َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
6 روز:
1585 ميلادي سال:
فاجعه وحشتناك قتل عام" هارلم "در جريان جنگهاي استقلالطلبانه مردم هلند توسط سربازان فيليپ دوم ،پادشاه اسپانيا و مالك هلند اتفاق افتاد .در اين روز شهر تاريخي هارلم ،كه از مراكز درجه اول استقلالطلبان هلند محسوب ميشد ،بدست اسپانياييها افتاد و به دستور فيليپ دوم همه سكنه شهر را كه قادر به فرار نبودند با دست خفه كردند .در اين ماجرا بيش از 6000 نفر كشته شدند. رويداد:

1634 ميلادي سال:
جنگ" نوردلين گن "كه در ناحيهاي به همين نام در آلمان ميان پروتستانهاي سوئدي و آلماني با كاتوليكهاي آن سرزمين درگرفته بود ،با شكست پروتستانها به پايان رسيد .اين جنگ كه در حقيقت آخرين جنگ مذهبي ميان سوئد آلمان و دنباله جنگ" لوتسن "بود ،در روز 16 نوامبر 1632 با پيروزي پروتستانها به پايان رسيد .با اين شكست فرديناند دوم مالكالرقبا همه آلمان شد. رويداد:

1654 ميلادي سال:
جنگ دو ساله ميان نيروهاي دريايي و زميني دو كشور دريانورد اروپا يعني بريتانياي كبير و هلند ،تمام شد و در اين جنگ ،انگليسها پيروز شدند .جنگ هلند و انگليس از روز 23 مارس 1652 ميلادي آغاز شد و هدف از اين جنگ كه پس از صدور فرمان دريانوردي انگليس در 9 اكتبر 1651 ميلادي واقع شد ،از بين بردن نفوذ و سيادت دريايي هلند در آبهاي غربي اروپا بود .به روز 23 مارس 1652 مراجعه شود رويداد:

1794 ميلادي سال:
حكومت چهار ماهه" روبسپير "انقلابي معروف فرانسه كه به دوره" ترور "نيز معروف است آغاز شد بين روبسپير و يكي ديگر از سران انقلاب به نام" دانتون "بر سر كسب قدرت ،رقابت شديدي وجود داشت كه به يك جنگ سرد شديد انجاميد .در اين جنگ روبسپير پيروز شد و دانتون را اعدام كرد و با اعدام او حكومت چهارماهاش كه در آن ،عده زيادي اعدام شدند آغاز گرديد .به روز 10 ژوئن 1794 مراجعه شود رويداد:

1794 ميلادي سال:
"دانتون "يكي از برجستهترين سران انقلاب كبير فرانسه با گيوتين اعدام شد .دانتون رهبر اصلي يكي از فرقههاي دوران انقلاب به نام" اعتدال "بود .وي روز 25 اوت 1759 ميلادي در شهر" آركيس "قدم به عرصه وجود گذاشت بود ،در زمان لويي 16 به وكالت مجلس رسيد و بعد جزص سران انقلاب شد ولي ،در مبارزه با روبسپير شكست خورد و در اين روز اعدام شد .به روز 25 اوت 1759 مراجعه شود رويداد:

1795 ميلادي سال:
معاهده" بال "در شهري به همين نام كه امروزه در كشور سويس واقع شده است ،ميان جمهوري فرانسه و دول پروس - اسپانيا و هلند به امضاص رسيد .به موجب اين معاهده ،دول سهگانه هلند و اسپانيا و پروس كه در جنگ با سپاهيان انقلابي شكست خورده بودند ،تعهد كردند كه در كار فرانسه دخالت نكنند و علاوه بر آن كه بلژيك را به فرانسه واگذاشتند ،اراضي ساحل چپ رود رن را نيز به فرانسه دادند. رويداد:

1829 ميلادي سال:
"پاپ پل هشتم "دويست و پنجاه و دومين جانشين حضرت عيسي مسيح و رهبر بزرگ كاتوليكهاي جهان ،به جاي پاپ" لئون دوازدهم "بر تخت" سن پطرس "جلوس كرد .دوران فرمانروايي روحاني او ،كوتاهترين مدت پاپ در تاريخ مسيحت است زيرا وي روز 30 نوامبر 1830 ميلادي بدرود حيات گفت و فقط يك سال و 6 ماه پاپ بود .به روز 30 نوامبر 1830 مراجعه شود رويداد:

1918 ميلادي سال:
نبرد تاريخي" پيكاردي "در جريان جنگهاي اول جهاني با پيروزي سپاهيان آلماني كه از روز 21 مارس 1918 ميلادي به فرماندهي" لودندورف "دست به آخرين حمله خود زده بودند ،به پايان رسيد .در اين جنگ شهرهاي متعددي به تصرف آلمانها درآمد و علاوه بر تعداد زيادي غنايم جنگي ،در حدود 90 هزار نفر از سپاهيان انگليسي نيز اسير آلمانيها شدند .به روز 21 مارس 1918 مراجعه شود رويداد:

1939 ميلادي سال:
مذاكرات سياسي و جنگي معروف به" مذاكرات ژنرالها "ميان" ژنرال ويلهلم كايتل "از طرف ارتش آلمان نازي و ژنرال" پارياني "ايتاليايي آغاز شد .هدف از اين مذاكرات توافق نيروهاي جنگي آلمان و ايتاليا در مورد اشغال خاك كشور كوچك آلباني بود .نتيجه اين مذاكرات ،حمله ايتاليا به آلباني در 7 آوريل همان سال بود .به روز 7 آوريل و 8 و 12 آوريل 1939 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .