َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
1618 ميلادي سال:
واقعه تاريخي معروف به" تالار هرادشين "در پراگ پايتخت امروزي چك اسلواكي اتفاق افتاد .در اين روز پروتستانهاي چك كه به موجب فرمان" لتر دوماژس ته "از روز 27 مارس 1609 آزادي مذهبي داشتند ،از روز 27 دسامبر 1609 آزادي مذهبي داشتند ،دو نفر از نمايندگان فرديناند دوم امپراتور اتريش و آلمان را از پنجره ئتالار) هرادشين (كه قصر سلطنتي بود ،پايين انداختند و به اين ترتيب مقدمه ئجنگهاي مذهبي 30 ساله آغاز شد. رويداد:

1734 ميلادي سال:
"فرانسوا - آنتوان - مسمر "طبيب بزرگ اتريشي) آلماني (در ناحيهاي به نام" ايزنانگ "قدم به عرصه ئوجود گذاشت ،اين مرد كه بيشتر به نام" فرانز مسمر "معروف است ،واضح علم جديدي در پزشكي است كه به آن" مسمريسم "ميگويند و قواعد اين علم كه در كليات بر اصول مانيه تيسم قرار دارد ،توسط مسمر تدوين شد .مسمر روز 18 نوامبر 1815 ميلادي بدرود حيات گفت. رويداد:

1788 ميلادي سال:
"فريدريش روكرت "شاعر بزرگ و متفكر معروف آلماني در" هامبورگ "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .بعد از اتمام تحصيلات ،به سبب تحقيقات مفصلي كه پيرامون زبانهاي شرقي كرد ،به استادي زبان عربي در دانشگاه برلن رسيد .وي به زبان و ادبيات فارسي نيز آشنا بود و اولين اشعار حافظ را ،او به زبان آلمان ترجمه كرد .مرگ" روكرت "روز 27 ژوييه 1862 اتفاق افتاد. رويداد:

1791 ميلادي سال:
حمله ئسپاهيان روسيه و پروس به لهستان آغاز گرديد و به اين ترتيب مقدمات اولين تقسيم لهستان بين روسيه و پروس فراهم گرديد .علت اين حمله آن بود كه بعضي از ميهنپرستان لهستاني در صدد برآمده بودند كه اراضي از دست رفته را پس بگيرند و استقلال خود را به دست آوردند .قرارداد تقسيم لهستان روز 10 اكتبر 1793 ميلادي به امضاص رسيد .به روز 10 اكتبر 1793 مراجعه شود. رويداد:

1795 ميلادي سال:
شورش 5 روزه" ئپاريس "كه از روز 19 مه همان سال به تحريك جمعي از وكلاي مجلس ملي براي سرنگون كردن حكومت انقلابيون آغاز شده بود ،با مداخله ئلشكريان فرانسه و تهديد به گلولهباران كردن محله" ئسنت آنتوان "كه شورش از آن جا آغاز شده بود ،پايان يافت .در اين شورش در حدود پانصد نفر از مردم و يكصد نفر از انقلابيون كه زمامدار بودند ،كشته شدند .به روز 19 و 1 آوريل 1795 مراجعه شود. رويداد:

1802 ميلادي سال:
نشان معروف" لژيون دونور "به ابتكار ناپلئون بناپارت ،كنسول اول فرانسه ايجاد شد .هدف از ايجاد اين نشان كه دارنده ئآن از امتيازات خاصي بهرهمند ميشود ،تشويق از خدمات برجسته ئلشكري و كشوري آنان را در انجام خدمات مختلف به فرانسه بود .لژيون دونور كه ابتدا تنها به فرانسويان داده ميشد ،در سالهاي بعدي به خارجيها نيز داده شد ،و هنوز هم پابرجاست .به روز 15 ژوييه 1804 مراجعه شود. رويداد:

1891 ميلادي سال:
"كوليت "شاعر بزرگ و درامنويس مشهور سوئدي در شهر" وكسيو "متولد شد .نام كامل او" پارلاگرفابين كوليت "بود و پدرش شغل سوزنباني راهآهن داشت .در جواني به پاريس رفت و در 1913 اولين اثرش به نام" هنر سخن "منتشر شد و بعد كتاب اشعار او به نام" محرك "به چاپ رسيد .وي در 1951 ميلادي يك جايزه ئمعروف ادبي گرفت .از مهمترين آثار او" باراباس و كوتوله "را بايد نام برد. رويداد:

1906 ميلادي سال:
"هنريك ايبسن "نمايشنامهنويس مشهور نروژي پس از 78 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 20 مارس 1828 ميلادي در" اسكهين "متولد شده بود .پس از مشاغل گوناگون به رياست تئاتر شهر برگن رسيد و در اين پست بود كه نمايشنامههاي معروفي نوشت .از مهمترين آثار او" خانه ئعروسك - اشباح - مرغابي وحشي - كاتيلينا خانم دريا - حافظين جامعه "هستند .به روز 20 مارس 1828 مراجعه شود. رويداد:

1915 ميلادي سال:
دولت ايتاليا به امپراتوري اتريش اعلان جنگ داد و به اين ترتيب در مقابل الحاق امپراتوري عثماني به متحدين) آلمان و اتريش (ايتاليا نيز به متفقين) فرانسه و انگليس (پيوست در حالي كه تا روز 4 مه همان سال ايتاليا به موجب قرارداد اتحاد مثلث جزو متحدين محسوب ميشد .ايتاليا به سبب اختلافاتي كه با اتريش داشت روز 4 مه 1915 از اتحاد مثلث كنارهگيري كرد و در اين روز رسماش وارد جنگ شد. رويداد:

1945 ميلادي سال:
جمهوري فدرال" آلمان غربي "از اتحاد يازده ايالت كه مناطق اشغالي دولتهاي" ايالات متحده آمريكا بريتانياي كبير و فرانسه "را تشكيل ميدادند به وجود آمد و براي اداره كشور رژيم جمهوري انتخاب گرديد .اين كشور كه امروزه يكي از ممالك معتبر بلوك غرب محسوب ميشود ،روز 5 مه سال 1955 ميلادي) شش سال پس از تاصسيس (كاملاش مستقل شد .به روز 5 مه 1955 مراجعه شود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .