َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
1410 ميلادي سال:
"فرواسار "يكي از مشهورترين مورخان فرانسه در قرن چهاردهم ميلادي پس از 93 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مورخ اديب ،روز 1 فوريه 1317 جنگهاي صد ساله در خانوادهاي عادي متولد شده و عليرغم فقر خانوادهاش ،به تحصيلات خود ادامه داده بود .از مهمترين آثار" فرواسار "دوره ئتاريخ را بايد نام برد .به روز 1 فوريه 1317 مراجعه شود. رويداد:

1540 ميلادي سال:
هلند در جنگ دوم جهاني تسليم شد و كليه ئواحدهاي جنگنده هلند كه در برابر نيروي قوي و مجهز آلمان نازي تاب ايستادگي نداشتند ،اسلحه به زمين گذاشتند و شرايط تسليم بين نمايندگان هلند و آلمان به امضاص رسيد .آلمانيها روز 10 مه 1940 با نيروئي بزرگ به هلند حمله كردند و پس از يك بمباران شديد در بنادر آن كشور مخصوصاش در روتردام هلند را به زانو درآوردند .به روز 10 و 14 مه 1940 مراجعه شود. رويداد:

1541 ميلادي سال:
دومين جنگ شارل پنجم معروف به" شارلكن "امپراتور بزرگ اروپاي قرن شانزدهم ميلادي با مسلمانان شمال آفريقا با پيروزي وي پايان يافت .در جنگ اول كه روز 9 ژوييه 1534 ميلادي اتفاق افتاد ،شارلكن بر تونسيها پيروز شد ولي اين بار حريف او مسلمانان الجزاير بودند كه با وجود پيروزيهاي اوايل جنگ سرانجام شكست خوردند .به روز 9 ژوييه 1534 مراجعه شود. رويداد:

1567 ميلادي سال:
"كلوديو - مونت وردي "آهنگساز بزرگ ايتاليائي در يك خانواده ثروتمند ،از مردم" كرمونا "متولد شد .او از كودكي ذوق موسيقي داشت و هنوز نوجوان بود كه به شهرت كامل رسيد و بسياري از ممالك جهان را سياحت كرد و بعدها به رياست هيئت موسيقي كليساي" سن ماركو "در" ونيز "منصوب شد .مرگ اين هنرمند بزرگ روز 29 نوامبر 1643 ميلادي اتفاق افتاد .به روز 29 نوامبر 1643 مراجعه شود. رويداد:

1602 ميلادي سال:
اوتودوگريك" اوتودوگريك "يكي از معروفترين و برجستهترين مخترعين آلماني در قرن هفدهم ميلادي در" ماگدبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .صنعتگر زحمتكشي بود كه بيشتر از ساير همكاران خويش به تحقيقات فني دست ميزد و نتيجه اين تحقيقات نيز اختراع ماشين تخليه هوا بود كه بعدها مخترعان ديگر آن را كامل كردند .وي ،روز 6 دسامبر 1686 مرد .به روز 6 دسامبر 1686 مراجعه شود. رويداد:

1687 ميلادي سال:
دادگاه معروف" اپري "در ناحيهاي به همين نام در هنگري) مجارستان امروزي (به دستور لئوپولداول امپراتور اتريش براي مجازات شورشيان مجار تشكيل شد .اين دادگاه كه در تاريخ به نام" قصابي اپري "معروف شد ،شش ماه تمام شب و روز به كشتار و اعدام شورشيان مشغول بود و 30 جلاد پيوسته به كار اعدام سرگرم بودند .در اين مدت 8 هزار نفر به طور دستهجمعي و انفرادي كشته شدند. رويداد:

1774 ميلادي سال:
مارشال" اوگوست دومارمون "يكي از مطمئنترين سرداران فرانسه در دوران امپراتوري ناپلئون بناپارت در" شاتيلون سورسن "قدم به عرصه ئوجود گذاشت" .مارمون "كه از افسران تحصيلكرده و صاحب ذوق فرانسه بود ،تنها مارشالي است كه خاطرات جنگها و زندگي خود را به صورت منظمي نوشت و بسياري حقايق تاريخي را فاش كرد .وي روز 28 ژانويه 1854 ميلادي مرد .به روز 28 ژانويه 1854 مراجعه شود. رويداد:

1776 ميلادي سال:
اولين كشتي بخاري بعد از هفتاد سال كه از تاريخ پيدايش نيروي بخار توسط" دنيس پاپن "مهندس فرانسوي ميگذشت ،به وسيله يك مهندس ديگر فرانسوي به نام" ماركي دوژوفرا "اختراع شد" ماركي دوژوفرا "كه از ثروتمندان معروف فرانسه بود ،بعد از آن كه كونيو در 6 دسامبر 1769 ميلادي اولين وسيله ئنقليه بخاري را ساخت او هم اولين كشتي بخاري را در اين روز ساخت .به روز 13 مارس 1751 مراجعه شود. رويداد:

1822 ميلادي سال:
انقلاب تاريخي و خونين" پرتغال "توسط جمهوريخواهان آن كشور آغاز شد و نتيجه ئاين انقلاب گريختن پادشاه پرتغال به برزيل و اعلام حكومت جمهوري در كشور پرتغال توسط جمهوريخواهان بود ولي دوران اين جمهوريت چندان به طول نيانجاميد و دوباره سلطنت در آن كشور گسترده شد .تا در سال 1910 ميلادي ،بر اثر انقلاب جمهوري يكسره در آن كشور بر جا ماند. رويداد:

1863 ميلادي سال:
Çæáíä ßäÝÑÇäÓ ÈíäÇáãááí Žäæ ¡ÈÑ ÇÓÇÓ íÔäåÇÏ ßãíÊå Óå äÝÑí ãÑßÈ ÇÒ" åÇäÑí ÏæäÇä - ŽäÑÇá ÏæÝæÑ - æÓÊÇæ ãæÑíäæ "ÈÑÇí ÇíÌÇÏ íß ÓÇÒãÇä ÌåÇäí ÇãÏÇÏí æ ÎíÑíå ÏÑ ÔåÑ" Žäæ "ÓæíÓ ÊÔßíá ÔÏ æ äÊíÌå ÆÇíä ßäÝÑÇäÓ ¡ÊÇÕÓíÓ ÓÇÒãÇä ÕáíÈ ÓÑÎ ÌåÇäí ÈæÏ .ÏÑ Çíä ßäÝÑÇäÓ ÈíäÇáãááí ¡äãÇíäϐÇä 16 ßÔæÑ ÇÑæÇÆí ÔÑßÊ ÏÇÔÊäÏ. رويداد:

1879 ميلادي سال:
جمعيت آزاديخواهان ايرلند كه براي تحصيل استقلال آن كشور قيام كرده بودند ،توسط پارنل ،سياستمدار و ميهنپرست معروف ايرلند تاصسيس شد .اعضاي اين جمعيت كه بعدها با وجود انحلال آن در 29 اكتبر 1881 ميلادي با مبارزات خود موفق به كسب استقلال شدند .روستائيان ايرلندي بودند كه توسط ملاكين انگليسي از زمينهاي خود رانده شده بودند .به روز 29 اكتبر 1881 مراجعه شود. رويداد:

1880 ميلادي سال:
"ابن سعود "موجد عربستان سعودي در" رياض "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي او" عبدالعزيز سوم "بود و پدرش ملك سعود نام داشت و بياد او ،ابن سعود ناميده شد .وي كه جواني بلندپرواز بود در سال 1902 امير نجد و در سال 1927 امير حجاز و نجد شد و بعد از يك سلسله جنگهاي خونين در 1932 عربستان سعودي را تاصسيس كرد .وي روز 9 نوامبر 1953 مرد .به روز 9 نوامبر 1953 مراجعه شود. رويداد:

1919 ميلادي سال:
"ازمير "يكي از تاريخيترين و مهمترين شهرهاي امروزي جمهوري تركيه پس از نبردي خونين و پرتلفات به دست نيروهاي مصطفي كمال پاشا باني تركيه ئنوين سقوط كرد و به اين ترتيب به اشغال يونانيها در اين شهر خاتمه داده شد .ازمير در مغرب تركيه واقع شده و در ساحل درياي اژه قرار دارد .جشن اصلي جمهوريت تركيه از همين شهر زيباي تاريخي آغاز شد. رويداد:

1940 ميلادي سال:
مرحله ئاول نبرد ميان سربازان آلمان نازي و جمهوري فرانسه با پيروزي آلمانيها پايان يافت .اين نبرد از روز 10 مه همان سال ،همزمان حمله ئآلمانيها به هلند آغاز شده بود و هدف آن درهم شكستن مواضع دفاعي فرانسه از" نامروتاسدان "بود .چون فرانسه خود قادر به دفاع نبود ،از انگلستان كمك خواست و با سفر چرچيل به پاريس ،نيروهاي انگليسي براي تقويت فرانسويان وارد آن كشور شدند. رويداد:

1941 ميلادي سال:
"نايلون "يكي از رايجترين و پراستفادهترين پديدههاي شيميائي قرن بيستم در جريان جنگهاي بينالملل دوم در آمريكا اختراع شد .مخترع و مكتشف اصلي نايلون معلوم نيست چون هيئتي از شيميدانان آمريكائي با هم روي فرمول آن كار ميكردند .هدف اين عده به دست آوردن فرمولي براي ساختن مادهاي بود كه بتواند جاي پنبه و پشم را در نساجي بگيرد. رويداد:

1948 ميلادي سال:
با تقسيم سرزمين فلسطين به دو منطقه مسلماننشين و يهودينشين ،كشور مستقل" اسرائيل "با رژيم جمهوري استقلال يافت .اسرائيل كه تنها كشور يهوديمذهب جهان است 20/700 كيلومتر مربع مساحت و در حدود 2/5 ميليون نفر جمعيت دارد .پايتخت اسرائيل" اورشليم "نزديك مرز اردن قرار دارد كه بعد از جنگ 1968 اورشليم اردن نيز به آن اضافه شده است .به روز 29 نوامبر 1947 مراجعه شود. رويداد:

1955 ميلادي سال:
كشور جمهوري اتريش ،استقلال مجدد خود را به دنيا اعلام كرد .اتريش كه در جريان جنگ دوم جهاني ابتدا به امر هيتلر ضميمه ئآلمان شده بود ،بعد از پايان جنگ به گناه كمك سياسي به آلمان نازي از طرف 4 كشور روسيه ،آمريكا ،انگليس و فرانسه اشغال شد .تا در اين روز طي قراردادي به همت" ژوليوس راب "دوران اشغال ممالك خارجي توسط نيروهاي متفقين تمام شد و اتريش به استقلال رسيد. رويداد:

1963 ميلادي سال:
"گوردون كوپر "فضانورد ايالات متحده ئآمريكا ،اولين پرواز فضائي آن كشور را در سال 1963 ميلادي با سفينه ئمعروف به" ايمان "7 - آغاز كرد .گوردون كوپر كه چهارمين مرد فضائي ايالات متحده آمريكاست ،در اين روز به يك پرواز 34 ساعت و 20 دقيقهاي دست زد و اين طولانيترين پرواز فضائي براي آمريكا تا آن زمان بود .وي جمعاش 22 بار به دور زمين چرخيد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .