َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژانويه مـاه:
27 روز:
60 ميلادي سال:
فرمان تاريخي مربوط به جمعآوري" اوستا "كتاب معروف ديني" زرتشتيان "توسط" بلاش اول - اشك بيست و دوم "صادر شد و به اين ترتيب يكي از اردشير بابكان اقدامات مهم زمان سلطنت" بلاش اول "آغاز گرديد" .اوستا "در زمان حمله" ئاسكندر كبير "پراكنده شد و جمعآوري آن تا زمان سلطنت به اتمام رسيد و در زمان آن پادشاه بزرگ" اوستاي "امروزي تدوين يافت. رويداد:

1553 ميلادي سال:
"هانري چهارم "پادشاه فرانسه در" پو "متولد شد .وي فرزند" آنتوان دوبوربون دوواندوم "بود و بعد از مرگ پدر ،پادشاه منطقه ئناوا شد و رهبري فرقه ئپروتستانها را به عهده گرفت .او با وجودي كه پروتستان بود بعد از قتل هانري سوم به موجب وصيت آن پادشاه كه رهبر كاتوليكها بود به سلطنت رسيد و عنوان" هانري چهارم "يافت .به روز اول اوت 1589 و 14 مه 1610 مراجعه شود. رويداد:

1554 ميلادي سال:
"برونر - بلانكولم "يكي از ادباص و فلاسفه ئقرون شانزدهم و هفدهم ميلادي اتريش ،در يكي از شهرهاي آن كشور به نام" برانتزبورگ "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وي كه ملل ژرمننژاد و آلماني زبان او را" معلم بزرگ "لقب دادهاند ،در طول حيات خود كتب تربيتي و آموزشي متعددي نوشت كه راهنماي اصلي تدريس علوم و فنون دانشآموزان و دانشجويان قرون بعدي اروپا شد .مرگ او به سال 1626 ميلادي بود. رويداد:

1617 ميلادي سال:
فرمانروائي" ماري دومديسي "مقتدرترين زن اروپا در قرن هفدهم ميلادي به پايان رسيد .ماري دومديسي همسر هانري چهارم پادشاه فرانسه بود و چون بعد از مرگ هانري ،فرزندش خردسال بود ،ماري دومديسي به نيابت وي سلطنت كرد و از اين روز به بعد لوئي سيزدهم فرزند هانري چهارم كه به سن رشد رسيده بود ،خود زمام امور را به دست گرفت و به سلطنت پرداخت. رويداد:

1644 ميلادي سال:
ديوار چين ،به تصرف منچوها درآمد و به اين ترتيب دوران سلطه ئسلسله ئمنچو ،كه بعدها يكي از مقتدرترين سلسلههاي سلطنتي چين را به وجود آوردند ،بر آن كشور پهناور آغاز شد .ديوار چين كه به سال 214 قبل از ميلاد ساخته شده بود ،مطمئنترين وسيله ئحفاظت چين از حملات بگانه محسوب ميشد .چون امپراتور" وان لي "در حفاظت اين ديوار بيش از ساير امپراتوران چين زحمت كشيده بود ديوار به نام او موسوم شد. رويداد:

1664 ميلادي سال:
ساختمان يكي از زيباترين و تاريخيترين قصرهاي سلطنتي فرانسه در دوران سلطنت لوئي چهاردهم ميلادي آغاز شد .اين قصر كه امروزه هم باقي است ،قصر" ورساي "است .معماري قصر ورساي به عهده" ئمانسار "گذاشه شد و او در مدت 31 سال اين ماصموريت بزرگ را انجام داد .ورساي در پاركي به مساحت 8 هزار هكتار به وجود آمده است .كار ساختمان" قصر ورساي "روز 23 دسامبر 1695 تمام شد. رويداد:

1732 ميلادي سال:
"نكر "يكي از محبوبترين وزراي لوئي شانزدهم كه وزير دارائي فرانسه بود در ژنو سويس ،قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه ابتدا در ژنو صرافي ميكرد بعدها به فرانسه آمد و در ماجراي عزل تورگو اقتصاددان معروف فرانسه ،وي به جانشيني تورگو رسيد و خدمات بسيار به ماليه ئفرانسه كرد ولي بعدها مورد غضب لوئي شانزدهم قرار گرفت و از كار بركنار شد .به روز 3 اكتبر 1804 مراجعه شود. رويداد:

1750 ميلادي سال:
انقلاب بزرگ معروف به" انقلاب چهار روزه "در پاريس آغاز شد .و در اين انقلاب ،هدف مردم پاريس سوزاندن عمارات سلطنتي در ورساي بود .شورش 4 روزه در زمان سلطنت لوئي پانزدهم اتفاق افتاد زيرا كه او در آغاز سلطنت" لوئي محبوب "لقب داشت ،به سبب فجايعي كه مرتكب شده بود" لوئي منفور "لقب يافت .اين شورش با تحمل تلفات زياد سركوب شد. رويداد:

1793 ميلادي سال:
"جان - هانتر "طبيب و مكتشف و محقق بزرگ انگليسي در قرن هجدهم ميلادي پس از 65 سال زندگي در اوج افتخار و محبوبيت بدرود حيات گفت .اين پزشك نامدار كه بسياري از مجهولات علم پزشكي به همت او كشف شد ،روز 1 ژانويه 1728 ميلادي در يكي از قراص نزديك لندن متولد شده بود .به جان هانتر لقب" طبيب لندن "داده بودند .به روز 1 ژانويه 1728 مراجعه شود. رويداد:

1804 ميلادي سال:
"ناپلئون بناپارت "كنسول اول و كنسول مادامالعمر و زمامدار واقعي و بلامعارض فرانسه امپراتور فرانسه شد و مجلس سناي آن كشور راصي داد كه از اين روز ناپلئون امپراتور است و مقام امپراتوري نسلاش بعد نسل به فرزندان او خواهد رسيد و به اين ترتيب ،دوران امپراتوري و سلطنت سردار شجاع فرانسه آغاز شد .اين امپراتوري تا روز 6 آوريل 1814 ميلادي به طول انجاميد .به روز 6 آوريل 1814 مراجعه شود. رويداد:

1830 ميلادي سال:
سربازان فرانسوي در ساحل الجزاير پياده شدند و اين عمليات مقدمه ئجنگهايي بود كه در شمال آفريقا براي الحاق الجزاير به كشور فرانسه صورت گرفت .بهانه ئشارل دهم پادشاه فرانسه براي حمله ئبه الجزاير اين بود كه در سال 1727 ميلادي" حسين پاشا "فرمانرواي الجزاير براي وصول 7 ميليون فرانك طلب خود فرانسه را تهديد كرده بود .به روز 5 ژوييه 1830 مراجعه شود. رويداد:

1848 ميلادي سال:
مجلس تاريخي موئسسات آلمان در شهر" فرانكفورت "تشكيل شد و هدف اصلي از ايجاد اين مجلس ،يكي ايجاد قانون اساسي آن كشور و يكي ايجاد مقدمات اتحاد كامل ممالك مختلف آلماني بود .عامل اصلي ايجاد مجلس موئسسان ،تلاش آزاديخواهان ممالك جنوبي بود كه از نمايندگان دولتهاي متحد مجلسي موقت تشكيل دادند و اين مجلس موقتي ،مقدمات مجلس موئسسان را كه مسير تاريخ آلمان را عوض كرد فراهم آورد. رويداد:

1872 ميلادي سال:
"برتراند ،آرتور ،ويليا ،راسل "فيلسوف بزرگ قرن بيستم بريتانياي كبير قدم به عرصه وجود گذاشت در چهار سالگي ،او پدر و مادر" راسل "مردند و پدر بزرگش سرپرستي و تربيت او را به عهده گرفت .وي از دانشگاه معروف كمبريج فارغالتحصيل شد و امروزه يكي از معروفترين حكما و فلاسفه انگلستان و دنيا محسوب ميشود. رويداد:

1911 ميلادي سال:
كاليشت" گوستاو مالر "موسيقيدان و آهنگساز بزرگ اتريشي پس از 51 سال زندگي در" وين "بدرود حيات گفت .او روز 7 ژوييه 1860 ميلادي در نزديك مرز چكاسلواكي و اتريش متولد شد .و بعدها دوره ئكنسروتوار مهم" وين "را نيز ديد .وي در مدت فعاليت هنري خود 9 سنفوني ساخت و اثر بزرگ او كورال" غزلي از زمين "نام داشت .به روز 7 ژوييه 1860 مراجعه شود. رويداد:

1915 ميلادي سال:
اولين" اشرام "توسط" مهاتما گاندي "رهبر بزرگ هندوستان در ساحل رودخانه" سوبارماتي "در حومه ئشهر" احمد آباد "در مغرب هند تاصسيس شد .اشرام يا" خانقاه هندو "مركز) مبارزه بدون خشونت (براي به دست آوردن استقلال بود كه به اين آرمان" اشرام ساتيا گراها "ميگفتند .اعضاص اشرام ،زندگي خود را وقف مردم هند كردند و اولين عضو ،خود گاندي بود. رويداد:

1940 ميلادي سال:
جنگ دره" ئاواز "در جريان جنگهاي فرانسه و آلمان در خلال جنگهاي بينالملل دوم اتفاق افتاد .در اين جنگ معروف ،ارتش هفتم فرانسه به فرماندهي ژنرال" فرر "به ارتش نهم آلمان روبرو بود و ارتش نهم فرانسه نيز به فرماندهي ژنرال ژيرو ماصموريت تقويت ارتش هفتم را داشت .اين جنگ به سبب اشتباه فرانسويها به پيروزي آلمان و اسارت ژنرال ژيرو پايان يافت. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .