1903 Çæáíä åæǁíãÇ ÑÇ ÑæÇÒ ÏÇÏ .æí ÑæÒ 13 ÇæÊ 1712 ãÑÏ .Èå ÑæÒ 16 äæÇãÈÑ 1871 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1875 ميلادي سال:
شورش مردم" هرزهگوين "كه امروزه جزص يوگسلاوي محسوب ميشد عليه امپراتوري مقتدر عثماني آغاز شد و به سرعت در ايلات ديگر به نام" بوسني "نيز شيوع يافت .علت اين شورش ،يكه دو سال به طول انجاميد ،مالياتي بود كه عثمانيها بيانصافانه از مردم ميخواستند .پايان اين شورش بيرون كردن عثمانيها از بوسني و هرزهگوين و اعلام الحاق آن دو ايالت به صربستان" يوگسلاوي امروزي "بود. رويداد:

1909 ميلادي سال:
جنگ خونين معروف به" جنگ سه روزه "ميان قواي دولتي به فرماندهي اميربهادر جنگ و نيروي ملت به فرمان سردار اسعد بختياري و سپهدار رشتي براي تصرف تهران آغاز شد .اين جنگ مدت سه روز يعني روزهاي 14 - 13 و 15 ژوييه به طول انجاميد و سرانجام با شكست محمدعلي شاه و فرار او به سفارت روسيه در زرگنده و بعد ،استعفاي او از سلطنت خاتمه يافت .به روز 11 و 15 ژوييه 1909 مراجعه شود رويداد:

1946 ميلادي سال:
"گرهارد هوپتمن "نويسنده و نمايشنامه نويس معاصر آلماني بعد از 84 سال زندگي ،و بعد از پايان جنگ دوم جهاني بدرود حيات گفت" هوپتمن "كه فرزند مرد ثروتمندي بود ،روز 28 اكتبر سال 1862 ميلادي در" سالزبرون "متولد شده بود .از وي آثار بسياري در كمدي باقي مانده است ولي مهمترين اثر او كه به سبك رئاليسم نوشته شده ،درام معروف" نساجان "اوست .به روز 28 اكتبر 1862 مراجعه شود رويداد:

1951 ميلادي سال:
"آرنولد شولنبرگ "يكي از مهمترين آهنگسازان اتريشي ،بعد از 77 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 13 سپتامبر 1874 ميلادي در" وين "پايتخت زيباي اتريش متولد شده بود و از 12 سالگي به موسيقي روي آورده بود از مهمترين آثار وي" شب روشن - ترانههاي گوره - اسب خوشبخت - از امروز تا فردا و يادبود ناپلئون "را بايد نام برد .به روز 13 سپتامبر 1874 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .