َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
4 روز:
273 ميلادي سال:
سرزمين" تدمر "يكي از ممالك كوچك ولي معروفي كه بين امپراتوري مقتدر روم و دولت شاهنشاهي نيرومند ايران قرار داشت ،بدست" ماركوس اورليانوس "امپراتور روم نابود شد و" زنوبيا "ملكه معروف" تدمر "اسير شد .تدمر ،كه در سال 260 ميلادي با استفاده از كمكهاي الكساندر سوروس امپراتور ديگر روم ،به ايران اعلان جنگ داده بود ،در زمان" اودنا "پادشاه معروفش به اوج قدرت رسيده بود. رويداد:

550 ميلادي سال:
كشور يمن ،جنوبيترين سرزمينهاي شبه جزيره عربستان مورد حمله سپاهيان حبشي قرار گرفت .در آن زمان حبشه كه امروزه" اتيوپي "خوانده ميشود ،در شمار مقتدرترين دول آسيايي و آفريقايي محسوب ميشد و سرزمينهاي وسيعي تحت تصرف امپراتوران حبشه بودند .با وجود دفاع شديدي كه مردم يمن از كشور خويش كردند معهذا شكست خوردند و" ابرهه "سردار نامي حبشي ،يمن را گرفت. رويداد:

1213 ميلادي سال:
"ژئوفري دوويل - هاردوئن "مورخ نامدار فرانسه در قرون دوازدهم و سيزدهم ميلادي ،پس از 63 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 14 دسامبر سال 1150 ميلادي در قصري معروف در" تروي "متولد شده بود .از مهمترين آثار اين مورخ و اديب نامدار فرانسوي كه خانوادهاي قديمي و اعيان داشت" تاريخ مفصل جنگهاي صليبي "را بايد نام برد .به روز 14 دسامبر 1150 مراجعه شود رويداد:

1625 ميلادي سال:
سلطنت" شارل اول "دومين پادشاه سلسله استوارتهاي انگلستان در قرن هفدهم ميلادي آغاز شد .قبل از شارل اول پدرش" ژاك اول "كه سر سلسله استوارتها بود سلطنت داشت و با مرگ او در اين روز ،پسرش در 25 سالگي به سلطنت رسيد زيرا روز 31 ژوييه 1600 متولد شده بود .وي در جريان جنگهاي داخلي با كرامول مغلوب شد و روز 9 فوريه 1649 ميلادي اعدام شد .به روز 31 ژوييه 1600 مراجعه شود رويداد:

1625 ميلادي سال:
"ژاك اول "پادشاه انگلستان ،در قرن هفدهم ميلادي ،پس از 59 سال زندگي و قريب 22 سال سلطنت بر انگليس ،بدرود حيات گفت .وي فرزند" ماري استوارت "ملكه محروم اسكاتلند بود .روز 14 مارس 1566 ميلادي متولد شد و 37 ساله بود كه در 1603 ميلادي بعد از مرگ اليزابت اول ملكه انگليس به سلطنت آن كشور رسيد .بعد از وي پسرش شارل اول به سلطنت رسيد .به روز 14 مارس 1566 مراجعه شود رويداد:

1729 ميلادي سال:
"گوتوالد افراييم لسينگ "نويسنده انقلابي آلمان در قرن هجدهم در شهر" كامنز "قدم به عرصه وجود گذاشت .او كه در يك خانواده متوسط يهودي متولد شده بود ،اولين كسي بود كه سعي در خارج كردن ادبيات آلمان از زير بار سلطه ادبيات فرانسه كرد و در اين كار موفق نيز شد .لسينگ كه بيشتر به انتقاد توجه داشت ،روز 4 دسامبر 1781 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 4 دسامبر 1781 مراجعه شود رويداد:

1759 ميلادي سال:
حملات سپاهيان انگليسي براي تصرف شهر" كهبك "كه در آن زمان در اختيار نيروهاي فرانسوي بود آغاز شد فرمانده نيروهاي انگليسي" وولف "نام داشت و از كهبك سردار مشهور فرانسوي" مونكالم "دفاع ميكرد .جنگ" كهبك "مدت دو ماه طول كشيد و سرانجام با مجروح شدن مونكالم ،قدرت دفاع از فرانسويان سلب شد و كهبك به دست دشمن افتاد .به روز 13 سپتامبر 1759 مراجعه شود رويداد:

1789 ميلادي سال:
كودتاي نظامي لوئي شانزدهم عليه وكلاي مجلس ملي فرانسه كه عليه او قيام كرده بودند صورت گرفت .اين كودتا به دستور ماري آنتوانت ملكه فرانسه كه مورد نفرت مردم بود و به تحريك" كنتدارتوا "برادر شاه صورت گرفت و 25 هزار سرباز براي سركوبي مخالفان در پاريس گرد آمدند .قيام مردم براي نجات وكلاي مجلس كه چهار روز به طول انجاميد ،اين كودتا را به نفع انقلابيون عقيم ساخت. رويداد:

1798 ميلادي سال:
بندر تاريخي اسكندريه و معتبرترين بنادر كشور مصر در شمال آن كشور كه در ساحل درياي مديترانه قرار دارد به تصرف سپاهيان فرانسوي درآمد و به اين ترتيب تسخير خاك مصر ،توسط نيرهاي ناپلئون بناپارت ،آغاز شد .ناپلئون روز 19 مه همان سال با 38 هزار سرباز از بندر" تولون "در فرانسه حركت كرد و روز 23 ژوييه همان سال با فتح قاهره تصرف مصر پايان يافت .به روز 19 مه و 23 ژوييه 1798 مراجعه شود رويداد:

1810 ميلادي سال:
"ژوزف مونگولفيه "برادر ارشد" مونگولفيهها "كه در تاريخ تحقيقات فضايي از آنان بنام" پيشاهنگ "ياد شده است ،بعد از 70 سال زندگي بدرود حيات گفت .او روز 9 نوامبر 1740 ميلادي در شهر آنوني قدم به عرصه وجود گذاشت .بعدها با كمك برادرش اتين كه 5 سال از او كوچكتر بود موفق شد روز 5 ژوئن 1783 ميلادي اولين بالون را به هوا بفرستد .به روز 1 ژوييه 1749 مراجعه شود رويداد:

1810 ميلادي سال:
شورش ضد اسپانيايي در آمريكاي جنوبي آغاز شد و رهبر و عامل اصلي اين انقلابات يكي از ميهنپرستان معروف كلمبيا به نام" سيمون دوبوليوار "بود كه قصد داشت سرزمينهاي مختلف آن منطقه را از قيد تسلط اسپانيا خارج سازد .اولين پيروزي سيمون دوبوليوار روز 19 ماه اكتبر 1819 بود كه موفق به استقلال كلمبيا شد و ساير ممالك آمريكاي جنوبي نيز به تدريج آزاد شدند .به روز 6 ژوييه 1824 مراجعه شود رويداد:

1862 ميلادي سال:
"ÓÇãæÆá ßæáÊ "ãÎÊÑÚ ÈÒѐ ÂãÑíßÇíí ¡ÈÚÏ ÇÒ 48 ÓÇá ÒäÏí ¡ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .æí ÑæÒ 31 ãå 1814 ãíáÇÏí ÏÑ" åÇÑÊÝæÑÏ "ÇÒ ÔåÑåÇí ÇíÇáÊ" ßÇäß ÊíßÊ "ãÊæáÏ ÔÏ .ÏÑÔ íß äÙÇãí ÈÇÒäÔÓÊå ÈæÏ ßå ßÇÑÎÇäå ÇÈÑíÔãÈÇÝí ÏÇÔÊ æ ãÏÊåÇ ÇÒ ÚãÑ ßæáÊ äíÒ ÏÑ åãÇä ßÇÑÎÇäå ӁÑí ÔÏ æáí ÈÚÏ Èå ÇãæÑ äÙÇãí æ ÇÓáÍå ÚáÇÞå íÏÇ ßÑÏ æ ÓÇÏåÊÑíä ÓáÇÍ ÂÊÔíä ÑÇ ßå ßæáÊ ÈÇÔÏ ÇÎÊÑÇÚ äãæÏ. رويداد:

1880 ميلادي سال:
اولين تلويزيون بدوي و ناقص توسط" جيمزكاري "مخترع آمريكايي درست شد ولي اين دستگاه نه فقط صدا نداشت بلكه عكسها را نيز متقاطع" يكي يكي "نشان ميداد .بعد از 27 سال يك دانشمند آلماني به نام" پل نيپكو "دو عيب تلويزيون" كاري "را رفع كرد و طريقه نمايش پياپي عكس را كشف نمود .اختراع كامل تلويزيون كامل روز 5 نوامبر 1907 ميلادي صورت گرفت .به روز 5 نوامبر 1907 مراجعه شود رويداد:

1884 ميلادي سال:
خرابههاي قصر سلطنتي داريوش اول و كاخ اردشير دوم هخامنشي كه از برجستهترين و زيباترين آثار تاريخي دوران هخامنشي محسوب ميشود ،به همت يك باستانشناس و مورخ فرانسوي ،به نام" مارسل ديولافوا "در ناحيه" شوش "كشف شد .بعد از حفاريهاي علمي دامنهدار ديگري كه به عمل آمد محله بازرگاني و محلات ديگري از تمدن درخشان هخامنشيان در آن منطقه كشف گرديد. رويداد:

1894 ميلادي سال:
"آنا- پوكر "يكي از مقتدرترين و معروفترين سياستمداران جهان بعد از جنگ دوم بينالمللي ،در" بخارست "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانم" آنا پوكر "كه تحصيلاتش را در رشته سياسي به پايان رسانيده بود ،بعد از پايان جنگ دوم جهاني و آزاد شدن روماني از اشغال نازيها به وزارت خارجه سيد و با مهارت تمام وظيفه خود را انجام داد .مرگ او روز 15 ژوئن 1960 اتفاق افتاد. رويداد:

1896 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ اكتشافات فيزيكي" هانري بكرل "فيزيكدان بزرگ كه) فرانسوي (كه او را پدر علم فيزيك جديد ميدانند ،موفق به كشف عناصر راديواكتيف اورانيوم شد و اين كشف بعد از كشف بزرگ ديگري كه توسط" پيركوري و مادام كوري "زن و شوهر دانشمندي كه شاگردان بكرل بودند انجام شد ،سبب شد تا مقدمات ايجاد عصر تازهاي به نام عصر" اتم "فراهم آيد .كشف" كوري "راديوم بود. رويداد:

1908 ميلادي سال:
سقوط دهشتناك يك سنگ آسماني" سيبري "را به لرزه درآورد .در اين روز گلوله آتشين بزرگي از هوا در منطقه" تايگا "يعني جنگلهاي انبوه و پر درخت سيبري سقوط كرد و ستوني از آتش به ارتفاع 80 كيلومتر به آسمان بلند شد .اين سنگ آسماني ،جنگلي به مساحت 80 كيلومتر مربع را سوزانيد .منطقهاي كه سنگ آسماني سقوط كرد" تونگو سكا "نام داشت و گودال محل برخورد سنگ آسماني هنوز هم وجود دارد رويداد:

1930 ميلادي سال:
قرارداد استقلال عراق توسط" نوري سعيدپاشا "سياستمدار برجسته عراقي و نماينده انگلستان ،به امضاص رسيد و به اين ترتيب 13 سال پس از تصرف بغداد بدست نيروهاي ژنرال" مود "انگليسي ،عراقيها به استقلال رسيدند .ژنرال مود در جريان جنگ اول جهاني با وعده كمك به استقلال عراق ،بغداد را روز 11 مارس 1917 ميلادي تصرف كرده بود .به روز 11 مارس 1917 مراجعه شود رويداد:

1933 ميلادي سال:
كشتار خونين و قتل عام فجيع مخالفان" آدولف هيتلر "رهبر نازي در برلن ،مونيخ و ساير شهرهاي آن روز آلمان آغاز شد .و اين اولين قدمي بود كه هيتلر براي در دست گرفتن قدرت كامل در آلمان برداشت .در اين قتل عام ،بسياري از ياران قديمي هيتلر كه براي روي كار آمدن وي فداكاريها كرده بودند به قتل رسيدند .از مهمترين اين افراد ژنرال" ارنست روهم "فرمانده نيروي" اس . آ "گارد محافظ هيتلر بود. رويداد:

1933 ميلادي سال:
"ارنست - روهم "سياستمدار نظامي معروف آلمان در جريان قتل عام و كشتار تاريخي" هيتلر "مجبور به خودكشي شد" .روهم "كه در سال 1885 ميلادي در" كراتزون "بدنيا آمده بود ،از ياران اوليه هيتلر بود و براي پيروزي وي از جوانان فدايي خويش گارد معروف" اس . آ "را بوجود آورده بود .روهم هنگام مرگ 48 سال داشت .به روز 19 فوريه 1885 مراجعه شود رويداد:

1942 ميلادي سال:
اولين نبرد تاريخي" العلمين "در منطقهاي به همين نام در سرزمين مصر واقع در شمال آفريقا ميان آلمانيها و انگليسيها اتفاق افتاد .در اين جنگ بزرگ ،ژنرال اوكينلك انگليسي و مارشال رومل آلماني قهرمانان اصلي نبرد محسوب ميشدند و ايتالياييها نيز پشتيبان آلمانيها بودند .اين جنگ با وجود برتري نفرات مارشال رومل به نفع انگليسيها تمام شد و بسياري از سپاهيان رومل از بين رفتند. رويداد:

1960 ميلادي سال:
"كنگوي لئوپولدويل "يا به نام جديدش" كينشاسا "مستعمره زرخيز و گرانبهاي بلژيك در آفريقاي مركزي به استقلال رسيد اين كشور كه توسط رود كنگو از كشور" كنگوي برازاويل "جدا ميشود 2345000 ،كيلومتر مربع مساحت و 18 ميليون نفر جمعيت دارد و داراي غنيترين معادن الماس و مس دنياست .پايتخت كنگوي لئوپولدويل شهر" كينشاسا" "لئوپولدويل سابق "در مغرب آنست. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .