َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
3 روز:
61 ميلادي سال:
قيام" بوديسيا "ملكه باستاني انگلستان عليه سلطه و قدرت امپراتوري نيرومند روم قديم آغاز شد و اين قيام ،سبب ايجاد يكي از خونينترين نبردهاي تاريخ انگلستان در محلي شد كه امروزه" بوديسيا كروس "يا" كنينگز كروس "نام دارد .بوديسيا بعد از قيام به" لندنيوم "مقر ستاد روميان حمله كرد و آنجا را به آتش كشيد وعده زيادي از روميان را كشت .قيام بوديسيا چندي بعد سركوب شد. رويداد:

1477 ميلادي سال:
"تيسين "نقاش بزرگ ايتالياي قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي ،در بندر زيبا و بزرگ" ونيز "قدم به عرصه وجود گذاشت .تيسين كه يكي از هنرمندان بزرگ شمال ايتاليا محسوب ميشود در فن رنگآميزي ابتكاراتي از خود باقي گذاشت .وي به ونيز علاقه زيادي داشت .از مهمترين آثار او كه روز 15 ژوييه 576 ميلادي مرد ،تابلوي" دفن مسيح "را بايد نام برد .به روز 15 ژوييه 1576 مراجعه شود رويداد:

1519 ميلادي سال:
"ماكسي ميليان اول "امپراتور مقتدر اتريش كه از سلسله سلطنتي معروف به" هابسبورگ "بود ،پس از 60 سال زندگي و 26 سال سلطنت چشم از جهان فرو بست .ماكسي ميليان اول روز 27 اوت 1459 ميلادي در" واينراشتادت "متولد شده بود .روز 28 مه سال 1493 ميلادي هنگامي كه 34 سال داشت از طرف امراي انتخابكننده به امپراتوري رسيد .بروز 27 اوت 1457 مراجعه شود رويداد:

1519 ميلادي سال:
سلطنت" شارل پنجم "پادشاه كشور اسپانيا بر امپراتوري اتريش آغاز شد و به اين ترتيب شارل پنجم كه در تاريخ بيشتر به نام" شارلكن "معروف است ،امپراتوري وسيعي را وارث شد كه از" ماكسيميليان "براي او به ارث مانده بود .انتخاب شارل پنجم به امپراتوري اتريش توسط 7 امير و فرمانرواي مناطق مختلفه كه به آنها" امراي انتخاب كننده "ميگفتند صورت گرفت. رويداد:

1667 ميلادي سال:
با حمله 60 هزار مرد جنگي فرانسوي به فرماندهي" تورن "به منطقه" فلاندر "سلسله جنگهايي كه در تاريخ از آن به نام جنگهاي وراثت اسپانيا ياد شده است ،در اروپا آغاز شد .در اين ماجرا ،فلاندر كه امروزه در بلژيك واقع شده است ،به سرعت به تصرف فرانسويان درآمد و در آخر ماه اوت ،همه قلعههاي آن سرزمين تسخير شد .فتح مهم ديگر فرانسويها تسخير فرانتس كونته در 11 فوريه 1668 بود. رويداد:

1708 ميلادي سال:
آخرين قيام ميهنپرستان اسكاتلندي براي بدست آوردن آزادي و استقلال از دست رفته خود به سختي سركوب شد و علاوه بر عده زيادي از شورشيان كه در جريان مبارزه با انگليسها كشته شدند ،كليه سران قيام نيز به دستور" آن استوارت "ملكه انگليس اعدام شدند .اسكاتلند در زمان سلطنت ملكه" آن (1714 - 1702) "رسماش ضميمه انگلستان شده بود و هنوز نيز جزص انگلستان محسوب ميشود. رويداد:

1750 ميلادي سال:
"هاردنبرگ "سياستمدار بزرگ و وزير خارجه مشهور فردريك گيوم سوم پادشاه پروس ،در يكي از متنفذترين و مشهورترين خاندانهاي پروس در برلين ،قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي اين مرد كه در زمان امپراتوري ناپلئون بناپارت وزير خارجه پروس بود" پرنس كارل اگوست فون هاردنبرگ "بود .وي روز 20 دسامبر 1822 ميلادي مرد .بروز 20 دسامبر 1822 مراجعه شود رويداد:

1815 ميلادي سال:
جنگ 4 روزه معروف به" جنگ بلژيك "كه آخرين جنگ دوران ناپلئون بناپارت محسوب ميشود آغاز شد .در اين جنگ ،كليه دول اروپايي عليه ناپلئون كه بعد از فرار از جزيره الب سلطنت 100 روزه را شروع كرده بود ،شركت داشتند كه در راصس آنها انگلستان بود .اين جنگ مدت 4 روز به طول انجاميد و به علت خيانت افسراني كه با ناپلئون بودند ،با شكست فجيع واترلو در روز 18 ژوئن 1815 پايان يافت. رويداد:

1827 ميلادي سال:
آتن ،پايتخت يونان در جريان دوره اول جنگهاي استقلالطلبي يونان ،به تصرف نيروهاي امپراتوري عثماني درآمد .فاتح آتن ابراهيم پاشا فرزند امير محمدعلي پاشا سردار بزرگ عثماني بود كه بعدها در مصر سلطنت يافت .براي فتح يونان 17 هزار سپاه با ابراهيم پاشا بودند .وي ابتدا شبه جزيره" موره "را گرفت و بعد از 11 ماه جنگ و محاصره ،در اين روز نيز شهر آتن را تصرف كرد. رويداد:

1836 ميلادي سال:
"آمپر "فيزيسين بزرگ فرانسوي پس از 61 سال زندگي به درود حيات گفت .نام كامل او" آندره - ماري - آمپر "بود و روز 22 ژانويه 1775 ميلادي در" سائون "متولد شده بود .وي در علوم طبيعي - فيزيك - شيمي و رياضيات دست داشت ،شعر نيز ميگفت و به فلسفه نيز وارد بود .تمام مدت عمرش را به تحقيق و تجسس و خواندن و نوشتن گذرانيد .واحد جريان الكتريسته به نام او" آمپر "ناميده شده است. رويداد:

1843 ميلادي سال:
"ادوارد گريك "موسيقيدان و آهنگساز بزرگ نروژي در شهر زيباي" برگن "قدم به جهان گذاشت .مادرش پيانيست ماهري بود و او در مكتب مادر اولين درسهاي موسيقي را فرا گرفت .وي كه در تشكيل مكتب موسيقي ملي نروژ سهم بزرگي داشت ،روز چهارم سپتامبر سال 1907 ميلادي در 64 سالگي بدرود حيات گفت .بروز 4 سپتامبر 1907 مراجعه شود رويداد:

1848 ميلادي سال:
برلين ،تاريخيترين و معروفترين شهرهاي آلمان ،از طرف بيسمارك" صدر اعظم آهنين "به پايتختي انتخاب شد .انتخاب برلين به مركزيت امپراتوري آلمان ،بعد از انجام نقشه اتحاد نواحي مختلف آلمان صورت گرفت كه مبتكر و موئسس اصلي آن بيسمارك بود .برلين امروزه دو قسمت شده و قسمت شرقي آن پايتخت آلمان شرقي است و قسمت غربي آن يكي از ايالات مهم كشور آلمان غربي محسوب ميشود. رويداد:

1866 ميلادي سال:
ÔåÑ" ÏÑÓÏä "ÇíÊÎÊ ÇíÇáÊ" ÓÇßÓ "æ ÔåÑ" åÇäæÑ "ÇíÊÎÊ ÓÑÒãíä åÇäæÑ ÏÑ ÂáãÇä ¡Èå ÏäÈÇá Ìäí ÈÑÞÂÓÇ ßå Èå ÔßÓÊ ÝÇÍÔ äíÑæåÇí ÇÊÑíÔí ãäÌÑ ÑÏíÏ ¡Èå ÊÕÑÝ ÇÝÑÇÏ ÑæÓ) ÂáãÇä (ÏÑÂãÏ æ Çíä Çæáíä íÑæÒí ÈÒѐ ÂáãÇäíåÇ ÏÑ Ìä ÈÇ ÇÊÑíÔ ÈæÏ .ßå ÇÒ ÑæÒ 14 ŽæÆä åãÇä ÓÇá ÂÛÇÒ ÔÏå ÈæÏ .ÇíÇä ßáí Ìä ÂáãÇä æ ÇÊÑíÔ ¡Èå äÝÚ ÂáãÇä ÈæÏ .Èå ÑæÒ 14 ŽæÆä æ 23 ÇæÊ 1866 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1942 ميلادي سال:
جزاير فيليپين در اقيانوس آرام ،پس از جنگي سخت ميان مدافعين آمريكايي مقيم آن جزاير و نيروهاي ژاپني كه قصد تصرف فيليپين را داشتند ،به تصرف ژاپنيها درآمد و همراه با اين جزاير ،مجمعالجزاير" آلئوسين "نيز بدست ژاپنيها سقوط كرد .فيليپين كه در آن زمان جزص مستعمرات آمريكا بود تا 1945 در تصرف ژاپن باقي ماند و سال بعد به استقلال رسيد .به روز 18 فوريه 1945 مراجعه شود رويداد:

1960 ميلادي سال:
"آنا - پوكر "خانم سياستمدار معروف روماني بر اثر سكته قلبي ،بعد از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين زن ،كه بعد از استقلال مجدد روماني در پايان جنگ دوم جهاني سمت وزارت خارجه آن كشور را داشت ،در سال 1894 ميلادي متولد شده بود .وي در اواخر عمر مورد غضب قرار گرفت و از كليه كارهاي خود معزول شد .به روز 30 ژوئن 1894 مراجعه شود رويداد:

1962 ميلادي سال:
"آلفرد كورتو "موسيقيدان و آهنگساز بزرگ سويسي پس از 85 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه در سويس متولد شده و استاد كنسرواتوار پاريس بود ،به سال 1877 ميلادي در" لوزان "قدم به عرصه وجود گذاشت .كورتو پيانيست بزرگي بود و به او" شوپن دوم "لقب داده بودند .وي در طول عمر هنري خويش بيش از 6 هزار كنسرت اجرا كرده بود .به روز 29 دسامبر 1877 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .