َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
1390 ميلادي سال:
"ژانوان ايك "نقاش و مجسمهساز فلاماندي در شهري به نام" مائه زيك "قدم به عرصه وجود گذاشت .به سبب ذوق فراواني كه به امور هنري داشت در قرن پانزدهم جزص يكي از چند هنرمندان برجسته اروپا درآمد و يكي از نقاشان دربار" بورگوني "بود .او كه يكي از بنيانگذاران نقاشي جديد با رنگ و روغن بود ،روز 17 ژوييه 1441 ميلادي مرد .به روز 17 ژوييه 1441 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1513 ميلادي سال:
سرزمين" فلوريدا "شبه جزيره زيباي جنوب شرقي ايالات متحده آمريكا توسط" دون ژوان - پونس - دولئون "مكتشف و ماجراجوي معروف اسپانيولي كشف شد .نام فلوريدا از آن جهت بر اين سرزمين اطلاق شد كه گلهاي زيادي داشت و فلوريدا" سرزمين گلها "معني ميدهد .شبه جزيره فلوريدا با وجود انضمام آمريكا تا 52 سال بعد غير مسكون باقي ماند .به روز 8 سپتامبر 1565 مراجعه شود رويداد:

1559 ميلادي سال:
معاهده تاريخي" كاتو كامبرزي "ميان فرانسه و اسپانيا ،دو رقيب بزرگ سياسي و نظامي قرن شانزدهم ميلادي اروپا به امضاص رسيد و در جريان امضاص آن ،ممالك آلمان و انگلستان نيز شركت داشتند ،به موجب اين معاهده كه در" كاتو كامبرزي "به امضاص رسيد ،فرانسه از ادعاي خود نسبت به ايتاليا صرفنظر كرد و ناپل و ميلان به تصرف اسپانياييها درآمد. رويداد:

1560 ميلادي سال:
فتنه تاريخي معروف به" فتنه آم - بواز "در زمان سلطنت فرانسواي دوم پادشاه فرانسه در آن كشور اتفاق افتاد .در اين ماجرا پروتستانهاي فرانسه براي اين كه نفوذ" دوك دوگيز "فرمانده و رهبر كاتوليكها را در شاه از بين ببرند تصميم به ربودن فرانسواي دوم از قصر آمبواز گرفتند ولي توطئه آنها فاش شد و عدهاي از سران پروتستان بعد از دستگيري به اين جرم ،اعدام شدند. رويداد:

1620 ميلادي سال:
"پيرپوژه "بزرگترين حجار قرن هفدهم ميلادي فرانسه در بندر" مارسي "متولد شد .مدتها در رم به مطالعه حجاريها و تزيينات بناهاي مختلف پرداخت و مفتون آثار ميكلآنژ شد .از شاهكارهاي او مجسمههاي قصر حكومتي تولودن - مجسمههاي" ميلون دوكروتون در دهان شير "و نيز" پرسه در حال نجات دادن آندرومد "را ميتوان نام برد .وي روز 19 ژوييه 1694 مرد .به روز 19 ژوييه 1694 مراجعه شود رويداد:

1672 ميلادي سال:
دو كشور متحد انگلستان و فرانسه ،كه از ديرباز با يكديگر دشمن بودند ،متفقاش به كشور هلند اعلان جنگ دادن و به اين ترتيب دوران تازهاي در روابط سياسي اين سه كشور كه از مهمترين ممالك قرن هفدهم بودند آغاز شد زيرا ،تا چندي قبل از آن ،هلند و انگلستان عليه فرانسه متحد بودند ولي اين بار انگليس و فرانسه عليه هلند اتحاد داشتند .به روز 16 فوريه 1685 مراجعه شود رويداد:

1700 ميلادي سال:
"ايبرويسل "دريانورد و مكتشف برجسته فرانسوي كه از سرداران معروف جنگهاي استعماري آمريكا محسوب ميشود ،پس از 39 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .وي كه يكي از قهرمانيهايش تصرف ايالت لوئيزيانا با 90 نفر بود ،روز 16 فوريه 1661 ميلادي در" مونترال "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .نام اصلي ايبرويل" پير لومواين ايبرويل "بود .به روز 4 سپتامبر 1697 مراجعه شود رويداد:

1727 ميلادي سال:
سلطنت" پطر دوم "دومين جانشين پطر كبير امپراتور روسيه بعد از مرگ" كاترين اول "همسر پطر كبير آغاز شد .پطر دوم ،فرزند آلكسيس پسر پطر كبير بود .و روز 4 مه 1716 ميلادي در سنپطرزبورگ متولد شده بود و هنگام سلطنت 11 سال داشت .سلطنت وي مدت سه سال طول كشيد و روز 15 سپتامبر 1730 مرد .به روز 4 مه 1716 و 15 سپتامبر 1730 مراجعه شود رويداد:

1727 ميلادي سال:
سلطنت دو ساله و زندگي 45 ساله" كاترين اول "ملكه روسيه پايان يافت .اين فرمانروا كه بعد از مرگ پطر كبير در 28 ژانويه 1825 ميلادي با پرداخت رشوههاي ناچيز به قراولان خاصه شوهر خويش به سلطنت رسيد ،روز 14 اوت 1682 ميلادي در مسكو قدم به عرصه وجود گذاشته بود و بعد از وي نوه پطر كبير به نام پطر دوم به سلطنت رسيد .به روز 14 اوت 1682 مراجعه شود رويداد:

1757 ميلادي سال:
"شارل دهم "دومين پادشاه فرانسه از دومين سلسله بوبونهاي آن كشور ،در" ورساي "كاخ سلطنتي فرانسه متولد شد و پدرش لويي پانزدهم بود .وي كه تا قبل از رسيدن به سلطنت" كنت دارتوا "لقب داشت روز 16 سپتامبر 1824 ميلادي بعد از مرگ برادرش" لوئي هجدهم "در 67 سالگي پادشاه شد و روز 2 اوت 1830 ميلادي از سلطنت استعفا داد و به انگلستان پناهنده شد .به روز 24 نوامبر 1836 مراجعه شود رويداد:

1785 ميلادي سال:
"لويي هفدهم "فرزند ناكام و محنتكش لويي شانزدهم پادشاه معدوم فرانسه در كاخ سلطنتي" ورساي "قدم به عرصه وجود گذاشت .مادرش ماري آنتوانت بود و بعد از آن كه آتش انقلاب بالا گرفت و پدر و مادرش زنداني شدند ،او نيز زنداني يكي از انقلابيون به نام" سيمون كفشدوز "شد و بعد از تحمل مشقات فراوان ،سرانجام روز 8 ژوئن 1795 ميلادي مرد .به روز 8 ژوئن 1795 مراجعه شود رويداد:

1861 ميلادي سال:
ÏæÑÇä ÓáØå æ äÝæÐ ãÌÏÏ ÏæáÊ ÇӁÇäíÇ ÈÑ ßÔæÑ" ÏæãíäíßÇä "íßí ÇÒ ããÇáß ÇãÑæÒí ÂãÑíßÇí ãÑßÒí ßå ÏÑ ÏÑíÇí ßÇÑÇÆíÈ ÞÑÇÑ ÏÇÑÏ ¡ÂÛÇÒ ÔÏ æ Èå Çíä ÊÑÊíÈ ÇÓÊÞáÇá Âä ßÔæÑ ßå ÇÒ ÑæÒ 26 ãÇÑÓ 1844 ãíáÇÏí ÔÑæÚ ÔÏå ÈæÏ ¡ÈÚÏ ÇÒ 17 ÓÇá ÇíÇä íÇÝÊ .Çíä ÏæÑå ÇÒ ÇÔÛÇá ÇӁÇäíÇ ãÏÊ Ïæ ÓÇá íÚäí ÊÇ ÓÇá 1863 ãíáÇÏí Øæá ßÔíÏ .Èå ÑæÒ 26 ãÇÑÓ 1844 æ 24 ÇßÊÈÑ 1916 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1869 ميلادي سال:
ãÇÑÔÇá" ãÇäÑåÇíã "íßí ÇÒ ÓÑÏÇÑÇä æ ÓíÇÓÊãÏÇÑÇä ÈÑÌÓÊå ÝäáÇäÏ ÏÑ ÞÑæä äæÒÏåã æ ÈíÓÊã ãíáÇÏí ÏÑ" åíáäÓ "ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .Çíä ãÑÏ æØäÑÓÊ ßå äÇã ßÇãá Çæ" æÓÊÇæ - ßÇÑá - ÈÇÑæä - ãÇäÑåÇíã "ÈæÏ ¡ÏÑ ÌÑíÇä ÇÓÊÞáÇá ÝäáÇäÏ ÏÑ 20 äæÇãÈÑ 1917 ãíáÇÏí ÊáÇÔ ÈÓíÇÑ ßÑÏ æ ÈÇ ÓÑßæÈí ßãæäíÓÊåÇíí ßå ØÑÝÏÇÑ ÑæÓíå ÈæÏäÏ ¡ãæÝÞ Èå ÍÝÙ ÇÓÊÞáÇá ÝäáÇäÏ ÑÏíÏ .Èå ÑæÒ 19 ÇßÊÈÑ 1951 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1887 ميلادي سال:
"اوتو - ادوارد - لئوپولد - پرسن - دوبيسمارك "مقتدرترين شخصيت دنياي قرن نوزدهم و صدراعظم معروف آلمان كه به او" صدر اعظم آهنين "لقب داده بودند ،از مقام خود استعفا كرد و به اين ترتيب ويلهلم اول امپراتور آلمان در سلطنت خود مستقل و مختار شد .استعفاي بيسمارك هيجانانگيزيترين وقايع جهان در نيمه دوم قرن نوزدهم محسوب ميشود. رويداد:

1897 ميلادي سال:
"يوهان برامس "موسيقيدان و آهنگساز بزرگ آلمان پس از 64 سال زندگي مرد .وي روز 7 مه 1833 ميلادي در" هامبورگ "متولد شده بود .موسيقي را از پدرش آموخت و نزد روميني آهنگساز يهودي مجارستاني آن را تكميل كرد .از بهترين آثار" برامس "سونات" كروتيز - بتهوون "و" چهار سنفوني - ركويم آلماني - اوورتورها - و كنسرتوي ويولون "اوست به روز 7 مه 1833 مراجعه شود رويداد:

1939 ميلادي سال:
ملك غازي ،پادشاه جوان عراق ،در جريان يك سانحه اتومبيل بدرود حيات گفت و با مرگ ،او ،دوران حكومت امير عبدالاله برادر زن او با عنوان نايبالسلطنه عراق آغاز شد زيرا" فيصل "فرزند ملك غازي خرد سال بود .فرمانروايي امير عبدالاله تا روز دوم مه 1953 ميلادي كه فرزند خرد سال ملك غازي با عنوان فيصل دوم به سلطنت رسيد ادامه داشت. رويداد:

1941 ميلادي سال:
بغداد پايتخت عراق ،در جريان مبارزات سياسي ميان ميهنپرستان و آزاديخواهان عراق و سياست انگلستان ،بدست رشيد عالي گيلاني سردار و فرمانده ميهنپرستان عراقي سقوط كرد .در اين جريان ،رشيد عالي گيلاني از طرف آلمانيها كه مخالف نفوذ سياست انگلستان در خاورميانه بودند ،تقويت ميشد .جنگ بين عراق و انگلستان از روز 2 مه همان سال آغاز شد .به روز 2 مه 1941 مراجعه شود رويداد:

1954 ميلادي سال:
"مادام كولت "خانم نويسنده بزرگ فرانسوي كه اغلب طرفدارانش به او" ماما "خطاب ميكردند ،بعد از 81 سال زندگي بدرود حيات گفت .نام اصلي او" گابريل كولت "بود و روز 28 ژانويه 1873 ميلادي در پاريس متولد شده بود .از بهترين آثار" كولت "كه سوژه آنها را از وقايع زندگي خودش مايه ميگرفت" زن ولگرد و شري "را بايد نام برد .به روز 28 ژانويه 1873 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .