َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


مارس مـاه:
29 روز:
1360 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ اكتشافات جغرافيائي براي تصرف سرزمينهاي تازه توسط دولتهاي دريانورد اروپائي ،خليج گينه كشف شد .كاشف ،يا كاشفان خليج گينه كه در مغرب قاره ئآفريقا واقع شده و جزص اقيانوس اطلس محسوب ميشود ،دستهاي از ملاحان اهل" ديپ "واقع در شمال فرانسه ئامروزي بودند .آغاز نفوذ فرانسويان در اين قاره از همين زمان است. رويداد:

1570 ميلادي سال:
"فيليبر دولورم "هنرمند حجار و معمار بزرگ فرانسوي در قرن شانزدهم ميلادي ،پس از 55 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .فيليبر دولورم ،روز 5 اوت سال 1515 ميلادي در پاريس متولد شده بود .حيات هنري وي مصادف با نهضت رنسانس شد و" دولورم "يكي از برجستهترين و پرچمداران اين نهضت در فرانسه و اروپاي مركزي محسوب ميشود .به روز 5 اوت 1525 مراجعه شود. رويداد:

1673 ميلادي سال:
جنگ تاريخي معروف به جنگ" لمبرگ "در نزديكي رود" دنيستر "ميان نيروهاي امپراتوري عثماني و سپاهيان لهستاني كه به فرماندهي" ژان سوبيسكي "ميجنگيدند آغاز شد و به نفع لهستانيها پايان يافت .در اين جنگ نيروهاي عثماني به كمك قزاقهاي لهستاني كه از روز 27 ژوييه 1671 ميلادي شورش مجدد را آغاز كردند ميجنگيدند .اين جنگها روز 29 مارس 1676 ميلادي تمام شد. رويداد:

1699 ميلادي سال:
مجارستان كه در قرن هفدهم ميلادي به نام" هنگري "جزئي از امپراتوري مقتدر اتريش محسوب ميشد ،بعد از سلسله جنگهاي خونيني ميان آن امپراتوري و امپراتوري عثماني ،از سلطه ئعثمانيان آزاد شد .تركان عثماني از روز 27 مارس 1683 به هنگري حمله كرده و آن را تصرف كرده بودند و از اين پس ،براي مدت دست تركان عثماني از آن سرزمين كوتاه شد .به روز 27 مارس 1683 مراجعه شود. رويداد:

1766 ميلادي سال:
مارشال" گروشي "سردار بزرگ و فرمانده نيروي سواره نظام فرانسوي در زمان امپراتوري ناپلئون بناپارت ،در" شاتو دويلت "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وي به سبب تبحر خاصي كه در امور سواره نظام داشت ،هميشه در بحرانيترين مراحل نبرد ناپلئون با دشمنانش ،به كمك او ميشتافت و سبب پيروزي فرانسه ميشد و مهمترين پيروزي او ،در جنگ" فريدلند "بود .وي روز 21 نوامبر 1847 ميلادي مرد. رويداد:

1798 ميلادي سال:
"استانيسلاس پونياتوسكي "آخرين پادشاه لهستان در قرن هجدهم ميلادي پس از 66 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .اين پادشاه كه به كمك سربازان روسي و با حمايت كاترين كبير امپراتوريس روسيه در 7 سپتامبر 1764 ميلادي به سلطنت لهستان رسيده بود ،روز 4 دسامبر 1732 ميلادي در" ولزين "متولد شده بود ،مدت سلطنت" پونياتوسكي 31 "سال طول كشيد .به روز 4 دسامبر 1732 مراجعه شود. رويداد:

1800 ميلادي سال:
"لرد ماكولي "برجستهترين مورخ و محقق انگلستان در قرن نوزدهم ميلادي قدم به عرصه ئوجود گذاشت و او ،موجد سبك نوين تاريخنويسي در انگلستان است .موطن اصلي او اسكاتلند و پدرش تجارت ميكرد .از مهمترين آثار لرد ماكولي بعدها ،به وكالت و سپس وزارت جنگ رسيد و مقام لردي يافت" .تاريخ انگلستان از آغاز تا جلوس جيمز دوم "است وي روز 29 ماه نوامبر 1859 ميلادي مرد. رويداد:

1803 ميلادي سال:
لرد" ادوارد ليتن "شاعر و اديب و سياستمدار بزرگ انگلستان در قرن نوزدهم در لندن پايتخت انگلستان متولد شد .در كودكي پدرش مرد و مادرش تربيت او را به عهده گرفت و بعد از پايان تحصيلاتش او را به دانشكده فرستاد .ليتن در دوران دبيرستان اشعاري سروده بود كه قبل از ورود به دانشگاه آنها را منتشر كرد و همين اشعار پايههاي شهرت بعدي او شدند" .ليتن "روز 17 ژوئن سال 1873 ميلادي مرد. رويداد:

1803 ميلادي سال:
"ژوستوس - فون - لاي بيگ "شيميست معروف آلماني در قرن نوزدهم ميلادي در" دار مشتاد "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وي در خانوادهاي ثروتمند و اصيل بود و به او" بارون فون لاي بيگ "ميگفتند .براي خودش لابراتوار بزرگي تهيه كرده بود و در همين لابراتوار بزرگي تهيه كرده بود و در همين لابراتوار بود كه توانست" تيتان "را كشف كند" .لاي بيگ "روز 8 ژوئن 1873 مراجعه شود. رويداد:

1810 ميلادي سال:
كشور آرژانتين استقلال خود را به دست آورد و رژيم حكومتي جمهوري را به دنيا اعلام نمود .آرژانتين كه در آمريكاي جنوبي ميان ممالك بوليوي - پاراگوئه - اوروگوئه - برزيل و شيلي واقع شده است روز 16 ژوئن 1515 ميلادي كشف شد و از روز 15 دسامبر 1516 ميلادي رسماش به تصرف اسپانيائيها درآمد .پايتخت اين كشور" بوئنوس آيرس "در ساحل خليج" ريودولاپلاتا "قرار دارد. رويداد:

1812 ميلادي سال:
نبرد تاريخي معروف به" نبرد ماكنزي "در ايالات متحده آمريكا كه در آن زمان هنوز زير نفوذ دولت بريتانياي كبير قرار داشت اتفاق افتاد .در اين جنگ كه به خاطر تصرف قلعهاي به نام ماكنزي اتفاق افتاد ،انگليسيها با آزاديخواهان آمريكايي ميجنگيدند .در همين قلعه و هنگام همين جنگ بود كه سرود ملي آمريكا ساخته شد .عدم سقوط قلعه ئماكنزي به دست انگليسيها سبب نجات بالتيمو از سقوط به دست دشمن شد. رويداد:

1841 ميلادي سال:
"ادوارد هفتم "پادشاه انگلستان در" لندن "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .اين پادشاه پس از مرگ مادرش ملكه" ئويكتوريا "به جاي او در سال 1901 ميلادي به سلطنت رسيد و در اين زمان 60 سال از عمر او سپري شده بود .وي كاملاش مطيع مجلس و در برابر احزاب محافظهكار و آزاديطلب بيطرف بود .ادوارد هفتم روز 15 ژوييه 1910 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 15 ژوييه 1910 مراجعه شود. رويداد:

1892 ميلادي سال:
"يوزيب - بروز - تيتو "رئيس جمهوري امروزي كشور يوگسلاوي كه بيشتر او را به نام" مارشال تيتو "مينامند در" كومرداك "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وي در دوران جنگ جهاني فرمانده نيروهاي پارتيزان يوگسلاوي عليه آلمانيها بود كه كشورش را اشغال كرده بودند و بعد از پايان جنگ به رياست جمهوري يوگسلاوي رسيد .تيتو از آن پس ،همچنان رئيس جمهوري يوگسلاوي است. رويداد:

1904 ميلادي سال:
قرارداد" تبت "ميان نماينده ئامپراتوري بريتانياي كبير و فرمانروائي مذهبي كشور تبت به امضاص رسيد .اين معاهده پس از تصرف لهاسا و بعضي از شهرهاي مهم تبت به دست انگليسيها صورت گرفت .چون دالائيلاماي قبلي با روسها موافق بود ،انگليسيها او را از كار انداختند و با دالائيلاماي جديد قراردادي بستند كه به موجب آن تبت ،تحتالحمايه ئانگليسيها در ميآمد. رويداد:

1923 ميلادي سال:
"اردن هاشمي "استقلال داخلي خود را به دست آورد و اين روز هر ساله به عنوان روز استقلال در آن كشور جشن گرفته ميشود .اردن تا قبل از اين روز جزئي از مستعمرات بريتانياي كبير در آسيا محسوب ميشد .به علت تلاش فراوان ملك عبدالله باني استقلال اردن ،در اين روز انگليسيها با استقلال داخلي اردن موافقت كردند و استقلال كامل روز 22 مارس 1946 به دست آمد .به روز 22 مارس 1946 مراجعه شود. رويداد:

1927 ميلادي سال:
پرواز اولين هواپيما از فراز اقيانوس اطلس توسط دو خلبان فرانسوي آغاز شد و اين تلاشي بود كه هواپيمايي بينالمللي براي تسخير اقيانوسها از راه هوا به عمل ميآورد .خلباناني كه در اين روز عزم تسخير اقيانوس اطلس را داشتند" شارل نوئل سر "و" كلي "نام داشتند و هواپيماي آنها" مرغ سفيد "ناميده ميشد .اين دو ،در نقشه ئخود موفق نشدند و در اقيانوس اطلس سقوط كردند و غرق شدند. رويداد:

1944 ميلادي سال:
كشور چك اسلواكي بعد از 6 سال كه تحت سلطه ئسپاهيان هيتلر بود توسط ارتشهاي سرخ شوروي و ايالات متحده آمريكا آزادي خود را به دست آورده بود ،رژيم جمهوري آزاد را براي اداره ئخويش برگزيد و" ادوارد بنش "به عنوان رئيس جمهوري انتخاب شد .در اين كشور چهار سال بعد طي يك كودتاي آرام ،رژيم جمهوري كمونيستي روي كار آمد .به روز 28 اكتبر 1918 مراجعه شود. رويداد:

1945 ميلادي سال:
"هاينريش هيلمر "رهبر گشتاپوي آلمان نازي و مسئول قتل عام يهوديان در اروپا "پس از 45 سال زندگي در حالي كه اسير متفقين بود با" سيانور دوپطاس "خودكشي كرد .اين مرد خطرناك روز 7 نوامبر سال 1900 ميلادي در مونيخ متولد شد و در 34 سالگي به رياست گشتاپوي معروف آلمان نازي رسيده بود .تاصسيس اردوگاههاي مرگ براي نابودي يهوديان و كمونيستها از ابتكارات اوست. رويداد:

1946 ميلادي سال:
"ملك عبدالله "يكي از شجاعترين سرداران عرب به عنوان اولين پادشاه كشور اردن انتخاب شد و اين سلطنت تا روز 20 ژوييه 1951 ميلادي كه ملك عبدالله به دست يكي از جوانان افراطي به قتل رسيد ادامه داشت .امير عبدالله كه او را عامل اصلي استقلال و موجد كشور اردن هاشمي ميدانند روز 21 دسامبر 1882 ميلادي در" مكه "متولد شده بود .به روز 21 دسامبر 1882 مراجعه شود. رويداد:

1963 ميلادي سال:
منشور سازمان كشورهاي آفريقائي توسط 30 ملت آزاد و مستقل قاره ئآفريقا به امضاص رسيد و چند روز بعد دو كشور ديگر يعني" مراكش و توگو "نيز به آن پيوستند .موجد و مبتكر ايجاد اين منشور" هايل ثلاثي "امپراتور كهن سال حبشه و سكوتوره رئيس جمهوري گينه بودند .در تاصسيس اين سازمان همه ئسران ممالك آفريقائي منجمله" عبدالناصر - كوام نكرومه - سكوتوره و توبمان "شركت داشتند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .