َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


نوامبر مـاه:
30 روز:
930 ميلادي سال:
پارلمان" ايسلند "كه يكي از قديميترين و پرسابقهترين پارلمانهاي جهان است افتتاح شد و از آن به بعد ،اين پارلمان با وجودي كه" ايسلند "بارها به تصرف ممالك مختلفي درآمده است ،به طور مرتب تشكيل شده و هنوز هم تشكيل ميشود .به يادبود اين پارلمان طويل ،دولت ايسلند از 23 تا 28 ژوئن 1930 ميلادي هزارمين سال تاصسيس پارلمان را با حضور نمايندگان مجالس اكثر ممالك جهان جشن گرفت. رويداد:

1291 ميلادي سال:
اتحاديه معروف به" سه كانتون "در كشور سويس امروزي بوجود آمد .در سويس به قسمتهاي مختلف آن كشور" كانتون "ميگويند .در اين روز سه كانتون از ايالات مختلف سويس با يكديگر متحد شدند و اين اتحاد سبب شد تا رفته رفته ساير كانتونهاي سويس نيز به آن پيوستند و در 29 سپتامبر 1648 ميلادي كنفدراسيون سويس از مجموع اين كانتونها بوجود آمد .به روز 29 سپتامبر 1648 مراجعه شود رويداد:

1536 ميلادي سال:
قيام" ژان كالون "رفورميست معروف مذهبي قرن شانزدهم ميلادي جهان از" ژنو "شهر تاريخي سوييس آغاز شد و بزودي ژنو مركز نشر عقايد كالون در اروپا گرديد .ژان كالون كه از روحانيون فرانسه بود ،به سبب افكار ضد كاتوليكي كه داشت از فرانسه به سويس تبعيد شد و در آن جا موفق شد كه اصول عقايد خود را منتشر كرده عليه پاپ قيام كند .خانه كالون كه محل تبليغات او بود هنوز در ژنو باقي است. رويداد:

1562 ميلادي سال:
"مذهب انگلستان "كه هانري هشتم آن را بنيان گذاشته بود ،توسط اليزابت اول ملكه انگلستان كه دختر او بود رسميت يافت .اين رسميت به سبب تصويب قانون معروف به" قانون 39 مادهاي "توسط پارلمان انگلستان بود به موجب اين قانون ،مذهب انگلستان از مذهب پاپ و كاتوليكها جدا شده و به طور مستقل درآمد .در اين مذهب رياست عاليه دين با پادشاه انگلستان بود .به روز 18 اكتبر 1534 مراجعه شود رويداد:

1686 ميلادي سال:
"آنتوان دو ژوسيو "طبيعيدان و دانشمند بزرگ نباتشناس فرانسوي كه از او بيشتر به نام" ژوسيوي بزرگ "ياد ميشود ،در" ليون "قدم به عرصه جود گذاشت .وي با امور كشاورزي علاقه زياد داشت به سبب همين علاقه به كشاورزي ،به گياهشناسي كشانده شد و بعدها علاقه به گياهشناسي در همه بازماندگان او نيز تجلي كرد" .آنتوان دو ژوسيو "روز 2 نوامبر 1758 مرد .به روز 2 نوامبر 1758 مراجعه شود رويداد:

1698 ميلادي سال:
"متاستازيو "شاعر بزرگ و اديب معروف ايتاليايي در قرن هجدهم ميلادي در خانوادهاي تهيدست در" رم "متولد شد .در 14 سالگي اولين اثر تراژدي خود را نوشت و در 19 سالگي اولين مجموعه شعر خود را منتشر كرد ولي اولين اثر معروف او" باغهاي هسپريد "بود .وي بعداش به اتريش رفت و ملكالشعراي دربار اتريش شد و روز 1 ژانويه 1782 ميلادي مرد .به روز 1 ژانويه 1782 مراجعه شود رويداد:

1710 ميلادي سال:
اولين مدرسه رسمي براي تحصيل زنان انگليسي در اين كشور افتتاح شد و اين مدرسه كه تا آن زمان نظيرش در هيچ كشور جهان وجود نداشت ،به فرمان ملكه" آن "فرمانرواي آن روز انگليس بوجود آمد .ملكه" آن "براي اين كه استعدادهاي زنان و دوشيزگان انگليسي كه از تحصيل محروم بودند ضايع نشود و در ضمن مايل نبود دختران و پسران در يكجا درس بخوانند ،اين مدرسه را بوجود آورد. رويداد:

1738 ميلادي سال:
"ژرژ سوم "سومين پادشاه انگلستان از خاندان سلطنتي معروف به" هانور "در لندن پايتخت انگلستان متولد شد پدرش ژرژ دوم ،قبل از او سلطنت ميكرد و هنگامي كه پدرش در 5 اكتبر 1760 ميلادي مرد ،او در سن 22 سالگي به سلطنت انگلستان رسيد .جنگ آمريكا و انگليس در زمان او اتفاق افتاد و به استقلال آمريكا منتهي شد .وي روز 26 اكتبر 1820 ميلادي مرد .به روز 26 اكتبر 1820 مراجعه شود رويداد:

1745 ميلادي سال:
جنگ 73" روزه "ميان انگليسيها و اسپانياييها ،با پيروزي سپاهيان انگليسي پايان يافت و در نتيجه قلعه مستحكم و پايگاه معتبري به نام" لوئيزبورگ "كه متعلق به اسپانياييها بود ،نصيب انگليسيها شد .اين جنگ با حمله سپاهيان انگليسي از روز 11 آوريل سال 1745 ميلادي آغاز شد و در جريان آن بيش از 5 هزار نفر تلف شدند كه 3500 نفر آنها اسپانيايي بودند .به روز آوريل 1745 مراجعه شود رويداد:

1757 ميلادي سال:
نبرد تاريخي" پلاسي "در هندوستان ميان" رابرت كلايو "سردار بزرگ انگليسي با" سوباب بنگاله "سردار هندي كه كلكته را روز 26 ژوئن 1756 ميلادي تصرف كرده بود ،آغاز شد .در اين جنگ سپاه رابرت كلايو 900 انگليسي و 27000 مزدور هندي و سپاه سوباب بنگاله 78 هزار نفر بود با اين وصف به علت خيانت سران سوباب ،هنديها شكست خوردند و خود او نيز در جريان جنگ كشته شد. رويداد:

1788 ميلادي سال:
"شارل سوم "پادشاه اسپانيا ،پس از 72 سال زندگي و 29 سال سلطنت بر اسپانيا بدرود حيات گفت .شارل سوم كه در دوران وليعهدي" دون كارلوس "نام داشت ،روز 5 ژانويه 1716 ميلادي در مادري پايتخت اسپانيا متولد شد .روز 23 مه 1735 ميلادي در 19 سالگي به سلطنت ناپل رسيد و بعد نيز روز 21 اكتبر 1759 كه وي 43 ساله بود ،به سلطنت اسپانيا رسيد .به روز 21 اكتبر 1759 مراجعه شود رويداد:

1810 ميلادي سال:
"آزاگري "دانشمند شهير و طبيعيدان و گياهشناس معروف آمريكايي ،در خانوادهاي كشاورز در" ميشيگان "قدم به عرصه وجود گذاشت .از كودكي به به جمعآوري نمونههايي از گياهان پرداخت و چون عمويش كه معلم مدرسه بود او را تشويق كرد ،وي دنباله اين تلاش را گرفت و بعدها به صورت يكي از علماي طبيعي درآمد .وي روز 1 ژانويه 1888 ميلادي به درود حيات گفت .به روز 1 ژانويه 1888 مراجعه شود رويداد:

1834 ميلادي سال:
"ساموئل - تيلر - كالريج "شاعر نامدار انگليسي پس از 62 سال زندگي ،چشم از دنيا فرو بست" .كالريج "روز 9 نوامبر سال 1772 ميلادي ،در يكي از شهرهاي ايالت" دون شاير "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .از نوجواني به ادبيات پرداخت و در اين راه تا سرحد اشتهار و محبوبيت همگاني پيش رفت .او يكي از پرچمداران معروف سبك رمانتيسك انگليس بود .به روز 9 نوامبر 1772 مراجعه شود. رويداد:

1838 ميلادي سال:
"فرديناند - زيپلن "يكي از مشهورترين هوانوردان و مخترعين امور هوايي آلمان ،در شهر" كنستانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از خانوادهاي اشرافي بود و با وجود ثروت سرشاري كه داشت به امور مكانيك علاقه پيدا كرد و اين علاقه سبب شد تا وي به اختراع بالنهاي بزرگ قابل هدايتي ،موفق شود كه به اسم خود او" زيپلن "معروف شد .وي روز 24 ژوييه 1917 ميلادي وفات يافت. رويداد:

1842 ميلادي سال:
مارشال" بون - آدرين - ژانودومونسي "يكي از معروفترين سرداران فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي بعد از 88 سال بدرود حيات گفت .اين سردار نامدار روز 26 فوريه 1754 ميلادي در" پاله دوب "متولد شده و از بهترين سرداران ناپلئون محسوب ميشد .مارسال مونسي آخرين مدافع پاريس در حمله متحدين روز 30 مارس 1814 بود .به روز 30 مارس 1814 مراجعه شود رويداد:

1848 ميلادي سال:
شورش بزرگ بيكاران فرانسه عليه حكومت) هياصت مجريه (كه اوضاع را بدست داشت آغاز شد .عليت اين شورش آن بود كه حكومت جديد فرمان" بيكاران "را لغو كرده و از پرداخت باج به بيكاران خودداري كرده بود .ژنرال" كاونياك "ماصمور سركوبي آنان شد و جنگ بيكاران و دولت 4 روز طول كشيد وعده زيادي كشته شدند .با تبعيد و حبس 15 هزار بيكار ،اين ماجرا تمام شد .به روز 27 فوريه 1848 مراجعه شود رويداد:

1849 ميلادي سال:
"ÇææáæÝ "ÈÒѐÊÑíä ÏÇäÔãäÏ ÝíÒíæáæ ÑæÓíå ÏÑ ÞÑæä äæÒÏåã æ ÈíÓÊã ãíáÇÏí ÏÑ" ÑíÇÒÇä "ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ æ æä ÏÑÔ ßÔíÔ ÈæÏ áÇÌÑã Çæ äíÒ ÊÍÕíáÇÊ ãÐåÈí ÏíÏ æáí ÈÚÏåÇ ¡Èå ÝíÒíæáæŽí ÚáÇÞãäÏ ÔÏ æ ÏÑ Çíä ÑÇå ÊÇ ÓÑÍÏ íß ÔÎÕíÊ ãæÑÏ ÇÍÊÑÇã ãÌÇãÚ Úáãí ÈíäÇáãááí ÊÑÞí ßÑÏ æ ÏÑ ÓÇá 1904 äíÒ ÌÇíÒå äæÈá ÑÇ ÏÑ ÒÔßí ÑÝÊ .æí ÑæÒ 15 ÝæÑíå 1936 ãíáÇÏí æÝÇÊ íÇÝÊ. رويداد:

1869 ميلادي سال:
ŽäÑÇá" åÇÑí ßäÊ Žæãíäí "ÝÑãÇäÏå ãÚÑæÝ æ äæíÓäÏå ÈÒѐ ãÓÇÆá äÙÇãí ÓæíÓí ¡Ó ÇÒ 90 ÓÇá Òäϐí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .Çíä ãÑÏ ßå åÑÒ åí ÝÑãÇäÏå ÓæíÓí Èå ÇäÏÇÒå Çæ ãÚÑæÝíÊ äÏÇÔÊå ÇÓÊ ¡ÑæÒ 26 ÝæÑíå 1779 ãíáÇÏí ÏÑ" ÇíÑä "ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ .ÞÓãÊí ÇÒ íÑæÒíåÇí ãÊÍÏíä Úáíå äǁáÆæä ÈäǁÇÑÊ ÏÑ Ìä" áíÒí "Èå ÏÓÊíÇÑí Çæ ÕæÑÊ ÑÝÊ .Èå ÑæÒ 26 ÝæÑíå1779 رويداد:

1894 ميلادي سال:
"ادوارد هشتم "يكي از سلاطين اسبق انگلستان در قصر سلطنتي ريچموند متولد شد .وي ارشد اولاد ژرژ پنجم پادشاه معروف انگلستان در قرن نوزدهم بود و سمت وليعهدي او را داشت .پس از مرگ پدرش در سال 1936 ميلادي به جاي او به سلطنت رسيد ولي به سبب ازدواج يا يك زن عادي آمريكايي مجبور به كنارهگيري شد و پس از 11 ماه ،مقام خود را به برادرش ژرژ ششم واگذاشت .وي امروزه" دوك دوويندسور "نام دارد. رويداد:

1908 ميلادي سال:
اولين مسابقه اتومبيلراني به دور دنيا آغاز شد و از آن پس اتومبيل كه هنوز جزص عجايب وحشتآور محسوب ميشود ،جاي خود را به سرعت نزد جوامع مختلفه جهان بازكرد .اين مسابقه هيجانآور از بندر نيويورك در ايالات متحده آمريكا آغاز شد و در پاريس پايتخت فرانسه ختم شد .مخارج اين مسابقه را دو روزنامه نيويورك تايمز آمريكايي و" لوماتن "فرانسوي عهدهدار بودند. رويداد:

1911 ميلادي سال:
"ژوزف پوليتزر "يكي از ادبا و فضلاي بزرگ آمريكايي به درود حيات گفت .اين مرد كه مبتكر و موئسس چند مجمع و مركز ادبي و تحقيقاتي بود ،بنياد جايزهاي را گذاشت كه امروزه يكي از معروفترين جوايز ادبي جهان محسوب ميشود .اين جايزه كه برندگان آن را دانشگاه معروف كلمبيا تعيين ميكند ،جايزه" پوليتزر "نام دارد و به هر برنده ،مبلغ 1000 دلار داده ميشود .به روز 26 فوريه 1851 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
نهضت آزادي ملي يوگسلاوي به همت مارشال تيتو با حمله چريكهاي آن كشور عليه سربازان و دولت آلمان نازي كه كشورشان را اشغال كرده بودند ،آغاز شد و اين نهضت كه به صورت سلسله جنگهاي بيرحمانه و خونيني ميان چريكهاي يوگسلاوي و سربازان انتقامجوي آلماني درآمد ،تا سال 1945 ميلادي كه آلمان در جنگ بينالملل دوم شكست خود ،ادامه داشت به روز 14 سپتامبر 1389 مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
با دستگير درياسالار" اريش ريدر "فرمانده كل سابق نيروي دريايي آلمان ،عمليات" شكار جنايتكاران جنگ "به پايان رسيد .اريش ريدر ،آخرين نفر اس سران سياسي ،اقتصادي و جنگي آلمان نازي بود كه اولياي 4 كشور فرانسه - آمريكا - روسيه و انگلستان ،در صدد دستگيري و محاكمه آنها بودند .اريش ريدر كه توسط 6 افسر روسي اسير شده بود در دادگاه نورمبرگ به 10 سال حبس محكوم شده بود رويداد:

1947 ميلادي سال:
شورش بزرگ و خونين مردم جزيره" فورموز "عليه ژنرال" چيانكايچك "كه ميخواست رژيم جمهوري" چين ملي "را در آن جزيره برقرار كند ،آغاز شد و مركز شورش ،بندر معروف" كيونگ "بود .در اين شورش ،سربازان چيانكايچك كه از مائوتسه تونگ شكست خورده بودند ،تلافي خود را به سر شورشيان درآوردند و بعد از كشتار 40 هزار نفر از شورشيان ،جزيره فورموز را متصرف شدند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .