َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
6 روز:
900 ميلادي سال:
سلطنت 29 ساله و زندگي 52 ساله" آلفرد كبير "يكي از تاريخيترين پادشاهان انگلستان در قرن نهم ميلادي پايان يافت" .آلفرد كبير "روز 4 فوريه 848 ميلادي در" مونتارا "قدم به عرصه وجود گذاشته بود و روز 27 ژوئن 871 ميلادي در حالي كه 23 سال از عمرش ميگذشت به سلطنت رسيده بود .پيروزي در جنگهاي 25 ساله دانمارك از مهمترين فتوحات او محسوب ميشود .به روز 18 ژوييه 871 مراجعه شود. رويداد:

1038 ميلادي سال:
سلسله معروف" آرپادي "اولين سلسله سلطنتي كه در سرزمين هنگري) مجارستان امروزي (زمام امور را به دست گرفت پس از 308 سال زمامداري منقرض شد .اين سلسله روز 20 اوت 1000 ميلادي توسط" اتين اول "اولين پادشاه رسمي هنگري تاصسيس شد و چون" آرپاد "نام يكي از مشهورترين روئساي طوايف مجار هنگام كوچ آنها به سرزمين هنگري بود ،آن سلسله را به نام او آرپادي ناميدند. رويداد:

1577 ميلادي سال:
"روبنس "يكي از نامدارترين نقاشان هلندي در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي در شهر" زيگن "آلمان قدم به عرصه وجود گذاشت زيرا پدرش در آن زمان در حال تبعيد در آلمان به سر ميبرد .وي جواني و كودكي آميخته به سختي و مرارتي داشت ولي همين شخص كارش به جايي رسيد كه سلاطين اروپايي شيفته آثار او بودند و براي استخدامش پيشقدم ميشدند .او روز 8 اوت 1639 مرد .به روز 8 اوت 1639 مراجعه شود. رويداد:

1602 ميلادي سال:
"فردريك گيوم "اولين پادشاه و موئسس كشور پروس معروف به" منتخب كبير "در" شاتور دوكولن "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي معاصر با لويي چهاردهم بود و همه هدفش ايجاد كشوري نيرومند و مستقل بود .او روز 19 اكتبر 1640 ميلادي هنگامي كه 20 سال داشت به سلطنت رسيد و تا روز مرگش در 14 نوامبر 1688 ميلادي سلطنت كرد .به روز 19 اكتبر 1640 و 14 نوامبر 1688 ميلادي مراجعه شود. رويداد:

1609 ميلادي سال:
اتحاد مذهبي معروف به" اتحاد مقدس "در سرزمين آلمان به وجود آمد .در اين اتحاديه بزرگ سياسي و مذهبي ،كليه امرا و پادشاهان آلماني كه مذهب كاتوليك داشتند گرد هم آمدند تا در مقابل" اتحاد انجيلي "كه توسط پيروان كالون در 2 آوريل 1608 ميلادي به وجود آمده بود ،مقاومت كنند .رياست اين اتحاديه با" ماكسي ميليان "دوك" باوير "بود. رويداد:

1611 ميلادي سال:
"گوستا آدولف "پادشاه نامدار و معروف سوئد در قرن هفدهم ميلادي كه به او" گوستاو كبير "نيز لقب داده بودند ،در آن كشور به تخت سلطنت نشست در حالي كه بيش از 17 سال از عمر او نميگذشت .گوستاو كبير روز 11 نوامبر 1954 ميلادي در استكهلم متولد شده بود .وي بعد از 38 سال زندگي و 21 سال سلطنت روز 14 اوت 1632 مرد .به روز 14 اوت 1632 و 11 نوامبر 1954 مراجعه شود. رويداد:

1626 ميلادي سال:
"مادام دوسوينيه "يكي از شخصيتهاي ادبي معروف فرانسه در قرن هفدهم ميلادي ،در" پاريس "متولد شد .خانوادهاش از نجباص و بزرگزادگان فرانسه بودند و خود او به طور كامل" ماري دورابوتين شانتال ماركيز دوسوينيه "خوانده ميشد .وي كه خانهاش محل اجتماع ادبا و فضلاي عصر بود در نامههايي كه به يادگار گذاشته است عصر خود را به وضوح معرفي كرده است .به روز 20 ژانويه 1696 مراجعه شود. رويداد:

1756 ميلادي سال:
مجمع تاريخي معروف به مجمع" بولوآ "در محلي به همين نام در فرانسه تاصسيس شد .در اين مجمع كه برگزيدگان و سران كاتوليك فرانسه گرد هم آمده بودند در مورد چگونگي سركوبي پروتستانها تصميم گرفته شد و در حقيقت مجمع" بولوآ "براي از بين بردن آزادي مذهبي كه توسط هانري سوم طي فرمان" بولي يو "روز 6 آوريل 1576 ميلادي صادر شده بود به وجود آمد .به روز 20 ژوئن 1576 مراجعه شود. رويداد:

1795 ميلادي سال:
60هزار نفر سپاهيان آغامحمدخان قاجار كه از پل ارس گذشته و به گرجستان تجاوز كرده بودند ،قلعه مستحكم شوشي را محاصره كردند .شوشي كه در آن زمان ابراهيمخليل خان جوانشير از آن دفاع ميكرد ،كليد فتح گرجستان محسوب ميشد و آغامحمدخان قصد تنبيه هراكليوس پادشاه گرجستان را داشت كه از اطاعت ايران سر زده و تحتالحمايه روسيه شده بود .محاصره قلعه شوشي بدون نتيجه پايان يافت. رويداد:

1795 ميلادي سال:
"فوكيه تنويل "يكي از برجستهترين سران انقلاب كبير فرانسه پس از 49 سال زندگي بدرود حيات گفت" .آنتوان - كوئنين فوكيه تنويل "روز 14 اكتبر سال 1766 ميلادي در" هروئل "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در دوران انقلاب در نقش دادستان ملي ،عده زيادي از مردم و حتي وكلاي مجلس و دوستان سابق خود را به زير تيغه گيوتين فرستاد .به روز 14 اكتبر 1746 مراجعه شود. رويداد:

1818 ميلادي سال:
"كارل ماركس "فيلسوف بزرگ و مرد معروف اقتصادي و اجتماعي آلمان در قرن نوزدهم ميلادي "در شهر" ترور "متولد شد .پدرش ابتدا يهودي بود و بعد پروتستان مذهب شد وي در جريان تحصيل ،مريد" هگل "فيلسوف معروف آلمان شد و تحت تاصثير او فلسفه خود را كه بر بناي ماترياليسم ديالكتيك استوار بود عرضه ساخت .او به سال 1883 مرد .به روز 14 مارس 1883 مراجعه شود. رويداد:

1821 ميلادي سال:
"ناپلئون بناپارت "امپراتور معروف فرانسوي بعد از 52 سال زندگي كه 6 سال آخر آن در تبعيدگاه" سنت هلن "گذشت بدرود حيات گفت .ناپلئون روز 15 اوت 1765 ميلادي ،در آژاكسيو پايتخت جزيره كرس متولد شد .وي در 18 مه 1804 ميلادي به امپراتوري فرانسه رسيد و پس از 11 سال سلطنت ،روز 15 ژوييه 1815 به سنت هلن تبعيد شد و در اين روز مرد .به روز 15 اوت 1769 مراجعه شود. رويداد:

1848 ميلادي سال:
حكومت هياصت معروف" مجريه "فرانسه به جاي حكومت موقتي فرانسه) كه به آن نام حكومت" روزنامهنگاران "نيز داده شده بود (بر روي كار آمد .اين هياصت كه به جاي 11 روزنامهنويس هياصت موقت ،روي كار آمده بود 5 عضو داشت كه سه نفر اعضاي مهم آن عبارت بودند از لامارتين شاعر بزرگ - آراگو طبيعيدان معروف و" لدرو رولن "رئيس حزب راديكال فرانسه. رويداد:

1852 ميلادي سال:
"Ïæß ÏææáíäÊæä "ãÚÑæÝ Èå" Ïæß ÏææáÓáí "ÓÑÏÇÑ ÈÒѐ æ äÇãÂæÑ ÇäáíÓí Ó ÇÒ 83 ÓÇá Òäϐí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ" .ÂÑÊææÑææáÓáí Ïæß ÏææáíäÊæä "ŽäÑÇá ÇäáíÓí ¡ÑæÒ 30 ӁÊÇãÈÑ 1769 ÏÑ" ÏæÈáíä "ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ .æí ÏÑ ÌäåÇí ÈÓíÇÑí íÑæÒ ÔÏ ßå ÇÒ Âä Ìãáå Ìä áíÈáä ÏÑ 30 ÇæÊ 1808 æ Ìä æÇÊÑáæ ÑÇ ÈÇíÏ äÇã ÈÑÏ .Èå ÑæÒ 30 ӁÊÇãÈÑ 1769 ãÑÇÌÚå ÔæÏ. رويداد:

1862 ميلادي سال:
"ÈÑäÇÑÏ ÈÑäÓæä "íßí ÇÒ ãÚÑæÝÊÑíä äæíÓäϐÇä æ ãäÊÞÏíä ÇÏÈíÇÊ ÂãÑíßÇ ÏÑ ÞÑæä äæÒÏå æ ÈíÓÊã ãíáÇÏí ¡ÏÑ" ÈÇáÇÓ "ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .ÎÇäæÇÏåÇÔ ãÑÏãí ßÔÇæÑÒ ÈæÏäÏ ÇãÇ ÎæÏ Çæ Èå ÇÏÈíÇÊ ÑÇÛÈ ÈæÏ æ ÓÑÇäÌÇã äíÒ Èå ÚäæÇä íß äæíÓäÏå ¡ãÔåæÏ ÔÏ .ÓÝÑ Çæ ÇÒ ÓÇá 1883 ÂÛÇÒ ÔÏ æ ÈÚÏåÇ Èå ÇíÊÇáíÇ ÑÝÊ æ ãÞíã ÝáæÑÇäÓ ÔÏ" .ÔåÑ ÚÔÞ æ ÑÇåÈ ÝÞíÑ "ÇÒ ÂËÇÑ ãåã Çæ ÇÓÊ .Èå ÑæÒ 20 ÇßÊÈÑ 1959 ãÑÇÌÚå ÔæÏ. رويداد:

1865 ميلادي سال:
"íÑ - ŽæÒÝ - ÑæÏåæä "ÌÇãÚåÔäÇÓ æ ÑãÏÇÑ ÓæÓíÇáíÓã ÏÑ ÞÑä äæÒÏåã ãíáÇÏí Ó ÇÒ 56 ÓÇá Òäϐí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .æí ãÚÊÞÏ ÈæÏ ßå ßÇÑÑ æ ßÇÑÝÑãÇ ÈÇíÏ ÈÇ ÑÚÇíÊ ÊÓÇæí ãÞÏÇÑ ãÍÕæá æ ãÒÏ ¡æ ÝÑæÔäÏå æ ÎÑíÏÇÑ ÈÇ ãáÇÍÙå ÊÓÇæí ÞíãÊ ãÍÕæáÇÊ "íßÏíÑ ÑÇ ßãß ßääÏ ÊÇ ÌÇãÚå ÓÚÇÏÊãäÏ ÔæÏ .ÑæÏåæä ÑæÒ 28 äæÇãÈÑ ÓÇá 1809 ÏÑ" ÈÒÇäÓæä "ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ .Èå ÑæÒ 28 äæÇãÈÑ 1809 ãÑÇÌÚå ÔæÏ. رويداد:

1875 ميلادي سال:
"ژرژ بيزه "موسيقيدان بزرگ فرانسوي كه دنيا او را به عنوان" مصنف اپراي كارمن "ميشناسد "بعد از 37 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 6 فوريه 1838 ميلادي در پاريس متولد شده بود .از مهمترين آثار" ژرژ بيزه "اينها را ميتوان نام برد :صيادان مرواريد - واسكو دوگاما - سويت دختر پرت - اپراي جميله - آزلزين و دون پروكوسپيو "شاهكار او اپراي كارمن بود .به روز 6 فوريه 1838 مراجعه شود. رويداد:

1885 ميلادي سال:
"هانري دوپوي "مخترع معروف فرانسوي كه مبتكر زره داركردن كشتيهاي جنگي براي ايجاد مقاومت بيشتر در برابر آتش توپخانه دشمن بود ،بعد از 69 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 20 نوامبر 1816 در" پلومور "متولد شده بود با اختراع كشتي زرهدار توسط" دوپوي "براي اولين بار ناوگان كشور فرانسه با ناوهاي زرهپوش به جنگ ناوگان انگليس رفت .به روز 20 نوامبر 1816 مراجعه شود. رويداد:

1913 ميلادي سال:
پس از 19 سال زد و خورد ميان مردم كشور گينه در مغرب آفريقا و سپاهيان فرانسوي كه قصد تسخير و استعمار آن سرزمين را داشتند ،گينه به تصرف فرانسويان درآمد .اولين تجاوز سپاهيان فرانسه در گينه ،روز 24 دسامبر سال 1894 ميلادي آغاز شده بود .گينه پس از 45 سال اشغال ،روز 2 اكتبر 1958 استقلال يافت .به روز 24 دسامبر 1894 و 2 اكتبر 1958 مراجعه شود. رويداد:

1919 ميلادي سال:
اولين جلسه" اتحاديه بينالمللي صليبهاي سرخ "در پاريس تشكيل شد .در اين جلسه كه بزرگترين اطباص ممالك مختلف در آن شركت داشتند ،پيرامون چگونگي توسعه تشكيلات صليب سرخ و استفاده از نيروهايي كه ملل مختلف در اختيار اين سازمان ميگذاشتند ،تصميماتي گرفته شد .عده اعضاي اوليه اتحاد بينالمللي صليبهاي سرخ 26 نفر بود. رويداد:

1926 ميلادي سال:
ژنرال" آلكسيس بروسيلوف "يكي از نامآورترين و مشهورترين سرداران روس در جنگ بينالملل اول "پس از 73 سال زندگي بدرود حيات گفت .ژنرال آلكسيس بروسيلوف روز 19 نوامبر 1853 ميلادي در سنپطرزبورگ متولد شده بود .وي در جنگ" پري پت "عليه نيروهاي اتريشي كه از روز 4 ژوئن 1917 آغاز شد سرداري قواي روس را به عهده داشت .به روز 19 نوامبر 1853 مراجعه شود. رويداد:

1936 ميلادي سال:
"آديسآبابا "پايتخت كشور حبشه به دست" مارشال بادوگليو "فرمانده معروف ايتاليائي در جنگ حبشه و ايتاليا "تصرف شد و به اين ترتيب ،اين جنگ خونين كه از روز 3 اكتبر 1935 آغاز شده بود با پيروزي كامل ايتاليا پايان يافت .دوران تسلط ايتاليا بر حبشه كه آرزوي ديرينه ئايتاليا بود تا شكست ايتاليا در جنگ دوم بينالمللي طول كشيد .به روز 3 اكتبر 1935 مراجعه شود. رويداد:

1995 ميلادي سال:
جمهوري فدرال آلمان غربي استقلال كامل خود را اعلام كرد و به اين ترتيب ،كشوري كه از اتحاد 11 ايالت غربي آلمان بعد از جنگ دوم در 23 مه 1949 ميلادي به وجود آمده بود "رسماش موجوديت يافت .ايالات امروزي آلمان غربي عبارتند از باوير - بادن - وورتمبرگ - راينلاند - فالس - هسن - رن شمالي - وستفالي - ساكس سفلي - هولشتاين - برلن غربي - وشلويك .به روز 23 مه 1949 مراجعه شود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .