َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اكتبر مـاه:
31 روز:
656 ميلادي سال:
"عثمانبن عفان "سومين خليفه پيغمبر اسلام در جريان شورشي كه مخالفان او به رهبري عايشه همسر پيغمبر برپا كرده بودند هنگامي كه سرگرم تلاوت قرآن مجيد بود به قتل رسيد .عثمانبن عفان به سال 644 ميلادي بعد از قتل عمربنالخطاب خليفه دوم به خلافت رسيده بود .و در حدود 12 سال خلافت كرد .جمعآوري و تدوين قرآن به صورت امروزي ،از اقدامات اوست. رويداد:

996 ميلادي سال:
شورش بزرگ تغيير سلطنت در آلمان آغاز شد و نتيجه اين شورش كه توسط جمعي از روحانيون ناراضي آن كشور برپا شده بود ،يك سلسله جنگهاي خونين داخلي بود .هدف اصلي روحانيون آلمان از ايجاد اين شورش ،براه انداختن رژيم سلطنتي نظامي و روي كار آوردن يك رژيم سلطنتي انتخابي بود .عامل اصلي ضعف نظامي و سياسي آلمان در سالهاي بعد همين شورش بود. رويداد:

1511 ميلادي سال:
اتحاد تاريخي معروف به" اتحاد مقدس "كه آن" معاهده سنتليگ "هم ميگويند ،توسط ممالك مختلف اروپايي عليه فرانسه صورت گرفت .مبتكر اصلي اين اتحاديه ،پاپ" ژول دوم "بود كه ابتدا به كمك فرانسه در اتحاد" كامبره "ونيزيها را شكست داد و بعد اتحاديه كامبره را به مخالفت با فرانسه گماشت .به روز 27 آوريل 1508 و 5 فوريه 1512 مراجعه شود رويداد:

1514 ميلادي سال:
"دوناتو برامانت "معمار و هنرمند معروف ايتاليايي در قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي پس از 70 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه از پرچمداران نهضت رنسانس ايتاليا محسوب ميشود ،روز 30 سپتامبر 1444 ميلادي در" مونت استروآلدو "متولد شده بود كليساي سنت ماري در ميلان ،از برجستهترين آثار اين معمار بزرگ ايتاليايي محسوب ميشود .به روز 30 سپتامبر 1444 مراجعه شود رويداد:

1529 ميلادي سال:
پيشروي نيروهاي مقتدر و خطرناك تركان عثماني كه به صورت مهيبترين نيروهاي جهان در قرون شانزدهم ميلادي در اروپا درآمده بودند ،جلوي دروازههاي" وين "پايتخت امپراتوري اتريش گرفته شد و اين جلوگيري كه منجر به شكست عثمانيان شده ،توسط ارتشهاي فرانسه و آلمان صورت گرفت كه به كمك اتريش آمده بودند اين اولين شكست عثماني از ممالك متحد اروپايي بود. رويداد:

1576 ميلادي سال:
"جمهوري ايالات متحده پيبا "يا" جمهوري هلند "توسط" گيوم دوناسو "ملقب به" گيوم خاموش "رهبر شورش عمومي هلند ،اعلام شد هلند كه در آن زمان تحت فرمان و سلطه فيليپ دوم پادشاه اسپانيا بود ،از روز 28 مارس 1572 ميلادي براي استقلال شورش را آغاز كرده بود و 17 ايالت هلند در اين روز در" گان "با هم متحد شدند .به روز 13 اوت 1579 مراجعه شود رويداد:

1609 ميلادي سال:
"نيويورك "بزرگترين و پرجمعيتترين بنادر امروزي جهان توسط سرنشينان يك ناوچه كوچك اكتشافي هلندي ،كشف و شناخته شد .كاشف نيويورك يك انگليسي به نام" هنري هودسون "بود كه در خدمت هلنديها بود .در منطقهاي كه هودسون كشف كرده بود ،بعدها شهري به نام" نيوآمستردام "از طرف هلنديها ساخته شد و بعدها انگليسيها آن را به" نيويورك "تغيير نام دادند. رويداد:

1682 ميلادي سال:
شارل دوازدهم پادشاه معروف به" شير شمال "در" استكهلم "پايتخت زيباي سوئد قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش شارل يازدهم بود و چون در سال 1697 ميلادي مرد ،شارل دوازدهم در 15 سالگي به جاي او به تخت سلطنت نشست و تا سال 1718 ميلادي كه در جنگ با روسها كشته شد ،سلطنت كرد .شارل دوازدهم 36 سال عمر و 21 سال سلطنت كرد .به روز 29 ژانويه 1697 مراجعه شود رويداد:

1811 ميلادي سال:
يكي از بزرگترين و خونينترين جنگهاي سفيدپوستان و سرخپوستان آمريكا در اطراف رودخانهاي به نام" تيپه كانو "در گرفت .فرمانده سفيدپوستان در اين جنگ ژنرال معروف" هاريسون "بود كه فرمانداري ايالت اينديانا را به عهده داشت و رهبر سرخپوستان" تكومسه "نام داشت كه همه سرخپوستان را عليه سفيدپوستان متحد كرده بود .اين جنگ با شكست سرخپوستان تمام شد. رويداد:

1815 ميلادي سال:
كنگره تاريخي وين ،يكي از بزرگترين اجتماعات سياسي بينالمللي در قرن نوزدهم ،كه جلسات آن با حضور نمايندگان دول اروپايي كه توسط فرانسه مورد حمله قرار گرفته بودند ،از روز 14 اكتبر سال 1814 ميلادي در وين ،پايتخت معروف اتريش آغاز شده بود ،پايان يافت .اين كنگره براي تقسيم متصرفات ناپلئون بناپارت و تغيير نقشه سياسي اروپا افتتاح شده بود .به روز 14 اكتبر 1814 مراجعه شود. رويداد:

1818 ميلادي سال:
"شارل گونو "يكي از آهنگسازان معروف قرن نوزدهم ميلادي فرانسه در" پاريس "متولد شد .پدرش گونو نويسنده بود و به تشويق او و مادرش كه پيانيست بود" ،گونو "مدارج هنري را پيمود و مدتي شاگردي" راين "را كرد .اين هنرمند شايسته كه تحول عميقي در موسيقي فرانسه ايجاد كرد روز 18 اكتبر 1893 ميلادي به درود حيات گفت .به روز 18 اكتبر 1893 مراجعه شود رويداد:

1830 ميلادي سال:
اولين دسته از سپاهيان فرانسوي به سواحل الجزاير پياده شدند و به اين ترتيب جنگهاي خونين استعماري فرانسه براي اشغال اين كشور مسلمان در شمال آفريقا آغاز شد .اين سپاهيان به دستور شارل دهم پادشاه فرانسه به الجزاير حمله كردند .روز 5 ماه ژوييه همان سال فرانسويها موفق به تصرف الجزيره پايتخت آن كشور شدند .فتح كامل الجزاير در سال 1847 بود .به روز 5 ژوييه 1830 مراجعه شود رويداد:

1873 ميلادي سال:
لرد" ادوارد ليتن "شاعر ،اديب و سياستمدار بزرگ انگلستان در قرن نوزدهم ميلادي كه در" لندن "قدم به عرصه وجود گذاشته بود ،بعد از 70 سال زندگي بدرود حيات گفت .نام اصلي او" لرد - ادوارد بولور - ليتن "بود و روز 25 مه 1803 متولد شده بود .از مهمترين آثار اين سياستمدار اديب" آخرين روزهاي پومپئي "را بايد نام برد .به روز 25 مه 1803 مراجعه شود رويداد:

1882 ميلادي سال:
"ايگور - استراوينسكي "يكي از پيانيستها و آهنگسازان معاصر در" اورانين باوم "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از نوجواني به دنياي موسيقي روي نوح و طوفان آورد و به سبب ذوق و استعداد خاصي كه داشت به سرعت مشهور شد .آخرين اثر استراوينسكي كه شاهكار او نيز محسوب ميشود نام دارد و از ساير آثار او" پرنده آهنين - پرستش بهار - هزار دستان - بوسه پريان - و بازي ورث "را بايد نام برد. رويداد:

1901 ميلادي سال:
"ويكتوريا "يكي از تاريخيترين ملكههاي بريتانياي كبير ،پس از 82 سال زندگي و 64 سال سلطنت بدرود حيات گفت و پسرش با عنوان ادوارد هفتم به جاي او به سلطنت رسيد .ويكتوريا روز 23 مارس 1819 ميلادي در لندن متولد شده و روز 20 ژوئن 1837 ميلادي در 18 سالگي به جاي ويليام چهارم به سلطنت رسيد .سلطنت وي طولانيترين سلطنتهاي انگليس بود .به روز 20 ژوئن 1837 مراجعه شود رويداد:

1902 ميلادي سال:
مارشال" لكرك "يكي از نامدارترين فرماندهان فرانسوي در جريان جنگهاي دوم بينالمللي ،در" سنت لئونارد "قدم به عرصه وجود گذارد .نام اصلي او" فيليپ دو - هوت لكرك "بود و از خانوادهاي قديمي محسوب ميشد .وي بعد از شكست فرانسه در جنگ دوم همراه دو گل به آفريقا رفت و فرماندهي فرانسويان را عهدهدار شد .وي روز 3 ژانويه 1947 مرد .به روز 3 ژانويه 1947 مراجعه شود رويداد:

1925 ميلادي سال:
قرارداد منع استفاده از ميكروب در جنگهاي بينالمللي در" ژنو "به صورت يك مقاولهنامه امضاص شد .به موجب اين مقاولهنامه ،دول امضاص كننده كه كانادا - فرانسه - انگلستان - ايتاليا - هلند و بلژيك از آن جمله بودند ،تعهد ميكردند كه در عمليات جنگي از به كاربردن سلاحهاي ميكروبي به منظور پيروزي خودداري كنند .دولت ايران نيز بعدها به امضاي اين مقاولهنامه ،به آن پيوست. رويداد:

1940 ميلادي سال:
همزمان با حمله نيروهاي ارتش سرخ روسيه شوروي به كشور كوچك و بيدفاع" استوني "در ساحل درياي بالتيك ،روسها به كشور ديگر اين منطقه كه همسايه استوني بود يعني" لتوني "نيز حمله كردند و با اشتغال آن ،يك جمهوري ديگر به تعداد جمهوريهاي اتحاد جماهير شوروي افزودند پايتخت اين كشور كه از سالهاي متمادي ،با استقلال و به طور جمهوري اداره ميشد" ،ويلنا "نام داشت. رويداد:

1940 ميلادي سال:
فرار تاريخي" ژنرال دوگل "در جنگ دوم صورت گرفت و نتيجه اين فرار ،تاصسيس" فرانسه آزاد "در شمال آفريقا و ادامه جنگ فرانسه و آلمان بود .درست در همين روز بود كه مذاكرات جنگل" رتوند "براي قبول شرايط صلح آلمانيها از طرف فرانسه آغاز شد و به تسليم فرانسه منجر گرديد .ژنرال دوگل بعدها به مقام رياست جمهوري فرانسه رسيد .به روز 22 نوامبر 1890 مراجعه شود. رويداد:

1940 ميلادي سال:
مذاكرات سياسي تاريخي معروف به" مذاكرات رتوند "در جنگلي به همين نام در فرانسه ميان نمايندگان آلمان و فرانسه آغاز شد تا پيرامون شرايط تسليم فرانسه به آلمان و پايان جنگ بين دو كشور تصميم اتخاذ شود .اين مذاكرات به پيشنهاد" مارشال پتن "كه همان روز به رياست دولت تازه فرانسه رسيده بود ،بوجود آمد .روز 22 ژوئن فرانسويها يكسره تسليم شدند و به اين ترتيب جنگ پايان يافت. رويداد:

1941 ميلادي سال:
دوره دوم جنگهاي فنلاند و روسيه شوروي در جريان جنگهاي بينالملل دوم آغاز شد .دوره اول جنگهاي اين دو كشور اروپاي شرقي روز 7 نوامبر 1939 ميلادي با حمله ارتش سرخ شروع و روز 2 مارس 1940 ميلادي با شكست فنلانديها به پايان رسيده بود .دوره دوم جنگ روس و فنلاند كه از اين روز شروع شد ،روز 20 سپتامبر 1944 با شكست مجدد فنلاند تمام شد .به روز 20 سپتامبر 1944 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
جمهوري سوم فرانسه كه از روز 4 سپتامبر 1870 ميلادي ،بعد از عزل و خلع ناپلئون سوم از سلطنت بوجود آمده بود منقرض شد .در اين زمان فرانسه كه از روز دهم ماه مه 1940 مورد حمله آلمان نازي قرار گرفته بود ،در اشغال نيروهاي رايش سوم بسر ميبرد و با روي كارآمدن كابينه دست نشانده آنها به رياست" پير لاوال "جمهوري سوم منقرض شد. رويداد:

1944 ميلادي سال:
جزيره" ايسلند "شماليترين ممالك و جزاير اروپا به استقلال رسيد و امروزه رژيم جمهوري در آن كشور برقرار است ايسلند كه قبل از استقلال متعلق به كشور دانمارك بود داراي 103/000 كيلومتر مربع مساحت و در حدود نيم ميليون نفر جمعيت است .پايتخت ايسلند شهر قديمي" ريكجاويك "در مغرب آن است .قديميترين" پارلمان"هاي جهان متعلق به كشور" ايسلند "است. رويداد:

1952 ميلادي سال:
شورش تاريخي ضد كمونيستي در" برلين شرقي "توسط عده زياد از دانشجويان و كارگران آلماني كه مخالف جدايي آلمان شرقي و غربي بودند عليه روسها و كمونيستها آغاز شد .در اين شورش ،جوانان انقلابي با سنگ و چوب در برابر تانكها و توپهاي سنگين شوروي مقابل شدند و در نتيجه ،اين شورش به سختي سركوب شد وعده زيادي از رهبران و سران شورشي ضد كمونيست اعدام شدند. رويداد:

1955 ميلادي سال:
"ايمره ناگي "نخستوزير ميهنپرست و شجاع مجارستان با سه نفر از يارانش به جرم شركت در جنبش آزاديخواهي مجارستان اعدام شدند و يكي از آن سه نفر ،ژنرال" پال مالتير "وزير دفاع مجارستان بود .ايمره ناگي از روز 22 اكتبر 1954 يعني روز بعد از شورش مجارستان تا روز 4 نوامبر 1954 كه شورش توسط تانكهاي روسي درهم شكست ،نخست وزير بود .به روز 15 نوامبر 1897 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .