َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژانويه مـاه:
23 روز:
1256 ميلادي سال:
شورش خونين معروف به" شورش قحطي "در انگلستان آغاز شد و به سرعت در اكثر شهرهاي آن كشور كه دوران بحراني و سختي را ميگذرانيدند شيوع پيدا كرد .علت اين شورش ،عدم آذوقه و خوار بار به حد كافي براي مردم بود .در جريان" شورش قحطي "عده ئزيادي از گرسنگي مردند و جمع زيادي نيز در گير و دار مبارزه با ماصمورين دولتي كشته شدند. رويداد:

1519 ميلادي سال:
"لوكرس بورژيا "يكي از قسيالقلبترين و خونخوارترين زنان تاريخ در قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي بعد از 39 سال زندگي هنگام زايمان به علت خونريزي شديد درگذشت .او كه دختر پاپ" آلكساندر بورژيا "و خواهر" سزار بورژيا "امپراتور روم بود ،روز 7 آوريل 1480 ميلادي در" رم "متولد شده بود ،به سبب جنايات زيادي كه او با زهر ،انجام داد به او" ملكه زهرها "لقب دادهاند. رويداد:

1521 ميلادي سال:
شهر تاريخي" بلگراد "كه امروزه پايتخت كشور يوگسلاوي در شبه جزيره بالكان محسوب ميشود ،بعد از پيكاري سخت به تصرف سپاهيان سلطان سليمان خان قانوني ،امپراتور معروف عثماني درآمد و به اين ترتيب انتقام شكستي كه عثمانيها روز 26 ژوئن 1456 ميلادي در مقابل اين شهر از" ماتياس كورون "پادشاه هنگري) مجارستان امروز (خورده بودند گرفته شد .به روز 26 ژوئن 1456 مراجعه شود. رويداد:

1544 ميلادي سال:
"فرانسواي دوم "پادشاه جوان فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي در" فونتنبلو "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .پدرش هانري دوم پادشاه فرانسه و مادرش كاترين دومديسي ملكه مقتدر فلورانس بود .اين پادشاه روز 11 سپتامبر 1559 ميلادي پس از مرگ هانري دوم به سلطنت رسيد و مادرش در امر سلطنت رهبر او بود .فرانسواي دوم روز 5 دسامبر 1560 ميلادي مرد .به روز 5 دسامبر 1560 مراجعه شود. رويداد:

1570 ميلادي سال:
"ساموئل شامپلن "دريانورد و استعمارگر معروف فرانسوي در شهري به نام" بروآژ "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وي از نوجواني به نيروي دريائي فرانسه پيوست و به زودي به درجه ئافسري و فرماندهي رسيد .در جريان اكتشافات جغرافيائي قرن هفدهم وي موفق به تصرف قسمت مهمي از كانادا براي فرانسه شد و شهر" كهبك "را بنيان گذاشت .او روز 5 نوامبر 1635 ميلادي مرد .به روز 18 آوريل 1608 مراجعه شود. رويداد:

1643 ميلادي سال:
جنگ مهم و تاريخي" روك روا "ميان اسپانيائيها و فرانسويها ،با پيروزي درخشان" آرتوا "به دست فرانسويها در 1 اوت 1642 ميلادي با حمله ئاسپانيائيها كه ميخواستند به هر ترتيب شده آرتوا را پس بگيرند آغاز شد .سردار فرانسويها كه فاتح جنگ روك روا شناخته شد .دوك دان گن پسر عموي پادشاه فرانسه بود .به روز 1 مه 1643 مراجعه شود. رويداد:

1729 ميلادي سال:
"كاترين كبير "نامدارترين ملكههاي روسيه در طول تاريخ امپراتوري روسيه ،در" اشتين "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .پدرش" دوك دانهالترزربست "نام داشت .در جواني به همسري پطر سوم وليعهد اليزابت امپراتوريس روسيه درآمد و پس از آن كه شوهرش به سلطنت رسيد ،عليه او قيام كرد و با كمك سه برادر به نام" ارلوفها "بعد از قتل شوهرش در 9 ژوييه 1762 پادشاه شد .به روز 17 نوامبر 1796 مراجعه شود. رويداد:

1762 ميلادي سال:
"يوهان - گوتليب - فيخته "يكي از نامدارترين فلاسفه ئقرون هجدهم و نوزدهم ميلادي آلمان در" رامونو "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .خانوادهاش مردمي فقير بودند و خود او نيز غازچراني ميكرد اما به سبب هوش فراوان ،بعدها تحصيلاتش را در الهيات تمام كرد .به سبب آشنائي با فلسفه كانت به فلسفه راغب شد و به استادي دانشگاه رسيد .وي روز 29 ژانويه 1814 ميلادي مرد .به روز 29 ژانويه 1814 مراجعه شود. رويداد:

1764 ميلادي سال:
ورشو ،پايتخت لهستان در جريان انتخاب" استانيلاس پونياتوسكي ،به سلطنت لهستان به تصرف سپاهيان روسي درآمد .علت اين اشغال نظامي آن بود كه بعد از مرگ آگوست سوم پادشاه لهستان ،كاترين كبير در صدد برآمد يكي از نجباي لهستاني مورد اطمينان خود را به سلطنت لهستان برساند و چون لهستانيها حاضر به قبول او نبودند لشكر به آن كشور فرستاد و پونياتوسكي در 7 سپتامبر 1764 به سلطنت رسيد. رويداد:

1766 ميلادي سال:
"لالي تولندال "فرمانرواي فرانسوي هند ،پس از 64 سال زندگي ،اعدام شد .وي" توماس - آرتور - بارون دوتولندال "نام داشت و در خانوادهاي نجيب روز 6 ژوييه 1702 ميلادي متولد شده بود .در اواخر دوران سلطه ئفرانسه در هند ،وي فرمانرواي هندوستان شد و چون قواي كمكي كه وي براي جنگ با انگليسيها خواسته بودند نرسيد ،شكست خورد و به همين گناه نيز اعدام شد .به روز 18 ژانويه 1761 مراجعه شود. رويداد:

1795 ميلادي سال:
آخرين شورش مردم فرانسه عليه حكومت" انقلابيون "فرانسه آغاز شد كه دنباله شورش معروف به" شورش نان "بود كه روز 1 آوريل همان سال توسط زنان آغاز شده بود .يكي از وكلاي مجلس به نام" فرد "به دست مردم كشته شد و لاجرم" ارتش كارد ملي "براي رفع شورش قيام كرد .عده ئزيادي كشته شدند و جمعي از وكلاي مجلس ملي نيز بازداشت شدند اين شورش روز 23 مه 1795 ميلادي پايان يافت. رويداد:

1798 ميلادي سال:
حمله ئنيروي بزرگ دريائي فرانسه براي تصرف مصر آغاز شد .و فرمانده اين حمله ،ژنرال معروف آن كشور ،ناپلئون بناپارت بود .در اين حمله 200 كشتي جنگي به رياست اميرالبحر" برويس "از بندر" تولون "حركت كردند و اين كشتيها 30 هزار سرباز حمل ميكردند و علاوه بر آن ده هزار كارگر نيز همراه سپاه بود .ناپلئون در 30 ژوئن همان سال اسكندريه را گرفت .به روز 23 ژوييه 1798 مراجعه شود. رويداد:

1864 ميلادي سال:
"äÇËÇäíá åæÊæÑæä "ÔÇÚÑ æ ÇÏíÈ ÈÒѐ ÂãÑíßÇíí Ôã ÇÒ ÌåÇä ÝÑæ ÈÓÊ æ ÏÝÊÑ Òäϐí ÓÑÇÓÑ ãÈÇÑÒå æ ÚÔÞ 60 ÓÇáå Çæ ÈÑÇí ÇÈÏ ÈÑ åã äåÇÏå ÔÏ .Çíä ÔÇÚÑ ãÚÑæÝ Èå ÓÇá 1804 ãíáÇÏí ÏÑ" ÓÇáã "ãÊæáÏ ÔÏå æ ÇÒ 21 ÓÇáí Èå ÓÑæÏä ÔÚÑ ãÔÛæá ÔÏå ÈæÏ .ÇÒ ãåãÊÑíä ÂËÇÑ Çæ" Âå Çí ßÔÊíÈÇä æ ÚáÝÒÇÑåÇí ãäÌãÏ "ÇÓÊ .Èå ÑæÒ 4 Žæííå 1804 ãÑÇÌÚå ÔæÏ. رويداد:

1898 ميلادي سال:
"ويليام گلادستون "يكي از ورزيدهترين مردان سياسي بريتانياي كبير در قرن نوزدهم ميلادي ،پس از 89 سال زندگي كه جز دوران تحصيل ،سراسر آن به مبارزات سياسي گذشت ،ديده از جهان فرو بست .وي به سال 1809 ميلادي در ليورپول متولد شده و از دانشگاه آكسفورد فارغالتحصيل شده بود .وي صدراعظم ويكتوريا ملكه ئمقتدر انگليس و ليدر حزب ليبرال بود .به روز 29 دسامبر 1809 مراجعه شود. رويداد:

1917 ميلادي سال:
جايزه ئمعروف ادبي" پوليتزر "توسط يك روزنامهنويس آمريكائي به نام" ژوزف پوليترز "تاصسيس شد .ژوزف پوليترز مدير روزنامه" ئدنيا "بود كه در بندر نيويورك منتشر ميشد .جايزه ئپوليترز هر ساله به بهترين نمايشنامهها - داستانها - تاريخها - شعرها - بيوگرافيها و عكسها داده ميشود .از برجستهترين كساني كه اين جايزه را بردهاند) تنسي ويليامز - آرتور ميلر - يوجين اونيل و ويليام سارويان (هستند. رويداد:

1920 ميلادي سال:
كار ساختمان يكي از زيباترين و تاريخيترين مجسمههاي امروزي جهان كه در ايالات متحده آمريكا واقع است به پايان رسيد .اين مجسمه از آبرهام لينكلن در حالي كه بر روي يك مبل نشسته است ساخته شده و حجار آن" دانيل چستر فرنچ "مجسمهساز معروف آمريكايي است .اين مجسمه كه سالي دو ميليون نفر از آن ديدن ميكنند از سنگ مرمر ساخته شده و 19 فوت ارتفاع دارد. رويداد:

1936 ميلادي سال:
رابرت واتسن وات" رادار "مهمترين وسيله ئدفاعي در مقابل حملات هوائي و دريائي توسط يك كارشناس امور ارتباطي و الكتريسيته انگليس به نام تكميل گرديد .و اولين ايستگاه رادار در فرودگاه" باوزي "واقع در ايالت" سوفوك "انگلستان نصب شد .از وسيله اختراعي رابرت واتسن وات كه بعدها به لقب" سر "مفتخر شد در جنگ دوم استفاده فراوان برده شد. رويداد:

1940 ميلادي سال:
"آمين "شهر تاريخي فرانسه در خلال جنگهاي فرانسه و آلمان به تصرف نيروهاي آلمان نازي درآمد .اين جنگ كه در خلال جنگ تاريخي بينالملل دوم اتفاق افتاد دنباله ئجنگ دره" ئاواز "بود كه در خلال آن ارتش نهم فرانسه متلاشي شده و ژنرال ژيرو فرمانده آن اسير شده بود .آمين در شمال فرانسه قرار گرفته و پايتخت ايالت پيكاردي محسوب ميشود .به روز 18 مه 1940 مراجعه شود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .