َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


نوامبر مـاه:
30 روز:
1519 ميلادي سال:
"گاسپارد - كولينيي "درياسالار و سياستمدار معروف فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي ،در" شاتيلون "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش از محترمترين و معروفترين خانوادههاي فرانسه بود و خود او نيز بعدها كه به مقام درياسالاري رسيد از برجستهترين سران پروتستان محسوب ميشد .كولينيي در جريان قتل عام معروف سن بارتلمي روز 24 اوت 1572 كشته شد .به روز 24 اوت 1572 مراجعه شود رويداد:

1571 ميلادي سال:
جزيره قبرس ،پس از يك جنگ دريايي شديد ميان نيروهاي جمهوري نيرومند" ونيز "و ناوگان امپراتوري عثماني ،به تصرف ونيزيها درآمد .قبرس كه در درياي مديترانه شرقي در جنوب جمهوري تركيه امروزي واقع شده ،به سبب موقعيت دريايي و نظامي خود ،مورد توجه بسياري از ممالك دنيا بود .به سال 1878 ميلادي قبرس به تصرف انگليسيها درآمد و تا سال 1959 ميلادي كه قبرس مستقل شد ،در اختيار آنان بود. رويداد:

1596 ميلادي سال:
"سر فرانسيس دريك "درياسالار معروف انگليسي و فاتح جنگ دريايي اسپانيا و انگلستان در قرن شانزدهم ميلادي ،بعد از 56 سال زندگي ،غرق در افتخارات فراواني كه نصيبش شده بود ،بدرود حيات گفت" .دريك "كه به پاس نابود كردن ناوگان شكستناپذير اسپانيا در زمان سلطنت اليزابت اول به قلب" سر "مفتخر شد ،روز 19 اكتبر 1540 ميلادي متولد شده بود .به روز 19 اكتبر 1540 مراجعه شود رويداد:

1650 ميلادي سال:
ماجراي وحشتانگيز و فجيع" دروگدا "در ناحيهاي به همين نام در ايرلند اتفاق افتاد .در اين ماجرا ،سربازان انگليسي كه به فرمان اوليوير كرامول" ديكتاتور "انگلستان براي سركوبي ايرلندهاي به آن سرزمين حمله كرده بودند ،بعد از كشتار فجيع كليه مردان پير و جوان .همه دختران و زنان ايرلندي را مانند بردگان فروختند و در اين ماجرا بيش از ده هزار تن كشته شدند .به روز 22 اكتبر 1641 مراجعه شود رويداد:

1679 ميلادي سال:
"كاردينال دورتز "شخصيت روحاني ،سياسي و ادبي معروف فرانسه در قرن هفدهم ميلادي پس از 66 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .نام اصلي او" پل دوگوندي - كاردينال دورتز "بود و در دوران قدرت كاردينال ريشليو با او مبارزهها كرد .وي كه روز 19 دسامبر 1613 ميلادي در" مونت ميرل "متولد شده بود ،موئلف" وقايع روزانه جنگهاي فروند "فرانسه است .به روز 19 دسامبر 1613 مراجعه شود رويداد:

1699 ميلادي سال:
"ژان راسين "نويسنده و نمايشنامهنويس مشهور فرانسوي پس از 60 سال زندگي بدرود حيات گفت .ژان راسين روز 21 دسامبر 1639 ميلادي در" فرته ميلون "متولد شده بود .در 19 سالگي به پاريس آمد و در اين زمان بود ،كه وي به نويسندگي پرداخت و آثار برجستهاي از خود باقي گذاشت كه" آندروماك - ايفي ژني وفدر "از جمله مهمترين آنهاست و جزص شاهكارهاي مسلم ادبيات محسوب ميشوند. رويداد:

1765 ميلادي سال:
ژنرال" دوپون "يكي از بهترين سرداران ناپلئون بناپارت كه در جنگهاي اوسترليتز و فريدلند نيز شركت داشت و از فرماندهان معروف فرانسه محسوب ميشد ،در" شابانه "متولد شد .نام اصلي او" پير آنتوان - دوپون دولتاني "بود .وي در جنگها آندلس ميان فرانسه و اسپانيا در" بيلن "روز 19 ژوييه 1808 شكست خورد و روز 29 اوت 1840 ميلادي مرد .به روز 29 اوت 1840 مراجعه شود رويداد:

1791 ميلادي سال:
"مورس "مخترع معروف آمريكايي و بوجود آورنده حروف تلگرافي ،در شهر تاريخي" چارلستون "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام كامل او" ساموئل - فينلي - بريز - مورس "بود .ابتدا نقاشي ميكرد و بعدها در دانشكده" ييل "به امور فيزيكي مخصوصاش الكتريسيته علاقمند شد و در دوران تكوين تلگراف ،وي حروف تلگرافي را ابداع نمود" .مورس "روز 26 سپتامبر 1872 مرد .به روز 26 سپتامبر 1872 مراجعه شود رويداد:

1808 ميلادي سال:
سلطنت" ژان پنجم "اولين پادشاه كشور برزيل كه اينك به صورت جمهوري در آمريكاي جنوبي اداره ميشود ،آغاز شد .ژان پنجم كه روز 13 اوت 1767 ميلادي در" ليسبون "پايتخت پرتغال متولد شده بود ،بعد از بروز شورشي كه در پرتغال عليه او ايجاد شد به برزيل آمد و تا روز 25 فوريه 1820 ميلادي كه در 53 سالگي مرد سلطنت كرد .به روز 25 فوريه 1820 و 13 اوت 1767 مراجعه شود رويداد:

1812 ميلادي سال:
"لوئي بلان "سياستمدار و فيلسوف معروف مذهب سياسي سوسياليسم در فرانسه چشم به جهان گشود .زادگاه او مادريد پايتخت اسپانيا بود ولي تحصيلات و پرورشش در فرانسه انجام گرفت .از لحاظ سياسي وي ،پيرو سنسيمون بود و ميگفت) بايد كار بدست كاردان سپرده شده و بيكاران طرد شوند (از آثار مهم لويي بلان كه بعدها در سياست صاحب نفوذ شد" ترتيب كار "را بايد نام برد .به روز 27 اكتبر 1882 مراجعه شود رويداد:

1814 ميلادي سال:
دوران سلطنت 10 ساله لويي هجدهم ،در فرانسه آغاز شد .نام اصلي او" لوئي استانيسلاس كزاويه "و فرزند كوچك لويي پانزدهم و برادر لويي شانزدهم بود .بعد از شكست ناپلئون و استعفاي او كه به سلطنت ناپلئون در جزيره الب منجر شد ،لويي هجدهم به سلطنت رسيد و در سال 1824 پس از 69 سال زندگي بدرود حيات گفت .به روز 16 سپتامبر 1824 و 11 فوريه 1755 مراجعه شود رويداد:

1814 ميلادي سال:
اولين استعفاي ناپلئون بناپارت امپراتور كبير فرانسه از سلطنت آن كشور به فشار متفقين كه او را شكست داده بودند صورت گرفت و قرار شد كه وي با عنوان پادشاه جزيره الب ،به آن جزيره كوچك كه در درياي مديترانه قرار داشت ،تبعيد شود دوران سلطنت امپراتور بزرگ در آن جزيره كوچك ،كمتر از يك سال طول كشيد و روز 20 مارس 1815 ميلادي به فرانسه بازگشت .به روز 20 مارس 1815 مراجعه شود رويداد:

1841 ميلادي سال:
"ويليام - هنري - هاريسون "نهمين رييس جمهوري آمريكا ،بعد از 68 سال زندگي در حالي كه بيش از يكي دو ماه از رياست جمهوري او سپري نشده بود ،بدرود حيات گفت .اين مرد كه روز 19 فوريه 1773 ميلادي متولد شده بود يكي از قهرمانان جنگ عليه سرخپوستان محسوب ميشد .وي اولين رييس جمهور آمريكا از حزب" ويگ "است و اولين رييس جمهوري است كه هنگام رياست جمهوري مرد. رويداد:

1873 ميلادي سال:
"هانري باربوس "نويسنده و شاعر نامدار معاصر فرانسه در" پاريس "قدم به عرصه وجود گذاشت .اين مرد مبارز كه در دوران سلطه آلمانيها بر فرانسه در جنگ اول ،جزص نهضت مقاومت ملي فرانسه بود ،آثار زيادي از خود باقي گذاشت كه از جمله مهمترين آنها" زنان رامشگر - جهنم - لابهگران - مرگ خاموشي - آتش و دژخيمان "را بايد نام برد .وي روز 5 ژانويه 1935 مرد .به روز 5 ژانويه 1935 مراجعه شود رويداد:

1881 ميلادي سال:
"آلسكاندر فئودوروويچ - كرنسكي "سياستمدار و سردار معروف روسي در شهري به نام" سيمبريسك "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در جريان آغاز انقلاب كبير روسيه پس از استعفاي نيكلاي دوم از سلطنت ،مدتي در كابينه موقتي پرنس" لفوف "وزير دادگستري و جنگ بود .بعد ،خود او از 10 ژوييه 1917 تا 7 نوامبر 1917 حكومتي تشكيل داد و به سال 1926 ميلادي مرد .به روز 18 اكتبر 1926 مراجعه شود رويداد:

1908 ميلادي سال:
"ريچارد رايت "نويسنده بزرگ سياهپوست آمريكايي در" ناتچز "از شهرهاي ايالت" ميسيسيپي "در خانوادهاي فقير متولد شد .در خردسالي پدر و مادرش مردند و او مدتي از زندگي را در" دارالايتام "گذرانيد و پس از يك زندگي طاقتفرسا و كشنده ،از سال 1938 در 30 سالگي به نويسندگي پرداخت .اولين داستان وي كه روز 9 سپتامبر 1961 مرد ،داستان" پسرك سياه "بود .به روز 9 سپتامبر 1961 مراجعه شود رويداد:

1910 ميلادي سال:
"ميليج بالاكيروف "آهنگساز و كومپوزيتور معروف روسي بعد از 73 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين هنرمند بزرگ روز 8 سپتامبر 1837 ميلادي در شهر" نيژني نووگورود "متولد شده بود .با وجود مخالفتهاي خانوادهاش ،معهذا وي به خاطر موسيقي از همه چيز دست كشيد و در پرتو نبوغ خود به بالاترين مقام دست يافت" .بر فراز جنگل "از آثار مهم اوست .به روز 8 سپتامبر 1837 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .