َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
3 روز:
1500 ميلادي سال:
"ناپل "براي دومين بار به تصرف فرانسويان درآمد .بار اول روز 22 فوريه 1945 به تصرف شارل هشتم درآمد كه به علت اتحاد ممالك ايتاليا عليه وي ،ناچار به ترك آن شد ،ولي اين بار فاتح" ناپل "لوئي دوازدهم جانشين شارل هشتم بود .فتح ناپل با كمك" فرديناند "پادشاه آراگون اسپانيا ميسر شد و روز 25 فوريه 1504 ميلادي ناپل به تصرف فرديناند درآمد .به روز 25 فوريه 1504 مراجعه شود .مراجعه شود. رويداد:

1600 ميلادي سال:
"برونو "فيلسوف و متفكر معروف قرن شانزدهم ميلادي ،به اتهام كفر و زندقه و اهانت به دين مسيح ،از طرف كليساي رم زنده در آتش سوزانده شد و به اين ترتيب دوران عمر 52 ساله اين مرد روحاني كه در جستجوي حقيقت ،به مذاهب مختلف گرديد تمام شد" .جيوردانو برونو "كه همه معتقدات ارسطو را در باره نظام طبيعت رد كرده بود ،روز 13 سپتامبر 1548 متولد شده بود .به روز 13 سپتامبر 1548 مراجعه شود. رويداد:

1653 ميلادي سال:
كودتاي تاريخي" كرامول "ديكتاتور معروف انگلستان در قرن هفدهم ميلادي عليه پارلمان آن كشور با پيروزي كرامول پايان يافت و او ،پس از آن كه وكلا را به زور سر نيزه از مجلس خارج كرد ،اعلاني به در مجلس آويخت كه) اين خانه بدون اثاثيه اجاره داده ميشود ،(بعد از اين كودتا بود كه اداره امور انگلستان به طور رسمي با لقب" لرد پشتيبان جمهوري "به او محول شد .به روز 26 دسامبر 1653 مراجعه شود. رويداد:

1695 ميلادي سال:
زندگي و سلطنت" ماري دوم "ملكه معروف نيمه دوم قرن هفدهم ميلادي انگلستان با مرگ او پايان يافت و به اين ترتيب آخرين فرد از دومين دوره سلسله استوارتها از ميان رفت" .ماري دوم "دختر" ژاك دوم "پادشاه انگلستان ،روز 28 مارس 1662 ميلادي متولد شده و روز 13 فوريه 1689 ميلادي به سلطنت رسيده بود .وي 33 سال زندگي و 6 سال سلطنت كرد .به روز 28 مارس 1662 مراجعه شود. رويداد:

1703 ميلادي سال:
شورش خونين" كامي زارها "يا" فرقه پيراهنپوشان "در" سون "واقع در كشور فرانسه آغاز شد .اين شورش "توسط دهقانان و پيروان" كالون "آغاز گرديد و چون شورشيان براي شناسائي يكديگر به روي لباسهاي خود پيراهن سفيدي ميپوشيدند ،به" پيراهنپوشان "معروف شدند .اين شورش توسط" مارشال دوويلار "سردار بزرگ فرانسه در زمان لوئي چهاردهم بعد از دو سال سركوب شد. رويداد:

1728 ميلادي سال:
پوركشاير" جيمز كوك "درياسالار و مكتشف بزرگ انگليسي در قرن هجدهم ميلادي در خانوادهاي فقير و روستائي از مردم شهر" مارتون "در ايالت متولد شد .تا 13 سالگي شاگرد بقال بود ولي بعد به كار در كشتيها پرداخت و رفته رفته به علت ابراز لياقت به درجه درياسالاري رسيد .در پرتو همت او بود كه سيادت انگليس بر استراليا و زلاندنو ايجاد شد .او در 4 فوريه 1779 مرد .به روز 26 ژوييه 1768 مراجعه شود. رويداد:

1777 ميلادي سال:
"شارل فردريك گائوس "رياضيدان نابغه آلماني در" برونشويك "متولد شد ،پدرش باغباني فقير بود و مادرش مشوق اصلي او در تحصيل محسوب ميشد .در سه سالگي استعداد رياضي وي آشكار شد و در ده سالگي بسياري از اصول رياضي را كشف كرد .بعد" دوك دوبرونشويك "حامي او شد و گائوس به سرعت مدارج كمال را پيمود و به استادي رسيد .وي در روز 23 فوريه 1855 ميلادي مرد .به روز 23 فوريه 1855 مراجعه شود. رويداد:

1781 ميلادي سال:
اولين قيام عمومي عليه پادشاه فرانسه لويي شانزدهم ،در آن كشور صورت گرفت و اين قيام به خاطر عزل" نكر "وزير دارائي فرانسه بود كه به دستور لويي شانزدهم صورت گرفت" .نكر "كه به خاطر طرفداري از طبقه محروم فرانسه مانع از وضع مالياتهاي جديد بر مردم شده بود و به همين سبب معزول شد ،محبوبيت زياد در بين مردم داشت .اين قيام مقدمه انقلاب كبير فرانسه و سبب خلع لويي 16 از سلطنت شد. رويداد:

1798 ميلادي سال:
"دلاكروا "يكي از بزرگترين نقاشان قرن نوزدهم ميلادي فرانسه در" سنموريس "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش" پرنس تاليران "سياستمدار دوره ناپلئون بناپارت بود .در 24 سالگي اولين نمايشگاه تابلوهاي او در پاريس افتتاح شد و پس از ناكاميهاي فراوان سرانجام به شهرت رسيد .ولي سلامت خود را از دست داده بود و روز 13 اوت 1863 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 13 اوت 1863 مراجعه شود. رويداد:

1808 ميلادي سال:
سلطنت شارل چهارم پادشاه معروف اسپانيا در قرون 18 و 19 كه از روز اول دسامبر سال 1788 با مرگ پدرش شارل سوم آغاز شده بود ،با استعفاي او پايان يافت .علت استعفاي شارل چهارم اين بود كه پسرس فرديناند قصد داشت سلطنت را از او بگيرد روي اين اصل ،شارل به نفع ناپلئون بناپارت دست از سلطنت برداشت و 11 سال بعد روز 26 مه 1819 ميلادي مرد .به روز 26 مه1819 مراجعه شود. رويداد:

1883 ميلادي سال:
"ادوارد مانه "نقاش و هنرمند بزرگ فرانسوي بعد از 51 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين هنرمند ارزنده بزرگ كه زندگي او سراسر به مبارزه گذشت به سال 1832 ميلادي در شهر" پاريس "متولد شده بود و از نوجواني به نقاشي مشغول شد .از بهترين آثار" مانه "تابلوهاي) صبحانه در هواي آزاد - نيزن - و المپيا (را بايد نام برد .به روز 25 ژانويه 1832 مراجعه شود. رويداد:

1908 ميلادي سال:
كشور بلغارستان ،بعد از بيش از پانصد سال كه تحت سلطه و اشغال امپراتوري عثماني بود ،به كسب استقلال نايل آمد و دوران حيات سياسي تازهاي را با رژيم سلطنتي آغاز كرد .بلغارستان كه در شبه جزيره بالكان واقع شده از روز 10 ژوييه 1393 ميلادي به تصرف عثمانيها درآمده بود .اين كشور امروزه با رژيم جمهوري كمونيستي اداره ميشود .به روز 12 نوامبر 1878 مراجعه شود. رويداد:

1909 ميلادي سال:
"ژوليانا "ملكه هند كه دومين ملكه اين كشور در قرن بيستم محسوب ميشود ديده به جهان باز كرد .و دختر" ويلهلمينا "ملكه معروف هلند در دوران جنگ دوم جهاني بود .پس از ختم تحصيلات در 7 ژانويه 1937 ميلادي با" پرنس برنارد "ازدواج كرد و پس از 11 سال هنگامي كه 39 سال داشت ،به جاي مادرش كه از سلطنت استعفا داده بود ،به سلطنت رسيد .به روز 6 سپتامبر 1948 مراجعه شود. رويداد:

1945 ميلادي سال:
كليه اختيارات سياسي و نظامي آلمان نازي ،از طرف" آدولف هيتلر "به درياسالار" كارل دونيتنز "فرمانده كل نيروي درياي آلمان واگذار شد .و به اين ترتيب "دوران فرمانروايي دومين فرمانرواي" رايش سوم "آغاز شد .ولي اين فرمانروايي بيش از سه روز به طول نينجاميد و روز 2 مه 1945 ميلادي دونيتنز ،به متفقين تسليم شد .به روز 2 مه 1945 مراجعه شود. رويداد:

1965 ميلادي سال:
"برتولت برشت "نويسنده و شاعر معروف آلماني در قرن بيستم پس از 58 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه روز 9 فوريه 1898 ميلادي در" آوسبورگ "متولد شده بود ،خالق آثار ارزندهاي است چون" زندگي گاليله - طبل در شب - پونتيلا و خدمتكارش ماتي - محكوميت لوكولوس - روئياي سيمون ماشاره "وي يكي از مخالفان سرسخت نازيها در جنگ دوم جهاني بود .به روز 9 فوريه 1898 مراجعه شود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .