َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
20 روز:
660 ميلادي سال:
امپراتور روم شرقي" قسطنطيندوم "كه در برابر حملات سپاه" معاوي±بنابي سفيان "فرمانرواي سوريه چارهاي جز تسليم نديده بود در مدينه ،خلافت معاويه را به رسميت شناخت و حاضر شد كه هر ساله باج و خراج به دربار معاويه بفرستد .معاويه ،حمله به روم شرقي را از 18 ژوييه سال 658 ميلادي آغاز كرده بود و سرانجام در اين روز به مقصود خويش رسيد .به روز 18 ژوييه 1658 مراجعه شود. رويداد:

1431 ميلادي سال:
"ژاندارك "دوشيزه قهرماني كه در بحرانيترين اوضاع به نفع فرانسه قيام كرد و آن كشور را از سلطه انگليسيها نجات بخشيد ،بعد از اسارت به دست انگليسيها به جرم ساحري و همدستي با شيطان در آتش سوزانده شد .اين شخصيت جاوداني تاريخ فرانسه كه به او" دوشيزه اورلئان "نيز ميگويند ،به سال 1412 ميلادي در" اورلئان "متولد شده بود و هنگام مرگ فقط 19 سال داشت .به روز 6 ژانويه 1412 مراجعه شود. رويداد:

1498 ميلادي سال:
سومين سفر دريائي كريستف كلمب ،كاشف آمريكا به دستور پادشاه و ملكه ئاسپانيا به اراضي جديدالاكتشاف آمريكا آغاز شد .در اين سفر 6 كشتي و در حدود 600 ملاح و دريانورد با او همراه بودند .اين سفر به خلاف سفرهاي اول و دوم و چهارم زياد طول نكشيد و كلمب پس از كشف" تري نيداد "و شمال آمريكاي جنوبي كه آن را" ايسلاسانكتا "يا" جزيره مقدس "ناميده به اسپانيا برگشت .به روز 3 اوت 1492 مراجعه شود. رويداد:

1650 ميلادي سال:
"جان چرچيل دوك دومارلبرو "سردار بزرگ انگليسي و يكي از اجداد وينستون چرچيل نخستوزير معروف انگلستان در قرن بيستم ،در" آش "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه از خانوادهاي ثروتمند و اشرافي بود ،در دوران نجگهاي انگلستان با لوئي چهاردهم از سرداران برجسته ئانگليسي بود" .چرچيل "روز 16 سپتامبر سال 1722 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 16 سپتامبر 1722 مراجعه شود. رويداد:

1718 ميلادي سال:
"ويليام پن "يكي از برجستهترين رهبران مذهبي فرقه" ئكواكر "و كسي كه ايالت امروزي پنسلوانياي آمريكا را تاصسيس كرده ،بدرود حيات گفت .ويليام پن به سال 1644 ميلادي در شهر تاريخي لندن متولد شد و در سال 1674 ميلادي با اجازه" ئشارل دوم "پادشاه انگلستان به آمريكا رفت و سرزميني را كه خود تاصسيس و آباد كرده بود به نام خودش" پنسيلوانيا "ناميد .به روز 14 اكتبر 1644 مراجعه شود. رويداد:

1754 ميلادي سال:
اولين برخورد جنگي ،ميان انگليسيها و فرانسويها اتفاق افتاد .در اين ماجرا ،يك افسر فرانسوي به نام" ژونويل "هنگامي كه براي دعوت به تسليم انگليسيها براي ترك قلعه" نسهسيته "رفته بود مورد خدعه" ئماژور واشنگتون "واقع شد و با كليه 30 نفر از همراهانش به قتل رسيد .انتقام اين كشتار ،روز اول ژوييه 1754 ميلادي توسط فرانسه گرفته شد .به روز 1 ژوييه 1754 مراجعه شود. رويداد:

1778 ميلادي سال:
"كي لوساك "فيزيكدان و شيميست معروف فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در" سن لئونارد "واقع در" لي.وزين "قدم به عرصه وجود گذاشت .او واضع قوانين مربوط به انبساط گازهاست كه اهميت فراواني در شيمي و فيزيك دارند .براي اولين بار او بود كه بالنهاي محتوي گاز را به آسمان فرستاد و" بر "را كشف كرد .وي روز 29 ژوئن 1850 ميلادي مرد .به روز 29 ژوئن 1850 مراجعه شود. رويداد:

1778 ميلادي سال:
"فرانسوا - ماري - آروئه "معروف به" ولتر "بعد از 84 سال زندگي ،ديده از جهان فرو بست .وي روز 21 نوامبر سال 1694 ميلادي در پاريس متولد شده بود .به خلاف ميل پدرش كه ميخواست او وكيل دادگستري شود اديب مشهوري شد .از مهمترين آثار اين فيلسوف بزرگ قرن هجدهم ميلادي فرانسه" كانديد - نامههاي فلسفي - تاريخ تمدن جديد "را بايد نام برد .به روز 21 نوامبر 1694 مراجعه شود. رويداد:

1819 ميلادي سال:
شبه جزيره ئزيباي" فلوريدا "كه آن را باغ گل ايالات متحده آمريكا لقب دادهاند ،به مبلغ 5 ميليون دلار از طرف آمريكائيها خريده شد .اين شبه جزيره روز 11اكتبر سال 1513 ميلادي توسط" پونس دولئون "كاشف و دريانورد معروف اسپانيائي كشف شده و جزص مستعمرات اسپانيا درآمده بود .فلوريدا روز 3 مارس 1845 رسماش جزص ايالات متحده آمريكا شد .به روز 11 اكتبر 1513 مراجعه شود. رويداد:

1873 ميلادي سال:
"داويدلي ونگستون "مكتشف و سياح بزرگ انگليسي) اسكاتلندي (پس از 33 سال تحقيق در سرزمينهاي آفريقا و 60 سال زندگي سراسر تلاش ،در" چيتامبو "در" تانگانيكاي "امروزي بدرود حيات گفت .وي روز 5 دسامبر 1813 در" بلانتير "اسكاتلند متولد شده و از روز 27 آوريل 1840 ميلادي به كار تحقيقات و اكتشافات در آفريقا مشغول شده بود .به روز 1 5 دسامبر 1813 مراجعه شود. رويداد:

1912 ميلادي سال:
"ويلبور رايت "يكي از برادران رايت) كه مخترعين اصلي هواپيما بودند (در چهل و پنج سالگي بدرود حيات گفت .ويلبور رايت به سال 1867 ميلادي در" هنري كانتي "واقع در ايالت" اينديانا "متولد شد .وي بعدها با كمك برادر خود" اورويل رايت "اولين هواپيما را ساخت و آن را روز 17 دسامبر سال 1903 ميلادي با موفقيت آزمايش كردند .به روز 17 دسامبر 1903 مراجعه شود. رويداد:

1918 ميلادي سال:
جنگ" مارن "كه در حوالي رودخانهاي به همين نام از روز 26 مه سال 1918 آغاز شده بود با متوقف شدن آلمانيها كه به فرماندهي" فون بوهل "و" فريتزفون بلو "ميجنگيدند پايان يافت .در اين جنگ كه در سرزميني بين شهرهاي" سواسون ورنس "اتفاق افتاده بود ،متفقين) آمريكا - انگليس و فرانسه (شكست خوردند و بيش از 55 هزار اسير و تعدادي زيادي انواع اسلحه از دست دادند .به روز 26 مه 1918 مراجعه شود. رويداد:

1961 ميلادي سال:
"ژنرال تروخيلو "ديكتاتور بزرگ كشور جمهوري" دومينيكن "در ناحيهاي به نام" سان كريستوبال "مورد حمله 7 مرد مسلح قرار گرفت و كشته شد .وي كه در سال 1929 ميلادي بعد از يك كودتاي خونين زمام امور كشور را به دست گرفته بود ،همه مقامات ارتشي و دولتي را به اقوام خود داده و رژيم ديكتاتوري خشني در پيش گرفته بود كه سرانجام به مرگش منتهي شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .