َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


دسامبر مـاه:
13 روز:
1153 ميلادي سال:
آخرين نبرد تخت و تاج در فرانسه بين مدعيان سلطنت آن كشور با پيروزي" هانري دوپلانتاژنه "به پايان رسيد و به اين ترتيب پس از 20 سال جنگ و خونريزي ،سلسله سلطنتي ،معروف به" پلانتاژنه "با سلطنت هانري كه با عنوان هانري دوم زمام امور را بدست گرفته بود ،فرمانروايي خود را آغاز كرد .مدت سلطنت هانري دوپلانتاژنه 35 سال طول كشيد .روز 14 مارس 1133 مراجعه شود رويداد:

1347 ميلادي سال:
"كلوس اسلوتر "هنرمند برجسته و مجسمهساز بزرگ فرانسوي در" ديژون"قدم به عصره وجود گذاشت .زادگاه وي در ايالت" بورگوني "بود و اسلوتر در همين ايلات به فرمان" فيليپ جسور "آثار زيادي به وجود آورد و سپس به خدمت شارل ششم در آمد .از مهمترين آثار" كلوس اسلوتر "كه روز 2 مارس 1406 ميلادي مرد مجسمه" چاه موسي "را بايد نام برد .به روز 2 مارس 1406 مراجعه شود رويداد:

1515 ميلادي سال:
سرزمين" آرژانتين "يكي از ممالك مستقل امروزي نيكمره غربي) در آمريكاي جنوبي (در جريان اكتشافات دريايي كه توسط دريانوردان اسپانيايي انجام ميشد ،كشف گرديد .اين سرزمين كه 2/783/223 كيلومتر مربع مساحت دارد .توسط" ژوان ديازدوسوليس "كشف شد و تا مدت يك سال بدون صاحب بود تا در روز 15 دسامبر 1516 به تصرف اسپانيا درآمد .به روز 25 مه 1810 مراجعه شود رويداد:

1644 ميلادي سال:
ارتش معروف" طرفداران مذهب "توسط" اوليوير كرامول "سياستمدار تاريخي انگلستان تاصسيس شد .كرامول كه ابتدا از وكلاي پارلمان انگلستان بود ،اين ارتش را از هواداران خود براي مبارزه با" چارلز اول "پادشاه انگلستان تاصسيس كرده بود .بعدها نام اين ارتش به" سپاه پارلمان "تغيير يافت و با همين سپاه بود كه كرامول بر چارلز اول پيروز شد .به روز 9 فوريه 1649 مراجعه شود رويداد:

1733 ميلادي سال:
"ژوزف پريستلي "شيميدان بزرگ و تئولوژيست مشهور انگليسي در قرون هجدهم ميلادي در شهري به نام" فيلدهد"قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در دورهاي ميزيست كه به عصر طلايي شيمي معروفست و در همه دنيا علماي شيمي به تحقيقات مهمي مشغول بودند و اقدامات آنها مورد توجه و تاصييد سلاطين روزگار بود .اكسيژن توسط او كشف شد .پريستلي روز 7 ژانويه 1804 مرد .به روز 7 ژانويه 1804 مراجعه شود رويداد:

1815 ميلادي سال:
فلوروس جنگ" لينيي "يكي از جنگهاي ناپلئون در دوران سلطنت صد روزه ميان فرانسويان و دول متحده اروپايي در محلي به همين نام در اراضي اتفاق افتاد .در اين جنگ ،ناپلئون با پروسيها روبرو بود و قرار بود موقع جنگ مارشال" ني "نيز به او ملحق شود ولي" ني "به او خيانت كرد و او را تنها گذاشت و در نتيجه" بلوخر "سردار پروسي موفق شد بدون آسيب از محاصره ناپلئون بناپارت بگريزد. رويداد:

1937 ميلادي سال:
شهر" بيلبائو "يكي از مهمترين مراكز نظامي و سياسي جمهوريخواهان اسپانيا در جريان جنگهاي داخلي آن كشور به تصرف نيروهاي سلطنتطلب اسپانيا درآمد .بيلبائو كه در شمال اسپانيا در ساحل خليج" بيسكاي "واقع شده ،مركز ايالت" ويزكاي "محسوب ميشد .تصرف اين شهر به تلافي شكستي بود كه سلطنتطلبان روز 8 فوريه 1937 ميلادي خورده بودند .به روز 8 فوريه و 25 اوت 1937 مراجعه شود رويداد:

1940 ميلادي سال:
اولين حمله نيروهاي مسلح ارتش سرخ روسيه شوروي براي تصرف ممالك ساحل درياي بالتيك آغاز شد و كشوري كه در اين روز مورد تجاوز روسها واقع شد" ليتواني "بود كه بين استوني و لتوني در ساحل بالتيك قرار داشت .ليتواني همان روز و دو كشور ديگر فرداي آن روز يعني 17 ژوئن 1940 ميلادي تسخير شدند .پايتخت ليتواني كه فعلاش يكي از جمهوريهاي شوروي است" ريگا "نام دارد. رويداد:

1944 ميلادي سال:
براي اولين بار در جريان جنگهاي بينالملل دوم ،نيروهاي هوايي آمريكا به بمباران شهرها و جزاير امپراتوري ژاپن پرداختند و اين بمباران كه هر روز شديدتر و دامنه آن وسيعتر ميشد ،تا پايان جنگ و به زانو درآمدن ژاپن ادامه داشت ،در اين روز هواپيماهاي بمبافكن آمريكايي به جزيره كيوشو ،كوچكترين جزيره اصلي ژاپن كه در جنوب آن كشور است حمله كردند و اولين شهر بمباران شده ،فوكولا در شمال كيوشو بود. رويداد:

1945 ميلادي سال:
اولين بمب اتمي جهان ،با موفقيت زياد در ناحيهاي بيآب و علف و خشك به نام" آلاماگردو "واقع در نزديكي كشور مكزيك توسط دولت ايالات متحده آمريكا مورد آزمايش قرار گرفت .امكان استفاده از نيروهاي اتم سه سال قبل از اين تاريخ يعني در سال 1942 ميلادي بوجود آمده بود و اولين بمب اتم در جنگ ،روز 6 اوت 1945 در ژاپن منفجر شد .به روز 6 اوت 1945 مراجعه شود رويداد:

1955 ميلادي سال:
شورش بزرگ نظامي و مذهبي در آرژانتين عليه" پرون "ديكتاتور معروف آن كشور آغاز شد .علت اين شورش مخالفت" پرون "به طرفداري از كارگران عليه مقامات مذهبي بود .به طرفداري از" پرون "بود كه كارگران آرژانتين اسلحه به دست گرفته و عليه نظاميان وارد معركه شدند .گر چه اين شورش شسكت خورد ولي سرانجام ،شورشهاي بعدي سبب سقوط پرون شد. رويداد:

1963 ميلادي سال:
"والنتينا تروشكوا "اولين زن فضانورد جهان پرواز فضايي خود را با سفينهاي به نام" وستوك "6 - آغاز كرد .وي موقعي در مدار معينه خود قرار گرفت كه فضانورد ديگر شوروي بيكوفسكي مشغول گردش به دور كره زمين بود .والنتينا تروشكوا كه دو سال بعد از پرواز اولين مرد فضانورد يعني" يوري گاگارين "به فضا رفت ،در مدت 70 ساعت و 50 دقيقه 48 بار به دور كره زمين چرخيد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .