َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
24 روز:
1476 ميلادي سال:
جنگ خونين" گرانساسون "در ناحيهاي به همين نام واقع در آلمان اتفاق افتاد .در اين جنگ سپاهيان هشت ايالت سويس كه با هم متحد شده بودند ،با قواي مسلح امپراتوري آلمان كه به فرمان" شارل جسور "ميجنگيدند روبرو شدند ،با وجود برتري فوقالعاده ارتش امپراتوري ،معهذا سويسيها به آساني بر شارل جسور پيروز شدند و به اين ترتيب ،اتحاد ايالات سويس عملي شد. رويداد:

1545 ميلادي سال:
كشتار فجيع پروتستانهاي فرانسه در ايالت" وو "به دست" دوپد "يكي از روئساي سياسي و مذهبي كاتوليك آن كشور آغاز شد .در اين ماجرا كه در جنوب فرانسه اتفاق افتاد سه شهر و بيست و دو دهكده به كلي سوخت ،سه هزار نفر از مردان شهر خفه شدند نيمي از مردم گريختند و زنان و كودكاني كه باقي ماده بودند به عثماني به عنوان غلام و برده فروخته شدند. رويداد:

1796 ميلادي سال:
انقلاب اجتماعي روسيه به فرمان پل اول تزار روسيه كه به تازگي به تاج و تخت رسيده بود آغاز شد .به موجب فرماني مخصوص كه پل اول صادر كرد عموم مردم روسيه مجبور شدند كه در طرز لباس پوشيدن و رفتار با يكديگر و بيگانگان و اصلاح سر و صورت از ساير ملل اروپائي پيروي كنند .تراشيدن ريش و پوشيدن لباسهاي كوتاه از اين روز براي همه مردان روسي اجباري شد. رويداد:

1848 ميلادي سال:
"پل گوگن "يكي از معروفترين نقاشان فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي در شهر پاريس ،متولد شد .او نيز مانند" مانه "به دريانوردي و سياحت در نقاط دورافتاده علاقه داشت و سرانجام در" تاهيتي "واقع در اقيانوس آرام اقامت گزيد و بسياري از شاهكارهاي خود را در اين منطقه به وجود آورد .وي روز 8 مه 1903 ميلادي پس از 55 سال زندگي بدرود حيات گفت .به روز 8 مه 1903 مراجعه شود. رويداد:

1866 ميلادي سال:
ӁÇåíÇä ÑæÓí æÇÑÏ ÏæßäÔíä" åáÔÊÇíä "ÔÏäÏ .æ ÞÓãÊåÇíí ÇÒ Çíä ÓÑÒãíä ÑÇ ßå Ó ÇÒ ÔßÓÊ ÏÇäãÇÑß ÇÒ ÑæÓ æ ÇÊÑíÔ ¡Èå ÇÊÑíÔ æǐÐÇÑ ÔÏå ÈæÏ Èå Çíä ÈåÇäå ßå ÇÊÑíÔíåÇ ÎáÇÝ ãÞÑÑÇÊ ÏæÓÊí ÑÝÊÇÑ ßÑÏäÏ ¡ÑÝÊäÏ ÈÚÏ ÇÒ ãÚÇåÏå ƁÑæÓ æ ÇíÊÇáíÇ ÏÑ 8 ÂæÑíá 1866 ãíáÇÏí Çíä ¡Ïæãíä ÞÏã ÈíÓãÇÑß ÈÑÇí ÇíÌÇÏ Ìä Èíä Ïæ ßÔæÑ ÈæÏ ßå ÑæÒ 14 ŽæÆä åãÇä ÓÇá ÇÊÝÇÞ ÇÝÊÇÏ. رويداد:

1879 ميلادي سال:
كشور پرنسنشين" موناكو "موجوديت رسمي خود را به دنيا اعلام كرد .و به اين ترتيب حكومت سلطنتي موناكو تحت حمايت رسمي دولت فرانسه حيات سياسي خود را آغاز نمود .موناكو شهر كوچكي است به مساحت 1/5 كيلومتر با 30 هزار نفر جمعيت كه در ساحل مديترانهاي فرانسه قرار دارد و در حال حاضر پرنس" راينر سوم "كه از روز 9 مه 1949 به سلطنت رسيده بر آن پادشاهي دارد. رويداد:

1917 ميلادي سال:
جنگ دوم" اپير "با حمله ئناگهاني نيروهاي متفقين بر مواضع آلمانيها در ناحيه" اپير "آغاز شد .حمله ئانگليسيها و فرانسويها هنگامي اتفاق افتاد كه آلمانيها كوچكترين اطلاعي از نقشه آنان نداشتند و روي اين اصل بسياري از سربازان آلماني و اتريشي بر اثر فراواني تانكها و توپهاي انگليسي نابود شدند و قسمتهاي وسيعي از متصرفات آلمانيها از دست آنان خارج شد. رويداد:

1917 ميلادي سال:
زندگي" هرمان اته "يكي از پرتلاشترين خاورشناسان و دانشمندان آلماني بعد از 73 سال زندگي پايان يافت" .هرمان اته "روز 13 فوريه سال 1844 ميلادي در" فرانكفورت "متولد شد .در 26 سالگي پس از پايان تحصيلاتش در رشته باستانشناسي به سفر پرداخت و بارها به ممالك مختلفه ئخاورميانه سفر كرد .مهمترين تاصليف وي" تاريخ ادبيات فارسي "است .به روز 13 فوريه 1844 مراجعه شود. رويداد:

1940 ميلادي سال:
به فرمان فيلد مارشال" فون رونشتدت "فرمانده بزرگ آلمان نازي در جنگ دوم جهاني ،افراد مسلح لشكرهاي نازي به فرانسه حمله كردند .در لحظات اوليه ئاين حمله ،استحكامات خط" ماژينو "به آساني فرو ريخت و سپاهيان آلماني به سرعت پاريس و فرانسه را گرفتند .هيتلر ،بعد از اين پيروزي از افراد فول رونشتدت در پاريس سان ديد. رويداد:

1942 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" ميدوي "در حوالي مجمعالجزاير كوچكي به همين نام در اقيانوس آرام ،ميان نيروهاي دريايي ،هوايي دو قدرت بزرگ اقيانوس آرام يعني امپراتوري ژاپن و ايالات متحده آمريكا اتفاق افتاد .در اين نبرد كه براي آمريكا جنبه ئحياتي داشت ژاپنيها با وجود تلاش فراوان ،از آمريكا شكست خوردند و قسمت عمده ئهواپيماها و كشتيهاي آنان از ميان رفت. رويداد:

1948 ميلادي سال:
كودتاي كمونيستي در كشور چك اسلواكي با پيروزي روبرو شد .چك اسلواكي كه در 25 مه 1944 ميلادي توسط روسها و آمريكائيها از تسلط نيروهاي آلمان نازي خلاص شده بود ،با رژيم جمهوري آزاديخواه معروف رئيس جمهوري آن بود .در اين روز بر اثر كودتاي كمونيستها ،بنش استعفا داد و رژيم جمهوري كمونيستي روي كار آمد. رويداد:

1961 ميلادي سال:
اقدامات استقلالطلبانه ئآزاديخواهان آنگولا ،مستعمره ئپرتغال در مغرب آفريقا با تاصسيس يك ارتش 20 هزار نفري آغاز شد .آنگولا كه در ساحل اقيانوس اطلس و بين ممالك كنگو و رودزيا و آفريقاي جنوب غربي قرار گرفته است 481351 ،مايل مربع مساحت دارد و پايتخت آن" لوآندا "ناميده ميشود .مليون آنگولا هنوز موفق به كسب استقلال خود نشدهاند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .