َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوييه مـاه:
7 روز:
-34 ميلادي سال:
دومين جنگ" آنتوان "سردار رومي با" فرهاد چهارم - اشك چهاردهم "پادشاه معروف اشكاني ايران اتفاق افتاد .در اولين جنگ كه تاريخ آن 10 نوامبر 36 قبل از ميلاد بود آنتوان به سختي شكست خورده بود .اين بار پس از تسخير ارمنستان ،سردار رومي قصد حمله ئبه آذربايجان را داشت كه بار ديگر از فرهاد چهارم شكست خورد و گريخت و دوباره ارمنستان به دست ايران افتاد .به روز 10 نوامبر 36 قبل از ميلاد مراجعه شود. رويداد:

1541 ميلادي سال:
در اين روز شيميدان بزرگ" پاراسلوس "از مردم كشور" سويس "موفق به كشور فلزي شد كه تا آن زمان بشر از آن اطلاعي نداشت و امروزه موارد استفاده فراواني در صنعت دارد .اين فلز كه" روي "نام داشت ،اولين فلز كشف شده در عصر جديد است زيرا فلزات تا آن موقع منحصر به طلا - نقره - مس - سرب و آهن بودند .پاراسلوس" روي "را بعد از سه سال آزمايش كشف كرد. رويداد:

1543 ميلادي سال:
"نيكولاكوپرنيك "منجم معروف لهستاني بعد از 70 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 19 فوريه 1473 ميلادي در" تورن "متولد شده و تحصيلات خود را در نجوم و طب به پايان رسانيده بود .وي در نجوم كشفياتي كرد كه به لحاظ مذهبي 40 سال در انتشار آنها صبر كرد و سرانجام نيز يكي از شاگردان او به نام" رتيكوس "آنها را چاپ كرد .تنها اثر معروف او" در باره ئدوران اجسام آسماني "نام داشت. رويداد:

1618 ميلادي سال:
شورش هنگري) مجارستان امروزي (عليه فرديناند دوم پادشاه آن كشور كه از خاندان هاپسبورگ بود و مذهب كاتوليك داشت ،آغاز شد .علت اين شورش آن بود كه در بوهم) چك اسلواكي امروزي (مردم از روز 23 مه 1618 ميلادي قيام كرده بودند .نتيجه ئاين قيام خلع فرديناند دوم از سلطنت و انتصاب" بتلم گابور "به سلطنت مجارستان بود .به روز 23 مه 1618 مراجعه شود. رويداد:

1628 ميلادي سال:
"فرانسوا دومالرب "اديب و شاعر و نويسنده ئبرجسته ئفرانسوي در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي ،پس از 73 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .اين اديب فاضل فرانسوي روز 8 ژانويه 1555 ميلادي در" گان "متولد شد .پس از اتمام تحصيلات خود به ادبيات روي آورد و به زودي به نام يك شاعر" ليريك "نامش مشهور شد .مهمترين خدمت وي به ادبيات فرانسه تصفيه ئزبان و لغات فرانسوي از لغات بيگانه بود. رويداد:

1637 ميلادي سال:
"ووبان "سردار و مهندس برجسته ئفرانسوي در قرون هفدهم هجدهم ميلادي در" سن لژردوفوگهره "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه تحصيلات خود را در رياضيات عالي به پايان رسانيده بود ،ابتدا مهندس نظامي بود ولي چون در نقشهكشي نظامي نيز مهارت داشت به درجه ئمارشالي رسيد و خدمات فراواني به لوئي چهاردهم كرد .وي روز 21 فوريه 1707 ميلادي مرد .به روز 21 فوريه 1707 مراجعه شود. رويداد:

1697 ميلادي سال:
"هائي تي "توسط سربازان فرانسوي تصرف شد و بعد از تصرف چند جزيره ئديگر كه در اطراف جزيره" ئهيسپانيولا "قرار داشت ،مستعمره" سن دومينيك "توسط فرانسويان در آبهاي درياي كارائيب تاصسيس شد .هائيتي كه قبلاش مستعمره اسپانيائيها بود بعدها در استقلال خود كوشيد و امروزه با رژيم جمهوري مستقل اداره ميشود" .هائي تي "امروزه در ناحيه غربي هيسپيانيولا "قرار دارد. رويداد:

1700 ميلادي سال:
قرارداد" تراوندال "در ناحيهاي به همين نام در نزديكي كپنهاك پايتخت دانمارك ،بين سوئديها و دانماركيها به امضاص رسيد و به موجب آن ،دانمارك تعهد كرد كه از اتحاد مثلث با روسيه و لهستان عليه سوئد نيز كه از روز 14 مه 1700 ميلادي كپنهاك را محاصره كرده بود ،تعهد كرد كه دست از محاصره بردارد .به روز 14 مه 1700 مراجعه شود. رويداد:

1720 ميلادي سال:
"آنتوان كوي زووكس "حجار و مجسمهساز نامدار فرانسه در قرن هفدهم ميلادي پس از 80 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين هنرمند برجسته كه در پشتكار و پركاري كمتر در ميان هنرمندان نظير دارد ،روز 9 سپتامبر 1640 ميلادي در شهر" ليون "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .نصف تزئينات حجاري قصر ورساي و قصر تويللري از آثار اوست .به روز 9 سپتامبر 1640 مراجعه شود. رويداد:

1827 ميلادي سال:
"ويليام بلاك "اديب بزرگ انگليسي پس از 70 سال زندگي در اوج افتخار و احترام بدرود حيات گفت .اين مرد جاوداني ،روز 28 نوامبر سال 1757 ميلادي در لندن متولد شده بود و علاوه بر شعر ،در نقاشي و گراورسازي نيز استاد بود و اشعارش را خودش چاپ ميكرد .به سبب وجود لطف خاصي كه در اشعار بلاك به چشم ميخورد ،او را يكي از شعراي جاوداني ادبيات انگليس ميدانند .به روز 28 نوامبر 1757 مراجعه شود. رويداد:

1842 ميلادي سال:
"هانري بيل "نويسنده ئفرانسوي كه از او بيشتر به نام" استاندال "ياد ميشود ،پس از 59 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين اديب بزرگ كه روز 13 ماه مه سال 1783 ميلادي در" گرونوبل "متولد شده بود ،همه ئآثار خود را با نام" استاندال "امضاص ميكرد و به همان نام نيز معروف شد .رمان معروف" سرخ و سياه "از آثار مهم اوست .به روز 13 ماه مه 1783 مراجعه شود. رويداد:

1872 ميلادي سال:
"لهاسا "پايتخت كشور" تبت "در قلب آسياي خاوري ،به دست نيروهاي انگليسي تصرف شد و اين ،مقدمه اشغال تبت به دست انگليسيها بود .در قرن نوزدهم براي تصرف تبت كه به علت ارتفاع زياد از سطح دريا به" بام دنيا "معروف شده بود ،بين روسيه ئتزاري و انگلستان رقابتي وجود داشت كه با تصرف لهاسا در اين روز سرانجام به نفع انگليسيها تمام شد. رويداد:

1880 ميلادي سال:
"بريان گلاديس "شاعر و نويسنده ئبزرگ اسكاتلندي در" گري نوك "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .افراد خانواده ئوي همه اديب و طرفدار ادب و هنر بودند و پدرش خيلي مايل بود او نقاش يا موسيقيدان شود ولي" بريان "به عالم ادبيات دل بسته بود و سرانجام نيز به مقصود خود نائل آمد .از آثار مهم وي كه به سال 1924 ميلادي بدرود حيات گفت" .دامنه كوه - شكوه غم و افكار تنهايي "را بايد نام برد. رويداد:

1888 ميلادي سال:
واكسن ضد حصبه كشف شد ،كاشف اين واكسن كه نجات دهنده ئجان ميليونها نفر در سراسر جهان از چنگ بيماري خطرناك و كشنده حصبه بود ،دو دانشمند جوان فرانسوي بودند يكي" شانتومس "و ديگري" ويدال "و بعدها يك پزشك انگليسي بنام" هاوكن "اين واكسن را كاملتر كرد و براي اولين بار روز 4 دسامبر 1899 از واكسن ضد حصبه به طور رسمي استفاده شد. رويداد:

1899 ميلادي سال:
اولين" اتوبوس نفتي "كه در حقيقت پدر اتوبوسهاي امروزي محسوب ميشود در لندن بكار افتاد و اختراع اين اتوبوس كه نيروي محركه ئآنها توسط نفت تاصمين ميشد 68 سال بعد از اختراع اتوبوس بخاري و 70 سال بعد از اختراع اتوبوس اسبي صورت گرفت .مخترع اين اتوبوس" برنارد شروزبر "نام داشت .به روز 7 سپتامبر 1829 و 7 سپتامبر 1831 مراجعه شود. رويداد:

1905 ميلادي سال:
"ميخائيل آلكساندويچ شولوخوف "مشهورترين نويسندگان قرن بيستم روسيه در يكي از نواحي قزاقنشين به نام" وشنسك "متولد شد .خانوادهاش فقير و تنگدست بودند و خود او نيز مدتها به كارهاي سخت مانند عملگي دست زد .بعدها به ادبيات پرداخت و اولين اثرش" امتحانات "نام داشت .مهمترين نوشته او" دن آرام "بود .شولوخوف در 1965 جايزه ئادبي معروف نوبل را ربود. رويداد:

1907 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي معروف به" قرارداد "1907 به وساطت" دلكاسه "صدر اعظم فرانسه ميان دو دولت انگلستان و روسيه بسته شد .به موجب اين روسيه معاهده ئننگين ،انگلستان و روسيه ،ايران را به دو منطقه نفوذ تقسيم كردند .كه جنوب آن تحت تسلط انگليسيها و شمال آن زير نفوذ روسها قرار ميگرفت .به علت هوشياري مردم ايران مفاد اين قرارداد هيچ گاه به مرحله اجراص در نيامد. رويداد:

1958 ميلادي سال:
جمهوري چهارم فرانسه پس از 14 سال كه از تاصسيس آن ميگذشت ،با كودتاي ژنرال شارل دوگل سردار معروف فرانسوي منقرض شد و خود او جمهوري پنجم را بنيان گذاشت .جمهوري چهارم بعد از ختم جنگ دوم جهاني و آزادي فرانسه تاصسيس شد و در جريان آن ،دو رئيس جمهوري ،يكي" ونسان اوريول "و يكي" رنه كوتي "رياست كردند .اولين رئيس جمهور دوره ئچهارم" اورپول "بود. رويداد:

1959 ميلادي سال:
"دالس "سياستمدار بزرگ و وزير خارجه ئايالات متحده آمريكا بعد از جنگ دوم جهاني بدرود حيات گفت .نام كامل او از" جان فاستر دالس "بود و روز 23 دسامبر 1889 ميلادي ،متولد شده بود .دالس مبتكر اتحاديههاي نظامي با ممالك غرب بود و به علت سياست خاصي كه داشت او را بزرگترين وزير خارجه ئآمريكا بعد از استقلال لقب دادهاند .وي هنگام مرگ 70 سال داشت. رويداد:

1962 ميلادي سال:
"اسكات كارپنتر "فضانورد ايالات متحده آمريكا سه ماه بعد از اولين مسافرت فضائي آمريكا توسط" جان گلن "با سفينه ئفضائي" طلوع "7 - از پايگاه كيپ كندي" كيپ كاناورال "به فضا پرتاب شد .هدف از برنامه" ئطلوع "7 - ادامه تحقيقات" جان گلن "بود .كارپنتر در مدت 4 ساعت و 56 دقيقه پرواز در فضا ،جمعاص سه بار به دور كره ئزمين گردش كرد. رويداد:

1965 ميلادي سال:
پرتلفاتترين مسابقههاي ورزشي جهان در جريان يك مسابقه فوتبال بين دو تيم معروف و نيرومند آمريكاي جنوبي اتفاق افتاد .در اين مسابقه ،بازيكنان" پرو "و فوتباليستهاي كشور آرژانتين با يكديگر روبرو بودند .نزاع را آرژانتينيها كه جلو بودند آغاز كردند و به علت طرفداري مردمي كه هوادار دو تيم بودند زد و خوردي در گرفت كه در جريان آن 300 نفر كشته شدند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .