َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژانويه مـاه:
27 روز:
874 ميلادي سال:
جزيره ايسلند ،دورافتادهترين ممالك اروپاي امروز كه در شمال اقيانوس اطلس و نزديكي به قطب شمال قرار دارد توسط جمعي از دريانوردان نروژي كه به دنبال صيد نهنگ به آن سوي اقيانوس رفته بودند كشف شد .ايسلند كه به زبان انگليسي معني" سرزمين يخ "ميدهد در حدود 40 هزار كيلومتر مربع مساحت دارد و سكنه آن كه مدتها تحت سلطه دانماركيها بودند 80 هزار نفر است پايتخت ايسلند ريكجاويك نام دارد. رويداد:

1393 ميلادي سال:
سرزمين بلغارستان ،يكي از ممالك معتبر امروز شبه جزيره بالكان ،به تصرف نيروهاي امپراتوري عثماني درآمد و به اين ترتيب دوران 500 ساله تسلط تركها بر اين كشور مستقل امروزي آغاز شد .با وجودي كه بلغارها بارها براي بدست آوردن استقلال قيام كردند معهذا تا 31 دسامبر 1908 كه مستقل شدند تحت تسلط تركها بودند .به روز 30 آوريل 1908 و 12 نوامبر 1878 مراجعه شود رويداد:

1513 ميلادي سال:
پس از قريب به سيزده سال كه از تصرف" ميلان "بدست لويي دوازدهم پادشاه معروف فرانسه ميگذشت ،در جريان جنگهاي تاريخي معروف به" جنگهاي ايتاليا "ميلان به همت سربازان سويسي كه براي پاپ" ژول دوم "ميجنگيدند آزاد شد .اين شهر بعد از يك محاصره 7 ماهه روز 29 ژانويه سال 1500 ميلادي به تصرف فرانسه درآمده بود .به روز 5 ژوئن 1499 و 29 ژانويه 1500 مراجعه شود رويداد:

1519 ميلادي سال:
شورش تاريخي معروف به" فوئرو "توسط اسپانياييها عليه شارل پنجم معروف به" شارلكن "آغاز شد در آن زمان شارلكن تازه به امپراتوري اتريش و آلمان رسيده بود و اسپانياييها كه خود را مقدم بر ساير ملل تحت فرمان شارلكن ميدانستند ،حقوق سياسي و اجتماعي بيشتري نسبت به ساير ملل امپراتوري ميخواستند .اين شورش روز 15 ژوييه 1520 ميلادي سركوبي شد .به روز 15 ژوييه 1520 مراجعه شود رويداد:

1535 ميلادي سال:
"سرتوماس موروس "فيلسوف و متفكر بزرگ بريتانياي كبير در قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي به دستور هانري هشتم پادشاه مستبد انگلستان اعدام شد" .سرتوماس موروس "روز 7 فوريه 1478 ميلادي در شهر" لسيستر "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي با وجودي كه از مقربان دربار انگلستان بود ،به علت مخالفت با رياست مذهبي هانري هشتم اعدام شد .به روز 7 فوريه 1478 مراجعه شود رويداد:

1696 ميلادي سال:
دومين جنگ" آزوف "كه براي تصرف اين بندر مهم درياي سياه ميان روسها و عثمانيها اتفاق افتاده بود ،با پيروزي سپاهيان روسي پايان يافت و آزوف بدست پطر كبير امپراتور تاريخي روسيه افتاد .در اولين جنگ ميان دو امپراتوري كه روز 28 اوت 1695 ميلادي اتفاق افتاد ،پطر كبير كه تنها از راه خشكي به آزوف حمله برده بود ،شكست خورده بود .به روز 28 اوت 1695 مراجعه شود رويداد:

1741 ميلادي سال:
سرزمين آلاسكا ،توسط ويتوس برينگ ،كاشف معروف" دانماركي "كشف شد وي ضمن مسافرتي كه با كشتي بادباني خود به روسيه ميكرد ،اين منطقه بزرگ را كه در شمال غربي كانادا واقع شده است كشف كرد .انتهاي آلاسكا ،به وسيله دريايي كه" برينگ "از روي آن عبور كرد و به نام خود او درياي برينگ خوانده ميشود ،به انتهاي سرزمين سيبري نزديك است. رويداد:

1771 ميلادي سال:
قرارداد معروف به" معاهده دوگانه "ميان دو كشور مقتدر قرن هجدهم ميلادي به امضاص رسيد .در اين قرارداد عثماني كه در جنگ با روسيه شكست خورده بود با اتريش به رهبري ماريترز عليه روسيه متحد شدند تا روسيه را وادار به تخليه مناطقي كنند كه در جنگ 1770 از عثماني گرفته بود .فايده اين اتحاد آن بود كه فردريك دوم پادشاه پروس از ترس ،حاضر شد اتريش را نيز در تقسيم لهستان شركت دهد. رويداد:

1794 ميلادي سال:
پيروزي درخشان" فلوروس "در جريان جنگهايي كه انقلابيون فرانسه با سپاهيان اتريش در بلژيك ميكردند نصيب سپاهيان انقلاب شد و سراسر بلژيك كه قبلاش در تصرف فرانسه بود ،بار ديگر به تصرف انقلابيون درآمد .اين پيروزي سبب شد تا ملت كه بيم داشتند اصول انقلاب بر اثر حمله خارجيها از بين برود به فكر نابودي ديكتاتوري انقلابيون بيفتند و در نتيجه رژيم روبسپير و دوره ترور عظيم پايان يافت. رويداد:

1798 ميلادي سال:
حملات سپاهيان فرانسه به شهر" تورينو "در ايتاليا صورت گرفت و در يك جنگ كوتاه ،آن شهر به تصرف سربازان فرانسوي درآمد .بهانه حمله فرانسويان به تورينو) يا تورن (شورشي بود كه به توسط خود عمال و جاسوسان فرانسوي در ولايات و قلمرو حكومت شاه ساردني برپا شده بود .نتيجه اين پيروزي ،الحاق ولايت پيه مونته به كشور فرانسه بود .به روز 22 دسامبر 1798 مراجعه شود رويداد:

1868 ميلادي سال:
ÈÑÇí Çæáíä ÈÇÑ ÇÒ ÑÇå ÊÌÒíå äæÑ ÂÝÊÇÈ Èå ÓÇÎÊãÇä ßÑå ÎæÑÔíÏ íÈÑÏå ÔÏ æ Âä å ßå ÏÑ Çíä ÑÇå ÈÔÑ ÑÇ Èå ÔäÇÎÊä ÎæÑÔíÏ ßãß ßÑÏ æÓíáåÇí Èå äÇã" ÇӁßÊÑæÓßæ "ÈæÏ .ÏÑ ãØÇáÚå äæÑ ÎæÑÔíÏ Èå æÓíáå ÇӁßÊÑæÓßæ ¡ÚäÇÕÑí ÏÑ ÎæÑÔíÏ ßÔÝ ÔÏ ßå ÊÇ Âä ãæÞÚ ßÓí ÇÒ æÌæÏ ÂäåÇ ÎÈÑ äÏÇÔÊ .ãåãÊÑíä ÚäÇÕÑ ¡åáíæã ÈæÏ ßå ÈÚÏåÇ ãÚáæã ÔÏ äÊíÌå ÓæÎÊäÆ íÏÑæŽä æ ÇíÒæÊæåÇí Âä ÏÑ ßÑå ÎæÑÔíÏ ÇÓÊ. رويداد:

1917 ميلادي سال:
لفوف دوران حكومت" كرنسكي "در روسيه ،بعد از استفعاي نيكلاي دوم تزار روسيه از تاج و تخت آغاز شد" .كرنسكي "كه در حكومت موقتي پرنس مدتي وزير جنگ و دادگستري بود ،طرفدار ادامه جنگ با متحدين بود اما چون زمان امور حقيقي در دست هياصت نمايندگان كارگران و سپاهيان يعني" سووييت "بود حكومت وي روز 7 نوامبر همان سال پايان يافت .به روز 7 نوامبر 1917 مراجعه شود رويداد:

1931 ميلادي سال:
اولين زن خلبان با هواپيما ،سفر دور دنيا را آغاز كرد .اين زن شجاع و با اراده" ايللي باينهوزن "نام داشت و از مردم آلمان) آلمان غربي امروزي (بود .مسافتي كه وي پيمود 31 ،هزار كيلومتر بود و طياره باينهوزن اين مسافت را در 275 ساعت طي كرد .خانم باينهوزن بعدها به قدري از پرواز انفرادي خوشش آمد كه به يك سفر بزرگ ديگر دست زد و ديگر اثري از او بدست نيامد. رويداد:

1940 ميلادي سال:
مارشال" فيليپ پتن "معروفترين افسر فرانسوي ،زمام امور فرانسه را كه در آن زمان تحت تسلط آلمانيها بود بدست گرفت و به اين ترتيب ،دولت دست نشانده آلمانيها در حالي كه محبوبترين افسر فرانسوي رياست آن را داشت تشكيل شد .بعد از جنگ دوم مارشال پتن به جرم همين رياست دولت شدن و به اتهام خيانت به كشور محاكمه و محكوم به حبس ابد شد و سرانجام نيز ،در زندان مرد. رويداد:

1940 ميلادي سال:
دولت ايتاليا فاشيست به رهبري" بنيتو موسوليني "به نفع آلمان نازي وارد جنگ دوم جهاني شد و سربازان آلمان از پشتيباني فاشيستها بهرهمند شدند .ايتاليا با وجودي كه جزص" محور "محسوب ميشد معهذا تا روز 10 ژوييه مستقيماش عليه فرانسه و انگليس كه دشمنان اصلي آلمان در جنگ دوم محسوب ميشدند وارد جنگ نشده بود .جنگ ميان ايتاليا با متفقين از اين روز آغاز شد. رويداد:

1943 ميلادي سال:
جنگهاي معروف" ايتاليا "براي تصرف شبه جزيره ايتاليا با حمله به جزيره" سيسيل "به فرماندهي كل ژنرال دوايت آيزنهاور سردار بزرگ آمريكايي آغاز شد .اين جنگها قريب به يك سال به طول انجاميد و روز 2 مه 1944 ميلادي با تسليم كليه نيروهاي آلماني مقيم ايتاليا كه دو ميليون نفر ميشدند ،با پيروزي متفقين پايان يافت .به روز 2 مه 1944 و 17 اوت سال 1943 مراجعه شود رويداد:

1951 ميلادي سال:
مذاكرات تاريخي ميان مقامات سازمان ملل متحد و نيروهاي كره شمالي ،براي پايان دادن به جنگ كره كه از روز 25 ژوئن 1950 ميلادي با حمله كمونيستهاي كره شمالي به كره جنوبي آغاز شده بود ،شروع شد .در اين مذاكرات نمايندگان آمريكا - انگلستان - كره شمالي - كره جنوبي - چين كمونيست و چند كشور ديگر شركت داشتند و روز 27 ژوييه 1953 قرارداد پايان جنگ امضاص شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .