َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
1050 ميلادي سال:
اولين قدم براي احداث شهري كه امروزه به عنوان پايتخت كشوري اسكانديناوي نروژ خوانده ميشود برداشته شد و اين اولين قدم ،ايجاد ساختماني براي سكونت يك دهقان نروژي بود كه هنوز هم خرابههاي آن حفظ ميشود .بعدها از تمركز ساختمانهاي مختلف ديگري در اين منطقه كه نسبت به ساير نواحي نروژ داراي موقعيت و آب و هواي بهتري بود شهر" اسلو "به وجود آمد. رويداد:

1265 ميلادي سال:
"دانته آليگيري "نويسنده بزرگ و سياستمدار معروف ايتاليائي در شهر تاريخي فلورانس قدم به عرصه ئوجود گذاشت .بعد از پايان تحصيلات ،به كارهاي دولتي پرداخت و چند ماصموريت مهم سياسي انجام داد و سرانجام نيز در بازگشت از يك ماصموريت سياسي روز 14 سپتامبر 1321 ميلادي مرد .شاهكار دانته" كمدي الهي "اوست كه از آثار جاويدان ادبي محسوب ميشود .به روز 14 سپتامبر 1321 مراجعه شود. رويداد:

1509 ميلادي سال:
جنگ تاريخي معروف به" آگ نادل "در محلي به همين نام واقع در سرزمين ايتاليا ميان فرانسويها و ونيزيها اتفاق افتاد .لوئي دوازدهم پادشاه فرانسه كه به موجب معاهده معروف" كامبره "با پاپ" ژول دوم "عليه قدرت روزافزون ونيز متحد شده بود ،در اين جنگ ونيزيها را شكست داد و با تقاضاي صلح ونيزيها از پاپ "جنگ پايان يافت .به روز 27 آوريل 1508 مراجعه شود. رويداد:

1568 ميلادي سال:
دومين جنگ تاريخي پروتستانها و كاتوليكها فرانسه كه در زمان سلطنت شارل نهم اتفاق افتاده بود ،با پيروزي كاتوليكها به پايان رسيد .اين جنگ بعد از صلح 4 ساله ،از روز 23 مارس 1567 ميلادي آغاز شد .سرداري كاتوليكها با" هانري دوك دان ژو "برادر شارل نهم و سرداري پروتستانها با" پرنس دوكنده "بود كه كمي پس از پايان جنگ سوم مقتول شد .به روز 23 مارس 1567 مراجعه شود. رويداد:

1575 ميلادي سال:
سرزمين وسيع" آنگولا "در مغرب قاره آفريقا به تصرف پرتغاليها درآمد و با وجودي كه اكثر ممالك آفريقائي به استقلال رسيدهاند ،هنوز آنگولا به كسب استقلال نائل نشده است" آنگولا "سرزميني است به مساحت 1/241/885 كيلومتر مربع) چهارده برابر مساحت خاك پرتغال (كه 5 ميليون نفر جمعيت دارد و داراي معادن سرشار الماس و طلا و مس و آهن است .پايتخت آنگولا" لوآندا "نام دارد. رويداد:

1588 ميلادي سال:
"پل ورونز "نقاش بزرگ ونيزي بعد از 60 سال زندگي بدرود حيات گفت .پل ورونز كه با" تيسين "نقاش ديگر ونيزي معاصر بود ،روز 16 اوت 1528 ميلادي در" ونيز "ايتاليا متولد شد .از بهترين آثار وي كه امروزه در موزه ئمعروف" لوور "در پاريس نگهداري ميشود" عروسي كانا "را بايد نام برد .به روز 16 اوت 1528 مراجعه شود. رويداد:

1610 ميلادي سال:
"هانري چهارم "پادشاه قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي فرانسه ،پس از 21 سال سلطنت و 57 سال زندگي بدرود حيات گفت .و عامل قتل وي مرد متعصبي به نام" رواياك "بود كه با كارد پادشاه را كشت .هانري چهارم روز 12 سپتامبر 1553 ميلادي در" پو "قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود و روز 25 مارس 1589 پس از مرگ هانري سوم به سلطنت فرانسه رسيده بود .به روز 12 سپتامبر 1553 مراجعه شود. رويداد:

1643 ميلادي سال:
لوئي سيزدهم ،پادشاه معروف فرانسه و فرمانرواي مقتدر فرانسه در قرن هفدهم ميلادي وفات يافت .اين پادشاه كه روز 26 دسامبر 1601 ميلادي در" فونت بلو "متولد شده بود ،در 9 سالگي روز 14 مه 1610 ميلادي بعد از قتل پدرش هانري چهارم به سلطنت رسيد .مدت سلطنت" لوئي سيزدهم 33 "سال به طول انجاميد .به روز 26 دسامبر 1610 مراجعه شود. رويداد:

1688 ميلادي سال:
"پطر كبير "امپراتور نامدار روسيه اولين قيام خود را براي تصاحب تاج و تختي كه متعلق به او بود آغاز نمود .پطر كبير فرزند" آلكسي "امپراتور معروف روسيه بود .بعد از مرگ آلكسي ،برادران و خواهر بزرگترش مانع از سلطنت او شدند و ابتدا فئودور و سپس ايوان و بعد سوفي خواهرش سلطنت كردند .قيام پطر كبير در اين روز عليه ايوان بود كه با پشتيباني سوفي از ايوان به ضرر پطر كبير تمام شد. رويداد:

1688 ميلادي سال:
قرارداد صلح معروف به" صلح اكسلا شاپل "در شهري به همين نام واقع در آلمان امروزي" آخن "نيز ناميده ميشود ميان اسپانيا و فرانسه كه از روز 15 ژوئن 1667 ميلادي با يكديگر به جنگ پرداخته بودند امضاص شد .به موجب اين قرارداد فرانسويها فرانش كونته را به اسپانيا پس دادند و در عوض اسپانيا نيز 11 قلعه و شهر منطقه فلاند را به فرانسه واگذار كرد .به روز 15 ژوئن 1667 مراجعه شود. رويداد:

1700 ميلادي سال:
"كپنهاك "پايتخت زيبا و معروف دانمارك ،در جريان جنگهاي 4 دولت شرقي و شمالي اروپا تحت محاصره ئسپاهيان سوئدي درآمد .فرماندهي سپاهيان سوئدي با پادشاه جوان و شجاع آن كشور به نام شارل دوازدهم بود و او با وجودي كه لهستان و دانمارك و روسيه عليه او اتحاد كرده بودند ،با شجاعت كمنظيري دانماركيها را شكست داد و آنها را مجبور به امضاص قرارداد تراندال كرد .به روز 24 آوريل 1700 مراجعه شود. رويداد:

1702 ميلادي سال:
با اعلان جنگ تاريخي انگلستان به فرانسه ،يكي از درازترين و وحشتناكترين جنگهاي فرانسه با ممالك متحد اروپائي آغاز شد .اين جنگ كه مدت 13 سال تا روز 6 مارس 1714 به طول انجاميد ،نتيجه" ئاتحاد كبير "دولتهاي" انگلستان ،هلند و آلمان "بود كه روز 7 سپتامبر 1701 ميلادي صورت گرفت .نتيجه ئاين جنگ ،شكست نسبي فرانسويها بود .به روز 7 سپتامبر 1701 مراجعه شود. رويداد:

1770 ميلادي سال:
"باغ نباتات "كه يكي از قديميترين ،باغهاي جهان است ،به همت" كنتدوبوفون "طبيعيدان مشهور فرانسوي تاصسيس شد در آن زمان ،هدف بوفون جمعآوري گياهان نادري بود كه در فرانسه وجود نداشت و چون آن را به پادشاه وقت هديه كرده بود به باغ شاه معروف گرديد .بيش از يكصد هزار نوع گياهان مختلف از سراسر جهان در اين باغ بزرگ و موزه ئطبيعي وجود دارد .به روز 14 اوت 1788 مراجعه شود. رويداد:

1796 ميلادي سال:
براي اولين بار مايه" ئآبله "توسط پزشكي از مردم انگليس به نام" ادوارد جنبر "به بازوي انساني كوبيده شد و اين شخص كودكي 8 ساله به نام" جمس نيس "بود .جنر ميخواست ثابت كند كه مايه ئآبله سبب ايجاد آبله ئخفيفي در شخص ميشود و همين امر سبب مصونيت بعدي او خواهد شد .با پيروي از روش جنر "ميليونها نفر از شر بيماري مهلك آبله رهائي يافتند .به روز 20 نوامبر 1822 مراجعه شود. رويداد:

1864 ميلادي سال:
"ÌÆæÑÌíÇ "íßí ÇÒ ÇíÇáÇÊ ãåã ÌäæÈí ÂãÑíßÇ ÏÑ ÌäåÇí ãÚÑæÝ Èå ÇäÝÕÇá ßå ãíÇä ÇíÇáÇÊ ÔãÇá æ ÌäæÈí ÂãÑíßÇ ÈÑ ÓÑ ÂÒÇÏí ÓíÇåæÓÊÇä ÏÑ ÑÝÊå ÈæÏ Èå ÊÕÑÝ ŽäÑÇá" ÔÑãÇä "íßí ÇÒ ÝÑãÇäÏåÇä äíÑæåÇí ÔãÇáí ÏÑÂãÏ .ÈÑÇí ÊÕÑÝ ÌÆæÑÌíÇ ¡ÓÇåíÇä ÌäæÈí ÔÌÇÚÇäå ÏÝÇÚ ßÑÏäÏ æ ÈÇÑåÇ ßÇÑ Èå Ìä Êä Èå Êä ßÔíÏ æ ÈÇ Çíä æÕÝ ÌäæÈíåÇ Èå ÓÈÈ ßãí äÝÑÇÊ æ ÇÓáÍå ÇÒ äíÑæåÇí ãÌåÒ ÔãÇáí ÔßÓÊ ÎæÑÏäÏ. رويداد:

1940 ميلادي سال:
بمباران وحشتناك" روتردام "توسط 480 هواپيماي بمبافكن آلماني اتفاق افتاد و در اين ماجرا ،روتردام كه بعد از" هامبورگ "فعالترين و پرگنجايشترين بنادر شمال اروپا محسوب ميشود به كلي ويران شد و بيش از 70 درصد تاصسيسات بندري و اسكلههاي آن در زير بمبهاي آلمان نازي از ميان رفت .روتردام امروزي بعد از جنگ به روي خرابهها به وجود آمد. رويداد:

1942 ميلادي سال:
"فيليپين "مجمعالجزاير معروف آسياي جنوب شرقي ،بعد از 5 ماه جنگ ،سرانجام به تصرف ژاپنيها در آمد .اين جزاير كه در اقيانوس آرام قرار دارند ،از روز 8 دسامبر 1941 ميلادي مورد حمله ئژاپنيها قرار گرفته بود .دوران سلطه ئژاپنيها بر فيليپين ،تا روز 20 ماه سپتامبر 1945 ميلادي كه در جنگ دوم شكست خوردند ادامه داشت و در اين تاريخ دوباره فيليپين آزاد شد. رويداد:

1948 ميلادي سال:
با خروج آخرين دسته از سربازان انگليسي مقيم اورشليم ،شوراي ملي يهود در" تل آويو "تشكيل شد و فرداي اين روز استقلال اسرائيل) تنها كشور يهودينشين جهان (به وسيله اين شورا اعلام گرديد .اين استقلال به دنبال راصيي كه در مجمع عمومي سازمان ملل متحد روز 29 نوامبر 1947 ميلادي در مورد تقسيم فلسطين داده شده بود ،به دنيا اعلام شد .به روز 29 نوامبر 1947 مراجعه شود. رويداد:

1955 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي و مهم سياسي و نظامي معروف به" قرارداد ورشو "در ورشو پايتخت لهستان ميان 8 كشور كمونيستي اروپا به امضاص رسيد .اين قرارداد به ابتكار" اوتو گروتوهول "و براي مقابله با قرارداد آتلانتيك شمالي كه ميان دولتهاي غربي و طرفدار آمريكا به امضاص رسيده بود ،با عضويت" روسيه - آلباني - بلغارستان - چك اسلواكي - روماني - مجارستان - لهستان و آلمان شرقي "امضاص شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .