َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
5 روز:
1426 ميلادي سال:
اولين مدرسه دريانوردي براي تعليم فنون دريانوردي توسط شاهزاده" هانري "معروف به" هانري دريانورد "در ناحيهاي به نام" ساگ رس "در پرتغال تاصسيس شد .هانري ،چهارمين پسر ژان اول پادشاه پرتغال بود .وي براي تعليم دريانوردان برجسته جهت توسعه ئاكتشافات جغرافيائي قرن پانزدهم اين مدرسه را ساخت و اكثر دريانوردان پرتغال در سالهاي بعد فارغالتحصيل اين مدرسه بودند. رويداد:

1648 ميلادي سال:
جنگ تاريخي و معروف به" زوس مارس هوزن "ميان نيروهاي متحد فرانسه و سوئد از يك سو و نيروهاي فرديناند دوم امپراتور اتريش و آلمان ،با پيروزي درخشان نيروهاي متحد به پايان رسيد .در اين جنگ" تورن "سردار فرانسوي و" وران گل "سردار سوئدي نقشهاي عمدهاي داشتند .پيروزي" زوس مارس هوزن "علت اصلي امضاص معاهدات صلح" وستفالي "محسوب ميشود .به روز 24 اكتبر 1648 مراجعه شود. رويداد:

1660 ميلادي سال:
"شارل دوم "اولين پادشاه دوره ئدوم سلطنت سلسله ئمعروف" استوارتها "در 30 سالگي به سلطنت انگلستان رسيد .اين پادشاه روز 24 مارس 1630 ميلادي قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود و گرچه در 9 فوريه 1941 ميلادي بعد از مرگ پدرش شارل اول خود را پادشاه خوانده بود ولي سلطنت رسمي او از اين روز آغاز گريد .وي روز 16 فوريه 1685 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 24 مارس 1630 مراجعه شود. رويداد:

1662 ميلادي سال:
حمله ئبزرگ ارتش امپراتوري عثماني به سرزمين هنگري) مجارستان امروزي (كه در آن زمان جزص قلمرو و نفوذ امپراتوري اتريش بود ،آغاز شد و چون در اين حمله ئتاريخي صد هزار سپاه عثماني شركت داشتند به حمله 100 ئهزار نفري موسوم شد .مبتكر اين حمله" كوپريگلي "صدراعظم عثماني بود .اين حمله به جنگ" سنگوتار "در 1 اوت 1664 و قرارداد واسوار در 7 اوت همان سال پايان يافت. رويداد:

1674 ميلادي سال:
"دوك دورلئان "نايبالسلطنه پانزدهم و يكي از معروفترين رجال فرانسه در قرن هفدهم ميلادي ،در شهري به نام" سن كلود "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي او ،فيليپ سوم دوك دورلئان بود .وي بعدها داماد لوئي چهاردهم شد و پس از مرگ او به دنبال يك كودتا موفق شد خود را به مقام نايبالسلطنگي برساند .وي روز 2 دسامبر سال 1723 ميلادي سكته كرد و مرد. رويداد:

1688 ميلادي سال:
"كلودپرو "معمار و آرشيتكت و طبيب معروف دربار لوئي چهاردهم ،پس از 75 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 1 فوريه 1613 ميلادي در خانوادهاي كه به معماري آشنا بودند در" پاريس "متولد شد .در ساختن قصور مجلل هنرنمائي فراون به كار ميبرد و از مهمترين آثار او قصر لوور را كه امروزه قسمتي از موزه ئلوور در آن واقع است بايد نام برد .به روز 1 فوريه 1613 مراجعه شود. رويداد:

1803 ميلادي سال:
قرارداد صلح" آمين "كه روز 25 مارس 1802 ميلادي با شور و شعف بسيار ميان فرانسه و انگلستان به امضاص رسيده بود با نقض عهد و خلف وعده ئانگليسيها از بين رفت و علت عمده ئاين نقض عهد آن بود كه انگليسيها ميخواستند بندر آنورس كه در بلژيك در دست فرانسه بود متعلق به آنان باشد و تجار انگليسي اجازه ئتجارت با فرانسه را داشتند .به روز 25 مارس 1802 مراجعه شود. رويداد:

1814 ميلادي سال:
قانون اساسي نروژ تصويب شد و اين روز در نروژ به عنوان آغاز دوران حيات مستقل سياسي محسوب و به نام روز ملي تلقي ميشود .طبق اين قانون ،رژيم حكومتي در نروژ مشروطه ئسلطنتي بود و به صورت مجزا از ساير ممالك اسكانديناوي اداره ميشود .نروژ از سال 1381 تا 1814 ميلادي ضميمه ئدانمارك و از 1814 عليرغم ميل خود به حكم راصي كنگره وين ضميمه ئسوئد گرديد و روز 15 اكتبر 1905 كاملاش مستقل شد. رويداد:

1824 ميلادي سال:
"لوبرون "يكي از معروفترين سياستمداران فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،پس از 85 سال زندگي بدرود حيات گفت" .شارل - فرانسوا - لوبرون "ملقب به" دوك دوپله زانس "روز 13 نوامبر 1739 ميلادي در شهري موسوم به" مانش "قدم به عرصه ئوجود گذاشت و به خاطر خدمت به ناپلئون موقع امپراتوري او ،به مقام تشريفاتي خزانهدار كل رسيد .به روز 13 نوامبر 1739 مراجعه شود. رويداد:

1835 ميلادي سال:
"كارل - ويلهلم - بارون فون - هومبولد "معروف به" گيوم دوهومبولد "پس از 701 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .گيوم دوهومبولد كه روز 14 سپتامبر 1765 ميلادي در" پوتسدام "متولد شده بود ،از بزرگترين فلاسفه ،جامعهشناسان و متخصصين تعليم و تربيت آلمان محسوب ميشود ،دارالعلوم برلن "كه بعدها مبدل به دانشگاه برلن شد از آثار اوست .به روز 14 سپتامبر 1765 مراجعه شود. رويداد:

1840 ميلادي سال:
"سيدني اسميت "يكي از معروفترين درياسالاران انگليسي در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي پس از 76 سال زندگي تواصم با افتخار و جنگهاي متعدد بدرود حيات گفت .سيدني اسميت روز 30 سپتامبر 1764 ميلادي در خانوادهاي دريانورد در" وست مينستر "متولد شده بود .وي در جريان جنگهاي ناپلئون و فرانسه در مصر يكي از سرداران موئثر انگلستان بود .به روز 20 سپتامبر 1764 مراجعه شود. رويداد:

1876 ميلادي سال:
"ماتيك "رايجترين و پرطرفدارترين وسايل آرايش و توالت بانوان و دختران در سراسر جهان ،توسط يك زن آرايشگر مبتكر فرانسوي به نام" آلبرتين پواتيه "اختراع شد .آلبرتين پواتيه كه متوجه شده بود زنان بيش از هر عضو ديگر صورت خود به آرايش لبها علاقه دارند ،از اختلاط چند ماده شيميائي و عطر ،روژ لب را ساخت .ماتيكهاي امروزي ماده اصليشان از مواد نفتي است. رويداد:

1905 ميلادي سال:
اولين پيروزي در جريان مبارزات آزاديخواهي در روسيه ئتزاري نصيب آزاديخواهان شد و تزار نيكلاي دوم علاوه بر آزادي اجتماعات و جرايد ،عده ئزيادي از آنان را كه محبوس بودند آزاد ساخت .اين آزاديخواهان در جريان اعتصاب تاريخي 22 اكتبر 1905 ميلادي به زندان افتاده بودند .پيروزي بزرگ ديگر آزاديخواهان افتتاح مجلس ملي" دوما "در 10 مه 1906 ميلادي بود. رويداد:

1915 ميلادي سال:
جنگ دوم" اپير "پس از يك ماه كه از آغاز آن ميگذشت با پيروزي ضعيف آلمانيها به پايان رسيد .اين جنگ كه در ناحيه اپير در فرانسه با حمله ئآلمانيها آغاز شده بود از روز 17 آوريل بين سربازان متحد انگليس و فرانسه با آلمانيها اتفاق افتاد و به سبب استفاده ئآلمانيها از گازهاي خفهكننده كه سبب تلف شدن سربازان متفقين ،به" جنگ گاز "نيز معروف است .به روز 17 آوريل 1915 مراجعه شود. رويداد:

1941 ميلادي سال:
ايسلند ،شماليترين جزاير مستقل اروپا ،در جريان جنگ دوم جهاني از دانمارك جدا شد و به اين ترتيب دوران استقلال اين كشور كه اولين پارلمان جهان يك هزار سال قبل در آن تاصسيس شده بود ،آغاز شد .ايسلند كه امروزه با رژيم جمهوري اداره ميشود و پايتختش شهر كوچك ريگجاويك است ،در شمال اقيانوس اطلس قرار دارد و در 103000 كيلومتر مربع مساحت آن 300/000 نفر زندگي ميكنند. رويداد:

1946 ميلادي سال:
سلطنت" اومبرتوي دوم - يا - هومبرت دوم "آخرين پادشاه ايتاليا بعد از مدتي بيش از يك سال پايان يافت و رژيم جمهوري جانشين سلطنت در آن سرزمين شد .اين پادشاه روز 25 دسامبر 1904 ميلادي در" راكونيجي "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وي روز 9 مه 1945 ميلادي بعد از خلع پدرش از سلطنت زمامدار شده و مدت يك سال سلطنت كرده بود .به روز 25 دسامبر 1904 مراجعه شود. رويداد:

1948 ميلادي سال:
كشور كره ئجنوبي كه در قسمت جنوب مدار 38 درجه تاصسيس شده بود ،اعلام حكومت جمهوري كرد و به اين ترتيب كشور مستقل ديگري به تعداد ممالك مستقل خاور دور اضافه شد .اولين رئيس جمهوري كره ئجنوبي يك دكتر حقوقدان از سياستمداران مبارز آن كشور به نام" سينگمان ري "بود كه سرانجام بر اثر قيام دانشجويان مجبور به كنارهگيري و فرار شد و در آمريكاي متحده بدرود حيات گفت. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .