َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوييه مـاه:
22 روز:
1482 ميلادي سال:
قديميترين مستعمرات آفريقا ،به تصرف پرتغال درآمد و اين مستعمره كه هنوز نيز تحت سلطه پرتغاليها اداره ميشود" آنگولا "نام دارد .پرتغاليها اين سرزمين را كه در ضمن وسيعترين مستعمرات امروزي اروپائيان در آفريقاست ،ده سال زودتر از كشف آمريكا تصرف كردند .آنگولا در مغرب آفريقا در ساحل اقيانوس اطلس قرار داشته 1246700 كيلومتر مربع مساحت و 5/5 ميليون نفر جمعيت دارد. رويداد:

1540 ميلادي سال:
سرزمين شيلي ،غربيترين ممالك آمريكاي جنوبي كه به صورت نواري باريك در مغرب اين قسمت در نيمكره غربي از شمال به جنوب كشيده شده است ،به تصرف كشور اسپانيا درآمد و عامل اين سلطه سياسي كه تا 24 نوامبر 1818 ميلادي يعني مدت 278 سال طول كشيد يكي از مردان استعماري اسپانيا به نام" والديويا "بود كه جزص همراهان" پيزارو "محسوب ميشد .به روز 31 ژانويه 1497 مراجعه شود رويداد:

1639 ميلادي سال:
شورش تاريخي معروف به" شورش پابرهنگان "در ايالت" نورماندي "در كشور فرانسه آغاز شد .اين شورش كه در تاريخ به نام" وانوپيه "نيز معروف است ،به سبب فقر فراوان مردم اتفاق افتاد و ،عده زيادي از پابرهنگان و فقراي نورماندي عليه لوئي سيزدهم و كاردينال ريشليو در آن شركت داشتند ،اين قايم نيز مانند ساير قيامها با قتل و اعدام بسياري از شورشيان پايان يافت .به روز 24 اكتبر 1634 مراجعه شود رويداد:

1672 ميلادي سال:
هلند ،كه در قرن هفدهم ميلادي جزص متصرفات اسپانيا محسوب ميشد و" پيبا "نام داشت ،بعد از بيش از يك ماه جنگ ،توسط سپاهيان فرانسوي كه به دستور لوئي چهاردهم و تحت فرمان" تورن و كنده "سرداران مشهور فرانسه از روز 9 مه 1672 جنگ را شروع كرده بودند ،تصرف شد .اين جنگ بعدها به يك جنگ بينالمللي مبدل شد كه روز 17 اكتبر 1678 ميلادي به نفع فرانسه تمام شد. رويداد:

1777 ميلادي سال:
"برنارد دوژوسيو "گياهشناس و دانشمند معروف علوم طبيعي فرانسه در قرن هجدهم ميلادي پس از 78 سال زندگي كه قريب به 60 سال آن به تحقيق و تفحص درباره گياهان و ردهبندي آنها سپري شد ،بدرود حيات گفت .برنارد دوژوسيو روز 17 فوريه 1699 ميلادي در ليون متولد شده و از 18 سالگي رسماش به فعاليت پرداخته بود .برادران آنتوان و ژوزف نيز گياهشناسان بزرگي بودند. رويداد:

1778 ميلادي سال:
"ويليام پيت اول "ملقب به" لرد چاتام "كه به او" وكيل بزرگ "نيز ميگفتند ،پس از 70 سال زندگي به درود حيات گفت .ويليام پيت روز 1 فوريه 1708 ميلادي در وستمينستر متولد شد و در سال 1757 ميلادي به وزارت رسيد .او عضو حزب ويگ بود .و به همت او ،كانادا و هندوستان كه مورد اختلاف فرانسه و انگليس بود ،متعلق به انگلستان شد. رويداد:

1785 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ هوانوردي ،فاصله درياي مانش ،بين فرانسه و انگلستان از راه هوا طي شد و طي اين مسافت كه امروزه به وسايل مختلف به عنوان تفريح انجام ميشود ،به وسيله" بالون "بود كه سروصدايي بزرگ در دنيا به راه انداخت .كانال مانش در سال 1875 به وسيله شنا ،در سال 1909 به وسيله هواپيما و در سال 1929 به وسيله كشتي بخار پيموده شد. رويداد:

1793 ميلادي سال:
ساختمان يكي از زيباترين و مهندسيترين دروازههاي يادگاري جهان در برلين به پايان رسيد .اين دروازه كه شاهد وقايع سياسي بسياري بوده است" ،براندنبورگ "نام دارد و عبارت از يك دروازه 5 دهانه است كه بر بالاي آن مجسمههاي زيبايي نصب شده است .اين دروازه ،امروزه يكي از مراكز عبور و مرور بين دو برلن غربي و شرقي) آلمان غربي و آلمان شرقي (است. رويداد:

1800 ميلادي سال:
نبرد معروف" مونتبلو "در حوالي كوهستاني به همين نام در ايتاليا ،ميان قسمتي از سپاهيان اتريش به فرماندهي ژنرال" ملاس "و قسمتي از سپاهيان فرانسه به فرماندهي" لان "كه در آن زمان در ركاب ناپلئون بناپارت در ايتاليا ميجنگيد ،اتفاق افتاد .در اين نبرد بزرگ با وجود برتري فراوان اتريشيها بر فرانسويها ،معهذا پيروزي با" لان "سردار فرانسوي بود .به روز 3 ژانويه 1769 مراجعه شود رويداد:

1887 ميلادي سال:
جزاير" مالديو "به موجب قراردادي كه بين سلطان آن مجمعالجزاير و دولت بريتانياي كبير بسته شد ،به طور رسمي تحتالحمايه انگلستان قرار گرفت" .مالديو "عبارت از دوازده هزار جزيره كوچك و بزرگ است كه در جنوب غربي جزيره سيلان در اقيانوس هند واقع شده و بسياري از آن جزاير نيز غير مسكون است .پايتخت اين جزاير" ماله "نام دارد. رويداد:

1914 ميلادي سال:
اولين آزمايش براي مهار انرژي حرارتي خورشيد در ناحيهاي به نام" مهادي "نزديك قاهره ،پايتخت مصر صورت گرفت .مبتكر اين طريقه ،يك فيزيكدان بزرگ آلماني به نام" شومان "بود كه توانست با تمركز اشعه خورشيد ،ماشين بخاري را به كار بيندازد كه به اندازه 50 اسب نير داشت .اين آزمايش اساس ساختمان موتورها و اجاقهاي آفتابي گرديد كه امروز ،در صنعت نقش مهمي به عهده دارند. رويداد:

1960 ميلادي سال:
ساختمان" خاطره شهداي هند "طي مراسمي بسيار با شكوه در دهلينو آغاز شد .اين بناي يادگاري براي تجليل از خاطره كليه ميهنپرستان كشوري و لشكري كشور هندوستان ،كه از قيام اوت 1857 تا اوت 1947 كه هند استقلال گرفت به عناوين مختلف شهيد شدهاند ،بر پا شد و شامل 12 تا 14 مجسمه است كه در پيشاپيش آنها گاندي در حركت است .مجسمهها از برنز برابر ديوار دژ سرخ دهلينو نصب شده است. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .